Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2012
PDF 2464k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 6  : ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 173  : Нарушения на правилника

1.    Думата може да се даде на всеки член на ЕП, за да обърне внимание на председателя за евентуално неспазване на Правилника за дейността на ЕП. Членът на ЕП трябва първо да посочи члена от правилника, на който се позовава.

2.    Исканията за изказване във връзка с нарушения на правилника имат предимство пред всяко друго искане на думата.

3.    Времето за изказване не може да надвишава една минута.

4.    Председателят незабавно се произнася по всяко посочено нарушение в съответствие с Правилника за дейността на ЕП и обявява решението си веднага след изказването. Решението на председателя не подлежи на гласуване.

5.    По изключение той може да заяви, че ще обяви решението си по-късно, но след не повече от двадесет и четири часа от повдигането на въпроса за нарушението. Отлагането на произнасянето на решението не води до отсрочване на разискванията. Председателят може да отнесе въпроса до компетентната комисия.

Исканията за изказване във връзка с неспазване на правилника трябва да се отнасят за точката от дневния ред, която се разглежда в момента. В подходящ момент, например след приключване на разискванията по тази точка или преди прекъсване на заседанието, председателят може да даде думата за изказване по повод на неспазване на правилника, свързано с друг въпрос.

Правна информация - Политика за поверителност