Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - jaanuar 2012
PDF 1464k
Lehekülje ülaosaSISU
 INDEKS
 LUGEJALE

SISU
OsadIIIII-1IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
LisadIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

I OSA: EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED, ORGANID JA FRAKTSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnev
1. PEATÜKK: EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED

Artikkel 1 : 
Euroopa Parlament

Artikkel 2 : 
Sõltumatu mandaat

Artikkel 3 : 
Volituste kontrollimine

Artikkel 4 : 
Parlamendiliikme ametiaeg

Artikkel 5 : 
Eesõigused ja puutumatus

Artikkel 6 : 
Puutumatuse äravõtmine

Artikkel 7 : 
Puutumatusega seotud menetlused

Artikkel 8 : 
Parlamendiliikmete põhimääruse rakendamine

Artikkel 9 : 
Parlamendiliikmete majanduslikud huvid, käitumisreeglid, kohustuslik läbipaistvusregister ja pääs parlamendi ruumidesse

Artikkel 10 : 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdlused

Artikkel 11 : 
Vaatlejad
2. PEATÜKK: PARLAMENDI AMETIKANDJAD

Artikkel 12 : 
Ajutine istungi juhataja

Artikkel 13 : 
Kandidaatide ülesseadmine ja üldsätted

Artikkel 14 : 
Presidendi valimine ja avakõne

Artikkel 15 : 
Asepresidentide valimine

Artikkel 16 : 
Kvestorite valimine

Artikkel 17 : 
Ametikandjate ametiaeg

Artikkel 18 : 
Vabaks jäävad ametikohad

Artikkel 19 : 
Volituste ennetähtaegne lõpetamine
3. PEATÜKK: PARLAMENDI ORGANID JA NENDE ÜLESANDED

Artikkel 20 : 
Presidendi ülesanded

Artikkel 21 : 
Asepresidentide ülesanded

Artikkel 22 : 
Juhatuse koosseis

Artikkel 23 : 
Juhatuse ülesanded

Artikkel 24 : 
Esimeeste konverentsi koosseis

Artikkel 25 : 
Esimeeste konverentsi ülesanded

Artikkel 26 : 
Kvestorite ülesanded

Artikkel 27 : 
Komisjonide esimeeste konverents

Artikkel 28 : 
Delegatsioonide juhtide konverents

Artikkel 29 : 
Juhatuse ja esimeeste konverentsi aruandekohustus
4. PEATÜKK: FRAKTSIOONID

Artikkel 30 : 
Fraktsioonide moodustamine

Artikkel 31 : 
Fraktsioonide tegevus ja õiguslik staatus

Artikkel 32 : 
Laiendatud töörühmad

Artikkel 33 : 
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Artikkel 34 : 
Kohtade jaotus istungisaalis

II OSA: SEADUSANDLIKUD JA EELARVEMENETLUSED NING MUUD MENETLUSED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: SEADUSANDLIK MENETLUS – ÜLDSÄTTED

Artikkel 35 : 
Euroopa Komisjoni tööprogramm

Artikkel 36 : 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgimine

Artikkel 37 : 
Õigusliku aluse kontrollimine

Artikkel 37a : 
Seadusandlike volituste delegeerimine

Artikkel 38 : 
Finantsraamistikuga kokkusobivuse kontrollimine

Artikkel 38a : 
Subsidiaarsuse põhimõtte järgimine

Artikkel 39 : 
Parlamendi teavitamine ja juurdepääs dokumentidele

Artikkel 40 : 
Parlamendi esindamine nõukogu koosolekutel

Artikkel 41 : 
Parlamendile aluslepingutega antud algatusõigused

Artikkel 42 : 
Algatus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel

Artikkel 43 : 
Seadusandlike dokumentide läbivaatamine

Artikkel 44 : 
Liikmesriikide algatustel põhinevad seadusandlikud menetlused
2. PEATÜKK: MENETLUS PARLAMENDIKOMISJONIS

Artikkel 45 : 
Seadusandlikud raportid

Artikkel 46 : 
Lihtsustatud menetlus

Artikkel 47 : 
Muud kui seadusandlikud raportid

Artikkel 48 : 
Algatusraportid

Artikkel 49 : 
Komisjonide arvamused

Artikkel 50 : 
Menetlus kaasatud komisjonide osalusel

Artikkel 51 : 
Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus

Artikkel 52 : 
Raporti koostamine
3. PEATÜKK: ESIMENE LUGEMINE
Menetlus parlamendikomisjonis

Artikkel 53 : 
Seadusandliku ettepaneku muutmine

Artikkel 54 : 
Euroopa Komisjoni ja nõukogu seisukoht muudatusettepanekute suhtes
Menetlus täiskogul

Artikkel 55 : 
Esimese lugemise lõpetamine

Artikkel 56 : 
Euroopa Komisjoni ettepaneku tagasilükkamine

Artikkel 57 : 
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta esitatud muudatusettepanekute vastuvõtmine
Menetluse edasine käik

Artikkel 58 : 
Tegevus parlamendi seisukoha vastuvõtmise järel

Artikkel 59 : 
Ettepaneku uuesti menetlemine parlamendis

Artikkel 60 : 
(välja jäetud)
4. PEATÜKK: TEINE LUGEMINE
Menetlus parlamendikomisjonis

Artikkel 61 : 
Nõukogu seisukoha teatavakstegemine

Artikkel 62 : 
Tähtaegade pikendamine

Artikkel 63 : 
Seisukoha edastamine vastutavale komisjonile ja menetlus selles komisjonis
Menetlus täiskogul

Artikkel 64 : 
Teise lugemise lõpetamine

Artikkel 65 : 
Nõukogu seisukoha tagasilükkamine

Artikkel 66 : 
Nõukogu seisukoha muutmine
5. PEATÜKK: KOLMAS LUGEMINE
Lepitusmenetlus

Artikkel 67 : 
Lepituskomitee kokkukutsumine

Artikkel 68 : 
Delegatsioon lepituskomitees
Menetlus täiskogul

Artikkel 69 : 
Ühine tekst
6. PEATÜKK: SEADUSANDLIKU MENETLUSE LÕPETAMINE

Artikkel 70 : 
Institutsioonidevahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses

Artikkel 71 : 
Kokkulepe esimesel lugemisel

Artikkel 72 : 
Kokkulepe teisel lugemisel

Artikkel 73 : 
Õigusaktide koostamise nõuded

Artikkel 74 : 
Vastuvõetud õigusaktide allakirjutamine
6A. PEATÜKK: PÕHISEADUSKÜSIMUSED

Artikkel 74a : 
Aluslepingute tavaline läbivaatamine

Artikkel 74b : 
Aluslepingute lihtsustatud läbivaatamine

Artikkel 74c : 
Ühinemislepingud

Artikkel 74d : 
Euroopa Liidust väljaastumine

Artikkel 74e : 
Aluspõhimõtete rikkumine liikmesriigi poolt

Artikkel 74f : 
Parlamendi koosseis

Artikkel 74g : 
Liikmesriikidevaheline tõhustatud koostöö
7. PEATÜKK: EELARVEMENETLUSED

Artikkel 75 : 
Mitmeaastane finantsraamistik

Artikkel 75a : 
Töödokumendid

Artikkel 75b : 
Eelarveprojekti läbivaatamine: esimene etapp

Artikkel 75c : 
Kolmepoolsed kohtumised finantsküsimustes

Artikkel 75d : 
Eelarve lepitusmenetlus

Artikkel 75e : 
Eelarve lõplik vastuvõtmine

Artikkel 75f : 
Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem

Artikkel 76 : 
Heakskiidu andmine Euroopa Komisjonile eelarve täitmisel

Artikkel 77 : 
Muud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlused

Artikkel 78 : 
Parlamendi järelevalve eelarve täitmise üle
8. PEATÜKK: INSTITUTSIOONISISESED EELARVEMENETLUSED

Artikkel 79 : 
Parlamendi eelarvestus

Artikkel 79a : 
Parlamendi eelarvestuse koostamine

Artikkel 80 : 
Kulukohustuste võtmise ja kulutuste tegemise pädevus
9. PEATÜKK: NÕUSOLEKUMENETLUS

Artikkel 81 : 
Nõusolekumenetlus
10. PEATÜKK: (välja jäetud)

Artikkel 82 : 
(välja jäetud)
11. PEATÜKK: MUUD MENETLUSED

Artikkel 83 : 
Arvamuse avaldamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 alusel

Artikkel 84 : 
Tööturu osapoolte dialoog

Artikkel 85 : 
Vabatahtlike kokkulepete kontrollimine

Artikkel 86 : 
Kodifitseerimine

Artikkel 87 : 
Uuesti sõnastamine

Artikkel 87a : 
Delegeeritud õigusaktid

Artikkel 88 : 
Rakendusmeetmed

IIa OSA: VÄLISSUHTED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
12. PEATÜKK: RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Artikkel 89 : 
(välja jäetud)

Artikkel 90 : 
Rahvusvahelised lepingud

Artikkel 91 : 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 218 põhinev menetlus rahvusvaheliste lepingute ajutise kohaldamise, nende kohaldamise peatamise või rahvusvahelise lepinguga loodud organites liidu seisukoha kehtestamise korral
13. PEATÜKK: LIIDU ESINDAMINE VÄLISSUHETES NING ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

Artikkel 92 : 
(välja jäetud)

Artikkel 93 : 
Eriesindajad

Artikkel 94 : 
(välja jäetud)

Artikkel 95 : 
Esindamine rahvusvahelistes suhetes

Artikkel 96 : 
Parlamendiga konsulteerimine ning parlamendi teavitamine ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames

Artikkel 97 : 
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames antavad soovitused

Artikkel 98 : 
Inimõiguste rikkumine
14. PEATÜKK: (välja jäetud)

Artikkel 99 : 
(välja jäetud)

Artikkel 100 : 
(välja jäetud)

Artikkel 101 : 
(välja jäetud)
15. PEATÜKK: (välja jäetud)

Artikkel 102 : 
(välja jäetud)

III OSA: PARLAMENDI TEGEVUSE LÄBIPAISTVUS
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 103 : 
Parlamendi tegevuse läbipaistvus

Artikkel 104 : 
Üldsuse juurdepääs dokumentidele

IV OSA: SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: AMETISSENIMETAMISED

Artikkel 105 : 
Euroopa Komisjoni presidendi valimine

Artikkel 106 : 
Euroopa Komisjoni valimine

Artikkel 107 : 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

Artikkel 107a : 
Euroopa Liidu Kohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamine

Artikkel 108 : 
Kontrollikoja liikmete ametissenimetamine

Artikkel 109 : 
Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametissenimetamine
2. PEATÜKK: AVALDUSED

Artikkel 110 : 
Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu avaldused

Artikkel 111 : 
Avaldused Euroopa Komisjoni otsuste selgitamiseks

Artikkel 112 : 
Kontrollikoja avaldused

Artikkel 113 : 
Euroopa Keskpanga avaldused

Artikkel 114 : 
Soovitus majanduspoliitika üldsuuniste kohta
3. PEATÜKK: EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSED

Artikkel 115 : 
Suuliselt vastatav küsimus aruteluga

Artikkel 116 : 
Infotund

Artikkel 117 : 
Kirjalikult vastatavad küsimused

Artikkel 118 : 
Kirjalikult vastatavad küsimused Euroopa Keskpangale
4. PEATÜKK: TEISTE INSTITUTSIOONIDE ARUANDED

Artikkel 119 : 
Teiste institutsioonide aasta- ja muud aruanded
5. PEATÜKK: RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 120 : 
Resolutsiooni ettepanekud

Artikkel 121 : 
Soovitused nõukogule

Artikkel 122 : 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine

Artikkel 123 : 
Kirjalikud deklaratsioonid

Artikkel 124 : 
Konsulteerimine Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomiteega

Artikkel 125 : 
Konsulteerimine Regioonide Komiteega

Artikkel 126 : 
Taotlused Euroopa ametitele
6. PEATÜKK: INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

Artikkel 127 : 
Institutsioonidevahelised kokkulepped
7. PEATÜKK: HAGI ESITAMINE EUROOPA LIIDU KOHTULE

Artikkel 128 : 
Menetlus Euroopa Liidu Kohtus

Artikkel 129 : 
(välja jäetud)

V OSA: SUHTED RIIKIDE PARLAMENTIDEGA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 130 : 
Teabevahetus, kontaktid ning vastastikune ruumide ja muude vahendite kasutamine

Artikkel 131 : 
Euroopa Ühenduse Küsimustega Tegelevate Komisjonide Konverents (COSAC)

Artikkel 132 : 
Parlamentide konverents

VI OSA: ISTUNGJÄRGUD
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD

Artikkel 133 : 
Parlamendi koosseisu ametiaeg ning istungjärgud, osaistungjärgud ja istungid

Artikkel 134 : 
Parlamendi kokkukutsumine

Artikkel 135 : 
Istungite ja koosolekute toimumiskoht

Artikkel 136 : 
Parlamendiliikmete osavõtt istungitest
2. PEATÜKK: PARLAMENDI TÖÖPLAAN

Artikkel 137 : 
Päevakorra projekt

Artikkel 138 : 
Menetlus täiskogul ilma muudatusettepanekute ja aruteluta

Artikkel 139 : 
Lühiettekanne

Artikkel 140 : 
Päevakorra kinnitamine ja muutmine

Artikkel 141 : 
Erakorraline arutelu

Artikkel 142 : 
Kiireloomulisus

Artikkel 143 : 
Ühine arutelu

Artikkel 144 : 
Tähtajad
3. PEATÜKK: ISTUNGITE LÄBIVIIMISE ÜLDINE KORD

Artikkel 145 : 
Pääs istungisaali

Artikkel 146 : 
Keeled

Artikkel 147 : 
Üleminekukord

Artikkel 148 : 
Dokumentide väljajagamine

Artikkel 149 : 
Kõneaja eraldamine ja sõnavõtjate nimekiri

Artikkel 150 : 
Üheminutilised sõnavõtud

Artikkel 151 : 
Isiklikud avaldused
4. PEATÜKK: PARLAMENDILIIKMETE KÄITUMISREEGLITE RIKKUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

Artikkel 152 : 
Viivitamatult rakendatavad meetmed

Artikkel 153 : 
Sanktsioonid

Artikkel 154 : 
Sisemine edasikaebamine
5. PEATÜKK: KVOORUM JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 155 : 
Kvoorum

Artikkel 156 : 
Muudatusettepanekute esitamine ja tutvustamine

Artikkel 157 : 
Muudatusettepanekute vastuvõetavus

Artikkel 158 : 
Hääletuse kord

Artikkel 159 : 
Häälte võrdne jagunemine

Artikkel 160 : 
Hääletuse läbiviimise põhimõtted

Artikkel 161 : 
Muudatusettepanekute hääletamise järjekord

Artikkel 162 : 
Täiskogul esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine parlamendikomisjonis

Artikkel 163 : 
Osade kaupa hääletamine

Artikkel 164 : 
Hääleõigus

Artikkel 165 : 
Hääletamine

Artikkel 166 : 
Lõpphääletus

Artikkel 167 : 
Nimeline hääletus

Artikkel 168 : 
Elektrooniline hääletus

Artikkel 169 : 
Salajane hääletus

Artikkel 170 : 
Hääletuse kohta selgituste andmine

Artikkel 171 : 
Vaidlused hääletuse üle
6. PEATÜKK: MENETLUSEGA SEOTUD SÕNAVÕTUD

Artikkel 172 : 
Menetlusega seotud ettepanekud

Artikkel 173 : 
Kodukorda puudutavad märkused

Artikkel 174 : 
Küsimuse vastuvõetamatus

Artikkel 175 : 
Tagasisaatmine vastutavale komisjonile

Artikkel 176 : 
Arutelu lõpetamine

Artikkel 177 : 
Arutelu ja hääletuse edasilükkamine

Artikkel 178 : 
Istungi katkestamine või lõpetamine
7. PEATÜKK: PARLAMENDI TÖÖ AVALIKKUS

Artikkel 179 : 
Istungi protokoll

Artikkel 180 : 
Vastuvõetud tekstid

Artikkel 181 : 
Istungi stenogramm

Artikkel 182 : 
Istungi audiovisuaalne salvestis

VII OSA: KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: KOMISJONIDE MOODUSTAMINE JA NENDE VOLITUSED

Artikkel 183 : 
Alaliste komisjonide moodustamine

Artikkel 184 : 
Erikomisjonide moodustamine

Artikkel 185 : 
Uurimiskomisjonid

Artikkel 186 : 
Komisjonide koosseis

Artikkel 187 : 
Asendusliikmed

Artikkel 188 : 
Komisjonide ülesanded

Artikkel 189 : 
Volituste kontrollimise eest vastutav komisjon

Artikkel 190 : 
Allkomisjonid

Artikkel 191 : 
Komisjoni juhatus

Artikkel 192 : 
Komisjonide koordinaatorid ja variraportöörid
2. PEATÜKK: KOMISJONIDE TEGEVUS

Artikkel 193 : 
Komisjonide koosolekud

Artikkel 194 : 
Komisjoni koosoleku protokoll

Artikkel 195 : 
Komisjonis toimuvad hääletused

Artikkel 196 : 
Täiskogu istungi läbiviimist reguleerivad sätted, mida kohaldatakse ka komisjonides

Artikkel 197 : 
Komisjoni infotund
3. PEATÜKK: PARLAMENTIDEVAHELISED DELEGATSIOONID

Artikkel 198 : 
Parlamentidevaheliste delegatsioonide moodustamine ja nende ülesanded

Artikkel 199 : 
Koostöö Euroopa Nõukogu parlamentaarse assambleega

Artikkel 200 : 
Parlamentaarsed ühiskomisjonid

VIII OSA: PETITSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 201 : 
Petitsiooniõigus

Artikkel 202 : 
Petitsioonide läbivaatamine

Artikkel 203 : 
Petitsioonidest teadaandmine

Artikkel 203a : 
Kodanikualgatus

IX OSA: OMBUDSMAN
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 204 : 
Ombudsmani valimine

Artikkel 205 : 
Ombudsmani tegevus

Artikkel 206 : 
Ombudsmani ametist tagandamine

X OSA: PARLAMENDI PEASEKRETARIAAT
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 207 : 
Peasekretariaat

XI OSA: EUROOPA TASANDI ERAKONDI PUUDUTAVAD VOLITUSED JA KOHUSTUSED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 208 : 
Presidendi volitused ja kohustused

Artikkel 209 : 
Juhatuse volitused ja kohustused

Artikkel 210 : 
Vastutava komisjoni ja parlamendi täiskogu volitused ja kohustused

XII OSA: KODUKORRA KOHALDAMINE JA MUUTMINE
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 211 : 
Kodukorra kohaldamine

Artikkel 212 : 
Kodukorra muutmine

XIII OSA: MUUD SÄTTED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 213 : 
Liidu sümbolid

Artikkel 214 : 
Pooleliolevad küsimused

Artikkel 215 : 
Lisade esitus

Artikkel 216 : 
Parandused

I LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitlev käitumisjuhend

II LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Infotunni läbiviimine artikli 116 alusel

III LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Suunised artiklite 117 ja 118 alusel esitatavate kirjalikult vastatavate küsimuste kohta

IV LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Suunised ja üldpõhimõtted päevakorra teemade valikuks arutelu korraldamisel inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite üle artikli 122 alusel

V LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
(välja jäetud)

VI LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuste läbivaatamine ja vastuvõtmine

VII LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Parlamendi alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad

VIII LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Salajased ja tundliku sisuga dokumendid ning teave

IX LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise erisätted

X LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Läbipaistvusregister

XI LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Ombudsmani kohustuste täitmine

XII LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Pettuste, korruptsiooni ja muu ühenduste huve kahjustava õigusvastase tegevuse tõkestamine

XIII LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Euroopa Parlamendi ja komisjoni kokkulepe nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta

XIV LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkulepe

XV LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele

XVI LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Parlamendiliikmete käitumisreeglite tõlgendamise suunised

XVII LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Euroopa Komisjoni heakskiitmise suunised

XVIII LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Algatusraportite koostamise loa andmise kord

XIX LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel

XX LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlev Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 13. juuni 2007. aasta ühine deklaratsioon (EÜ asutamislepingu artikkel 251)

XXI LISA
Lehekülje ülaosaEelnev
Seadusandliku tavamenetluse dokumentide üle peetavate läbirääkimiste eeskiri
Õigusteave - Privaatsuspoliitika