Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - helmikuu 2013
PDF 1344k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

ASIAHAKEMISTO
ACDEHIJKLMNOPRSTUVYÄ
Arabialaiset numerot viittaavat artikloihin, roomalaiset numerot liitteisiin ja niitä seuraavat arabialaiset tai roomalaiset numerot tai kirjaimet viittaavat liitteiden osiin, artikloihin tai kohtiin.
A
Sivun alkuunSeuraava
AKT VII.II
alivaliokunnat 188, 190
aloite
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukainen 42
jäsenvaltioiden tekemät aloitteet 44
kansalaisaloite 197 a, 203 a, XIV
lainsäädäntöaloite 41 - 42
valiokunta-aloitteinen mietintö 41, 48, 50
alueiden komitea 9, 77, 125, VII.XII, XIX
arkaluonteiset tiedot 104, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
arkaluonteisten tietojen toimittaminen VIII.B, VIII.E
arkisto 179, 203
asiakirjarekisteri 104, XV
asiakirjat
jakelu 144, 148, 179, VIII.A
julkisuus ja oikeus tutustua asiakirjoihin 5, 29, 39, 103 - 104, 148, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
lainsäädännölliset 43
luottamukselliset VIII
avoimuus 103 - 104, XV
lainsäädäntömenettelyt 39
parlamentin toiminta 103 - 104, XVII
avoimuusrekisteri 9, X
C
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
COSAC 131
D
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
delegoidut säädökset 87 a, 88 a
demokratia 38 a, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
E
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
edunvalvojat 9, X
edustajantoimi 2, VII.XVI
toimikausi 4
vapautuminen 4
elimet 22, 24, 27 - 28
enemmistöt, määräenemmistöt / jäsenten vähimmäismäärä
epäluottamuslause-esitys 107
Euroopan tason poliittiset puolueet 210
nimitykset
 Euroopan keskuspankki (äänestyksen lykkääminen) 109
 komissio (jäsenet) 106
 komissio (puheenjohtaja) 105
 oikeusasiamies (ehdokkaat) 204
 oikeusasiamies (erottaminen) 206
 oikeusasiamies (äänestys) 204
 tilintarkastustuomioistuin 108
pyynnöt
 istunnon keskeyttäminen tai päättäminen 178
 kanteen voimassa pitäminen unionin tuomioistuimessa 128
 keskustelun lykkääminen 177
 keskustelun päättäminen 176
 keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista 122
 kiireellinen käsittely 142
 nimenhuutoäänestys 167
 parlamentin koollekutsuminen 134
 päätösvaltaisuuden toteaminen 155
 tutkintavaliokunnan asettaminen 185
 uudelleen kuuleminen 59
 valiokuntaan palauttaminen 175
 äänestyksen lykkääminen 177
päätökset
 epäluottamuslause-esitys (hyväksyminen) 107
 hyväksyntämenettely 81
 kansainväliset sopimukset 90
 kanteen voimassa pitäminen unionin tuomioistuimessa 128
 kompromissitarkistusten ottaminen käsiteltäväksi 161
 lainsäädäntöaloite 42, 44
 liittymissopimukset 74 c
 neuvoston kanta
hylkääminen 65
tarkistukset 66
 yhteinen teksti 69
päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättäminen
 keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista 122
 komission, neuvoston tai Eurooppa-neuvoston julkilausuman johdosta 110
 suullisen kysymyksen johdosta 115
suositukset neuvostolle 121
talousarvioesityksen hylkääminen 75 a - 75 f
tarkistukset ja muutokset
 käsiteltäväksi jättäminen 156
 lopullinen esityslistaluonnos 140
 tarkistusluonnokset (talousarvio, 2. käsittely) 75 a - 75 f
 tarkistusluonnokset ja muutosehdotukset (talousarvio, 1. käsittely) 75 a - 75 f
 työjärjestys 212
toimikauden ennenaikainen päättäminen 19
uuden enimmäismäärän asettaminen 75 a - 75 f
valiokuntien ja poliittisten ryhmien muodostaminen
 poliittiset ryhmät 30
 valiokunnat 185 - 186
vastalause
 työjärjestyksen tulkinta 211
 yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva suositus 97
 äänestys, jos tarkistuksia ei ole jaettu kaikilla kielillä 146 - 147, 156
viranhaltijoiden vaali
 ehdokkaat 13
 kvestorit 13, 16
 puhemies 13 - 14
 varapuhemiehet 13, 15
ennakkoarvio tuloista ja menoista 23, 75 b, 79 - 79 a
ensimmäinen käsittely 37, 38 - 39, 43, 53 - 59, 71
päättäminen 55
seurantamenettely 58 - 59
sopimukseen pääseminen 70, 71, XX
talousarvio 75 b
täysistunto 55 - 57
valiokunnat 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
valiokuntien yhteiskokoukset 51, 88 a
äänestys 55
entiset jäsenet 9
epäluottamuslause-esitys komissiolle 107
epäviralliset jäsenten ryhmittymät 32, I
erillisvirastot
lausuntopyyntö 126
erioikeudet ja vapaudet 5 - 7, 207, VII.XVI
erityisedustajat 93
erityisvaliokunnat 184, 188, 190
esittelijä 45, 47, 52, 70, 195, XVII
esitykset, menettelyä koskevat 172
esityslista
asioiden ottaminen esityslistalle 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
esityslistaluonnos 25, 70 a, 137 - 138
hyväksyminen 140 - 141
lopullinen esityslistaluonnos 122, 138, 140, XIV
muuttaminen 140 - 141, 175, 177
valiokunnan 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi 172, 174
eturistiriita I
Euroopan keskuspankki
johtokunnan jäsenten nimittäminen 109
julkilausumat 113
kirjallisesti vastattavat kysymykset 118
Euroopan neuvosto 199
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous 199
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 9, 77, 124, XIX
Euroopan tason poliittiset puolueet 209 - 210
aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä 209
asiasta vastaavan valiokunnan toimivalta ja tehtävät 210
jättäminen ilman rahoitusta 209
ohjelma 210
puhemiehen toimivalta ja tehtävät 208
puhemiehistön toimivalta ja tehtävät 209
riippumattomista henkilöistä muodostuva komitea 210
soveltamissäännöt 23
tekninen tuki 209
Euroopan unionin perusoikeuskirja 36
Euroopan unionin tuomioistuin
menettely 128, 204, 206, VI.6
nimitykset 107 a
vastuuvapaus 77
Euroopan unionin virallinen lehti 23, 30, 72, 74, 75 e, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, I, VI, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
eurooppalainen kansalaisaloite 197 a, 203 a, XIV
Eurooppa-neuvosto 110
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 106, 110, 117, 149, XVII
Europol VII.XVII
Euroryhmä II
H
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
hallintokaavio (pääsihteeristö) 23, 207
henkilökohtaiset lausumat 151
hymni 213
hyvä edunvalvontatapa 9, X
hyväksyntämenettely 74 a - 74 e, 81, 90
hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen 73
hyväksytyt tekstit 180
häiriö parlamentissa 152 - 153, XVI
häiriöt 152 - 154, XVI
seuraamukset 153
välittömät toimenpiteet 152
I
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
ihmisoikeudet 74 e, 98, 122, 209 - 210, IV
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset 122, 137, IV
ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 32, I
internet 182
istunnot 133
audiovisuaalinen tallenne 182
julkisuus 103, 179, 181
keskeyttäminen tai päättäminen 140, 152, 154, 172, 178
kokoontumispaikat 135
toimittaminen 23, 154
istuntojakso 133 - 134
istuntokausi 133 - 134
istuntosaliin pääsy 145
istuntosalista poistaminen 153
istuntoselostukset, sanatarkat 170, 181
J
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
jakelu, asiakirjat 144, 148, 179, IV
julkilausumat
Euroopan keskuspankki 113
Eurooppa-neuvosto 110
komissio 110 - 111
neuvosto 110
tilintarkastustuomioistuin 112
julkisuus 9, 104, I
järjestyksenpito
istuntosalissa 145, 152 - 154, XVI
puhetta johtavien henkilöiden toimivaltuudet 152 - 153
järjestyshäiriöt 154, XVI
välittömät toimenpiteet 152
järjestäytymisistunto 3, 12, 134
jäsenet
Euroopan keskuspankki 109
Euroopan parlamentti 1 - 9, 136
 jäsenten asemaa koskevat säännöt 8 - 9, 48, VII.XVI
 jäsenten avustajat 9, 193, X
 sitoutumattomat jäsenet 33
 taloudelliset sidonnaisuudet I
 valiokunnat 185 - 186, IX
komissio 106
tilintarkastustuomioistuin 108
jäsenten toimintaa käsittelevä neuvoa-antava komitea I
jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö 74 g
K
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
kannanotot, kirjalliset 123
kansainväliset sopimukset 90 - 91
kansalaisaloite 197 a, 203 a, XIV
kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset 197 a
kansalliset parlamentit 25, 130 - 132
parlamenttien välinen yhteistyö 130
perustellut lausunnot 38 a
suhteet kansallisiin parlamentteihin 23
kertomukset
komissio 119
muut toimielimet 119
tutkintavaliokunta 185, IX
keskeneräiset asiat 214
keskustelu
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset 122, 137, IV
julkilausuman johdosta 110
lykkääminen 172, 177
menettely ilman keskustelua 46, 138
päättäminen 172, 176
yhteiskeskustelu 143
ylimääräinen 141
kielet 23, 146 - 147, 185, 201, XI
kiireellinen käsittely 142
kirjallisesti vastattavat kysymykset 117 - 118, III
kirjalliset kannanotot 123
kodifiointi, unionin lainsäädäntö 86
kohta kohdalta -äänestys 160, 163
kolmannet maat
AKT VII.II
liittymisneuvottelut 74 c, 200, XIV
liittymissopimukset 74 c, 81
suhteet kolmansiin maihin 25, 200
kolmas käsittely
määräajan pidentäminen 62
sovittelumenettely 43, 67 - 68, XX
täysistunto 69
valiokuntien yhteiskokoukset 51, 88 a
yhteinen teksti 69
komissio
ehdolle asetetun komission ohjelma 105
epäluottamuslause-esitys 107
julkilausumat 110 - 111
jäsenet 106, XIV
kanta tarkistuksiin 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
komission ehdotuksen hylkääminen 56, 87, 179
komission ehdotuksen muuttaminen 53, 59
komission ehdotuksen peruuttaminen 39, 56, 58
komission jäsenehdokkaat XVII
komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja 96, II
kysymykset 115 - 117, II
lainsäädäntö- ja työohjelma (ks. työohjelma)
lausuntopyyntö 43
neuvotteluvaltuudet 70, 90
puheaika 149
puheenjohtaja 105
puitesopimus XIV
seurantamenettely 58 - 59
työohjelma 35
täytäntöönpanovalta 88, XIII, XIV.2
valitseminen 106, XVII
vastuuvapaus 76
komiteamenettely XIII
kompromissitarkistukset 57, 63, 66, 160 - 161
koneäänestys 168, 171
koollekutsuminen
parlamentti 134
valiokunnat 193
korkea edustaja, ks. komission varapuheenjohtaja
koskemattomuus, parlamentaarinen 5 - 7, VII.XVI
kulkulupa 5, 9, X
kulut ja korvaukset 8
kuuleminen
alueiden komitea 125
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 124
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukainen lausuntomenettely 83
jäsenvaltioiden tekemistä aloitteista 44
uudelleen kuuleminen 59
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 96
kuulemiset 23, 185, 192 - 193, 197 a, XVII
kuulemismenettely 37, 38, 39, 53 - 59
kvestorit
kysymykset 29
laajennettujen työryhmien tuesta ylläpidettävä rekisteri 32
päätösten julkisuus 29
tehtävät 9, 22, 26, 32, X
vaali 13, 16 - 19
kyselytunti 116, II
valiokunnassa 197
kysymykset
ensisijaiset 117
Euroopan keskuspankille 118, III
kirjallisesti vastattavat 117 - 118, III
lyhyet ja tarkoin rajatut 30 minuutin aikana 110 - 111
puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle, kvestoreille 29
suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan 115
käsiteltäväksi ottaminen
kirjallisesti vastattavat kysymykset 117
käsittelyjärjestys 137 - 138, 140, 142 - 144
käyttäytyminen
käyttäytymissäännöt 9, 152, XVI
kääntäminen 29, 42, 61, 70 a, 181, 185, 201, 212, XIV.III
L
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
laajennettujen työryhmien tuesta ylläpidettävä rekisteri 32
laajennetut työryhmät 32, I
lahjat ja vastaavat etuisuudet I
lainsäädäntöaloite 35, 41 - 42, 44
lainsäädäntöasiakirjat 43
lainsäädäntöehdotus XIV
lainsäädäntö- ja työohjelma (ks. työohjelma)
lainsäädäntömenettelyt 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XIV.2
lainsäädäntöpäätöslauselma 45, 55 - 57, 158
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädösehdotus 36 - 37, 38 - 39, 42 - 43, 45 - 46, 53 - 55, 59, 74 g, 81, 138, 156, 166, 170, 212
lausuma
Euroopan keskuspankin puheenjohtajaehdokas 109
henkilökohtaiset lausumat 151
komission puheenjohtajaehdokas 105
tilintarkastustuomioistuin 108
lausunto
lausuntopyyntö 43 - 44
 erillisvirastot 126
neuvoston suosituksista 83
parlamentti 55, 90, 96
seurantamenettely 58 - 59
valiokunnat 46, 49 - 50, 121, 188, VII
valmistelija 49
lehterit 145
liitteet 212, 215
liittymisneuvottelut 74 c, 200, XIV
liittymissopimukset 74 c, 81
lippu 213
lisätalousarvio 75 - 75 f
lobbaajat 9, X
luettelo kirjallisista kannanotoista 123
luottamuksellisuus 5, 9, 23, 29, 103, 185, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XV
lyhyt esittely 48, 139
läsnäololista 136
M
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
menettelysäännöt XXI
menettelyt
hyväksyntämenettely 74 c, 74 e, 81, 90
ilman mietintöä 142
ilman tarkistuksia ja keskustelua 138, 142
kiireellinen 142
kuulemismenettely 37, 38, 39, 53 - 59
lainsäädäntömenettelyt 35, 37, 38, 39, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216
menettelyä koskevat esitykset 20, 172
menettelyä koskevat puheenvuorot 172 - 178
seurantamenettely 58 - 59
sovittelumenettely 43, 67 - 68
talousarviomenettely 75 - 76, 78, VII.IV, VII.V
valiokunnassa 45, 47 - 50, 52, 193, 195, 197, 216
vastuuvapaus 76 - 77, 80, VI, VI.5, VII.V
yhteispäätösmenettely 37, 38, 39, 53 - 59, 61 - 69, 71 - 73
yksinkertaistettu menettely 46
äänestysmenettely 158 - 159, 163, 165 - 169, 195
menettelyt tuomioistuimissa 128
mietintö
esittelijä 45, 47, 52
jäsenvaltioiden tekemien aloitteiden pohjalta 44
lainsäädäntömietintö 45
luonnos 52
menettely ilman mietintöä 142
muu kuin lainsäädäntömietintö 47
määräajat 52
perustelut 41, 45, 47, 52
päätöslauselmaesityksen pohjalta 120
strateginen 48, XVIII
toinen mietintö 56 - 57
valiokunta-aloitteinen 25, 41 - 42, 48, 50, 120, XVIII
väliaikainen mietintö 81
yhteinen mietintöluonnos 51
monivuotinen rahoituskehys 75
määräajat
keskustelu ja äänestykset 144
kohta kohdalta -äänestys 163
mietintö 52
määräajan pidentäminen toisessa ja kolmannessa käsittelyssä 62, 67, 69
nimenhuutoäänestys 167
sovittelukomitea 62, 67, 69
tarkistukset 156, 161
N
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
neuvosto
asiasta vastaavan valiokunnan ja neuvoston keskustelu 58, 63
julkilausumat 110
kuulemispyynnöt 43
kysymykset 115 - 117, II
parlamentin edustus neuvoston kokouksissa 40
puheaika 149
suositukset neuvostolle 97, 121
vastuuvapaus 77
yhteinen kanta 43, 61
neuvoston kanta
hylkääminen 63, 65, 158, 179
hyväksyminen 72
ilmoittaminen 61 - 63
tarkistukset 66 - 67
neuvoston puheenjohtaja 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
neuvotteluryhmä 70
nimenhuutoäänestys 160, 167 - 169
nimitykset
erityisedustajat 93
Euroopan keskuspankki 109
komission jäsenehdokkaat 106
komission puheenjohtaja 105
oikeusasiamies 204
tilintarkastustuomioistuin 108
ulkomaisten edustustojen päälliköt 95
äänestysmenettely 169
O
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
oikaisut 180, 216
oikeudellinen ja kielellinen viimeistely 180, XX
oikeusasiamies 204 - 206
erottaminen 206
nimittäminen 204
toiminta 205, XI
oikeusperusta
asiasta vastaava valiokunta 42, VII.XVI
ensimmäinen käsittely 37
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukainen aloite 42
kansainväliset sopimukset 90
komission ehdotukset (oikeusperustan muuttaminen) 59
oikeusperustan tarkistaminen 37
oikeussuojakeinot 154, 201
oikeusvaltion periaate 38 a, 81, 122, 209 - 210
OLAF 10
P
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
paikkajako istuntosalissa 34
parlamentaarinen koskemattomuus 6 - 7, VII.XVI
koskemattomuuden pidättäminen 6 - 7
parlamentaariset sekavaliokunnat 200
parlamentin elimet 22, 24, 27 - 28
parlamentin kokoonpano 74 f
parlamentin vaalikausi 133
parlamenttien konferenssi 132
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat 198
perusoikeudet 36, 81, VII.XVII
perusoikeuskirja 36, 103
perussopimukset 74 a, 74 c, 81, VII.XVIII
tavanomainen tarkistusmenettely 74 a, II
yksinkertaistettu tarkistusmenettely 74 b, II
perustavanlaatuiset periaatteet 9, 74 e, VII.XVII
perustelut 45, 47, 49, 52, 156, 212
petostentorjunta 10, XII
poliittiset ryhmät 30 - 31, 33 - 34
jäsenten vaihtuminen 186 - 187
muodostaminen 30
oikeudellinen asema 31
toiminta 31
puheaika
esityslistan muuttaminen 149
henkilökohtaiset lausumat 151
jäsenten poistaminen istuntosalista 153
keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista 122, 137
komission jäsenehdokkaiden kuuleminen XVII
menettelyä koskevat esitykset 149, 172 - 173
minuutin puheenvuorot 150
poliittisesti tärkeät asiat 150
puheajan jakaminen 122, 149, IV
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot 149
suullisesti vastattavat kysymykset 115
työjärjestyspuheenvuorot 173
ylimääräinen keskustelu 141
äänestysselitykset 20, 110, 170
puheenjohtajakokous
kokoonpano 24
kysymykset 29
päätösten julkisuus 29
tehtävät 25, 42, 153, 210
 ks. myös 19, 34, 48, 68, 70 - 70 a, 74 e, 97, 104, 119 - 120, 122, 130 - 132, 134, 137 - 138, 185 - 186, 188, 190, 198 - 199, 214, VIII.A
puheenjohtajisto, valiokunnat 185, 191
puheenvuorot
minuutin puheenvuorot 150
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot 149
työjärjestyspuheenvuorot 173
puhemiehistö
kokoonpano 17 - 18, 22
kysymykset 29
päätösten julkisuus 29
tehtävät 8 - 9, 23, 75 a - 75 f, 146 - 147, 154, 197 a, 200 - 201, 209, 213, I, VII.XVIII, X, XIV
 ks. myös 33, 79, 80, 104, 135, 168, 188, 207
puhemies
tehtävät 19 - 20, 126, 153, 197 a, 208, 210, 216, XVI
 ks. myös 23, 42, 73, 111, 116, 122 - 123, 149 - 150, 156 - 157, 171, 173
vaali 12 - 14, 17 - 18
puhujalista 176
puitesopimus VIII.E, XIV
päiväraha 153
pääsihteeri 4, 9, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 179, 207, 209, X
pääsihteeristö 23, 207
pääsy parlamenttiin 9, XVI
päätöslauselmaesitykset 42, 47 - 48, 110, 120, 122, 157, IV
yhteinen päätöslauselmaesitys 110
päätösvaltaisuus 155, 195
pöytäkirjat
puheenjohtajakokous 29
puhemiehistö 29
täysistunto 179
valiokunnat 194
R
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
rahoituksen yhteensopivuus 38, 45, 47
rahoituspöytäkirja 90
rahoitusselvitys 41, 45, 47
rahoitusvaikutukset 38, 96
S
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
salainen äänestys 169
salassapito 185, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XI, XII
sanatarkat istuntoselostukset 170, 181
sanatarkat selostukset 113
seuraamukset 153
kieltäminen osallistumasta parlamentin toimintaan 153
pidättäminen tai erottaminen tehtävästä 153
päivärahan pidättäminen 153
seurantamenettely 58 - 59
sihteeristö
poliittiset ryhmät 31
sitoutumattomat 33
sininen kortti 149
sisäiset talousarviomenettelyt 79, 80
sitoutumattomat jäsenet 33, 192
sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä 71, XX, XXI
sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä 72, XXI
sovittelu
kolmas käsittely 67 - 69, XX
sovittelukomiteavaltuuskunnan kokoonpano ja menettely 68
talousarviomenettelyn sovittelu 75 d
sovittelukomitea (SEUT 294 artikla) 67 - 69, XX
koollekutsuminen 67
määräajan pidentäminen 62, 67
sovittelukomiteavaltuuskunta 68
sovittelumenettely, kolmas käsittely 43, 67 - 69, 75 d
suhteellisuusperiaate 38 a
suhteet muihin toimielimiin 25, 105 - 107, 108, 110 - 117, 119 - 121, 124 - 125, 127, XIV
suositukset 42, 81
kansainväliset sopimukset 90 - 91
liittymissopimukset 74 c, 81
neuvostolle 97, 121
neuvostolta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukaisesti 83
neuvotteluvaltuudet 90
talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi 114
toinen käsittely 63 - 64
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 96 - 97
suullisesti vastattavat kysymykset 115
säädökset 73
säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset 87 a
säädösvallan siirto 37 a
T
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
taloudelliset sidonnaisuudet (jäsenten) 9, I
talousarvio 75 - 76, 78, VI, VII.IV, VII.V
ennakkoarvio 79
käsittely parlamentissa 75 a - 75 f
toteuttamisen valvonta 78, 112
vastuuvapaus 76 - 77, 112, VI, VII.V
väliaikaiset kahdestoistaosat 75 a - 75 f
talousarviomenettelyn kolmikantakokoukset 75 c
talouspolitiikka 114, VII.VI
tarkistukset 156
esittely 156
jakelu 156
kielet 146 - 147, 156
komission kanta tarkistuksiin 54, 57, 66
kompromissitarkistukset 57, 63, 66, 70, 160 - 161
käsiteltäväksi jättäminen 70 a, 156, 195
käsiteltäväksi ottaminen 66, 87, 157, 161
menettely ilman tarkistuksia ja keskustelua 138
määräaika 70 a, 156
ottaa nimiinsä 156
painatus 156
perustelut 156
peruuttaminen 156
raukeaminen 156 - 157, 161
suulliset 156
tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen 57
valiokunnassa 156, 162, 195
yksilöiminen konsolidoidussa tarkistuksessa 70, 180
äänestysjärjestys 158, 161
tarkkailijat 11
tasan menevät äänet 14 - 15, 22, 159, 191, 204
tavallinen lainsäätämisjärjestys 37, 38, 39, 53 - 59, 61 - 69, 71 - 73
tehtävän (ennenaikainen) päättyminen 153
tiedote (Bulletin) 29
tietojen toimittaminen parlamentille VIII.E, XIV
tietoturva VIII.E
tilintarkastustuomioistuin VII.I, VII.V
julkilausumat 112
jäsenten nimittäminen 108
toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä 70 - 70 a, XXI
toimielinten väliset sopimukset 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV
toimihenkilöt 12 - 18
toimikauden ennenaikainen päättäminen 19
toinen käsittely 43, 61 - 62, 64 - 66, 72
määräaikojen pidentäminen 62, 64
sopimukseen pääseminen 70, 72, XX
suositus toiseen käsittelyyn 63 - 64
talousarvio 75 a - 75 f
toisen käsittelyn päättäminen 64
täysistunto 64 - 66, 72
valiokunnat 61 - 63
valiokuntien yhteiskokoukset 51, 88 a
äänestys 64 - 66, 72, 158
toinen mietintö 56 - 57
toissijaisuusperiaate 38 a
tulkkaus 146, 182
tunnuslause 213
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka VIII.B
tutkimus- ja tiedonhankintamatkat 23, 188
tutkimus- ja tiedonhankintatehtävä 188
tutkinta 185, IX
tutkintaoikeus IX
tutkintavaliokunnat 25, 185 - 186, 188, IX
työjärjestys
muuttaminen 211 - 212, VII.XVIII
soveltaminen 211, VII.XVIII
työjärjestyspuheenvuorot 20, 173
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 84
työohjelma 35, 42 - 43
työvaliokunta 30
täysistunto
ensimmäinen käsittely 55 - 57
kolmas käsittely 69
pöytäkirja 179
sanatarkat istuntoselostukset 181
tarkistukset 156, 162
toinen käsittely 64 - 66, 72
täytäntöönpanomenettelyt 128
täytäntöönpanosäädökset 88 - 88 a, 128
täytäntöönpanotoimenpiteet 88 - 88 a, XIII
U
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
ulko- ja turvallisuuspolitiikka 96 - 97, VII.I
unionin lainsäädännön uudelleenlaatiminen 87
unionin lainsäädännön yksinkertaistaminen 86 - 87
unionin oikeus
kodifiointi 86
soveltaminen 128, 185, VII.XVI, IX, XIV
uudelleenlaatiminen 87
yksinkertaistaminen 87
unionin ulkoinen edustus
erityisedustajat 93
komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja 96
unionista eroaminen 74 d
V
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
vaali
kvestorit 13, 16 - 19
parlamentti 1, 214
puhemies 13 - 14, 17 - 18
varapuhemiehet 13, 15, 17 - 18
valiokunnat 45 - 50, 52, 183 - 191, 193 - 197, VII
alivaliokunnat 188, 190
asettaminen 183 - 185, IX
asiasta vastaava valiokunta 42 - 43, 49 - 50, 63, 70, 123, 188
ehdokasta yhdessä kuuleva valiokunta XVII
ensimmäinen käsittely 37, 38, 39, 53 - 54
erityisvaliokunnat 184, 188, 190
esittelijä 45, 47, 52
joilta on pyydetty lausunto 49, 188
jäsenet 186 - 187, 191, 193
keskustelu neuvoston kanssa 63
kiireellinen kokous 97
kokoonpano 25, 186 - 187
kokoukset 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII
kokouspöytäkirjat 194
koollekutsuminen 193
koordinaattorit 70, 192, XVII
kuulemiseen osallistuva valiokunta XVII
kyselytunti 197
lausunto 49 - 50, 188
menettely 46, 63, 193 - 197
mietintö 45, 47 - 48, 50, 52
oikaisut 216
oikeudet 186 - 187
parlamentaarinen sekavaliokunta 200
puheenjohtaja 27, 52, 70, 88, 185, 191
puheenjohtajisto 52, 191
pysyvät 183
päätösvaltaisuus 195
tehtävät 188, VII
toimivalta, tehtävät 25, 183 - 184, 188, VII
toimivaltakiista 188, XVIII
toinen käsittely 61 - 63
tutkintavaliokunnat 25, 185 - 186, 188, IX
täysistuntotarkistukset 162
valiokuntaan lähettäminen 43, 49, 63, 188, 216
valiokuntaan palauttaminen 55 - 57, 175
valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokunta 189, VII.XVI
varajäsenet 187
yhteiskokoukset 51, 70, 88 a, 188, 197 a
yhteistyöhön osallistuvat 50, 56, 70, 88 - 88 a, 197 a
yhteistyömenettely 50
äänestys 195 - 196
valiokunta-aloitteinen mietintö 41, 48, 50, XVIII
valiokuntaan palauttaminen 55 - 57, 175
komission ehdotus
 hylkääminen 56
 äänestyksen lykkääminen (komission hylkäämät tarkistukset) 57
menettelyä koskevat esitykset 172
neuvoston yhteinen kanta 43
oikaisut 216
talousarvio 75 a - 75 f
valiokuntien puheenjohtajakokous 27, 70, 197 a
valiokuntien yhteiskokoukset 51, 88 a, 197 a
valitseminen
komission 106, XVII
komission puheenjohtajan 105
oikeusasiamiehen 204
valmistelija 49 - 51, 70, 90, 161, 192
valtakirjojen tarkastus 3, 12, 189, VII.XVI
valtuuskunnat 23, 146
COSAC 131
parlamentaarisissa sekavaliokunnissa 200
parlamenttien konferenssi 132
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat 198, VII.II
puheenjohtaja 28
pysyvät valtuuskunnat 25, 198
sovittelukomitea 68
tilapäiset valtuuskunnat 25
valmistelukunta 132
valtuuskuntien puheenjohtajakokous 28
valvontavalta 86, 88, 128
vapaaehtoiset sopimukset 85
varajäsenet 187
varapuhemiehet
tehtävät 21, 25, 68, 104, 131, 197 a
vaali 13, 15, 17 - 19
varjoesittelijät 70, 192
vastuuvapaus 76, VI
komissio 76
muut toimielimet 77
parlamentti 77, 80
päätökset VI
tilintarkastustuomioistuimen julkilausuma 112
tilintarkastustuomioistuimen kertomukset VI.1
verkkosivusto 29, 32, 104, 123, I, X
vetoomukset 201 - 203 a, VII.XX
luettelo 201 - 203
sähköinen rekisteri 202
viimeistely 71, 74, 180
vuosikertomukset 119
vähemmistöön jääneet mielipiteet 52, 185
väliaikainen mietintö 81
väliaikainen puheenjohtajuus 12
väliaikaiset kahdestoistaosat 75 f
Y
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
yhteinen mietintöluonnos 51
yhteinen päätöslauselmaesitys 110, 122
yhteinen teksti 69
yhteiskeskustelu 143
yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat 50, 88 - 88 a, 197 a
yhteisöjen taloudelliset edut 10, XII
yksinkertaistettu menettely 46
ylimääräinen keskustelu 141
Ä
Sivun alkuunEdellinen
äänestys 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171
ensimmäinen käsittely 55
epäselvyydet 171
erillinen 160
kohta kohdalta 20, 48, 160, 163
kolmas käsittely 69
koneäänestys 165, 168, 171
kättä nostamalla 165
lopullinen 54, 166
lykkääminen 37, 54, 57, 106, 177
nimenhuudon mukaan 20, 48, 75 d, 160, 167 - 169
pätevyys 155, 171
salainen 169, 186
seisomaan nousten 165
tarkistukset 156, 158, 161 - 162, 172, 179
tasan menevät äänestykset 14 - 15, 22, 159, 191, 204
toinen käsittely 64 - 66, 72
valiokunnassa 195
yhtenä ryhmänä 83, 122, 160 - 161
äänestysjärjestys 20, 55, 158, 161
äänestysmenettely 158 - 159, 163, 165 - 169, 195
äänestysoikeus 164
äänestysperiaatteet 160
äänestysselitykset 20, 110, 170
äänestyskone 168
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö