Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - Februari 2013
PDF 1537k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

ZAAKREGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
De arabische cijfers verwijzen naar de artikelen, de Romeinse cijfers naar de bijlagen en de arabische of Romeinse cijfers of de daaropvolgende letters naar delen, artikelen of paragrafen/leden van die bijlagen.
A
Bovenaan de paginaVolgende
Aanbevelingen 42, 64, 81, 121, 123
aan de Raad 97, 121
bevoegde commissie 81
commissiewerkzaamheden / opstelling agenda 27
GBVB 96 - 97
globale richtsnoeren voor het economisch beleid 114
ingevolge enquête 185
internationale akkoorden / overeenkomsten 81, 121
internationale vertegenwoordiging 95
onderhandelingsmandaat 90
ontwerpagenda 137
toetredingsverdragen 74 quater, 81, 200
tweede lezing 63 - 64
van de Raad in de zin van artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 83
Aangenomen besluiten 73 - 74
Aangenomen teksten 179 - 180
ACS VII.II
Advies 126, 188
Comité van de Regio's 125
commissies 37, 38, 49 - 50, 121, 202 - 203, VI.1, VII
Economisch en Sociaal Comité 124
gegeven uitvoering 58 - 59
inzake aanbevelingen van de Raad 83
Parlement 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 142, 195
verzoeken om 43 - 44
Afsluiten van de rekeningen 80, VI
Agenda
aanneming 140 - 141
commissie 4, 63, 118, 193
definitieve ontwerp- 122, 138, 140, XIV
inschrijving/opneming van punten 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 87 bis, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
ontwerp- 25, 70 bis, 137 - 138
wijziging 140, 175, 177
Akkoord, internationaal 81, 91, 121
Akkoorden, interinstitutionele 127
Akkoord in eerste lezing 70, 71, XX, XXI
Akkoord in tweede lezing 70, 72, XX, XXI
Ambt 12 - 18, 20 - 21
Ambtsdragers 12 - 18, 20 - 21
verkiezing 14 - 16
Ambtstermijn 17
Amendementen 156
aanduiding in een geconsolideerde tekst 70, 180
aanneming 57
behandeling in de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen 162
compromis- 57, 63, 66, 70, 160 - 161
indiening 70 bis, 156, 195
in een commissie 162, 195
intrekking 156
mondelinge 97, 156, 195
niet beschikbaar in alle talen 146, 156
ontvankelijkheid 20, 87, 157
overneming 156
procedure zonder 46, 138
ronddeling 156
standpunt van de Commissie 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
talen 146, 156
termijnen 70 bis, 156
toelichting 156
vermenigvuldiging 156
vervallen van 156 - 157
volgorde van de stemming over 161
Archief 179, 203
B
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Beginselen welke de lidstaten gemeen hebben 74 sexies
Begroting 78, VI, VII.IV
behandeling in het Parlement 75 bis - 75 sexies, VII.IV
controle op de uitvoering 78, 112, VII.V
kwijting 76, 112, VI
raming 79, VII.IV
uitvoering 76 - 78
Behandeling
gecombineerde 143
kwijting VI
vertrouwelijke stukken VIII
voorstellen van een lidstaat 44
wetgevingsdocumenten 35 - 37, 38, 39, 43, 53
Belangenconflict I
Belangengroepen 9, X
Belangenvertegenwoordiger 9, X
Bemiddeling
derde lezing 67 - 69
Bemiddelingscomité 67 - 68
bijeenkomst 67
bijeenroepen 67
delegatie 68
samenstelling en procedure 68
Benoemingen
ambtsdragers 14
Europese Centrale Bank 109
hoofden externe delegaties 95
leden van de Rekenkamer 108
Ombudsman 204
speciale vertegenwoordiger(s) 93
stemprocedure 169
Beraadslaging
met gesloten deuren 7, 96, 103, VIII
sluiting 172, 176
uitstel 172, 177
Beroep
Hof van Justitie 128, 204, 206, VI.6
op het Reglement 20, 173
Beroepsmogelijkheden 154
Betalingsopdrachten 80
Betalingsverplichtingen 80
Betrekkingen met de andere instellingen 25, 34, 105 - 107, 108 - 115, 121 - 125, 127
Betrekkingen met de nationale parlementen 130 - 132
Bijeenroeping
bemiddelingscomité 67
commissies 193
Parlement 134
Bijlagen 127, 212, 215
indeling 215
interinstitutionele akkoorden 127
Bijzondere commissies 184, 188, 190
Blauwe kaart 149
Buitengewoon debat 141
Buitenlands beleid 96 - 97, VII.I
Bulletin 29
Bureau
commissies 185, 191, I
informatieplicht 29
samenstelling 17 - 18, 22
taken 8 - 9, 23, 33, 79 - 79 bis, 104, 135, 146 - 147, 154, 197 bis, 200, 207, 209, I
vragen 29
Burgerinitiatief 197 bis, 203 bis, XIV
C
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Centrale bank 109, 113
verklaringen 113
Codificatie, communautaire wetgeving 86
Comitologie XIII
Comité van de Regio's 9, 125
Commissaris(sen) 105 - 106, 111
voor de betrekkingen met het Parlement verantwoordelijke 111
Commissie XVII
aanbeveling globale richtsnoeren economisch beleid 114
aanneming amendementen op een voorstel 57
afwijzing 106
gegeven uitvoering 58 - 59
informatieverspreiding, informatieverstrekking VIII.E, XIV
intrekking van een voorstel 39, 56, 58, 65
jaarverslag recht van de Unie 119
kaderakkoord VIII.E, XIV
kwijting 76
leden 106, XIV
motie van afkeuring 107
onderhandelingsmandaat 90
spreektijd 149
standpunt inzake amendementen 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
toelichting besluiten 111
uitvoeringsbepalingen 88
uitvoeringsbevoegdheden 88, XIII, XIV.2
verkiezing voorzitter en leden 105 - 106
verklaringen 110 - 111
verwerping van een voorstel 56, 87
verzoek om advies 43
voorgedragen commissarissen 105 - 106, XVII
voorzitter 105
vragen 115, II
werkprogramma 35
wetgivings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
wijziging van een voorstel 53
Commissiecoördinatoren 70, 192, I, XVII
Commissies 45 - 50, 52, 183, 185, 187 - 191, 193 - 197
aanhangigmaking 49, 188
adviezen 49, 188
behandeling van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen 162
bemiddeling 67 - 68, XX
bevoegde commissie 42 - 43, 63, 70, 123
bevoegdheden en taken 25, 50, 183, 185, 188, 200, VII
bureau 52, 191
commissievoorzitter 52, 88, 185, 191
competentieconflict 188
derde lezing 67 - 68, XX
dialoog met de Raad 63
eerste lezing 37, 38, 39, 53 - 54
gemengde parlementaire 200
gezamenlijke commissies XVII
gezamenlijke commissievergaderingen 51, 70, 88 bis, 197 bis
instelling 183 - 185, IX
leden 186 - 187, 191
medeadviserend 49, 188, 195
medeverantwoordelijke 50, 56, 70, 88 bis, XVII, XVIII
notulen 103, 194
onderzoek van de geloofsbrieven 3, 189, VII.XVI
oproeping 193
plaats der vergaderingen 135
plaatsvervangers 187
procedure 63, 193 - 197
rechten 187
rectificaties 216
samenstelling 25, 186 - 187
spoedvergadering 97
stemming 195 - 196
subcommissie 188, 190
taken 25, 183, 188, VII
ten principale 49, 63, 66, 156, 160, 188, 193
terugverwijzing 175
tijdelijke (zie bijzondere commissies) 184, 188, 190
tijdelijke enquête- 25, 185, 188, IX
tweede lezing 61 - 63
vaste 183
vereenvoudigde procedure 46
vergaderingen 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194
verslag 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
verwijzing 43, 49, 63, 74 octies, 84, 114
voorzitter 27, 52, 70, 88 bis, XVII, XVIII
vragenuur 197
werkprogramma XIV
werkwijze van 63, 195
wetgevings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
Compromisamendementen 57, 63, 66, 160 - 161
Comptabiliteit 79, 80
Conferentie
van commissievoorzitters 27, 70, 197 bis
van delegatievoorzitters 28, 198
van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC) 131
van parlementen 132
van voorzitters
 informatieplicht 29
 samenstelling 24
 taken 19, 25, 42, 48, 50 - 51, 68, 70 - 70 bis, 97, 111, 115 - 116, 120 - 122, 134, 137, 139, 149, 153, 159, 185 - 188, 190, 198 - 199, 210, 214, VIII.B
 vragen 29
Constatering van een schending 74 sexies
Constituerende vergadering 3, 12, 134
Controlebevoegdheden 86, 88, 128
Controle rechtsgrond 37
Corruptie XII
COSAC 131
D
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Debat
buitengewoon 141
gecombineerde behandeling 143
gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122, 137, IV
in aansluiting op een verklaring 110
na toelichting door Commissie van haar besluiten 111
sluiting van de beraadslaging 172, 176
uitstel van de beraadslaging 172
zonder debat 46, 138
Delegatie(s) 23, 146
delegatievoorzitters 28, 198
externe 95
in gemengde parlementaire commissies 200
interparlementaire 118, 198, VII.II
tijdelijke 25
van het Parlement in de COSAC 131
vaste 25, 198
Democratie 38 bis, 74 sexies, 81, 122, 209 - 210, IV
Derde landen 35, 198, 200
ACS VII.II
betrekkingen met 25, 200, VII.II
geassocieerde landen 200
toetredingsonderhandelingen 74 quater, 200, XIV.4
toetredingsverdragen 74 quater, 81
Derde lezing 43, 67 - 69
bemiddeling 67 - 68, XX
gemeenschappelijke ontwerptekst 69
gezamenlijke commissievergaderingen 51
plenaire vergadering 69
Devies 213
Dialoog
met de Raad 58, 63
tussen de sociale partners 84
Documenten
gevoelige VIII
ronddeling 144, 148
toegang tot 103 - 104, 148, VIII.A, VIII.B, VIII.C, XV
vertrouwelijke VIII, XIV, XV
wetgevings- 43
Doorzichtigheid
financiële belangen van de leden 3, I
wetgevingsproces 39
E
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Economisch beleid 114
Economisch en Sociaal Comité 9, 124
Eerste lezing 36 - 37, 38, 39, 43, 53 - 58, 71
akkoord 70, 71, XX
beëindiging 53, 55
commissies 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
gegeven uitvoering 58 - 59
plenaire vergadering 55 - 57
stemming 55
Eindstemming
uitstel 54
Elektronisch register 202
Enquêtecommissies 25, 185 - 186, 188, IX
Enquêterecht 185, IX
Eurogroep II
Europees Sociaal Fonds VII.VII
Europese Centrale Bank
benoeming 109
verklaringen 113, 118
vragen met verzoek om schriftelijk antwoord 118
Europese Raad
standpunt globale richtsnoeren economisch beleid 114
verklaringen 110
Europol VII.XVII
Evenredigheid 36, 44
Externe vertegenwoordiging van de Unie
speciale vertegenwoordigers 93
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 96
F
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Financieel driehoeksoverleg 75 quater
Financieel memorandum 41, 45, 47
Financieel protocol 90
Financieel Reglement 80, VII.IV, VII.V
Financiële aangelegenheden 80, VII.VI
Financiële belangen VII.VI
van de Gemeenschappen 10, XII
van de leden 3, 9, I
Financiële gevolgen 38, 96
Financiële middelen 36
Financiële verenigbaarheid 38, 45, 47
Fractie(s) 30 - 31, 33 - 34, 208 - 210
activiteiten 31
fractievoorzitters 67, 122, 208
oprichting 30
rechtspositie 23, 31
verandering van 187
Fraude, -bestrijding 10, XII
G
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
GBVB (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) 96 - 97, VII.I
aanbevelingen 97
internationale vertegenwoordiging 95
raadpleging en informatieverstrekking 96
schending mensenrechten 98
Geassocieerde landen 200
Gecombineerde behandeling 143
Gedelegeerde handelingen 87 bis
Gedragscode 9, 19, 88 bis, I, X, XIV, XXI
Gedragsregels 9, 152, XVI
Gegeven uitvoering 58 - 59
Geheimhouding 185, VIII, IX, XV
Geloofsbrieven, onderzoek 3, 12, 189
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 96 - 97, VII.I
Gemeenschappelijke ontwerptekst 69
Gemeenschappelijke verklaring 127
Gemengde parlementaire commissies 200
Gerechtelijke procedures 128
Geschenken en soortgelijke voordelen I
Gevoelige gegevens VIII
Gezamenlijke commissievergaderingen 51, 70, 88 bis, 197 bis
Gezamenlijke ontwerpresolutie 110, 115, 122
Goedkeuring standpunt van de Raad 72
Grondrechten 36, 81, VII.XVII
H
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Handhaving van de orde 152, 164
Handvest van de grondrechten 36, 103
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement 59
Herschikking Gemeenschapsrecht 87
Hof van Justitie van de Europese Unie
benoemingen 107 bis
procedures 128, 204, 206, VI.6
Hoge vertegenwoordiger: zie vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger
Hoorzittingen 23, 185, 192 - 193, 197 bis, 202, XVII
Hymne 213
I
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Immuniteit(en) 5 - 7, VII.XVI
immuniteitsprocedures 7
opheffing 6 - 7
verdediging 6 - 7
voorrechten en immuniteiten 6 - 7
Indeling bijlagen 215
Informatieplicht 29
Informatieverstrekking 96
Initiatief
burger- 197 bis, 203 bis, XIV
krachtens artikel 225 van het Verdrag 42
van een lidstaat 44
-verslag 25, 41 - 42, 48, 50, 119 - 120, XVIII
wetgevings- 35 - 36, 41 - 42
Instemmingsprocedure 74 quater, 74 sexies, 81, 90
Interfractiewerkgroepen 32, I
Interimverslag 81
Interinstitutioneel comité 104, XV
Interinstitutionele akkoorden 127, 215, XIV.4
Interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures 70 - 70 bis, XXI
Internationale akkoorden/overeenkomsten 91, XIV.4
Internationale vertegenwoordiging 95
Interparlementaire delegaties 198
Inzage van stukken 5, 203
J
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Jaarlijks programma van de wetgevende werkzaamheden 35, 42 - 43
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen 119
Juridisch-taalkundige afwerking 71, 74, 180, XX
K
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Kortepresentatieprocedure 48, 139
Kosten 8
Kwijting VII.V
andere organen 77
besluiten VI
Commissie 76
van het Parlement 80
verklaring van de Rekenkamer 112
Kwijtingsprocedures 76 - 77, VI
L
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Laissez-passer 5
Leden 1 - 9, 136
commissie 185, IX
Commissie 106, XIV
duur van het mandaat 4
Europese Centrale Bank 109
financiële belangen 9, I
medewerkers 9, 193, X
niet-fractiegebonden leden 33
oud-leden 6, 9, I, X
Rekenkamer 108
statuut 8 - 9, 48, I, VII, XVI
uitsluiting 153
vergoedingen 8
Lezingen 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Lidstaten
nauwere samenwerking 74 octies
voorstellen 44
Lobbyisten 9, X
M
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Mandaat 2, VII.XVI
duur 4
 ambtsdragers 17
 leden 4
onderzoek geloofsbrieven 3
Medebeslissingsprocedure 37, 38, 39, 53 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Mededeling, standpunt van de Raad 61, 63
Medeverantwoordelijke commissies 50, 56, 70, 88 - 88 bis
Medewerkers 9, 193, X
Meerderheid (gekwalificeerde)/vereiste minimum aantal leden 210
aanbevelingen aan de Raad 121
amendementen
 bezwaar tegen het in stemming brengen van een niet in alle officiële talen rondgedeeld amendement 146, 156
 definitieve ontwerpagenda 140
 indiening 156
 ontwerpamendementen/wijzigingsvoorstellen eerste fase ontwerpbegroting 75 ter
 wijziging Reglement 212
benoemingen / verkiezing
 Commissie (leden) 106
 Commissie (voorzitter) 105
 Europese Centrale Bank (uitstel stemming) 109
 Ombudsman (benoeming) 204
 Ombudsman (instemming) 204
 Ombudsman (ontheffing) 206
 Rekenkamer (uitstel stemming) 108
besluiten van het Parlement
 al dan niet in stemming brengen van compromisamendementen 161
 gemeenschappelijke ontwerptekst 69
 instemmingsprocedure 81
 internationale overeenkomsten 90
 motie van afkeuring (aanneming) 107
 standpunt van de Raad 64
amendementen 66
verwerping 65
 wetgevingsinitiatief 42
bezwaren
 aanbevelingen op het gebied van het GBVB 97
 in stemming brengen van niet in alle officiële talen rondgedeeld amendement 156
 interpretatie Reglement 211
 ontwerpagenda 138, 140
 tegen behandeling zonder amendementen of debat 138
 tegen wijziging volgorde van stemming 161
bijlagen 215
constatering van een schending 74 sexies
gedelegeerde handelingen 87 bis
indiening ontwerpresoluties
 gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122
 naar aanleiding van verklaringen Commissie, Raad en Europese Raad 110
 naar aanleiding van vragen met verzoek om mondeling antwoord 115
 weigering kwijting VI.4
instelling commissies en enquêtecommissies 185
motie van afkeuring 107
oprichting fracties 30, 210
uitvoeringshandelingen 88
verkiezing ambtsdragers
 ondervoorzitters 15
 quaestoren 16
 voordrachten 13
 Voorzitter 14
verkiezing Commissie
 leden/commissarissen 106
 voorzitter 105
verslagen 158
verzoeken
 bijeenroeping Parlement 134
 buitengewoon debat 141
 debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122
 hernieuwde raadpleging 59
 hoofdelijke stemming 167
 indiening amendementen 138
 instelling enquêtecommissie 185
 om debat zonder amendementen 138
 schorsing of sluiting vergadering 178
 sluiting van de beraadslaging 176
 terugverwijzing naar de commissie 175
 uitstel van de beraadslaging 177
 uitstel van de stemming 177
 urgentverklaring 142
 vaststelling quorum 155
 wijziging plaats der vergaderingen 135
voortijdige ambtsontheffing 19
wijzigingen definitieve ontwerpagenda 140
wijziging volgorde van stemming 161
Meerjarig financieel kader 75
Mensenrechten 74 sexies, 81, 98, 122, 209 - 210, IV
Minderheidsstandpunten 52, 185
Monetair beleid 113, VII.VI
Moties van orde 20, 172
verlening van het woord 140, 172
verzoek het woord te voeren 173, 176
voorstel(len) van orde 140, 172 - 174, 177 - 178
Motie van afkeuring, Commissie 107
Motivering 45, 47, 49, 212
N
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Nationale parlementen
gemotiveerde adviezen 38 bis
Nauwere samenwerking tussen lidstaten 74 octies
Niet-fractiegebonden leden 33, 186 - 187, 192
Niet-officiële groeperingen van leden 32, I
Niet-ontvankelijkheid 172, 174
prealabele kwestie 174
Notulen
bekendmaking standpunten van de Raad 61
bezwaren 179
Bureau 29
commissievergaderingen 194
Conferentie van voorzitters 29
plenaire vergadering 87 bis, 123, 136, 148 - 149, 152, 155, 159, 167, 169, 179
O
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
OLAF 10
Ombudsman 204 - 206
benoeming 204
ontheffing van zijn ambt 206
statuut XI.A
uitvoeringsbepalingen XI.B
werkzaamheden 205, XI.A
Onafgedane zaken 214
Onderhandelingsmandaat 70, 90
Onderhandelingsteam 70
Ondertekening aangenomen besluiten 73
Ondervoorzitter(s) 17
onderhouden betrekkingen met de nationale parlementen 131
taken 21 - 22, 25, 68, 104, 131, 197 bis
verkiezing en ambt 13, 15, 17 - 19
Onderzoek
geloofsbrieven 3, 12, 189, VII.XVI
vrijwillige overeenkomsten 85
Ontheffing van de Ombudsman van zijn ambt 206
Ontslagneming 4
Ontvankelijkheid
amendementen 20, 37, 66, 157, 161
vragen 116 - 117
Ontwerp
agenda 25, 137
definitieve ontwerpagenda 140
gemeenschappelijke ontwerptekst 69
gezamenlijke ontwerpresoluties 110, 115, 122
resoluties 47 - 49, 58, 74 sexies, 78, 84 - 85, 98, 110, 115, 122, 157, 202, 214, IV
wetgevingsresolutie 45, 55 - 57, 81, 158
Ontwerpamendementen VI.3
Ontwerpresolutie(s) 47 - 49, 58, 74 sexies, 78, 84 - 85, 98, 157, 202, 214, IV
gezamenlijke 110, 115, 122
schending fundamentele beginselen door een lidstaat 74 sexies
verzoek overeenkomst van de sociale partners ten uitvoer te leggen 84
Openbaarheid 96, 103 - 104, 193, XIV
beraadslagingen 103
commissievergaderingen 103
plenaire vergaderingen 103, 179, 181
verzoekschriften 203
Openbaarmaking, documenten 104
Openbaar register 104
Openbare hoorzittingen over burgerinitiatieven 197 bis
Openingstoespraak 14
Opgave
financiële belangen 19, 32, I
Opheffing van de immuniteit 6 - 7
Orde
in de vergaderzaal 145, 152, 154, 164
onmiddellijke maatregelen 152
ordeverstoring 152, 154, 164, XVI
Organen 22 - 26, 29, I, VII, IX
andere 34, 77, 105 - 107, 108 - 115, 118, 121 - 123, 214, II, IV, VI
Organigram (secretariaat-generaal) 23, 207
Oud-leden 9
Overeenkomst
internationale 90 - 91, XIV.4
sociale partners 84
P
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 199
Parlementen, conferentie van 132
Parlementen van de lidstaten 25, 130 - 132
Persoonlijke feiten 151
Petitierecht 201
Plaats der vergaderingen 135
Plaatsvervangers 45, 47, 63, 68, 156, 185, 187, 190, II
Plenaire vergadering 133, 135
amendementen 49 - 50, 156
derde lezing 69
eerste lezing 55 - 57
geconsolideerde tekst 180
notulen 87 bis, 136, 148 - 149, 152, 155, 159, 167 - 169, 179
tweede lezing 64 - 66, 72
volledig verslag 181
Politieke partijen op Europees niveau 208 - 210
bevoegdheden van de bevoegde commissie 210
bevoegdheden van de Voorzitter 208
bevoegdheden van het Bureau 209
comité van onafhankelijke vooraanstaande personen 210
programma 210
rekupereerbaarheid van verkeerd betaalde bedragen 209
technische bijstand 209
uitsluiting van fondsen 209
Prealabele kwestie 174
Presentielijst 136
Procedure
begrotings- 75, 76, 78, IV
bemiddelings- 67 - 69, XX
in de commissie 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216
kwijting 76 - 77, 80, VI
onderzoek vrijwillige overeenkomsten 85
raadplegings- 37, 38, 39, 53 - 59, 158 - 159
samenwerkings- 37, 38, 39, 53 - 59, 61 - 66, 71 - 72, 158 - 159
stem- 138, 158 - 159, 195
tot aanneming andere besluiten 59
tot aanneming besluiten art. 251 EG-Verdrag 59
uitvoering 58, 185
urgentieprocedure 142
vereenvoudigde 46, 138
wetgevings- 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
zonder amendementen en zonder debat 46, 138
Procedures binnen het Parlement 74 octies
Programma van de wetgevende werkzaamheden 35
Publicatieblad 23, 30, 71 - 74, 75 sexies, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VI.6, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
Publicatie werkzaamheden 179, 181
Q
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Quaestoren
informatieplicht 29
register van steun aan de interfractiewerkgroepen 32
taken 9, 22 - 23, 26
toegangspasje 9, X
verkiezing en ambt 13, 16 - 19
vragen 29
Quorum 155, 195
R
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Raad
aanbevelingen aan 97, 121
aanbeveling globale richtsnoeren economisch beleid 114
dialoog van de bevoegde commissie met 58, 63
gemeenschappelijke ontwerptekst 69
goedkeuring amendementen Parlement 71
raadpleging 43, 45
spreektijd 149
standpunt 61
verklaringen 91, 110
vragen 115, II
zittingen van 40
Raadgevend comité voor het gedrag van de leden I
Raadpleging 43 - 44
artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 83
Comité van de Regio's 125
Economisch en Sociaal Comité 124
GBVB 96
hernieuwde 59
initiatieven van een lidstaat 44
verslag 45
Raad van Europa 199
Raming, begroting 79 - 79 bis
Rapporteur 4, 19, 23, 43, 45 - 47, 52, 57 - 58, 61, 63, 65 - 68, 70, 86, 87 bis - 88, 142, 158 - 161, 172, 185, 195, XVI
Recht op inzage 5
Rechtsgrond 37
bevoegde commissie 42, VII.XVI
controle, eerste lezing 37
internationale akkoorden/overeenkomsten 90
ontwerpen van wetgevingshandeling (wijziging) 59
wetgevingsinitiatief krachtens artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 42
Rechtsstaat 38 bis, 74 sexies, 75 sexies, 81, 122, IV
Recht van de Unie
codificatie 86, IX
herschikking 87
inbreuken 185
toepassing 185, VII.XVI, IX, XIV.2
vereenvoudiging 86 - 87
Rectificaties 180, 216
Regeling van de werkzaamheden 137 - 138, 140, 142 - 144
Register
belangengroepen 9, X
documentenregister van het Parlement 104, XV
elektronisch 202
schriftelijke verklaringen 123
steun aan de interfractiewerkgroepen 32
transparantie 9, X
verzoekschriften 202 - 203
Reglement
beroep op 173
interinstitutionele akkoorden 127
toepassing 211, VII.XVIII
wijziging 211 - 212, VII.XVIII
Rekeningen, afsluiting 80, VI
Rekenkamer VI.1, VII.V
benoeming van de leden 108
verklaringen 112
Resoluties 42, 48, 121 - 123
ontwerp- 47 - 48, 110, 115, 122, 202, 214, IV, VI
wetgevings- 45, 49, 55 - 58, 78, 158
Richtsnoeren economisch beleid van de lidstaten 114
Ronddeling 137, 144, 148, 179, IV
S
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Samenstelling Parlement 74 septies
Samenwerking
Sancties 154
Schaduwrapporteurs 70, 192
Schending
van de fundamentele beginselen 74 sexies
van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 122, 137, IV
Schorsing, beraadslaging 175
Schorsing, vergadering 154, 172, 178
Schriftelijke verklaringen
opgenomen in het volledig verslag 149
ter inschrijving in het register 123
van leden 123
vervallen van 123
Schriftelijk te beantwoorden vragen 117 - 118
Secretariaat 23, 207
fracties 31
niet-fractiegebonden leden 33
Secretariaat-generaal 207
Secretaris-generaal 4, 9, 23, 73, 79, 145, 152, 207, 209, I, X
Sluiting
beraadslaging / debat 141, 172, 176
vergadering 122, 178
Sociale partners, dialoog 84
Speciale vertegenwoordigers 93
Spoedbijeenkomst plenaire vergadering 134
Spoedvergadering commissie 97
Spreektijd 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 172 - 173, 179, XVII
spreektijd van één minuut 140, 150, 170, 172, 179
verdeling 122, 149, IV
verlening van het woord 149, 172
Sprekerslijst 176
Staking van stemmen 14, 22, 159
Standpunt
Commissie 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
gemeenschappelijk 61
minderheids- 52, 63 - 67, 72, 158, 185
Raad 54, 58
Standpunt van de Raad 61, 63 - 67, 72, 158
amendementen 66
bekendmaking/mededeling 61 - 63
goedkeuring 72
verwerping 65
Steminstallatie 165, 168
Stemming 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
advies 195
amendementen 156, 161 - 162
aparte stemming 160
betwisting van de stemming 171
bij handopsteken 165
bij zitten en opstaan 165
derde lezing 69
eerste lezing 55
elektronische stemming 168
geheime stemming 169, 186
geldigheid 155
hoofdelijke 20, 48, 75 quinquies, 160, 167 - 169, 195
in de commissie 187, 195
ontwerpresolutie over schending door een lidstaat 74 sexies
schorsing van de stemming 56, 172, 179
staking van stemmen 14, 22, 159
stemming en bloc 20, 83, 160 - 161
stemming in onderdelen 20, 160, 163
stemprocedure 158, 195
stemrecht 164
stemverklaringen 20, 110, 170
tweede lezing 64 - 66, 72
uitgangspunten 160
uitstel 37, 57, 106, 177
volgorde van stemming 20, 158, 161
zonder 56, 72
Stemverklaringen 20, 110, 170
Studie- en informatiereizen 23
Studie- of informatieopdracht 188
Stukken
vertrouwelijke VIII, XV
Subcommissies 188, 190
Subsidiariteit 36 - 37, 44
Subsidiariteitsbeginsel 36 - 37, 44
Suggesties 49
Symbolen van de Unie 213
T
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Taken
Bureau 23
commissies 25, 50 - 51, 188, 200, 210, VII
Conferentie van voorzitters 19, 25, 48, 50 - 51, 68, 70 - 70 bis, 97, 111, 115 - 116, 120 - 122, 134, 137 - 139, 149, 153, 159, 185 - 186, 188, 190, 198 - 199, 210, 214, VIII.B
ondervoorzitters 21
quaestoren 26
Voorzitter 19 - 20, 23, 71, 73, 111, 116, 122, 126, 128, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 179, 208, 210, 216, I, IV, XVI
Talen 23, 87 bis, 146, 185, 201, XI
Termijnen
amendementen 156, 161
bemiddelingscomité 67
debat en stemming 144
hoofdelijke stemming 167
register I
stemming in onderdelen 163
verlenging voor de derde lezing 67, 69
verlenging voor de tweede lezing 62
verslag 52
Terugtrekking uit de Unie 74 quinquies
Terugverwijzing naar een commissie
algemene bepalingen 175
eerste lezing 43
gemeenschappelijk standpunt van de Raad 43
kwijting VI.4
rectificaties 216
tweede lezing 63
verwerping 56
voorstellen van orde 172
voorstel van de Commissie
 tweede lezing 63
 uitstel van de stemming (in geval van niet-overname van amendementen door de Commissie) 57
 verwerping 56
Toegang
toegangspasje 9, X
tot de tribune 145
tot de vergaderzaal 145, 152
tot documenten 29, 39, 103 - 104, 148, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
tot het Parlement 9, X, XVI
van het publiek tot documenten 103 - 104, XV
Toegangspasje 9, X
Toelichting
amendementen 156
door de Commissie van haar besluiten 111
verslag 41, 45, 47, 52
Toepassing van het Gemeenschapsrecht 185, XIV
Toepassing van het Reglement 211
Toetreding
toetredingsonderhandelingen 74 quater, 200, XIV.4
toetredingsverdragen 74 quater, 81, 200
Toewijzing
plaatsen in de vergaderzaal 34
spreektijd 149
Transparantie 29, 103 - 104, I
financiële belangen van de leden I
informatieplicht 29
register 9, X
werkzaamheden Parlement 103 - 104, XVII
Tribune 145
Tweede lezing 43, 61 - 66, 72
aanbeveling voor de 63 - 64
akkoord 70, XX
beëindiging 64
commissie 61 - 63
gezamenlijke commissievergaderingen 51
plenaire vergadering 64 - 66, 72
stemming 64 - 66, 72, 158
verlenging termijnen 62
Tweede verslag 56 - 57, 175
U
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Uitsluiting
uit de commissie 193
uit de delegatie 153
uit de vergaderzaal 152
Uitstel eindstemming 54
Uitstel van de beraadslaging 172, 177
Uitvoeringsbepalingen 88 - 88 bis, 128, XI, XV
Uitvoeringsbevoegdheden XIII, XIV
Uitvoeringshandelingen 88 - 88 bis, 128
Uitvoeringsmaatregelen 88 - 88 bis, 128
Uitvoering van de begroting 76 - 78
Uitzonderingen
toegang publiek tot documenten 5, VIII, XV
Urgentverklaring/urgentieprocedure 142
V
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Vacature(s) 4, 18, 186
Veiligheid informatie VIII.E
Veiligheidsbeleid 90 - 91, 93, 95 - 97, VII.I, VIII
Verdragen 81, VII.XVIII
gewone herziening 74 bis
vereenvoudigde herziening 74 ter
Vereenvoudigde procedure 46, 138
Vereenvoudiging Gemeenschapsrecht 86 - 87
Verenigbaarheid 4
financiële 38
Vergadering(en)
audiovisueel verslag 182
bijeenroeping 134, 193
commissie 23, 46, 63, 96, 106, 108 - 109, 135, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII
notulen 29, 179, 194, VIII
onderbreking 140, 154, 172, 178
openbaarheid 96, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
openbaar verslag 179, 181 - 182
plaats 135
schorsing 140, 152, 154, 172, 178
sluiting 140, 154, 172, 178
verloop 23, 145 - 146, 148 - 150, 152, 154, 179, 181
volledig verslag 181
Vergaderperiode 133 - 134
Vergaderzaal, toegang 145
Vergoedingen 8
Verkiezing XVII
ambtsdragers 15
Commissie 106
Commissievoorzitter 105
leden Commissie 106
ondervoorzitters 13, 15
Parlement 1, 214
quaestoren 13, 16
Voorzitter 13 - 14
Verklaringen 110, 113, 123
Commissie 53, 110
Europese Centrale Bank 109, 113
Europese Raad 110
Raad 110
Rekenkamer 108, 112
schriftelijke 123
stemverklaringen 170
voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie 105
Verlening van het woord 150
Verloop van de vergaderingen 23, 145 - 146, 148 - 150, 152, 154, 181
regels 145 - 146, 148 - 150, 152, 154
Verslag
dialoog tussen de sociale partners 84
enquêtecommissie 185, IX
Gemeenschapsrecht 185, IX
in geval van raadpleging 45
initiatief- 25, 41 - 42, 48, 50, 119 - 120, XVIII
interim- 81
minderheidsstandpunten 52, 185
mondeling 52, 56 - 57, 142
naar aanleiding van een ontwerpresolutie 120
onderzoek van de geloofsbrieven 3
ontwerp- 52
over initiatieven van lidstaten 44
strategisch 48, XVIII
tweede 56 - 57
van andere instellingen 119
van niet-wetgevende aard 47
volledig 113, 181
wetgevings- 45, 55
Vertalingen 29, 42, 61, 70 bis, 181, 185, 201, 212, XIV.3
Vertegenwoordiger(s), speciale 93
Vertegenwoordiger, hoge (GBVB) 93, 96
Vertegenwoordiging, internationale 95
Vertegenwoordiging Parlement 20
Vertegenwoordiging Parlement op zittingen van de Raad 40
Vertolking 146, 182
Vertrouwelijkheid 29, 103, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XV
Vervallenheid
amendementen 156 - 157
teksten aan het einde van een zittingsperiode 214
Vervangers 3
Verwerping
standpunt van de Raad 65, 179
voorstel van de Commissie 56, 87, 179
Verwijzing
naar de commissie 43, 49, 63, 114, 188
 rectificaties 216
raadpleging 37, 39, 43 - 44, 53 - 54
tweede lezing 63
verzoek om advies 37, 39, 43 - 44, 53 - 54
Verzoek
om advies 43
om hernieuwde raadpleging 59
Verzoek om advies 43
Verzoekschriften 201 - 203 bis, 214, VII.XX
Vicevoorzitter van de Commissie 96, II
Vlag 213
Volledig verslag 113, 181
Voordracht van kandidaten
ambtsdragers in het Parlement 13 - 16
Commissie 105
Europese Centrale Bank 109
Ombudsman 204
ondervoorzitters 15
quaestoren 16
voorgedragen commissarissen 106
Voorlopige twaalfden 75 septies
Voorlopig voorzitterschap 12
Voorrechten en immuniteiten 5 - 7, 207, VII.XVI
Voorstel(len) van orde 172
moties van orde 176
verlening van het woord 172
verzoek het woord te voeren 173
Voorstel van de Commissie
aanneming amendementen 54 - 55, 57 - 58
intrekking 39, 56, 58, 65
verwerping 56, 81, 179
wijziging 45, 53, 57, 81
Voortijdige ambtsontheffing 19
voorzitter
Voorzitter Commissie
toelichting besluiten 111
verkiezing 105
Voorzitter Europese Raad 106, 110, 117, 149
Voorzitter Parlement
onderhandeling over faciliteiten voor de nationale parlementen van de lidstaten 130
ondertekening interinstitutionele akkoorden 127
taken 19 - 20, 22 - 23, 42, 71, 73, 111, 116, 122 - 123, 126, 128, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 179, 197 bis, 208 - 210, 216, I, IV, XVI
verkiezing 13 - 14, 18
Voorzitter Raad 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
Voorzitters van organen, commissies, delegaties 152
Vragen 115
aan de Commissie 20, 111, 115, II
aan de Conferentie van voorzitters 29
aan de Europese Centrale Bank 118, III
aan de quaestoren 29
aan de Raad 20, 115, II
aan het Bureau 29
beknopte en nauwkeurig geformuleerde 110 - 111
met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat 115
met verzoek om schriftelijk antwoord 117 - 118, III
met voorrang 117
niet beantwoorde 214
vragenuur II
Vragenuur 116, 197, II
in de commissies 197
plenaire vergadering 116, II
Vrijheden, fundamentele 74 sexies, 81
Vrijheid 74 sexies, 81
Vrijwillige overeenkomsten 85
W
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Waarnemers 11
Website 29, 32, 104, 123, 182, I, X
Werkprogramma 35
Wetgevingsdocumenten 43
Wetgevingsinitiatief 42, 44
Wetgevingsprocedures 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XIV.2, XX
Wetgevingsresolutie 44 - 45, 55 - 57, 158
Wetgivings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
Wijziging
ontwerp van wetgevingshandeling 53
Reglement 211
Wijzigingsvoorstellen 49
Z
Bovenaan de paginaVorige
Zaken
onafgedane 214
Zitting 133 - 134, 188, 199
onderbreking 134, 188
Zittingsperiode 133 - 134, 204
Juridische mededeling - Privacybeleid