Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - Juli 2012
PDF 1520k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL IV  : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 5  : RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 123  : Schriftelijke verklaringen

1.    Maximaal vijf leden kunnen een schriftelijke verklaring van ten hoogste 200 woorden indienen over een onderwerp dat onder de bevoegdheden van de Europese Unie valt en geen betrekking heeft op aangelegenheden die onder een lopende wetgevingsprocedure vallen. De Voorzitter verleent hiertoe van geval tot geval toestemming. De schriftelijke verklaringen worden in de officiële talen gedrukt en rondgedeeld. Zij worden met de namen van de ondertekenaars opgenomen in een register. Dit register is openbaar en ligt tijdens de vergaderperioden ter inzage bij de ingang van de vergaderzaal en tussen de vergaderperioden op een geschikte, door het College van quaestoren nader te bepalen plaats.

Een schriftelijke verklaring mag inhoudelijk niet verder gaan dan een verklaring betaamt en met name geen besluiten bevatten over aangelegenheden waarvoor in het Reglement specifieke procedures en bevoegdheden zijn voorzien.

2.    Elk lid kan een in het register opgenomen verklaring medeondertekenen.

3.    Is een verklaring door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend, dan stelt de Voorzitter het Parlement hiervan in kennis en worden de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en wordt de verklaring als aangenomen tekst gepubliceerd.

4.    De procedure wordt afgesloten met de toezending aan het einde van de vergaderperiode van de verklaring aan de adressaten met vermelding van de namen van de ondertekenaars.

5.    Een schriftelijke verklaring die meer dan drie maanden in het register heeft gestaan en niet door ten minste de helft van de leden van het Parlement is ondertekend, komt te vervallen.

Juridische mededeling - Privacybeleid