Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
7ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2013
PDF 1546k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

INNÉACS
ABCDEFGILMNOPRSTUV
Baineann uimhreacha Arabacha le Rialacha. Úsáidtear uimhreacha Rómhánacha chun Iarscríbhinní a chur in iúl agus baineann na huimhreacha Arabacha nó Rómhánacha a leanann uimhreacha na nIarscríbhinní le ranna, le hAirteagail nó le míreanna na nIarscríbhinní.
A
Barr an leathanaighAr aghaidh
Ábhar a thairiscint
leasuithe 156
neamh-inghlacthacht 172, 174
ACC VII.II
Achainíocha 201 - 203, 214, VII.XX
Ainmniúcháin 19, 32
An Banc Ceannais Eorpach 109
An tOmbudsman 204
Caestóirí 16
Coimisinéirí toghaí 106, XVII
coistí 186
Leas-Uachtaráin 15
oifigigh de chuid na Parlaiminte 13 - 16, 186
Uachtarán an Choimisiúin 105
Uachtarán na Parlaiminte 14
Airgeadas 80
Aistriúcháin 29, 42, 61, 181, 185, 201, 212, XIV.3
An Ardrúnaíocht 23, 207
Feisirí neamhcheangailte 33
Grúpaí Polaitiúla 31
An Cathaoirleach Sealadach 12
An Chéad Léamh 36 - 37, 38 a - 39, 43, 53 - 59, 71, IV
an chéad chéim a thabhairt chun críche 53, 55
an chéim iomlánach 55 - 57
céim an choiste 37, 38, 39, 45 - 50
comhaontuithe 70, 71, XX
nós imeachta leantach 58 - 59
vótáil 55
An Chomhairle
am labhartha 149
ceisteanna 115 - 117, II
comhagallamh an choiste fhreagraigh léi 58
comhairliúchán 43, 45
cruinnithe den Chomhairle 40
moltaí don Chomhairle 97, 121
ráitis 110
seasamh 61
An Dara Léamh 43, 61 - 66, 72
an chéim iomlánach 64 - 66, 72
céim an choiste 61 - 63
comhaontuithe 70, 72, XX
moladh don dara léamh 63 - 64
tabhairt chun críche 64
teorainneacha ama a fhadú 62
vótáil 64 - 66, 72, 158
An tArdrúnaí 4, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209
An tOmbudsman 205 - 206, IV
cur as oifig 206
gníomhaíochtaí 205, XI
An Tríú Léamh
an chéim iomlánach 69
idir-réiteach 67 - 68, 79 a, XX
téacs comhpháirteach 69
teorainneacha ama a fhadú 62
Aontachas 164
caibidlíocht 74 c, 200, XIV.4
conarthaí 74 c, 200
Ardionadaí - féach Leas-Uachtarán an Choimisiúin/an tArdionadaí
Ateangaireacht 146, 182
Athmhúnlú reachtaíocht an Aontais 87
B
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Bailchríoch dhlítheangeolaíoch 71, 74, 180
Banc Ceannais Eorpach
ainmniúcháin 109
ceisteanna le haghaidh freagraí scríofa 118
ráitis 113
Beartais eacnamaíocha 114
Beartas airgeadaíochta 113
Beartas eachtrach 96 - 97, VII.I
Biúró
ceisteanna 29
coistí 185, 191, I, VIII.A
comhdhéanamh 17 - 18, 22
cuntasacht 29
dualgais 23, 146 - 147, 153 - 154, 197 a, 209
réamhdhréacht 23, 79
Bratach 213
Breathnadóirí 11
Bronntanais nó sochair chomhchosúla I
Brústocairí 9, X
Buiséad 75 a - 75 f, 78, VI, VII.IV, VII.V
rialú ar chur chun feidhme 78, 112
scrúdú sa Pharlaimint 75 - 75 f
urscaoileadh 76 - 77, 112, VI, VII.V
Bunús dlí
an chéad léamh 37
an coiste freagrach 42, VII.XVI
comhaontuithe idirnáisiúnta 90
tionscnamh reachtach faoi Airteagal 225 CFAE 42
tograí ón gCoimisiún (modhnú) 59
C
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Caestóirí
ceisteanna arna ndíriú chucu 29
Clár tacaíochta 32
cuntasacht 29
dualgais 9, 22 - 23, 26, X
toghadh agus sainordú 13, 16 - 19
Caibidlíochtaí idirinstitiúideacha i nósanna imeachta reachtacha 70 - 70 a, XXI
Caidreamh le hinstitiúidí eile 25, 34, 105 - 107, 108 - 125
Caighdeáin iompair 9, 152
Cáineadh 107
Cainteoirí
am labhartha 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173, XVII
Clár tacaíochta
leithdháileadh ama labhartha 122, 149, IV
liosta na gcainteoirí 176, 179
Cairt um Chearta Bunúsacha 36, 103
Calaois 10, XII
calaois agus éilliú a chosc 10, XII
Cárta gorm 149
Cartlann 179, 203
Cathaoirleach sealadach 12
Ceapacháin
Banc Ceannais Eorpach 109
ceann toscaireachtaí seachtracha 95
Comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí 108
ionadaithe speisialta 93
nós imeachta vótála 169
Cearta an Duine 74 e, 98, 122, 209 - 210, IV
Cearta bunúsacha 36, VII.XVII
Ceartúcháin 180, 216
Ceisteanna
don Bhanc Ceannais Eorpach 118, III
don Bhiúró, do Chomhdháil na nUachtarán agus do na Caestóirí 29
gan chríochnú 214
gearr agus achomair 110 - 111
i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht 115
i gcomhair freagra scríofa 117 - 118, III
tosaíocht 117
Tráth na gCeisteanna 116
Choinbheacht leasa I
Clár
achainíocha 201 - 202
brústocairí 9, X
doiciméid na Parlaiminte 104, XV
leasanna Feisirí I
Clár leictreonach na n-achainíocha 202
Clár Oibre
coiste 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
dréacht 25, 70 a, 137 - 138
dréacht críochnaitheach 122, 138, 140, XIV
glacadh an chláir oibre 140 - 141
leasuithe 140, 175, 177
míreanna a áireamh sa chlár oibre 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
Clár reachtach agus oibre (féach Clár Oibre)
Clár reachtach bliantúil 35, 42 - 43
Cód iompair 9, X
Códú reachtaíocht an Aontais 86
Coimhdeacht 37, 38 a, 44
Coimhlint leasa
Coimisiún 126
am labhartha 149
ceisteanna 115 - 117, II
clár an Choimisiúin ainmnithe 105
Clár Oibre 35
clár reachtach agus oibre (féach Clár Oibre)
comhalta d'éirí as XIV
comhaltaí den Choimisiún 106, XIV
Creat-Chomhaontú VIII.E, XIV
cumhachtaí cur chun feidhme 88, XIII, XIV.2
faisnéis don Pharlaimint VIII.E, XIV
gníomh leantach 58 - 59
iarraidh ar thuairimí 43
leasuithe ar thogra a ghlacadh 57
ráitis 110 - 111
sainordú caibidlíochta 90
seasamh ar leasuithe 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
tairiscint cáinte 107
toghchán 106
togra a dhiúltú 56, 87
togra a mhodhnú 53
togra a tharraingt siar 39, 56, 58, 65
tuarascáil bhliantúil ar dhlí an Aontais 119
tuarascáil ghinearálta bhliantúil 119
Uachtarán 105
urscaoileadh 76
Coiste caibidlíochta 70
Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí I
Coiste na Réigiún 125
Coisteolaíocht XIII
Coiste Sóisialta agus Eacnamaíoch 124
Coistí 45 - 50, 52, 88 a, 183 - 191, 193 - 197, VII
an chéad léamh 37, 38, 39, 53 - 54
an dara léamh 61 - 63
an tríú léamh 67 - 68, XX
biúró 52, 191
buanchoistí 183
cathaoirleach 27, 52, 88, 185, 191
cearta 186 - 187
ceartúcháin 216
coimhlintí inniúlachta 188
coiste freagrach 42 - 43, 63
coistí a chur ar bun 70, 183 - 185, IX
coistí comhlachaithe 50, 56, 70, 88, XVII
coistí fiosrúcháin 25, 185 - 186, 188, IX
coistí sealadacha (féach coistí speisialta)
comhagallamh leis an gComhairle 63, 70, 88 a
comhaltaí 186 - 187, 191
comhaltaí ionaid 187
comhchoistí parlaiminteacha 200
comhdhéanamh 25, 186 - 187
comhpháirteach XVII
cruinnithe 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
cruinnithe comhpháirteacha 51, 70, 188, 197 a
cruinniú éigeandála 97
cumhachtaí 183 - 184, 188, VII
dintiúir a fhíorú 3, 189, VII.XVI
dualgais 25, 187 - 188, VII
fochoistí 188, 190
idir-réiteach (Airteagal 294 CFAE) 67 - 69, XX
ionad 135
leasuithe suí iomlánaigh 162
miontuairiscí 103, 194
nós imeachta 63, 193 - 197
tarchur ar ais 175
tráth na gceisteanna 197
tuairim a iarraidh orthu 49, 188, 195
tuairimí 49 - 50
tuarascáil 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
vótáil 195 - 196
Coistí comhlachaithe 50, 70, 88, 197 a, XVIII
Coistí fiosrúcháin 25, 185 - 186, 188, IX
Coistí speisialta 184, 188, 190
Comhagallamh idir na comhpháirtithe sóisialta 84
Comhagallamh leis an gComhairle 58, 63
Comhaid a iniúchadh 5
Comhairle Eorpach 110
Comhairle na hEorpa 199
Comhairliúchán 43 - 44
Airteagal 140 CFAE 83
athnuaite 59
CBES 96
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 124
Coiste na Réigiún 125
Comhlachtaí AE (nó Eorpacha) 126
tionscnaimh reachtacha ó Bhallstáit 44
tuarascáil 45
Comhaltaí
An Banc Ceannais Eorpach 109
An Chúirt Iniúchóirí 108
An Coimisiún 106, XIV
coiste 185 - 186, IX
Comhaltaí ionaid 187
Comhaontuithe ar an dara léamh 70, 72, XXI
Comhaontuithe ar an gcéad léamh 70, 71
Aistriúcháin
Comhaontuithe deonacha 85
Comhaontuithe idirinstitiúideacha 127, 215, VIII.A, VIII.B, VIII.C, XIV.4
Comhaontuithe idirnáisiúnta 90 - 91
Comhar
comhar feabhsaithe 74 g
Comhar níos dlúithe idir na Ballstáit - féach Comhar feabhsaithe
Comhbheartas eachtrach agus slándála (CBES) 96 - 97, VII.I, VIII.B
Comhchoistí parlaiminteacha 200
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí 28
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí 27
Comhdháil na nUachtarán
ceisteanna 29
comhdhéanamh 24, 42
cuntasacht 29
dualgais 25, 153, 210
Comhdhálacha parlaimintí 132
Comhdhéanamh na Parlaiminte 74 f
Comhdhíospóireacht 143
Comhionannas vótaí 159
Comhlachtaí rialaithe na Parlaiminte 22 - 29
Comhoiriúnacht airgeadais 38, 45, 47
Comhordaitheoirí coiste 70, 192, I, XVII
Comhréireacht 38 a
Comhthairiscint i gcomhair rúin 110, 115, 122
Comóradh
an Pharlaimint 134
coistí 193
Conarthaí 74 a - 74 c, VII.XVIII
athbhreithniú simplithe 74 b, II
gnáth-athbhreithniú 74 a, II
Córam 155, 195
Córas na ndóú codanna déag 75 f
COSAC 131
Creat airgeadais ilbhliantúil 75
Cruinniú tríthaobhach airgeadais 75 c
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
ainmniúcháin 107 a
imeachtaí os a comhair 128, 204, 206, VI.6
Cúirt Iniúchóirí VI.1, VII.V
ceapadh na gcomhaltaí 108
ráitis 112
Cumhachtaí maoirseachta 88, 128
Cuntasaíocht 79 - 80, VII.IV, VII.V
Cúntóirí
Cur isteach 152, 154, XVI
bearta láithreacha 152
pionóis 154
Cur isteach ar an bParlaimint 152 - 153, XVI
D
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Dáileadh 144, 148, 179, IV
Daonlathas 36, 122, 209 - 210, IV
Dara tuarascáil 56 - 57, 175
Dearbhuithe i scríbhinn 32
ag Feisirí 123
mar aguisín a ghabhann leis an tuarascáil focal ar fhocal 149
san áireamh sa chlár 123
Dintiúir (fíorú) 3, 12, 189
Díolúine 5 - 7, VII.XVI
Díolúine a tharscaoileadh 6 - 7
Díospóireacht
comhdhíospóireacht 143
cur ar atráth 172, 177
deireadh a chur le díospóireacht 172, 176
díospóireacht urghnách 141
nós imeachta gan díospóireacht 46, 138
ráiteas a chríochnú 110
sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta 22, 137, IV
Díospóireacht agus vótáil a chur ar atráth 172, 177
Díospóireacht urghnách 141
Diúltú
seasamh na Comhairle 65, 158, 179
togra ón gCoimisiún 56, 87, 179
Dlí an Aontais
athmhúnlú 87
códú 86
cur i bhfeidhm 128, 185, VII.XVI, IX, XIV.2
Doiciméid
dáileadh 144, 148
reachtach 43
rochtain orthu 103 - 104, 148, VIII.A, VIII.B, VIII.C, XV
rúnda VIII
titim ar lár 214
Doiciméid reachtacha 43
E
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Éilliú 10, XII
Eisiamh
ó choiste 193, VIII.A
ón Seomra 153
ó thoscaireacht 153
Éisteachtaí 23, 106, 185, 192 - 193, 197 a, 202, 204, XVII
Europol VII.XVII
F
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Faisnéis íogair 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Feasachán 29
Feisirí 1 - 9, 136
caiteachais 8
cúntóirí X
eisiamh 153, I
leasanna airgeadais 9, I
neamhcheangailte 33
téarma oifige 4
Feisirí Neamhcheangailte 33, 186 - 187, 192
Fíorú
bunús dlí 37
dintiúir 3, 12, 189, VII.XVI
Fíorú na ndintiúr VII.XVI
Fiosrúchán 185, IX
Fochoistí 188, 190
Foirceannadh (luath) oifige 19, 153
Folúntais 4, 18, 186
G
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Gníomhaireachtaí
comhairliúchán 126
Gníomhartha a ghlactar 73 - 74
Gníomhartha glactha a shíniú 73
Gníomhartha tarmligthe 87 a
Gnó gan chríochnú 214
Grúpa Euro II
Grúpaí 30 - 31, 33 - 34
bunú 30
Feisirí a athraíonn ó ghrúpa amháin go grúpa eile 186 - 187
gníomhaíochtaí 31
staid dhlíthiúil 31
Grúpaí polaitiúla - féach Grúpaí
Grúpálacha neamhoifigiúla feisirí 32, I
I
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
IarFheisirí 6, 9, I, X
Iarscríbhinní 212, 215
Idirghrúpaí 32, I
Idir-réiteach
an tríú léamh 67 - 69
buiséadach 75 d
comhdhéanamh agus nós imeachta an choiste 68
Imeachtaí cúirte 128
Imeachtaí os comhair na Cúirte Breithiúnais 128, 204, 206, VI.6
Impleachtaí airgeadais 36, 96
Inghlacthacht
ceisteanna 116
ceisteanna i gcomhair freagra scríofa 117
leasuithe 20, 66, 157, 161
Iompar
caighdeáin iompair 9, 152, XVI
cód iompair 9, 19, I, X, XVI
suíonna a sheoladh 23, 145 - 154
Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle 40
Ionadaíocht sheachtrach an Aontais
Ionadaithe speisialta 93
Leas-Uachtarán an Choimisiúin/An tArdionadaí 96
Ionadaithe speisialta 93
Ionaid na suíonna agus na gcruinnithe 135
Iris Oifigiúil 23, 30, 72, 74, 75 e, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VIII, IX, XI, XV
L
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Láithrean gréasáin 29, 32, 104, 123, 182, I, X
Léamha 37, 38 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Leasanna airgeadais 10
leasanna an Aontais 10
leasanna na bhFeisirí 9, I
Leas-Uachtaráin
dualgais 21 - 23, 25, 68, 75 c - 75 d, 104, 131, 197 a
toghadh agus sainordú 13, 15, 17 - 19
Leas-Uachtarán an Choimisiúin/an tArdionadaí 96, 116, II
Leasuithe 156
coiste do bhreithniú leasuithe suí iomlánaigh 162
comhréiteach 57, 63, 66, 70, 160 - 161
dáileadh 156
inghlacthacht 20, 87, 157
leasuithe a chló 156
leasuithe a chur síos 70 a, 156, 195
leasuithe a ghlacadh 57
leasuithe a ghlacadh ar láimh 156
leasuithe a thairiscint 156
leasuithe a tharraingt siar 156
leasuithe ó bhéal 97, 156, 195
leasuithe ó choiste 162, 195
nós imeachta gan leasuithe 46, 138
ord vótála 161
seasamh an Choimisiúin 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
spriocamanna 70 - 70 a, 156
teangacha 146 - 147, 156
titim ar lár 156 - 157
togra ón gCoimisiún 87
Leasuithe comhréitigh 57, 63, 66, 160 - 161
Leithdháileadh
am labhartha 122, 149, IV
suíocháin sa Seomra 34
Liosta cainteoirí 176
Liúntais 153
Luath-fhoirceannadh oifige 19
M
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Mana 213
Meastacháin 79 - 79 a
Mínithe ar vótáil 20, 170
Miontuairiscí
An Biúró 29
coistí 194, VIII.A
Comhdháil na nUachtarán 29, 123
suíonna 179
Modhnú
Rialacha Nós Imeachta 211 - 212
togra reachtach 36, 53
Moltaí 42, 64, 81, 120 - 121, 123
CBES 96 - 97
conarthaí aontachais 200
don Chomhairle 97, 121
don dara léamh 63 - 64
ón gComhairle de bhun Airteagal 140 den CFAE 83
sainordú caibidlíochta 90
tar éis fiosrúcháin 185
treoirlínte ginearálta maidir le beartais eacnamaíocha 114
N
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Neamh-inghlacthacht (tairiscintí) 172, 174
Nósanna imeachta
comhaontuithe idirinstitiúideacha 127
feidhmiú 88 a, 211, VII.XVIII
leasuithe 212, VII.XVIII
pointí oird 173
Nósanna imeachta achomhairc 153 - 154
Nósanna imeachta reachtacha 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 83 - 87, 88 - 88 a, 128, 216, XIV.2, XX
Nós imeachta
buiséad 75 - 76, 78, VII.IV
comhaontuithe deonacha a ghrinnscrúdú 85
gan leasú agus gan díospóireacht 46, 138
idir-réiteach 67 - 69, 75 d, XX
i gcás práinne 142
i gcoiste 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216
leantach 58 - 59, 185
reachtach 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 83 - 87, 88, 126, 216, XX
simplithe 46, 138
tairiscintí 20, 172
toiliú 73, 81, 90
urscaoileadh 76 - 77, 80
vótáil 138, 158 - 159, 195
Nós imeachta i gcás práinne 142
Nós imeachta simplithe 46, 138
Nós imeachta um thíolacadh gairid 48, 139
Nós imeachta um thoiliú 74 a - 74 e, 90
O
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Obair leantach ar sheasamh na Parlaiminte 58 - 59
Oifigigh 12 - 18, 20 - 21, 152 - 153
OLAF 10
Óráidí aon nóiméid amháin 179
Ord gnó 137 - 138, 140, 142 - 144
Ord sa Seomra 145, 152 - 154, XVI
Oscailteacht agus trédhearcacht 29, 103 - 104, I
P
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Páirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach 208 - 210
clár oibre 210
coiste daoine neamhspleácha oirirce 210
cumhachtaí agus freagrachtaí an Bhiúró 209
cumhachtaí agus freagrachtaí an choiste fhreagraigh 210
cumhachtaí agus freagrachtaí an Uachtaráin 208
cúnamh teicniúil 209
eisiamh ó mhaoiniú 209
méideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú 209
rialacha cur chun feidhme 23
Páirtseisiúin 133 - 134
Parlaimintí
ballstáit 25, 130 - 131
comhdháil 132
Parlaimintí náisiúnta
caidreamh leo 23
comhar leo 130
tuairimí réasúnaithe 38 a
Pasanna 5, 9, X.I.1
Pionóis 153 - 154, I
Plean bunaíochta (Ardrúnaíocht) 23, 207
Pointí oird 20, 173
Pribhléidí agus díolúintí 5 - 7, 207, VII.XVI
Prionsabail bhunúsacha 9, VII.XVIII
Prótacal airgeadais 90
R
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Ráitis 110, 113, 123
An Chomhairle 110
An Chomhairle Eorpach 110
An Coimisiún 53, 110
Banc Ceannais Eorpach 109, 113
Cúirt Iniúchóirí 108, 112
dearbhú leasanna airgeadais 9, I
Iarrthóir ar oifig Uachtarán an Choimisiúin 105
Ráitis airgeadais 45, 47
Ráitis phearsanta 151
Réasúnuithe 45, 47, 49, 156, 212
Rialacha Nós Imeachta
comhaontuithe idirinstitiúideacha 127
feidhm 211, VII.XVIII
leasú 212, VII.XVIII
pointí oird 173
Rochtain
ar an áiléar poiblí 145
ar an bParlaimint 9, XVI
ar an Seomra 145
ar dhoiciméid 39, 103 - 104, 148, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Rochtain phoiblí ar dhoiciméid 29, 103 - 104, XV
Roscamhrán 213
Rúndacht 5, 9, 23, 29, 103, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XV, XVII
Rún reachtach 44 - 45, 55 - 57, 158
S
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Sainordú 2, VII.XVI
Sainordú caibidlíochta 70, 90
Saoirsí bunúsacha 81
Sáruithe
cearta an duine, daonlathas agus smacht reachta 122, 137, IV
prionsabail bhunúsacha 74 c
Scáth-rapóirtéirí 70, 192
Seasamh
An Chomhairle 58
An Coimisiún 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
An Pharlaimint 58
Seasamh na Comhairle
an seasamh a chur in iúl 61 - 63
formheas 72
leasuithe 66
Seisiúin 133 - 134
Seomra (rochtain air) 145
Sicréideacht 5, VIII.B, VIII.C, XV
Simpliú reachtaíocht an Aontais 86 - 87
Siombailí an Aontais 213
Slandáil faisnéise VIII.E
Smacht reachta 38 a, 74 e, 122, 209 - 210, IV
Spriocamanna
díospóireacht agus vótáil 144
fadú don dara agus don triú léamh 62, 67, 69
leasuithe 156, 161
tuarascáil 52
vótáil dheighilte 163
vótáil glaoch rolla 167
Staidéir agus misin aimsithe fíoras 188
Suí bunaithe 3, 12, 134
Suí éigeandála den Pharlaimint 134
Suí Iomlánach
an chéad léamh 55 - 57, 69
an dara léamh 64 - 66, 72
an tríú léamh 69
buiséad 75 a - 76
leasuithe 49 - 50, 156, 162
miontuairiscí 179
tuarascáil focal ar fhocal 181
Suíonna 133
cur ar fionraí nó tabhairt chun críche 140, 152, 154, 172, 178
iompar poiblí 96, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
ionad 135
miontuairiscí 179
seoladh 23, 145 - 154
taifead poiblí 179, 181 - 182
tarchur chlosamhairc 182
tuarascáil focal ar fhocal 181
T
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Taighde agus suirbhéanna eolaíochta 126
Tairiscint a dhéanamh
leasuithe 156
neamh-inghlacthacht 172, 174
Tairiscintí
cáineadh an Choimisiúin 107
i gcomhair rún 47 - 49, 58, 78, 85, 98, 110, 115, 120, 122, 157, 202
nós imeachta 172
Tairiscintí idiragartha agus nós imeachta 172 - 178
Tarchur ar ais chuig coiste
ceartúcháin 216
seasamh na Comhairle 43
tairiscintí nós imeachta 172
tograí ón gCoimisiún
 an dara léamh 63
 diúltú 56
 vótáil a chur ar atráth (leasú nár ghlac an Coimisiún ar láimh) 57
urscaoileadh VI.5
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint 58 - 59
Tarchur chuig coiste
an chéad léamh 43
an dara léamh 63
ceartúcháin 216
tionscnamh
Tarchur faisnéise íogaire VIII.B, VIII.E
Tarraingt siar ón Aontas 74 d
Téacsanna a ghlactar 180
Téacs comhpháirteach 69
Teangacha 23, 87 a, 146 - 147, 185, 201, XI
Téarma oifige
Feisirí 4
oifigigh 17
Téarma parlaiminteach 133
Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa 199
Tionscnamh
de bhun Airteagal 225 CFAE 42
ó Bhallstát 44
reachtach 35 - 36, 41 - 42
Tionscnamh ó na saoránaigh 197 a, 203 a, XIV
tuarascáil féintionscnaimh 41, 48, 50
Tionscnamh reachtach 35, 41 - 42, 44, 197 a
Titim ar lár
doiciméid 214
leasuithe 156 - 157
Toghadh na nOifigeach
Caestóirí 16
Leas-Uachtarán 15
Ombudsman 204
Uachtarán 14
Toghchán
Caestóirí 13, 16 - 18
Coimisiún 106, XVII
Leas-Uachtarán 13, 15, 18
Parlaimint 1, 214
Uachtarán 13 - 14, 17 - 18
Uachtarán an Choimisiúin 105
Toscaireachtaí 23, 146
ad hoc 25
buantoscaireachtaí 25, 198
cathaoirleach 28
chuig comhchoistí parlaiminteacha 200
idirpharlaiminteach 198, VII.II
Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha 198
Tráth na gCeisteanna
i gcoiste 197
sa suí iomlánach 116, II
Trédhearcacht 9
Parlaimint 103 - 104
próiseas reachtach 39
Tríú tíortha
ACC VII.II
atá comhlachaithe leis an Aontas 200
caibidlíocht aontachais 74 c, 200, XIV.4
caidrimh leo 25, 200
conarthaí aontachais 74 c
Tromlaigh agus an líon uasta Feisirí atá ag teastáil
Agóidí
 athrú san ord vótála 161
 Clár oibre
míreanna a thógtar gan leasú ná díospóireacht 138
 léirmhíniú ar na Rialacha Nós Imeachta 211
 moltaí ó choiste maidir leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála
 vótáil ar leasú nach scaiptear i ngach teanga oifigiúil 156
Ceapacháin
 An Banc Ceannais Eorpach (iarraidh chun an vótáil a chur siar) 109
 An Chúirt Iniúchóirí (iarraidh chun an vótáil a chur siar) 108
 An Coimisiún (An tUachtarán) 105
 An Coimisiún (Comhaltaí) 106
 An tOmbudsman (ceapadh) 204
 An tOmbudsman (cur as oifig) 206
Cinneadh i dtaobh sárú a bheith déanta 74 c
Cinntí de chuid na Parlaiminte
 an nós imeachta um thoiliú 81
 aontachais 74 c
 caingean arna tionscnamh os comhair na Cúirte Breithiúnais a choimeád ar bun 128
 cinntí i dtaobh an ndéanfar vótáil ar leasú comhréitigh 161
 comhaontuithe idirnáisiúnta 90
 tairiscint cáinte (glacadh) 107
 téacs comhpháirteach 69
 tionscnamh reachtach 42, 44
Coistí agus grúpaí a fhoirmiú
 coistí fiosrúcháin 185 - 186
 grúpaí polaitiúla 30
Foirceannadh (luath) oifige 19
Iarrataí
 Clár Oibre
díospóireacht ar mhír gan leasú 138
díospóireacht urghnách 141
mír atá oscailte lena leasú 138
 coiste fiosrúcháin a chur ar bun 185
 comhairliúchán athnuaite 59
 comóradh na Parlaiminte 134
 córam a shuíomh 155
 díospóireacht a chríochnú 176
 díospóireacht a chur ar atráth 177
 díospóireachtaí ar sháruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta 122
 nós imeachta i gcás práinne 142
 suí a chur ar fionraí nó a chríochnú 178
 tarchur ar ais chuig coiste 175
 vótáil a chur ar atráth 177
 vótáil le glaoch rolla 167
Iarscríbhinní 215
Leasuithe
 agóid in aghaidh vótáil a dhéanamh ar leasú nach ndáiltear i ngach teanga oifigiúil 146 - 147, 156
 an dréacht críochnaitheach den chlár oibre 140
 dréachtleasuithe ag an dara léamh den bhuiséad
 dréachtleasuithe agus modhnuithe beartaithe ag an gcéad léamh den bhuiséad
 leasuithe a chur síos 156
 Rialacha Nós Imeachta 212
Moltaí don Chomhairle 121
Oifigigh a thoghadh
 ainmniúcháin 13
 An tUachtarán 13
 Caestóirí 13
 Leas-Uachtarán 13
páirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach 210
Seasamh na Comhairle
 diúltú 65
 leasuithe 66
Tairiscintí a chur síos
 cáineadh 107
 i gcomhair rún
ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht 115
díospóireachtaí ar sháruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas nó ar an smacht reachta 122
ráitis ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach 110
urscaoileadh a dhiúltú VI.4
 togra chun an buiséad a dhiúltú go hiomlán
 togra le haghaidh cinnidh chun ráta uasta nua a shocrú
Tuairimí 19
iarrataí ar thuairimí 43 - 44
tuairimí faoi mholtaí ón gComhairle 83
tuairimí mionlaigh 52, 185
tuairimí ó choistí 37, 38, 46, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, VI.1, VII
tuairimí ón bParlaimint 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
Tuairimí eolaíochta 126
Tuairimí mionlaigh 52, 185
Tuarascáil
ar chomhairliúchán 45
ar thionscnaimh a thagann ó Bhallstáit 44
bunaithe ar thairiscint i gcomhair rúin 120
dara tuarascáil 56 - 57
dréacht 52
feidhmiú dhlí an Aontais 119
féintionscnamh 25, 41 - 42, 48, 50, 74 c, 119 - 120, XVIII
neamhreachtach 47
ó bhéal 52, 56 - 57, 142
ó choiste fiosrúcháin 185, IX
ó institiúidí eile 119
ón gCoimisiún 119
reachtach 45, 55
straitéiseach 48, XVIII
tuairimí mionlaigh 52, 185
Tuarascáil bhliantúil ar chur i bhfeidhm dhlí an Aontais 119
Tuarascáil eatramhach 81
Tuarascáil focal ar fhocal 181
Tuarascáil ghinearálta bhliantúil
U
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Uachtarán an Choimisiúin (toghchán) 105
Uachtarán na Comhairle 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
Uachtarán na Comhairle Eorpaí 106, 110, 117, 149
Uachtarán na Parlaiminte 197 a
dualgais 19 - 20, 23, 42, 70 - 70 a, 73, 111, 116, 122 - 123, 126, 128, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 179, 197 a, 208, 210, 216, I, II, XVI
toghchán 13 - 14, 17 - 18
Urscaoileadh
cinntí VI
Coimisiún 76
comhlachtaí eile 77
Parlaimint 80
ráiteas ón gCúirt Iniúchóirí 112
Uachtarán na Parlaiminte 77
V
Barr an leathanaighAr ais
Vótáil 158 - 161, 163, 165, 167 - 171, 176
an chéad léamh 55
an dara léamh 64 - 66, 72
an tríú léamh 69
bailíocht 155
ceart vótála 164
coiste 187, 195
comhchoiteann 20, 83, 160 - 161
comhionannas 14 - 15, 22, 159
cur ar atráth 56, 172, 179
deighilte 20, 160, 163
díolúine a tharscaoileadh 6 - 7
díospóidí 171
glaoch rolla 20, 75 d, 160, 167 - 169, 186, 195
leasuithe 156, 161 - 162
leictreonach 168
mínithe 20, 110, 170
nós imeachta 158, 195
ord 20, 55, 158, 161
prionsabail 160
rúnda 169, 186
suí agus seasamh 165
taispeáint lámh 165
vótáil chríochnaitheach 54
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais