Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2012
PDF 1602k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA IV  : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 5  : USNESENÍ A DOPORUČENÍ

Článek 123  : Písemná prohlášení

1.    Až pět poslanců může předložit písemné prohlášení o nejvýše 200 slovech, které se týká věci v působnosti Evropské unie a které se nesmí týkat otázek, jež jsou předmětem právě probíhajícího legislativního postupu. Povolení uděluje předseda pro každý případ zvlášť. Písemná prohlášení se vytisknou ve všech úředních jazycích a rozešlou se. Tato prohlášení se ukládají spolu se jmény signatářů v rejstříku. Tento rejstřík je veřejný, je k dispozici u vchodu do jednacího sálu v průběhu dílčích zasedání, a v době mezi zasedáními na vhodném místě, které určí kolegium kvestorů.

Obsah písemného prohlášení nepřesáhne formu prohlášení, zejména nezahrnuje žádné rozhodnutí ve věcech, pro jejichž přijetí jsou jednacím řádem stanoveny zvláštní postupy a pravomoci.

2.    Každý poslanec může připojit svůj podpis k prohlášení v rejstříku.

3.    Pokud prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto skutečnost Parlamentu a zveřejní jména signatářů v zápisu z jednání a prohlášení se zveřejní jako přijatý text.

4.    Postup je ukončen, když je prohlášení spolu se jmény signatářů zasláno na konci dílčího zasedání adresátům.

5.    Písemné prohlášení, které zůstalo v rejstříku po dobu delší než tři měsíce a nebylo podepsáno nejméně polovinou všech poslanců Parlamentu, se nebere v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí