Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - януари 2012
PDF 1722k
Горна част на страницатаСЪДЪРЖАНИЕ
 ИНДЕКС
 БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
ДяловеIIIII-1IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
ПриложенияIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

ДЯЛ I: ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
Горна част на страницатаНапред
ГЛАВА 1: ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 1 : 
Европейски парламент

Член 2 : 
Независимост на мандата

Член 3 : 
Проверка на пълномощията

Член 4 : 
Продължителност на мандата на членовете на ЕП

Член 5 : 
Привилегии и имунитети

Член 6 : 
Снемане на имунитет

Член 7 : 
Процедури, свързани с имунитета

Член 8 : 
Прилагане на Устава на членовете на ЕП

Член 9 : 
Финансови интереси на членовете на ЕП, норми за поведение, задължителен регистър за прозрачност за достъп до Парламента

Член 10 : 
Вътрешни разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Член 11 : 
Наблюдатели
ГЛАВА 2: МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 12 : 
Временно председателство

Член 13 : 
Кандидатури и общи разпоредби

Член 14 : 
Избор на председател - встъпително слово

Член 15 : 
Избор на заместник-председатели

Член 16 : 
Избор на квестори

Член 17 : 
Срок на мандатните длъжности

Член 18 : 
Свободни места

Член 19 : 
Предсрочно освобождаване
ГЛАВА 3: ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 20 : 
Функции на председателя

Член 21 : 
Функции на заместник-председателите

Член 22 : 
Състав на Бюрото

Член 23 : 
Функции на Бюрото

Член 24 : 
Състав на Председателския съвет

Член 25 : 
Функции на Председателския съвет

Член 26 : 
Функции на квесторите

Член 27 : 
Съвет на председателите на комисии

Член 28 : 
Съвет на председателите на делегации

Член 29 : 
Публичност на решенията на Бюрото и на Председателския съвет
ГЛАВА 4: ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 30 : 
Образуване на политически групи

Член 31 : 
Дейност и правно положение на политическите групи

Член 32 : 
Интергрупи

Член 33 : 
Независими членове на ЕП

Член 34 : 
Разпределяне на местата в пленарната зала

ДЯЛ II: ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА1: ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35 : 
Работна програма на Комисията

Член 36 : 
Спазване на Хартата на основните права на Европейския съюз

Член 37 : 
Проверка на правното основание

Член 37а : 
Делегиране на законодателни правомощия

Член 38 : 
Проверка на финансовата съвместимост

Член 38а : 
Проверка на спазването на принципа на субсидиарност

Член 39 : 
Достъп до документи и предоставяне на информация на Парламента

Член 40 : 
Представляване на Парламента на заседанията на Съвета

Член 41 : 
Права на инициатива, предоставени на Парламента от Договорите

Член 42 : 
Право на инициатива по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 43 : 
Разглеждане на законодателни документи

Член 44 : 
Законодателни процедури във връзка с инициативи на държава-членка
ГЛАВА 2: ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 45 : 
Законодателни доклади

Член 46 : 
Опростена процедура

Член 47 : 
Незаконодателни доклади

Член 48 : 
Доклади по собствена инициатива

Член 49 : 
Становища на комисии

Член 50 : 
Процедура с асоциирани комисии

Член 51 : 
Процедура на съвместни заседания на комисии

Член 52 : 
Изготвяне на докладите
ГЛАВА 3: ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
Стадий на разглеждане в комисия

Член 53 : 
Промени в предложението за законодателен акт

Член 54 : 
Позиция на Комисията и на Съвета по измененията
Разглеждане на пленарно заседание

Член 55 : 
Приключване на първото четене

Член 56 : 
Отхвърляне на предложение на Комисията

Член 57 : 
Приемане на изменения към предложение на Комисията
Процедура на предприемане на последващи действия

Член 58 : 
Предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента

Член 59 : 
Повторно сезиране на Парламента

Член 60 : 
заличен
ГЛАВА 4: ВТОРО ЧЕТЕНЕ
Стадий на разглеждане в комисия

Член 61 : 
Съобщаване на позицията на Съвета

Член 62 : 
Удължаване на срокове

Член 63 : 
Разпределяне на компетентната комисия и процедура на разглеждане в комисия
Стадий на разглеждане на пленарно заседание

Член 64 : 
Приключване на второто четене

Член 65 : 
Отхвърляне на позицията на Съвета

Член 66 : 
Изменения в позицията на Съвета
ГЛАВА 5: ТРЕТО ЧЕТЕНЕ
Помирителна процедура

Член 67 : 
Свикване на Помирителен комитет

Член 68 : 
Делегация в Помирителния комитет
Стадий на разглеждане в пленарно заседание

Член 69 : 
Общ проект
ГЛАВА 6: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА

Член 70 : 
Междуинституционални преговори при законодателните процедури

Член 71 : 
Споразумение на първо четене

Член 72 : 
Споразумение на второ четене

Член 73 : 
Изисквания за съставяне на законодателни актове

Член 74 : 
Подписване на приетите актове
ГЛАВА 6а: КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 74а : 
Обикновена процедура за преразглеждане на Договорите

Член 74б : 
Опростена процедура за преразглеждане на Договорите

Член 74в : 
Договори за присъединяване

Член 74г : 
Оттегляне от Съюза

Член 74д : 
Нарушаване на основни принципи от страна на държава-членка

Член 74е : 
Състав на Парламента

Член 74ж : 
Засилено сътрудничество между държавите-членки
ГЛАВА 7: БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 75 : 
Многогодишна финансова рамка

Член 75а : 
Работни документи

Член 75б : 
Разглеждане на проектобюджета – първа фаза

Член 75в : 
Финансов триалог

Член 75г : 
Бюджетно помирение

Член 75д : 
Окончателно приемане на бюджета

Член 75е : 
Режим на временните суми от една дванадесета

Член 76 : 
Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета

Член 77 : 
Други процедури за освобождаване от отговорност

Член 78 : 
Парламентарен контрол върху изпълнението на бюджета
ГЛАВА 8: ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 79 : 
Бюджетна прогноза на Парламента

Член 79а : 
Процедура прилагана при съставянето на бюджетната прогноза на Парламента

Член 80 : 
Правомощие за поемане и уреждане на разходи
ГЛАВА 9: ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ

Член 81 : 
Процедура на одобрение
ГЛАВА 10: заличена

Член 82 : 
заличен
ГЛАВА 11: ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 83 : 
Процедура за даване на становища по член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 84 : 
Процедури, свързани със социалния диалог

Член 85 : 
Процедури, свързани с разглеждането на доброволни споразумения

Член 86 : 
Кодификация

Член 87 : 
Преработка

Член 87а : 
Делегирани актове

Член 88 : 
Мерки за изпълнение на други актове

ДЯЛ IIа: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 12: МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 89 : 
заличен

Член 90 : 
Международни споразумения

Член 91 : 
Процедури, основани на член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в случаите на временно прилагане или суспендиране на прилагането на международни споразумения, или изготвянето на позиции, които се приемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден с международно споразумение
ГЛАВА 13: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪЮЗА ВЪВ ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Член 92 : 
заличен

Член 93 : 
Специални представители

Член 94 : 
заличен

Член 95 : 
Представителство в международните отношения

Член 96 : 
Консултации с и предоставяне на информация на Парламента в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

Член 97 : 
Препоръки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

Член 98 : 
Нарушаване на правата на човека
ГЛАВА 14: заличена

Член 99 : 
заличен

Член 100 : 
заличен

Член 101 : 
заличен
ГЛАВА 15: заличена

Член 102 : 
заличен

ДЯЛ III: ПРОЗРАЧНОСТ НА РАБОТАТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 103 : 
Прозрачност на дейността на Парламента

Член 104 : 
Публичен достъп до документи

ДЯЛ IV: ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: НАЗНАЧЕНИЯ

Член 105 : 
Избор на председател на Комисията

Член 106 : 
Избор на Комисията

Член 107 : 
Предложение за вот на недоверие на Комисията

Член 107а : 
Назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейския съюз

Член 108 : 
Назначаване на членовете на Сметната палата

Член 109 : 
Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
ГЛАВА 2: ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 110 : 
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет

Член 111 : 
Изявления за обяснение на решения на Комисията

Член 112 : 
Изявления на Сметната палата

Член 113 : 
Изявления на Европейската централна банка

Член 114 : 
Препоръки относно общите насоки на икономическите политики
ГЛАВА 3: ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 115 : 
Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Член 116 : 
Време за въпроси

Член 117 : 
Въпроси с искане за писмен отговор

Член 118 : 
Въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка
ГЛАВА 4: ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Член 119 : 
Годишни доклади и други доклади на други институции
ГЛАВА 5: РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Член 120 : 
Предложения за резолюции

Член 121 : 
Препоръки до Съвета

Член 122 : 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава

Член 123 : 
Писмени декларации

Член 124 : 
Консултации с Европейския икономически и социален комитет

Член 125 : 
Консултации с Комитета на регионите

Член 126 : 
Искания, отправени до европейски агенции
ГЛАВА 6: МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 127 : 
Междуинституционални споразумения
ГЛАВА 7: СЕЗИРАНЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 128 : 
Производства пред Съда на Европейскя съюз

Член 129 : 
заличен

ДЯЛ V: ОТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 130 : 
Обмен на информация, контакти и реципрочни улеснения

Член 131 : 
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК)

Член 132 : 
Конференции на парламентите

ДЯЛ VI: СЕСИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ

Член 133 : 
Парламентарен мандат, сесии, месечни сесии, заседания

Член 134 : 
Свикване на Парламента

Член 135 : 
Място на провеждане на заседанията

Член 136 : 
Присъствие на членовете на ЕП на пленарни заседания
ГЛАВА 2: РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 137 : 
Проект на дневен ред

Член 138 : 
Процедура в пленарната зала без изменения и разисквания

Член 139 : 
Кратко представяне

Член 140 : 
Приемане и изменение на дневния ред

Член 141 : 
Извънредни разисквания

Член 142 : 
Неотложна процедура

Член 143 : 
Общо разискване

Член 144 : 
Срокове
ГЛАВА 3: ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 145 : 
Достъп до пленарната зала

Член 146 : 
Езици

Член 147 : 
Преходна разпоредба

Член 148 : 
Разпространяване на документи

Член 149 : 
Разпределение на времето за изказвания и списък на ораторите

Член 150 : 
Едноминутни изказвания

Член 151 : 
Лични изявления
ГЛАВА 4: МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА НЕСПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

Член 152 : 
Незабавни мерки

Член 153 : 
Санкции

Член 154 : 
Вътрешни процедури за обжалване
ГЛАВА 5: КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 155 : 
Кворум

Член 156 : 
Внасяне и предлагане на изменения

Член 157 : 
Допустимост на измененията

Член 158 : 
Процедура за гласуване

Член 159 : 
Равен брой гласове

Член 160 : 
Принципи на гласуване

Член 161 : 
Ред за гласуване на изменения

Член 162 : 
Разглеждане в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание

Член 163 : 
Разделно гласуване

Член 164 : 
Право на глас

Член 165 : 
Гласуване

Член 166 : 
Окончателно гласуване

Член 167 : 
Поименно гласуване

Член 168 : 
Електронно гласуване

Член 169 : 
Тайно гласуване

Член 170 : 
Обяснения на вот

Член 171 : 
Спорове относно гласуването
ГЛАВА 6: ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 172 : 
Процедурни предложения

Член 173 : 
Нарушения на правилника

Член 174 : 
Искане за обявяване на недопустимост

Член 175 : 
Връщане за ново разглеждане в комисия

Член 176 : 
Закриване на разискванията

Член 177 : 
Отсрочване на разискванията и на гласуването

Член 178 : 
Прекъсване или закриване на заседанието
ГЛАВА 7: ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 179 : 
Протоколи

Член 180 : 
Приети текстове

Член 181 : 
Пълни стенографски протоколи

Член 182 : 
Аудиовизуални записи на разискванията

ДЯЛ VII: КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад
ГЛАВА 1: КОМИСИИ – СЪЗДАВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ

Член 183 : 
Създаване на постоянни комисии

Член 184 : 
Създаване на специални комисии

Член 185 : 
Анкетни комисии

Член 186 : 
Състав на комисиите

Член 187 : 
Заместници

Член 188 : 
Функции на комисиите

Член 189 : 
Комисия, компетентна за проверка на пълномощията

Член 190 : 
Подкомисии

Член 191 : 
Бюро на комисия

Член 192 : 
Координатори за комисии и докладчици в сянка
ГЛАВА 2: КОМИСИИ - НАЧИН НА РАБОТА

Член 193 : 
Заседания на комисиите

Член 194 : 
Протоколи от заседанията на комисиите

Член 195 : 
Гласуване в комисия

Член 196 : 
Разпоредби относно пленарните заседания, приложими към заседанията на комисиите

Член 197 : 
Време за въпроси в комисиите
ГЛАВА 3: МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 198 : 
Създаване и функции на междупарламентарните делегации

Член 199 : 
Сътрудничество с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Член 200 : 
Съвместни парламентарни комитети

ДЯЛ VІІІ: ПЕТИЦИИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 201 : 
Право на петиция

Член 202 : 
Разглеждане на петициите

Член 203 : 
Публичност на петициите

Член 203 а : 
Гражданска инициатива

ДЯЛ IX: ОМБУДСМАН
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 204 : 
Избиране на омбудсмана

Член 205 : 
Дейност на омбудсмана

Член 206 : 
Освобождаване на омбудсмана

ДЯЛ X: ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ПАРЛАМЕНТА
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 207 : 
Генерален секретариат

ДЯЛ XI: ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 208 : 
Правомощия и отговорности на председателя

Член 209 : 
Правомощия и отговорности на Бюрото

Член 210 : 
Правомощия и отговорности на компетентната комисия и на пленарния състав на Парламента

ДЯЛ XII: ПРИЛАГАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕП
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 211 : 
Прилагане на Правилника за дейността

Член 212 : 
Изменение на Правилника за дейността на ЕП

ДЯЛ XIII: РАЗНИ
Горна част на страницатаНапредНазад

Член 213 : 
Символите на Съюза

Член 214 : 
Недовършени дела

Член 215 : 
Подредба на приложенията

Член 216 : 
Поправки

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Горна част на страницатаНапредНазад
Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Горна част на страницатаНапредНазад
Протичане на времето за въпроси по член 116 от Правилника за дейността на ЕП

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки за въпросите с искане за писмен отговор по членове 117 и 118

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки и общи принципи за избора на теми, които да се включват в дневния ред на разискванията по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, предвидени в член 122 от Правилника

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Горна част на страницатаНапредНазад
заличено

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Горна част на страницатаНапредНазад
Процедура за разглеждане и вземане на решения за освобождаване от отговорност

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Горна част на страницатаНапредНазад
Правомощия и отговорности на постоянните комисии

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Горна част на страницатаНапредНазад
Поверителни и чувствителни документи и информация

ПРИЛОЖЕНИЕ IX
Горна част на страницатаНапредНазад
Ред и условия за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент

ПРИЛОЖЕНИЕ X
Горна част на страницатаНапредНазад
Регистър за прозрачност

ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Горна част на страницатаНапредНазад
Изпълнение на функциите на омбудсмана

ПРИЛОЖЕНИЕ XII
Горна част на страницатаНапредНазад
Предотвратяване на измами, корупция и всякакви незаконни действия, увреждащи интересите на Общностите

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
Горна част на страницатаНапредНазад
Споразумение между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
Горна част на страницатаНапредНазад
Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

ПРИЛОЖЕНИЕ XV
Горна част на страницатаНапредНазад
Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки за тълкуване на нормите за поведение на членовете на ЕП

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII
Горна част на страницатаНапредНазад
Насоки за одобрението на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
Горна част на страницатаНапредНазад
Процедура по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива

ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
Горна част на страницатаНапредНазад
Да общуваме на тема Европа в партньорство

ПРИЛОЖЕНИЕ XX
Горна част на страницатаНапредНазад
Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 13 юни 2007 г. относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение (член 251 от Договора за ЕО)

ПРИЛОЖЕНИЕ XXI
Горна част на страницатаНазад
Кодекс за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура
Правна информация - Политика за поверителност