Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - януари 2012
PDF 1722k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ИНДЕКС
АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЧЩ
Арабските цифри съответстват на членовете от Правилника за дейността. Приложенията са обозначени с римски цифри, а арабските или римски цифри или следващите ги букви се отнасят за съответните раздели, членове или параграфи от приложенията.
А
Горна част на страницатаНапред
Агенции
консултации 126
АКТБ VII.II
Aрхиви 179 - 180, 203
Асоциирани комисии 50, 88
Б
Горна част на страницатаНапредНазад
Безредие 152 - 153, XVI
незабавни мерки 152
санкции 153
Бивши членове на ЕП 9, X
Бюджет 23, 25, 31, 33, 75, 76, 78, VI, VII.IV, VII.V
контрол върху изпълнението 78, 112
освобождаване от отговорност 76 - 77, 112, VI, VII.V
разглеждане в Парламента 75, VII
Бюджетна прогноза 79
Бюлетин
Бюро
въпроси 29, 79, 80, 104
на комисия 185, 191
публичност на решенията 29
състав 17 - 18, 22
функции 9, 23, 146 - 147, 209
В
Горна част на страницатаНапредНазад
Валутна политика 113
Вот на недоверие на Комисията 107
Време за въпроси
в комисиите 197
в пленарно заседание 116, II
по член 109 от Правилника II
Време за изказване 115, 122, 140 - 142, 149, 151, 172 - 173, IV, XVII
Временно председателство 12
Връщане за ново разглеждане в комисия
бюджет
освобождаване от отговорност VI.5
позиция на Съвета 43
поправки 216
предложения на Комисията
 второ четене 63
 отлагане на гласуване 57
 отхвърляне 56
процедурни предложения 172
Второ четене 61 - 66, 72
бюджет
гласуване 64 - 66, 72, 158
препоръка за 63 - 64
приключване 64
процедура за гласуване 158
споразумение 72, XXI
стадий на разглеждане в комисия 61 - 63
стадий на разглеждане на пленарно заседание 64 - 66, 72
Съвместни заседания на комисии 51
удължаване на срокове 62
Външна политика 96 - 97, VII.I
Въпроси
време за въпроси 116
въпроси от първостепенна важност 117
въпроси с искане за писмен отговор 117 - 118, III
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания 115
кратки и конкретни въпроси 110 - 111
към Бюрото, Председателския съвет и Квесторите 29
към Европейската централна банка 118, III
към Съвета и Комисията 20, 115 - 117, II
недовършени 214
Върховен представител (вж. Заместник-председател на Комисията/Върховен представител)
Г
Горна част на страницатаНапредНазад
Генерален секретар 4, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209
Гласуване 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
"ан блок" 83, 160 - 161
в комисия 195
второ четене 64 - 66, 72
действителност 155
 действителност в комисия 195
електронно 168
изменения 156, 161 - 162
обяснение на вот 20, 170
отсрочване 85
поименно 20, 160, 167 - 169, 195
поотделно 160
право на глас 164
принципи 160
процедура 158, 195
първо четене 55
равен брой гласове 14 - 15, 22, 159
разделно гласуване 20, 160, 163
ред 158, 161
с вдигане на ръка 165
спорове 171
сядане и изправяне 165
тайно 169
трето четене 69
Годишен доклад 119
Годишна законодателна програма 35, 42 - 43
Групи 30 - 31, 33 - 34
дейност 31
образуване 30
правно положение 31
Д
Горна част на страницатаНапредНазад
Девиз 213
Делегации 25, 28
в Помирителния комитет 68
документи
към съвместни парламентарни комитети 200
междупарламентарни 198, VII
постоянни 25, 198
превод 146
председател 28, 152 - 153
ad-hoc 25
Делегирани актове 87 а
Демокрация 74 д, 122, 209 - 210, IV
Диалог със Съвета 58, 63
Дневен ред
включване на точки в дневния ред 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
изменение 140, 177
на комисия 63, 117 - 118
окончателен проект 122, 137 - 138, 140
приемане 140 - 141
проект 137 - 138
Доброволни споразумения 85
Договори 74 в, 81, VII.XVIII
обикновена процедура за преразглеждане 74 а
опростена процедура за преразглеждане 74 б
Доклади
във връзка с инициативи на държава-членка 44
законодателни доклади 45, 55
междинен доклад 81
мнение на малцинството 52, 185
на анкетна комисия 185
на Комисията 119
на основата на предложения за резолюции 120
незаконодателни доклади 47
от други институции 119
по процедура на консултация 45
по собствена инициатива 25, 41 - 42, 48, 50, 74 д, 119 - 120
прилагане на правото на Сьюза 119
проектодоклад 52
устен доклад 52, 56 - 57, 142
Докладчик и докладчик по становище 4, 23, 43, 45 - 47, 49, 52, 57 - 58, 61, 63, 65, 68, 86, 142, 158, 160 - 161, 172, 185, 195, XVII
Докладчици в сянка 192
Документи
достъп до 103 - 104, 148, XV
законодателни 43
поверителни VIII
разпространяване 144, 148
Допустимост
въпроси за писмен отговор 117
Достъп
до галериите 145
до документи 104, 145, VIII.E
до документи и предоставяне на информация на Парламента 39
до пленарната зала 145
Е
Горна част на страницатаНапредНазад
Европейска комисия
вот на недоверие 107
време за изказвания 149
въпроси 115 - 117, II
годишен доклад 119
законодателна и работна програма 35, VIII.E
избор 106
изпълнителни правомощия XIII
изявления 110 - 111
информиране на Парламента
исканe за становище 43
мандат за преговори 90
освобождаване от отговорност 76
оставка на член на Комисията
оттегляне на предложение 39, 56, 58, 65
отхвърляне на предложение 56
позиция по измененията 54, 57 - 58, 61, 66
последващи действия 58 - 59
председател 105
приемане на изменения към предложение 57
промени в предложението 53
Рамково споразумение VIII.E, XIV
членове на ЕП 106
Европейска служба за борба с измамите (OLAF) 10
Европейска централна банка
въпроси с искане за писмен отговор 118
изявления 113
кандидатури 109
Европейския съвет 110
Европол VII.XVII
Едноминутни изказвания 150
Езици 23, 146 - 147, 185, 201, XI
Електронен регистър на петициите 202
З
Горна част на страницатаНапредНазад
Законодателна инициатива 35, 41 - 42
Законодателна и работна програма 35
Законодателна резолюция 44 - 45, 55 - 57, 158
Законодателни документи 43
Законодателни процедури 35 - 37, 38, 39 - 40, 43 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216
Заместник-председатели
избор 13, 15, 17 - 18
функции 21 - 23, 25, 68, 75 в - 75 г, 104, 131
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител 96
Заместници 187
Заседания 133
място на провеждане на заседанията 135
прекратяване или закриване 140, 154, 172, 178
провеждане 145 - 154
протокол 179
публичност на дейността 179, 181
стенографски протоколи 181
Засилено сътрудничество между държави-членки 74 ж
Знаме 213
И
Горна част на страницатаНапредНазад
Избор
заместник-председатели 13, 15, 18
квестори 13, 16 - 18
Комисия 106, XVII
Омбудсман 204
Парламент 1, 214
председател на Комисията 105
председател на Парламента 13 - 14, 17 - 18
Избор на ръководство
заместник-председател 15
квестори 16
председател 14
Извънредни разисквания 141
Измами 10, XII
Изменения 156
внасяне 156, 195
допустимост 20, 87, 157
езици 146 - 147, 156
комисия 162, 195
компромис 57, 63, 66, 160 - 161
отпечатване 156
оттегляне 156
поемане от друг член 156
позиция на Комисията 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
предлагане 156
приемане 57
процедура без 46, 138
разглеждане в комисия на изменения, внесени за гласуване на пленарно заседание 162
разпространяване 156
ред за гласуване 161
срокове 156
устно предложениe 97, 156, 195
Изслушвания 23, 106, 185, 192 - 193, 202, XVII
Изявления
Върховен представител 96
Декларация за финансови интереси I
Европейска централна банка 113
Европейски съвет 110
Кандидат за председател на Комисията 105
Комисия 110
Сметна палата 112
Съвет 110
Икономически и социален комитет 9, 124
Икономически политики 114
Имунитет 5 - 7, VII.XVI
Инициатива
гражданска 203 а, XIV
доклад по собствена инициатива 41, 48, 50
законодателна 35, 41
на държава-членка 35 - 36, 44
по член 225 от ДФЕС 42
Интергрупи 32
К
Горна част на страницатаНапредНазад
Кандидатури
Европейска централна банка
заместник-председатели 15
квестори 16
комисии 109, 186
мандатни длъжности в Парламента 13 - 15, 186
номинирани за членове на Комисията 106, XVII
Омбудсман 204
председател на Комисията 105
председател на Парламента 14
Квестори
въпроси 29
избор 13, 16, 18
пропуски 9
публичност на решенията 29
финансови интереси I
функции 9, 26, I, X
Кворум 155, 195
Кодекс за поведение 9, X
Кодификация на законодателството на Съюза 86
Комисии 45 - 50, 52, 183 - 191, 193 - 197, VII
анкетни комисии 25, 185 - 186, 188
асоциирани 50, 88, XVII
бюро 49, 52, 191
водеща 42 - 43, 63, 188
време за въпроси 197
временни (вж. специални)
връщане за ново разглеждане 175
второ четене 61 - 63
гласуване 195 - 196
диалог със Съвета 43, 63
доклад 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
заместници 187
заседания 24, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194
изменения, внесени за пленарно заседание 162
място на провеждане на заседанието 135
отхвърляне на предложението 87
подкомисии 188, 190
помирителна процедура (член 294 от ДФЕС) 67 - 69
поправки 216
постоянни 183, VII
правомощия и отговорности 188, VII
председател 27, 52, 88, 185, 191
проверка на пълномощията 3, 189, VII.XVI
протоколи 103, 194
процедура 63, 193 - 197
първо четене 37, 38, 39, 53 - 54
сезирани за становищe 49, 188, 195
специални 184, 188, 190
спешно заседание 97
спор за компетентност 188
становища 49 - 50
съвместна XVII
съвместни заседания 188
съвместни парламентарни комитети 200
създаване 183 - 185
състав 25, 186
трето четене 67 - 68
функции 25, 188, VII
членове на ЕП 186, 191
Комитет на регионите 9, 125
Комитология XIII
Компромисни изменения 57, 63, 66, 160 - 161
Консултации 43 - 44
европейски органи (органи на ЕС) 126
Икономически и социален комитет 124
инициативи на държава-членка 44
Комитет на регионите 125
ОВППС 96
повторно сезиране 59
Член 140 от ДФЕС 83
Контролни правомощия 128
Конференции на парламентите 132
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК) 131
Координатори на комисии 192, XVII
Корупция 10, XII
Л
Горна част на страницатаНапредНазад
Лични изявления 151
Лобисти 9, X
М
Горна част на страницатаНапредНазад
Мандат 2, VII.XVI
Мандат за преговори 90
Мандатни длъжности 12 - 15, 17 - 18
Междинен доклад 81
Междуинституционални преговори при законодателните процедури 70
Междуинституционални споразумения 127
Международни споразумения 90 - 91
Междупарламентарни делегации 198 - 200
Месечни сесии 133 - 134
Мнението на малцинството 52, 185
Многогодишна финансова рамка 75
Мнозинства (квалифицирано) и необходим минимален брой членове на парламента
Внасяне на предложения
 за вот на недоверие 107
 за резолюции
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания 115
изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет 110
отказ за освобождаване от отговорност VI.4
разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 122
 предложение за отхвърляне на проектобюджета в цялост
 предложения за решения, определящи нов максимален процент
Възражения
 гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици 156
 Дневен ред
точки без изменения или разисквания 138
 препоръки на комисията по въпросите на общата външна политика и политиката на сигурността 97
 промяна в реда за гласуване 161
 тълкувания на Правилника за дейността 211
Избор на мандатни длъжности в Парламента 169
Изменения
 внасяне 156
 възражение срещу гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици 146 - 147, 156
 окончателен проект на дневен ред 140
 Правилник за дейността 212
 проектоизменения и предложения за промени при първо четене на бюджета
 проектоизменения при второ четене на бюджета
Искания
 връщане за ново разглеждане в комисия 175
 дневен ред
внасяне на изменения по точка 138
извънредни разисквания 141
разискване на точка без изменение 138
 закриване на разискванията 176
 неотложна процедура 142
 отлагане на гласуване 177
 отлагане на разисквания 177
 подновена консултация 59
 поименно гласуване 167
 прекъсване или закриване на заседанието 178
 разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 122
 свикване на Парламента 134
 създаване на анкетна комисия 185
 установяване на кворума 155
Назначения
 Европейска централна банка (искане за отлагане на гласуването) 109
 Комисия (председател) 105
 Комисия (членове) 106
 Омбудсман (избор) 204
 Омбудсман (освобождаване) 206
 Сметна палата (искане за отлагане на гласуването) 108
Образуване на комисии и политически групи
 анкетни комисии 185 - 186
 политически групи 30
Политически партии на европейско равнище 210
Предсрочно освобождаване на председателя на Парламента 19
Препоръки до Съвета 121
Приложения 215
Решения на Парламента
 за гласуване на компромисни изменения 161
 международни споразумения 90
 общ проект 69
 поддържането на иск предявен пред Съда на Европейския съюз 128
 Позиция на Съвета
изменения 66
отхвърляне 65
 право на инициатива по член 192 от Договора за ЕО 42
 предложение за вот на недоверие на Комисията (приемане) 107
 процедура на одобрение 81
 разширявания 74 в
Установяване на нарушения
Мотиви 41, 45, 47
Мярка за прилагане 88, 128, XIII
Място на провеждане на заседанията 135
Н
Горна част на страницатаНапредНазад
Наблюдатели 11
Надбавки 8
Назначаване
Европейска централна банка 109
ръководители на външни делегации 95
специални представители 93
членове на Сметната палата 108
Най-възрастен член на ЕП
Нарушаване
на основните принципи 74 д
на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 122, 137, IV
Нарушение извършено извън пленарната зала 153
Нарушения на правилника 20
Национални парламенти 38 а
връзки с 23
мотивирано становище 38 а
сътрудничество с 130
Недовършени дела 214
Недопустимост (искане за обявяване) 172, 174
Независими членове 33, 192
Неотложна процедура 142
Неформални обединения на членове на ЕП 32
О
Горна част на страницатаНапредНазад
Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) 96 - 97, VII.I
Общо разискване 143
Обяснение на вот 20, 170
Омбудсман 204 - 206
дейност 205, XI
назначаване 204
освобождаване 206
Опростена процедура 46, 138
Опростяване на законодателството на Съюза 86 - 87
Оратори
време за изказване 110, 115, 140 - 142, 149 - 151, 153, 172 - 173
даване на думата 173
изказвания
разпределяне на времето за изказване 149, IV
списък на ораторите 176
Освобождаване (предсрочно) 19
Освобождаване от отговорност
други органи 77
изявление на Сметната палата 112
Комисия 76
председател на Европейския парламент 77
процедура VI
решения VI
Основни права 81, VII.XVII
Основни принципи 36, 74 д, VII.XVIII
Основни свободи 74 д, 81
Откритост и прозрачност 29, 103 - 104
Отлагане на разисквания и на гласуване 172
Отнасяне в комисия
второ четене 63
поправки 216
първо четене 43
Отношения с други институции 25, 34, 105, 124 - 125, 127
Отстраняване
от комисия
от пленарна зала 153
Оттегляне от Съюза 74 г
Отхвърляне
позиция на Съвета 65
предложение на Комисията 56
П
Горна част на страницатаНапредНазад
Парламентарен мандат 133
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа 199
Парламенти
Конференции на парламентите 132
Националните парламенти на държавите-членки 25, 130 - 131
Петиции 201 - 203, 214, VII.XX
Писмени декларации
включени в регистъра 123
приложени към стенографския протокол 149
Пленарна зала /Достъп до/ 145
Пленарни заседания
бюджет
второ четене 64 - 66, 72
изменения 49 - 50, 156, 162
протокол 179
първо четене 55 - 57
стенографски протоколи 181
трето четене 69
Поведение
кодекс за поведение X
провеждане на пленарни заседания 145 - 154
Поверителност 5, 29, 185, 205, VIII.E, XV
Повторно сезиране на Парламента 59
Подкомисии 188, 190
Подписване на приетите актове 73
Позиция
на Комисията 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
на Парламента 58
на Съвета 61
Позиция на Съвета
изменения 66
отхвърляне 65
Политически групи - вж. групи
Политически партии на европейско равнище 208 - 210
възстановяване на недължимо изплатени суми 209
изключване от финансиране 209
комисия от независими личности 210
правила за прилагане 23
правомощия и отговорности на Бюрото 209
правомощия и отговорности на компетентната комисия 210
правомощия и отговорности на председателя 208
програма 210
техническа помощ 209
Помирителна процедура
състав и процедура на комитета 68
трето четене 67 - 69
Поправки 180, 216
Права на човека 74 д, 81, 98, 122, 209 - 210, IV
Правилник за дейността на Парламента
изменение 212, VII.XVIII
междуинституционални споразумения 127
прилагане 211, VII.XVIII
процедурни въпроси 173
Правно-езикова проверка 71, 74, 180
Правно основание 42
водеща комисия VII.XVI
законодателна инициатива по член 225 от ДФЕС
международни споразумения 90
предложения на Комисията (изменение) 59
първо четене 37
Право на Сьюза
кодификация 86
опростяване 87
преработване 87
прилагане 128, 185, VII.XVI
Преглеждане на досиета 5
Предлагане
за обявяване на недопустимост 172, 174
на изменения 156
Предложения
за вот на недоверие на Комисията 107
за резолюции 47 - 49, 58, 74 д, 78, 85, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
процедурни 172
Предотвратяване на измами и корупция 10, XII
Председател на Европейския съвет 106, 110, 117, 149
Председател на Комисията (избор) 105
Председател на Парламента
избор 13 - 14, 17 - 18
функции 20, 23, 73, 111, 116, 122, 126, 128, 149 - 150, 156 - 157, 171, 173, 208, 210, II, XVI
Председател на Съвета 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
Председателски съвет
въпроси 29
отчетност 29
състав 24
функции 25, 210
Представители на интереси 9, X
Представителство на Парламента на заседанията на Съвета 40
Представителство на Съюза във външните отношения
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител 96
специални представители 93
Препоръки 42, 64, 81, 120 - 121, 123
договори за присъединяване 74 в, 81, 200
за второ четене 63 - 64
към Съвета 97, 121
мандат за преговори 90
на Съвета, съгласно член 140 от ДФЕС 83
Общата външна политика и политика на сигурност 97
общи насоки на икономическите политики 114
Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
последващо разследване 185
Преработване на законодателството на Съюза 87
Привилегии и имунитети 5 - 7, 207, VII.XVI
Приети актове 73, 172
Приети текстове 180
Приложения 212, 215
Принципа на правовата държава 36, 74 д, 81, 122, 209 - 210, IV
Присъединяване
договори за присъединяване 74 в, 81, 200
преговори за присъединяване 74 в, 200
Проверка
на правното основание 37
на пълномощията 3, 12, 189, VII.XVI
Продължителност на мандата
мандатни длъжности 17
членовете на ЕП 4
Прозрачност
в Парламента 103 - 104, XVII
законодателен процес 39
Регистър 9, X
финансови интереси на членовете на ЕП 104
Производства пред Съда на Европейския съюз 128
Промени
Правилник за дейността 211 - 212
предложения на Комисията 53
Пропорционалност 38 а, 44
Пропуски 5, 9, X
Протоколи
Бюрото 29
заседания 179
комисии 194
Председателския съвет 29
Проучвателна или информационна мисия 188
Процедура
бюджет 75, 76, 78, VII.IV
в комисия 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216
за гласуване 138, 158 - 159, 195
законодателна 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 84 - 87, 88, 128, 216
неотложна процедура 142
опростена процедура 46, 138
освобождаване от отговорност 76 - 77, 80
помирителна процедура 67 - 69
предложения 20, 172
процедура без изменения и разисквания 46, 138
процедура на одобрение 73, 81, 90
процедура на предприемане на последващи действия 58 - 59, 185
разглеждане на доброволни споразумения 85
Процедура на кратко представяне 48, 139
Процедура на одобрение 81, 90
Процедурни въпроси 173
Процедурни предложения 172 - 178
Публичен достъп до документи 29, 103 - 104, XV
Пълномощия (проверка на) 3, 12, 189
Първо четене 36 - 37, 38, 43, 53 - 59, 71
бюджет
гласуване 55
помирителна процедура
приключване 53, 55
процедура на предприемане на последващи действия 58 - 59
споразумение 71, XXI
стадий на разглеждане в комисия 37, 38, 39, 45 - 47, 49 - 50, 52 - 54
стадий на разглеждане на пленарно заседание 55 - 57
Р
Горна част на страницатаНапредНазад
Работна програма 35
Равен брой гласове 159
Разисквания
закриване 172, 176
извънредни 141
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 122, 137, IV
отлагане на разисквания 172, 177
процедура без 46, 138
Разпределяне
време за изказвания 122, 149, IV
на местата в пленарната зала 34
Разпространяване 144, 148, 179, IV
Разследване 185
Регистър
документи на Парламента 104, XV
за прозрачност 9, X
интереси на членовете на Парламента I
на лобистите 9, X
петиции 201 - 202
Ред в пленарната зала 145, 152 - 154
Ред на работа на Парламента 137 - 138, 140, 142 - 144
Режим на временните суми от една дванадесета 75 е
С
Горна част на страницатаНапредНазад
Свикване на
комисии 193
Парламента 134
Свободни места 4, 18
Секретариат 207
независими членове на ЕП 33
политически групи 31
Сесии 133 - 134
Сигурност на информацията VIII.E
Символи на Съюза 213
Синя карта 149
Сметна палата VI.1, VII.V
изявления 112
назначаване на членовете 108
Снемане на имунитет 6
Социалeн диалог 84
Специални представители 93
Списък на ораторите 176
Споразумение на второ четене 72, XXI
Споразумение на първо четене 71, XXI
Срокове
доклад 52
изменения 156, 161
поименно гласуване 167
разделно гласуване 163
разисквания и гласуване 144
удължаване 62, 67, 69
Становища
искания за 43 - 44
малцинство 46, 52, 185
на комисии 37, 38, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, VI.1, VII
на Парламента 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
по препоръки на Съвета 83
процедура на предприемане на последващи действия след становище на Парламента 58 - 59
Стенографски протоколи 181
Субсидиарност 37, 38 а, 44
Счетоводство 79, 80, VII.IV, VII.V
Съвет
бездействие
време за изказвания 149
въпроси 115 - 117, II
заседания 40
изявления 110
консултации 43, 45
обща позиция 61
препоръки към 97, 121
Съвет на Европа 199
Съвет на председателите на делегации 28
Съвет на председателите на комисии 27
Съвместни заседания на комисии 51
Съвместни парламентарни комитети 200
Съвместно предложение за резолюция 110, 115, 122
Съдебно сътрудничество
Съд на Европейския съюз
назначаване 107 а
производства пред 128, 204, 206, VI.6
Състав на Парламента 74 е
Сътрудници 9, 193, X
Сътрудничество
засилено сътрудничество 74 ж, 81
Т
Горна част на страницатаНапредНазад
Трети страни
АКТБ VII.II
асоциирани към Съюза 200
договори за присъединяване 74 в, 81
отношения с 25, 200
преговори за присъединяване 74 в, 200
Трето четене
общ проект 69
помирителна процедура 67 - 68
стадий на разглеждане в пленарно заседание 69
съвместни заседания на комисии 51
У
Горна част на страницатаНапредНазад
Устен превод 146
Ф
Горна част на страницатаНапредНазад
Финансова обосновка 41, 45, 47
Финансова съвместимост 38, 45, 47
Финансови интереси
на Съюза 10, XII
на членовете на ЕП 9, I
Финансови последици 38, 96
Финансов протокол 90
Финансов триалог 75 в
Х
Горна част на страницатаНапредНазад
Харта на основните права 36, 103
Химн 213
Ч
Горна част на страницатаНапредНазад
Четения 37, 38, 39, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Членове 1 - 9, 136
Европейска комисия 106
Европейска централна банка 109
Европейски парламент 1 - 9, 136
Комисии 185 - 186
независими членове на ЕП 33, 192
отстраняване на членове на ЕП 153
продължителност на мандата 4
разноски 8
Сметна палата 108
сътрудници X
Устав 8 - 9, 48, VII.XVI
финансови интереси 9, I
Чувствителна информация 5, VIII.E, XV
Щ
Горна част на страницатаНазад
Щатно разписание (Генералeн секретариат) 30, 207
Правна информация - Политика за поверителност