Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - veebruar 2013
PDF 1274k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

INDEKS
ABCDEFHIJKLMNOPRSTUVÕÜ
Märksõnaloendis kasutatakse järgmist tähistussüsteemi: Araabia numbrid tähistavad vastavaid kodukorra artikleid, Rooma numbrid tähistavad vastavaid kodukorra lisasid; kodukorra lisade osi, artikleid või lõikeid tähistatakse Araabia numbrite, Rooma numbrite või tähtedega.
A
Lehekülje ülaosaJärgnev
Aastaaruanne 119
Aastaaruanne liidu õiguse kohaldamise kohta 119
Ajutine istungi juhataja 12
Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem 75 f
AKV VII.II
Algatus
algatusraport 41, 48, 50
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel 42
kodanikualgatus 197 a, 203 a, XIV
liikmesriigi algatus 44
õigusloomealgatus 35 - 36, 41 - 42
Allkomisjonid 188, 190
Aluspõhimõtted 9, 74 e, VII.XVIII
Ametiaeg
ametikandjate ametiaeg 17
parlamendiliikmete ametiaeg 4
Ametid
konsulteerimine 126
Ametikandjad 12 - 18, 20 - 21, 152 - 153
Ametikandjate valimine
asepresidendid 15
kvestorid 16
president 14
Ametikohtade loetelu (peasekretariaat) 23, 207
Ametissenimetamine
eriesindajad 93
Euroopa Keskpank 109
hääletuskord 169
kontrollikoja liikmed 108
välisdelegatsioonide juhid 95
Arhiivid 179, 203
Aruanne
Euroopa Komisjoni aruanne 119
liidu õiguse kohaldamine 119
liikmesriigi algatuse kohta 44
suuline aruanne 52, 56 - 57, 142
teiste institutsioonide aruanded 119
Arutelu
avalduse alusel 110
edasilükkamine 172, 177
erakorraline 141
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumised 122, 137, IV
lõpetamine 172, 176
menetlus ilma aruteluta 46, 138
ühine 143
Arutelu ja hääletuse edasilükkamine 172, 177
Arvamused
arvamuse küsimine 43 - 44
komisjoni arvamus 37, 38, 46, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, VI.1, VII
nõukogu soovituste kohta 83
parlamendi arvamus 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
vähemuse arvamus 52, 185
Asendusliikmed 187
Asepresidendid
valimine ja mandaat 13, 15, 17 - 19
ülesanded 21 - 23, 25, 68, 75 c - 75 d, 104, 131, 197 a
Assistendid 9, 193, X
Avaistung 3, 12, 134
Avaldused 110, 113, 123
Euroopa Keskpank 109, 113
Euroopa Komisjon 53, 110
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat 105
Euroopa Ülemkogu 110
kontrollikoda 108, 112
majanduslike huvide deklaratsioon 9, 19, 32, I
nõukogu 110
Avatus ja läbipaistvus 29, 103 - 104, I
B
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Bülletään 29
C
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
COSAC 131
D
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Delegatsioonid 23, 146
ad hoc 25
alalised 25, 198
juht 28
parlamentaarsetes ühiskomisjonides 200
parlamentidevahelised 198, VII.II
Delegatsioonide juhtide konverents 28
Delegeeritud õigusaktid 87 a, 88 a
Demokraatia 38 a, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Dialoog nõukoguga 58, 63
Dokumendid
juurdepääs 103 - 104, 148, VIII.A, VIII.B, VIII.C, XV
kehtetuks muutumine 214
konfidentsiaalsed VIII
seadusandlikud 43
väljajagamine 144, 148
Dokumentidega tutvumine 5
Dokumentide väljajagamine 144, 148, 179, IV
E
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Edasikaebamine 153 - 154
Eelarve 75 a - 76, 78, VI, VII.IV , VII.V
kontroll parlamendis 75 - 75 f
täitmise kontroll 78, 112
täitmisele heakskiidu andmine 76 - 77, 112, VI, VII.V
Eelarvestus 79
Eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Euroopa Komisjon 76
kontrollikoja avaldus 112
muud asutused 77
otsused VI
parlamendi president 77
parlament 80
Eesõigused ja puutumatus 5 - 7, 207, VII.XVI
Endised parlamendiliikmed 6, 9, I, X
Erakorraline arutelu 141
Eriesindajad 93
Erikomisjonid 184, 188, 190
Esimeeste konverents
aruandekohustus 29
koosseis 24
küsimused 29
ülesanded 19, 25, 42, 70 - 70 a, 153, 210
Esimene lugemine 36 - 37, 38 - 39, 43, 53 - 59, 71
hääletus 55
järelmeetmed 58 - 59
kokkulepped 70 - 71, XX
komisjonietapp 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
lõpetamine 53, 55
täiskoguetapp 55 - 57
Esimese lugemise kokkulepped 70 - 71, XX, XXI
Esitamine
muudatusettepanekud 156
vastuvõetamatus 172, 174
Ettepanekud
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek 107
menetlusega seotud 172
resolutsiooni ettepanekud 47 - 49, 58, 74 e, 78, 85, 98, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
Euroopa Keskpank
ametissenimetamised 109
avaldused 113
kirjalikult vastatavad küsimused 118
Euroopa kodanikualgatus 197 a, 203 a, XIV
Euroopa Komisjon
aastaaruanne 119
aastaaruanne liidu õiguse kohta 119
arvamuse küsimine 43
avaldused 110 - 111
eelarve täitmisele heakskiidu andmine 76
ettepaneku muudatusettepanekute vastuvõtmine 57
ettepaneku muutmine 53, 59, 81
ettepaneku tagasilükkamine 56, 87, 179
ettepaneku tagasivõtmine 39, 56, 58, 65
järelmeetmed 58 - 59
kõneaeg 149
küsimused 115 - 117, II
liikmed 106, XIV
liikme tagasiastumine XIV
läbirääkimisvolitused 90
parlamendi teavitamine VIII.E, XIV
president 105
raamkokkulepe VIII.E, XIV
rakendusvolitused 88, XIII, XIV.2
seisukoht muudatusettepanekute suhtes 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
tööprogramm 35
umbusalduse avaldamise ettepanek 107
valimine 106
volinikukandidaatide programm 105
õigusloome- ja töökava (vt Tööprogramm)
Euroopa Komisjoni asepresident/ kõrge esindaja 96, 116
Euroopa Komisjoni president (valimine) 105
Euroopa Liidu Kohus
kohtumenetlused 128, 204, 206, VI.6
nimetamised 107 a
Euroopa Liidust väljaastumine 74 d
Euroopa Liidu Teataja 23, 30, 72, 74, 75 e, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9, 124
Euroopa Nõukogu 199
Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee 199
Euroopa tasandi erakonnad 208 - 210
ekslikult makstud summade tagasinõudmine 209
juhatuse volitused ja kohustused 209
presidendi volitused ja kohustused 208
programm 210
rahastamise lõpetamine 209
rakenduseeskirjad 23
sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosnev komitee 210
tehniline abi 209
vastutava komisjoni volitused ja kohustused 210
Euroopa Ülemkogu 110
Euroopa Ülemkogu eesistuja 106, 110, 117, 149
Europol VII.XVII
Eurorühm II
F
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Finantshuvid
liit 10, XII
Finantskalkulatsioon 45, 47
Finantsmõju 38, 96
Finantsprotokoll 90
Finantsraamistikuga kokkusobivus 38, 45, 47
Fraktsioonid 30 - 31, 33 - 34
liikmete vahetumine 186 - 187
moodustamine 30
tegevus 31
õiguslik staatus 31
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 33, 186 - 187, 192
H
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Huvide konflikt I
Huvigrupid 9, X
Hääletus 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
edasilükkamine 56, 172, 179
elektrooniline hääletus 168
esimene lugemine 55
hääleõigus 164
häälte võrdne jagunemine 14 - 15, 22, 159
istumajäämise ja püstitõusmisega 165
järjekord 20, 55, 158, 161
kehtivus 155
kolmas lugemine 69
komisjon 187, 195
kord 158, 195
käe tõstmisega 165
lõplik 54, 166
muudatusettepanekud 156, 161 - 162
nimeline hääletus 20, 48, 75 d, 160, 167 - 169, 195
osade kaupa 20, 160, 163
põhimõtted 160
raport 37, 54, 56, 106
salajane hääletus 169, 186
selgitused 20, 110, 170
teine lugemine 64 - 66, 72
vaidlused 171
ühine hääletus 20, 83, 160 - 161
Häälte võrdne jagunemine 159
Hümn 213
I
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Iga-aastane õigusloomekava 35, 42 - 43
Infotund
komisjonis 197
täiskogul 116, II
Inimõigused 74 e, 81, 98, 122, 209 - 210, IV
Institutsioonidevahelised kokkulepped 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.4
Institutsioonidevahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses 70 - 70 a, XXI
Isiklikud avaldused 151
Istungid 133
audiovisuaalne ülekanne 182
avalikkus 179, 181 - 182
avalik läbiviimine 96, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
katkestamine või lõpetamine 140, 152, 154, 172, 178
käitumine 23, 145 - 154
protokoll 179
stenogramm 181
toimumiskoht 135
Istungisaal (pääs istungisaali) 145
Istungite ja koosolekute toimumiskoht 135
Istungite läbiviimine 23, 145 - 154
Istungjärgud 133 - 134
J
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Juhatus
aruandekohustus 29
esialgse eelarvestuse projekt 23, 79
komisjonid 185, 191, I, VIII.A
koosseis 17 - 18, 22
küsimused 29
ülesanded 8 - 9, 23, 146 - 147, 153 - 154, 197 a, 209
Juhtlause 213
Juhtorganid 22 - 29
Juurdepääs dokumentidele 39, 103 - 104, 148, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Järelevalvevolitused 88, 128
K
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Kaasatud komisjonid 50, 56, 70, 88 - 88 a, 197 a
Kandidaatide esitamine
asepresidendid 15
Euroopa Keskpank 109
Euroopa Komisjoni president 105
komisjonid 186
kvestorid 16
ombudsman 204
parlamendi ametikandjad 13 - 16, 186
parlamendi president 14
volinikukandidaadid 106, XVII
Keeled 23, 87 a, 146 - 147, 185, 201, XI
Kehtetuks muutumine
dokumendid 214
muudatusettepanekud 156 - 157
Kiireloomulisus 142
Kingitused ja sarnased soodustused I
Kirjalikud deklaratsioonid
parlamendiliikmete poolt 123
registrisse kantud 123
stenogrammile lisatud 149
tühistatud 123
Kodanikualgatus 197 a, 203 a, XIV
Kodanikualgatusega seotud avalikud kuulamised 197 a
Kodukord
institutsioonidevahelised kokkulepped 127
kodukorda puudutavad märkused 173
kohaldamine 211, VII.XVIII
muutmine 212, VII.XVIII
Kodukorda puudutavad märkused 20, 173
Kohtade jaotus istungisaalis 34
Kohtumenetlused 128
Kokkukutsumine
komisjonid 193
parlament 134
Kolmandad riigid
AKV VII.II
liiduga assotsieerunud 200
suhted kolmandate riikidega 25, 200
ühinemislepingud 74 c, 81
ühinemisläbirääkimised 74 c, 200, XIV.4
Kolmas lugemine
komisjonide ühised koosolekud 51
lepitus 67 - 68, 79 a, XX
tähtaegade pikendamine 62
täiskoguetapp 69
ühine tekst 69
Kolmepoolsed kohtumised finantsküsimustes 75 c
Komisjonid 45 - 52, 183 - 197, VII
alalised komisjonid 183
allkomisjonid 188, 190
arvamused 49 - 50
asendusliikmed 187
dialoog nõukoguga 63
erakorraline koosolek 97
erikomisjonid 184
esimees 27, 52, 70, 88, 185, 191
esimene lugemine 37, 38, 39, 53 - 54
hääletus 195 - 196
infotund 197
juhatus 52, 191
kaasatud 50, 56, 70, 88 a, XVII
kolmas lugemine 67 - 68, XX
koosolekud 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
koosolekute toimumiskoht 135
koosseis 25, 186 - 187
lepitus 67 - 69, XX
liikmed 186 - 187, 191
menetlus 63, 193 - 197
moodustamine 183 - 185, IX
nõuandvad 49, 188, 195
parandused 216
parlamentaarsed ühiskomisjonid 200
protokoll 103, 194
pädevusvaidlus 188
raport 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
tagasisaatmine 175
teine lugemine 61 - 63
täiskogul esitatud muudatusettepanekud 162
uurimiskomisjonid 25, 185 - 186, 188, IX
vastutav komisjon 42 - 43, 63, 70, 123
volitused 183 - 184, 188, VII
volituste kontrollimine 3, 189, VII.XVI
õigused 186 - 187
ühised koosolekud 51, 88 a, 188
ühiselt kuulavad XVII
ülesanded 25, 188, VII
Komisjonide esimeeste konverents 28, 70, 197 a
Komisjonide koordinaatorid 70, 192, I, XVII
Komisjonide ühised koosolekud 51, 70, 88 a, 197 a
Komisjonile edastamine
esimene lugemine 43
parandused 216
teine lugemine 63
Komisjonile tagasisaatmine
eelarve täitmisele heakskiidu andmine VI.5
Euroopa Komisjoni ettepanekud
 hääletuse edasilükkamine (Euroopa Komisjoni poolt üle võtmata muudatused) 57
 tagasilükkamine 56
 teine lugemine 63
menetlusega seotud ettepanekud 172
nõukogu seisukoht 43
parandused 216
Komiteemenetlus XIII
Kompromissmuudatusettepanekud 57, 63, 66, 160 - 161
Konfidentsiaalsus 5, 9, 23, 29, 103, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XV
Konsulteerimine 43 - 44
ELi (või Euroopa) asutused 126
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 140 83
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 124
liikmesriikide algatustel põhinevad seadusandlikud menetlused 44
raport 45
Regioonide Komitee 125
uuesti 59
ÜVJP 96
Kontrollikoda VI.1, VII.V
avaldused 112
liikmete ametissenimetamine 108
Kontrollimine
volituste kontrollimine 3, 12, 189, VII.XVI
õigusliku aluse kontrollimine 37
Koostöö
tõhustatud koostöö 74 g
Kord istungisaalis 145, 152 - 154, XVI
Korrarikkumised 152, 154, XVI
sanktsioonid 153 - 154
viivitamatult võetavad meetmed 152
Korruptsioon 10, XII
Kuulamised 23, 106, 185, 192 - 193, 197 a, 202, 204, XVII
Kvestorid
aruandekohustus 29
küsimused kvestoritele 29
majanduslikud huvid
töörühmadele antud toetuse register 32
valimine ja mandaat 13, 16 - 19
ülesanded 9, 22 - 23, 26, X
Kvoorum 155, 195
Kõneaja eraldamine 122, 149, IV
sinine kaart 149
Kõrge esindaja - vt Euroopa Komisjoni asepresident/kõrge esindaja
Kõrvaldamine
delegatsioonist 153
istungisaalist 153
komisjonist 193, VIII.A
Käitumine
käitumisjuhend 9, X, XVI
käitumisreeglid 9, 152, XVI
Käitumisjuhend 9, 19, I, X
Käitumisreeglid 9, 152
Küsimused
Euroopa Keskpangale 118, III
infotund 116
juhatusele, esimeeste konverentsile ja kvestoritele 29
kirjalikult vastatavad 117 - 118, III
lühikesed ja täpselt sõnastatud 110 - 111
pooleliolevad 214
prioriteetsus 117
suuliselt vastatavad koos aruteluga 115
L
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Laiendatud töörühmad 32, I
Lepingud 74 c, 81, VII.XVIII
lihtsustatud läbivaatamine 74 b, II
tavaline läbivaatamine 74 a, II
Lepitus
eelarve 75 d
kolmas lugemine 67 - 69
lepituskomitee koosseis ja menetlus 68
Lihtsustatud menetlus 46, 138
Liidu esindamine välissuhetes
eriesindajad 93
Euroopa Komisjoni asepresident/kõrge esindaja 96
Liidu sümbolid 213
Liidu õigus
kodifitseerimine 86
kohaldamine 128, 185, VII.XVI , IX, XIV.2
lihtsustamine 86 - 87
uuesti sõnastamine 87
Liikmed 1 - 9, 136
Euroopa Keskpank 109
Euroopa Komisjon 106, XIV
komisjon 185 - 186, IX
kontrollikoda 108
põhimäärus VII.XVI
Lipp 213
Lisad 212, 215
Lugemised 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Lõplik õiguslik ja keeleline vormistamine 71, 74, 180, XX
Läbipaistvus 9
parlamendiliikmete majanduslikud huvid 9, I
parlamendis 5, 9, 23, 29, 103 - 104, 185, 203, VIII, IX, XVII
register 9, X
seadusandlikus protsessis 39
Läbipääsuload 9, X
Läbirääkimisrühm 70
Läbirääkimisvolitused 70, 90
Lühiettekandega menetlus 48, 139
M
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Majanduslikud huvid
parlamendiliikmed 9, I
Majanduspoliitika 114
Mandaat 2, VII.XVI
Menetlus
eelarvemenetlus 75 a - 75 f, 78, VII.IV
eelarve täitmisele heakskiidu andmine 76 - 77, 80
ettepanekud 20, 172
hääletus 138, 158 - 159, 195
ilma muudatusettepanekute ja aruteluta 46, 138
järelmeetmed 58 - 59, 185
kiireloomulisus 142
komisjonis 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216, VIII.A
lepitusmenetlus 67 - 69, 75 d, XX
lihtsustatud 46, 138
nõusolekumenetlus 73, 74 c, 81, 90
seadusandlik menetlus 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
vabatahtlike kokkulepete kontrollimine 85
Menetlusega seotud sõnavõtud 172 - 178
Menetlus Euroopa Liidu Kohtus 128, 204, 206, VI.6
Mitmeaastane finantsraamistik 75
Muudatusettepanekud 156
esitamine 70 a, 156, 195
Euroopa Komisjoni seisukoht 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
hääletamise järjekord 161
keeled 146 - 147, 156
kehtetuks muutumine 156 - 157
komisjon 162, 195
kompromissmuudatusettepanekud 57, 63, 66, 70, 160 - 161
menetlus ilma muudatusettepanekuteta 46, 138
märgistamine konsolideeritud tekstis 70, 180
suulised muudatusettepanekud 97, 156, 195
tagasivõtmine 156
trükkimine 156
tutvustamine 156
tähtajad 70 a, 156
täiskogul esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine komisjonis 162
vastuvõetavus 20, 87, 157
vastuvõtmine 57
väljajagamine 156
ülevõtmine 156
Muutmine
kodukord 211 - 212
õigusakti ettepanek 53
N
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Nõukogu
avaldused 110
konsulteerimine 43, 45
koosolekud 40
kõneaeg 149
küsimused 115 - 117, II
seisukoht 61
soovitused nõukogule 97, 121
vastutava komisjoni dialoog nõukoguga 58, 63
Nõukogu eesistuja 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
Nõukogu seisukoht
edastamine 61 - 63
heakskiitmine 72, 158
komisjonile tagasisaatmine 43
muudatusettepanekud 66, 158
tagasilükkamine 63, 65, 158, 179
Nõusolekumenetlus 74 c, 74 e, 74 g, 81, 90
Nõutav häälteenamus ja nõutav arv parlamendiliikmeid
Ametikandjate valimine
 asepresident 13
 kandidaatide esitamine 13
 kvestorid 13
 president 13
Ametisse nimetamine
 Euroopa Keskpank (hääletuse edasilükkamise taotlus) 109
 Euroopa Komisjon (liikmed) 106
 Euroopa Komisjon (president) 105
 kontrollikoda (hääletuse edasilükkamise taotlus) 108
 ombudsman (ametissenimetamine) 204
 ombudsman (ametist tagandamine) 206
delegeeritud õigusaktid 87 a
Ettepanekute esitamine
 resolutsiooni ettepanekud
eelarve täitmisele heakskiidu andmata jätmine VI.4
Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu avaldused 110
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste arutelu 122
suuliselt vastatavad küsimused aruteluga 115
 umbusalduse avaldamise ettepanek 107
Euroopa tasandi erakonnad 210
Komisjonide ja fraktsioonide moodustamine
 fraktsioonid 30
 uurimiskomisjonid 185 - 186
Lisad 215
Muudatusettepanekud
 esitamine 156
 kodukord 212
 lõplik päevakorra projekt 140
 vastuseis kõikides ametlike keeltes väljajagamata muudatusettepaneku hääletusele 146 - 147, 156
Parlamendi otsused
 Euroopa Kohtule esitatud hagi 128
 kompromissmuudatusettepaneku hääletusele panemise kohta 161
 nõusolekumenetlus 81
 rahvusvahelised lepingud 90
 umbusalduse avaldamise ettepanek (vastuvõtmine) 107
 õigusloomealgatus 42, 44
 ühinemine 74 c
 ühine seisukoht
muudatusettepanekud 66
tagasilükkamine 65
 ühine tekst 69
rakendusaktid 88
rakendusmeetmed
Rikkumise kindlakstegemine 74 e
Soovitused nõukogule 121
Taotlused
 arutelu edasilükkamine 177
 arutelu lõpetamine 176
 hääletuse edasilükkamine 177
 inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste arutelu 122
 istungi katkestamine või lõpetamine 178
 kiireloomulisus 142
 komisjonile tagasisaatmine 175
 kvoorumi kontrollimine 155
 nimeline hääletus 167
 parlamendi kokkukutsumine 134
 päevakord
erakorraline arutelu 141
punkti arutamine ilma muudatusettepanekuteta 138
punkti kohta muudatusettepanekute esitamise lubamine 138
 uuesti konsulteerimine 59
 uurimiskomisjoni moodustamine 185
Vastuväited
 hääletusjärjekorra muutmine 161
 kodukorra tõlgendamine 211
 komisjoni soovitused ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 97
 kõikides ametlike keeltes väljajagamata muudatusettepaneku hääletus 156
 päevakord
ilma muudatusettepanekute ja aruteluta käsitletavad punktid 138
Volituste (ennetähtaegne) lõpetamine 19
O
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
OLAF 10
Ombudsman 204 - 206
ametist tagandamine 206
tegevus 205, XI
valimine 204
Osaistungjärgud 133 - 134
P
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Parandused 180, 216
Parlamendi ametiaeg 133
Parlamendid
liikmesriikide parlamendid 25, 130 - 131
 põhjendatud arvamused 38 a
parlamentide konverentsid 132
Parlamendi erakorraline istung 134
Parlamendi esindamine nõukogu koosolekutel 40
Parlamendi koosseis 74 f
Parlamendiliikmed 1 - 9, 136
ametiaeg 4
assistendid X
fraktsioonilise kuuluvuseta 33
kulud 8
majanduslikud huvid 9, I
põhimäärus 8 - 9, 48, I, VII, XVI
tegevusest kõrvaldamine 153
Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomitee I
Parlamendiliikmete mitteametlikud rühmad 32, I
Parlamendi president
valimine 13 - 14, 17 - 18
ülesanded 19 - 20, 23, 42, 73, 111, 116, 122 - 123, 126, 128, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 179, 197 a, 208, 210, 216, I, II, IV, XVI
Parlamendi seisukoha järelmeetmed 58 - 59
Parlamendi töö häirimine 152 - 153, XVI
Parlamentaarsed ühiskomisjonid 200
Parlamentide konverents 132
Parlamentidevahelised delegatsioonid 198
Peasekretär 4, 9, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209, I, X
Petitsioonid 201 - 203 a, 214, VII.XX
Petitsioonide elektrooniline register 202
Pettused 10, XII
Pettuste ja korruptsiooni tõkestamine 10, XII
Pooleliolevad küsimused 214
Proportsionaalsus 38 a
Protokoll
esimeeste konverents 29
istungid 87 a, 123, 136, 148 - 149, 152, 155, 159, 167 - 169, 179
juhatus 29
komisjonid 194, VIII.A
Puutumatus 5 - 7, VII.XVI
Puutumatuse äravõtmine 6 - 7
Põhivabadused 74 e, 81
Põhiõigused 36, 81, VII.XVII
Põhiõiguste harta 36, 103
Päevakord
komisjoni päevakord 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
lõplik projekt 122, 138, 140, XIV
muutmine 140, 175, 177
projekt 25, 70 a, 137 - 138
punktide kandmine päevakorda 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 87 a, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
vastuvõtmine 140 - 141
Päevaraha 8, 153
Pääs
istungisaali 145
parlamendi ruumidesse 9, XVI
rõdule 145
R
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Raamatupidamisaruandlus 79, 80, VII.IV , VII.V
Rahalised vahendid 80
Rahapoliitika 113
Rahvusvahelised lepingud 90 - 91
Rakendusaktid 88 - 88 a, 128
Rakendusmeetmed 88 - 88 a, 128, XIII
Raport
algatusraport 25, 41 - 42, 48, 50, 74 e, 119 - 120, XVIII
konsulteerimise kohta 45
liikmesriigi algatuse kohta 44
muu kui seadusandlik 47
raporti projekt 52
resolutsiooni ettepaneku põhjal 120
seadusandlik raport 45, 55
strateegiaraport 48, XVIII
suuline aruanne 52, 56 - 57, 142
teine raport 56 - 57
uurimiskomisjoni raport 185, IX
vaheraport 81
vähemuse arvamus 52, 185
Raportöör ja arvamuse koostaja 4, 19, 23, 43, 45 - 47, 49, 52, 57 - 58, 61, 63, 65, 68, 70, 86, 87 a - 88, 142, 158, 160 - 161, 172, 185, 195, XVII
Regioonide Komitee 9, 125
Register
huvigrupid 9, X
kirjalikud deklaratsioonid 123
parlamendi dokumendid 104, XV
parlamendiliikmete huvid
petitsioonid 201 - 202
töörühmadele antud toetus 32
Resolutsiooni ühisettepanek 110, 115, 122
Riikide parlamendid
koostöö 130
põhjendatud arvamused 38 a
suhted 23
Rikkumised
aluspõhimõtete rikkumine 74 e
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumine 122, 137, IV
S
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Salajasus 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Sanktsioonid 153 - 154, I
Seadusandlik algatus 35, 41 - 42, 44
Seadusandlik menetlus 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XIV.2, XX
Seadusandlik resolutsioon 44 - 45, 55 - 57, 158
Seadusandlikud dokumendid 43
Seisukoht
Euroopa Komisjoni seisukoht 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
nõukogu seisukoht 61
parlamendi seisukoht 58
Sekretariaat 23, 207
fraktsioonid 31
fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 33
Selgitused 45, 47, 49, 156, 212
Selgitused hääletuse kohta 20, 170
Sinine kaart 149
Soovitused 42, 64, 81, 120 - 121, 123
läbirääkimisvolitused 90
majanduspoliitika üldsuunised 114
nõukogule 97, 121
nõukogult Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 alusel 83
pärast uurimist 185
teisele lugemisele 63 - 64
ühinemislepingud 74 c, 81, 200
ÜVJP 96 - 97
Stenogramm 181
Subsidiaarsus 37, 38 a, 44
Suhted teiste institutsioonidega 25, 34, 105 - 107, 108 - 125, 127
Suuline tõlge 146, 182
Sõnavõtjad
kõneaeg 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173, 179, XVII
kõneaja eraldamine 122, 149, IV
sõnavõtjate nimekiri 176
Sõnavõtjate nimekiri 176
T
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Tagasilükkamine
Euroopa Komisjoni ettepanek 56, 87, 179
nõukogu seisukoht 63, 65, 158, 179
Teabeturve VIII.E
Teaduslikud arvamused 126
Teadusuuringud 126
Teine lugemine 43, 61 - 66, 72
hääletus 64 - 66, 72, 158
kokkulepped 70, 72, XX
komisjonide ühised koosolekud 51
komisjonietapp 61 - 63
lõpetamine 64
soovitus teisele lugemisele 63 - 64
tähtaegade pikendamine 62
täiskoguetapp 64 - 66, 72
Teine raport 56 - 57, 175
Teise lugemise kokkulepped 70, 72, XX, XXI
Teise lugemise muudatusettepanekud 70, 72, XXI
Tundlik teave 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Tundliku teabe edastamine VIII.B, VIII.E
Tõhustatud koostöö liikmesriikide vahel 74 g, 81
Tõlked 29, 42, 61, 70 a, 181, 185, 201, 212, XIV.3
Tähtajad
arutelu ja hääletus 144
muudatusettepanekud 156, 161
nimeline hääletus 167
osade kaupa hääletus 163
raport 52
teise ja kolmanda lugemise tähtaja pikendamine 62, 69
Täiskogu
eelarve 75 a - 76
esimene lugemine 55 - 57, 69
kolmas lugemine 69
muudatusettepanekud 49 - 50, 156, 162
protokoll 179
stenogramm 181
teine lugemine 64 - 66, 72
Tööplaan 137 - 138, 140, 142 - 144
Tööprogramm 35
Tööturu osapoolte dialoog 84
U
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Umbusalduse avaldamine 107
Uuesti menetlemine parlamendis 58 - 59
Uurimine 185, IX
Uurimis- ja teabehankimislähetused 188
Uurimiskomisjonid 25, 185 - 186, 188, IX
V
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Vaatlejad 11
Vabad ametikohad 4, 18, 186
Vabatahtlikud kokkulepped 85
Vaheraport 81
Valimine
asepresidendid 13, 15, 18
Euroopa Komisjon 106, XVII
Euroopa Komisjoni president 105
kvestorid 13, 16 - 18
ombudsman 204
parlament 1, 214
president 13 - 14, 17 - 18
Variraportöörid 70, 192
Vastuvõetamatus (esitamine) 172, 174
Vastuvõetavus
kirjalikult vastatavad küsimused 117
küsimused 116
muudatusettepanekud 20, 66, 157, 161
Vastuvõetud tekstid 180
Vastuvõetud õigusaktid 73
Vastuvõetud õigusaktide allakirjutamine 73
Veebileht 29, 32, 104, 123, 182, I, X
Volitused (kontrollimine) 3, 12, 189
Volituste (ennetähtaegne) lõpetamine 19, 153
Volituste kontrollimine VII.XVI
Vähemuse arvamus 52, 185
Välispoliitika 96 - 97, VII.I
Õ
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Õiguslik alus
esimene lugemine 37
Euroopa Komisjoni ettepanek (muutmine) 59
rahvusvahelised lepingud 90
seadusandlik algatus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel 42
vastutav komisjon 42, VII.XVI
Õigusloome- ja töökava (vt Tööprogramm)
Õigusriigi põhimõte 38 a, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Ü
Lehekülje ülaosaEelnev
Üheminutilised sõnavõtud 150, 179
Ühine arutelu 143
Ühinemine
lepingud 74 c, 81, 200
läbirääkimised 74 c, 200, XIV.4
Ühine tekst 69
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 96 - 97, VII.I , VIII.B
Üldsuse juurdepääs dokumentidele 29, 103 - 104, XV
Õigusteave - Privaatsuspoliitika