Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - Február 2013
PDF 1534k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

REGISTER
ABCČDEFGHCHIJKLĽMNOPRSŠTUÚVZ
Arabské číslice označujú články. Prílohy sú označené rímskymi číslicami; arabské alebo rímske číslice a písmená, ktoré po nich nasledujú, označujú časti, články alebo odseky týchto príloh.
A
Horná časť stránkyNasledujúci
Absolutórium VII.II
Komisia 76
ostatné orgány a inštitúcie 77
Parlament 80
predseda Parlamentu 77
rozhodnutia VI
vyhlásenie Dvora audítorov 112
AKT VII.II
Akty
prijaté 73
Archív 179, 203
Asistenti 9, 193
B
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Bezpečnosť informácií VIII.E
Bulletin 29
Bývalí poslanci 9
C
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Citlivé informácie 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
COSAC 131
Č
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Čítania 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Členovia
Dvor audítorov 108
Európska centrálna banka 109
Komisia 106, XIV
D
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Dary alebo podobné výhody I
Delegácie
ad hoc 25
delegovaná právomoc 37 a
medziparlamentné 198, VII.II
predseda 28
pri spoločných parlamentných výboroch 200
stále 25, 198
Delegované akty 87 a, 88 a
Demokracia 36, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Dialóg s Radou 58, 63
Dobrovoľné dohody 85
Dohody v druhom čítaní 70, 72, XX, XXI
Dohody v prvom čítaní 70, 71, XX, XXI
Dokumenty
doručenie 144, 148
dôverné 9, 23, 29, VIII
legislatívne 43
neukončené 214
prístup 103 - 104, 148, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Doručenie 144, 148, 179, IV
Doslovný zápis 181
Dôverné informácie 29
Dôvernosť 103
Druhé čítanie 43, 61 - 66, 72
dohody 70, XX
hlasovanie 64 - 66, 72, 158
odporúčania do druhého čítania 63 - 64
predĺženie lehôt 62
rozpočet
spoločné schôdze výborov 51
vo výbore 61 - 63
v pléne 64 - 66, 72
záver 64
Dvor audítorov VI.1, VII.V
vyhlásenia 112
vymenovanie členov 108
E
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Elektronický register petícií 202
Europol VII.VII
Euroskupina II
Európska centrálna banka
kandidáti 109
otázky na písomné zodpovedanie 118
vyhlásenia 113
Európska rada 110
Európske agentúry 126
F
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Finančné prostriedky 38, 209, VII.IV, VII.V
Finančné záujmy
poslancov 9, 19, I
spoločenstiev 10, XII
Finančný dopad 36, 96
Finančný protokol 90
Finančný trialóg 75 c
Finančný výhľad (zlučiteľnosť) 38, 45, 47
Funkcionári 12 - 16, 18, 20 - 21, 152 - 153
G
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Generálny tajomník 4, 9, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 179, 207, 209, I, X
H
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Heslo 213
Hlasovanie 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
druhé čítanie 64 - 66, 72
elektronické 168
hlasovacie právo 164
jediné hlasovanie 81, 90, 157
odloženie 37, 56, 172, 179
platnosť 155
po častiach 20, 160, 163
podľa mien 20, 48, 75 d, 160, 167 - 169, 195
poradie 20, 55, 158, 161
postavením a sadnutím 165
postup 158, 195
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 156, 161 - 162
prvé čítanie 55
rovnosť hlasov 14 - 15, 22, 159
spoločné 20, 83, 160 - 161
spory 171
tajné 169, 186
tretie čítanie 69, XX
vo výbore 187, 195
vysvetlenie 20, 110, 170
zásady 160
záverečné 54, 166
zdvihnutím ruky 165
Hodina otázok
vo výbore 195, 197
v pléne 116, II
Hospodárska politika 114
Hospodársky a sociálny výbor 124
Hymna 213
CH
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Charta základných práv Európskej únie 36, 103
I
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Imunita 5 - 7, VII.VI
zbavenie imunity 6
Informačná bezpečnosť VIII.E
Iniciatíva
členských štátov 44
iniciatívna správa 41
internetová stránka 29, 32, 104, 182, I, X
legislatívna 41
občanov 197 a, 203 a, XIV
podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 42
J
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Jazyky 23, 87 a, 142, 146 - 147, 156 - 157, 185, 201, XI
Jednominútové vystúpenia 150, 179
K
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Kandidáti
Európska centrálna banka 109
funkcionári Parlamentu 14 - 16, 186
kvestori 16
ombudsman 204
podpredsedovia 15
predseda Komisie 105
predseda Parlamentu 14
výbory 186
Kodifikácia práva Únie 86
Komisia 57
absolutórium 76
členovia 106, XIV
informovanie Parlamentu VIII.E, XIV
mandát na rokovanie 90
návrh na vyslovenie nedôvery 107
odstúpenie člena XIV
otázky 115 - 117, II
pracovný program 35
predseda 105
prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu legislatívneho aktu 57
program vymenovanej Komisie 105
rámcová dohoda VIII.E, XIV
rečnícky čas 149
späťvzatie návrhu 39, 56, 58, 65
stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 54, 57 - 58, 66, XIV
voľba 106
vyhlásenia 110 - 111
vykonávacie právomoci 88, XIII, XIV.2
výročná správa o uplatňovaní práva Únie 119
zamietnutie návrhu 56, 87, 179
zmena návrhu 53, 59
žiadosť o stanovisko 43
Kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 57, 63, 66, 160 - 161
Konanie
kódex správania poslancov 9, 19, I, X
pred Súdnym dvorom Európskej únie 128, 204, 206, VI.6
Konferencia predsedov
informačná povinnosť 29
otázky 29
pôsobnosť 19, 25, 42, 48, 50 - 51, 68, 70 - 70 a, 97, 111, 115 - 116, 120 - 122, 134, 137, 149, 153, 159, 185 - 186, 188, 190, 198 - 199, 209 - 210, 214
zloženie 24
Konferencia predsedov delegácií 28
Konferencia predsedov výborov 27, 70, 197 a
Konferencie parlamentov 132
Konflikt záujmov 19, I
Kontrolné právomoci 86, 88, 128
Konzultácia 43 - 44, 83
článok 140 Zmluvy o fungovaní EÚ
Hospodársky a sociálny výbor 124
iniciatíva členských štátov 44
opätovná 59
správa 45
SZBP 96
Výbor regiónov 125
Koordinátori výborov 70, 192, I, XVII
Korigendá 180, 216
Korupcia 10, XII
Kódex správania 9, 19, I, X, XIV, XXI
Kvestori
informačná povinnosť 29
otázky im kladené 29
pôsobnosť 9, 22 - 23, 26, I
Pracovný program 35
preukazy oprávňujúce na vstup 9
register podpory medziskupín 32
voľba a mandát 13, 16 - 19
L
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Legislatívna iniciatíva 41
Legislatívne postupy 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
Legislatívne uznesenie 44 - 45, 55 - 57, 158
Lehoty
hlasovanie po častiach 163
hlasovanie podľa mien 167
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 156, 161
predĺženie pre 2. a 3. čítanie 62, 67, 69
rozprava a hlasovanie 144
správa 52
Lobisti 9, X
Ľ
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ľudské práva 74 e, 98, 122, 209 - 210, IV
M
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Mandát 2, VII.VI
na rokovanie 70, 90
poslanca 2
trvanie poslaneckého mandátu 4
Medziinštitucionálne dohody 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.4
Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch 70 - 70 a, XXI
Medzinárodné zmluvy 90 - 91
Medziparlamentné delegácie 198
Medziskupiny 32, I
Menová politika 113
Menšinové stanoviská 52, 185
Miesto konania schôdzí a rokovaní 135
Mimoriadna rozprava 141
Mimoriadne rokovanie Parlamentu 134
Modrá karta 149
N
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Nahliadanie do písomných dokumentov 5
Naliehavý postup 142
Narušenie poriadku mimo rokovacej sály XVI
Navrhovanie kandidátov
vymenovaní členovia Komisie 106
Národné parlamenty
odôvodnené stanoviská 38 a
Návrhy
na vyslovenie nedôvery Komisii 107
návrh rozpočtu Parlamentu 75
procedurálne 172
uznesení 47 - 49, 58, 74 e, 78, 85, 98, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
Neoficiálne zoskupenia poslancov 32, I
Neprípustnosť 37, 86 - 87 a, 157, 172 - 174
Nevybavené záležitosti 214
Nezaradení poslanci 33, 192
O
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Odhady 79 - 79 a
Odloženie rozpravy a hlasovania 172, 177
Odôvodnenie 45, 47, 49, 156, 212
Odporúčania 42, 64, 81, 83, 120 - 121, 123
do druhého čítania 63 - 64
hlavné smery hospodárskych politík 114
mandát na rokovanie 90
po uskutočnení vyšetrovania 185
Rade 97, 121
Rady podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní EÚ
SZBP 96 - 97
zmluvy o pristúpení 74 c, 81, 200
Odvolacie postupy 154
OLAF 10
Ombudsman 204 - 206
činnosť 205, XI
odvolanie z funkcie 206
vymenovanie 204
Opätovné predloženie veci Parlamentu 58 - 59
Organizačná štruktúra (sekretariát) 23, 207
Orgány Parlamentu 22 - 29
Osobitní zástupcovia 93
Osobné vyhlásenia 151
Osvedčenie o zvolení za poslanca (preskúmanie) 3, 12, 189, VII.VI
Otázky 29
Európskej centrálnej banke 118, III
hodina otázok 116
na písomné zodpovedanie 117 - 118, III
na ústne zodpovedanie s rozpravou 115
nezodpovedané 214
Predsedníctvu, Konferencii predsedov a kvestorom 29
prioritné 117
stručné a výstižné 110 - 111
Otvorenosť a transparentnosť 29, 103 - 104, I
Overenie
právny základ 37
P
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 199
Parlamenty
členských štátov 25, 130 - 131
konferencie 132
Petície 201 - 202, 203 a, 214, VII.XX
Verejné vypočutia iniciatív občanov
Plénum
doslovný zápis 181
druhé čítanie 64 - 66, 72
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 49 - 50, 156, 162
prvé čítanie 55 - 57, 69
rozpočet 75 a - 76
tretie čítanie 69
zápisnica 179
Podpis prijatých aktov 73
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ 96, 116, II
Podpredsedovia
pôsobnosť 21 - 22, 25, 68, 75 c - 75 d, 104, 131, 197 a
voľba a mandát 13, 15, 17 - 19
Podvod 10, XII
Podvýbory 188, 190
Politické strany na európskej úrovni 208 - 210
právomoci a pôsobnosť Predsedníctva 209
právomoci a pôsobnosť predsedu 208
právomoci a príslušnosť gestorského výboru 210
program 210
technická pomoc 209
vrátenie nesprávne vyplatených čiastok 209
vykonávacie opatrenia 23
vylúčenie z financovania 209
výbor nezávislých odborníkov 210
Poradný výbor pre správanie poslancov I
Poriadok v rokovacej sále 145, 152 - 154, XVI
Porušenia
kódexu správania I
ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122, 137, IV
základných zásad 74 e
Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi 74 g
Poslanci 1 - 9, 136
asistenti X
bývalí 6, 9, I, X
finančné záujmy 9, I
funkčné obdobie 1
nezaradení poslanci 33
príspevky pre poslancov 8, I
štatút 8 - 9, 48, I, VII, XVI
vykázanie 153
výbory 185 - 186, IX
výdavky 8
Postup
bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a bez rozpravy 46, 138
hlasovanie 138, 158 - 159, 195
legislatívny 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
naliehavý 142
následný 59, 185
návrhy 20
preskúmania dobrovoľných dohôd 85
procedurálne návrhy 172
schvaľovania rozpočtu 75 a - 75 f, 78, VII.IV
súhlasu 73, 74 c - 74 g
udelenia absolutória 76 - 77, 80
vo výbore 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216, VIII.A
zjednodušený 46, 138
zmierovací 67 - 69, 75 d, XX
Pozícia 61
oznámenie 61 - 63
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 66
schválenie 72
zamietnutie 65
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 156
doručenie 156
jazyky 146 - 147, 156
kompromis 57, 63, 66, 70, 160 - 161
lehoty 70 a, 156
navrhovanie 156
návrh legislatívneho aktu 87
podané ústne 97, 156, 195
poradie v hlasovaní 161
postup bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 46, 138
posúdenie plenárnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vo výbore 162
predkladanie 70 a, 156, 195
prepadnuté 156 - 157
prevzaté 156
prijatie 57
pripomienky Rady 54
prípustnosť 20, 87, 157
späťvzatie 156
stanovisko Komisie 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
tlač 156
vyznačenie v konsolidovanom texte 70, 180
výbor 162, 195
Pozorovatelia 11
Pravidlá správania 9, 19, 152, I
Právno-lingvistická finalizácia 71, 74, 180, XX
Právny základ 42, 59
gestorský výbor 42, VII.VI, VII.XVI
iniciatíva podľa článku 225 Zmluvy o ES 42
medzinárodné zmluvy 90
návrh legislatívneho aktu (zmena) 59
prvé čítanie 37
Právo Únie
kodifikácia 86
prepracovanie 87
uplatňovanie 128, 185, VII.VI, IX, XIV.2
zjednodušenie 86 - 87
Predbežná správa 81
Predčasné ukončenie výkonu funkcie 19
Predchádzanie podvodom a korupcii 10, XII
Predseda Európskej rady 110, 149
Predseda Komisie (voľba) 105
Predseda Parlamentu 73
pôsobnosť 19 - 20, 23, 42, 73, 111, 122 - 123, 126, 128, 135, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 179, 208 - 210, 216, I, IV, VI.4, XVI
právomoci 208
voľba 13 - 14, 17 - 18
Predseda Rady 63, 72, 107, VIII, XVII
Predsedníctvo
delegácie 198
Parlamentu
 informačná povinnosť 29
 otázky 29
 pôsobnosť 8 - 9, 23, 33, 79 - 79 a, 104, 135, 146 - 147, 154, 168, 197 a, 200, 207, 209, I, VII, XVIII
 zloženie 17, 22
výbory 185, 191, VIII.A
Preklady 29, 42, 61, 70 a, 181, 188, 201, 212, XIV.3
Prepracovanie právnych predpisov Únie 87
Preskúmanie
osvedčení o zvolení za poslanca 3, 12, 189
Preukazy oprávňujúce na vstup 5, 9, X
Pridelenie
miest v rokovacej sále 34
rečníckeho času 122, 149, IV
Pridelenie veci gestorskému výboru
korigendá 216
Pridružené výbory 50, 56, 70, 88 a, 197 a
Priebeh
rokovaní 145 - 152, 154, XXI
Prijaté texty 71, 180
Princípy právneho štátu 36, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Pripomienka k dodržiavaniu rokovacieho poriadku 173
Pristúpenie
rokovania 74 c, 200, XIV.4
zmluvy 74 c, 81, 200
Prílohy 212, 215
Prípustnosť
otázky 116
otázky na písomnú odpoveď 117
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 20, 66, 157, 161
Príspevky 153
Prístup
do Parlamentu 9, XVI
do rokovacej sály 145
k dokumentom 39, 103 - 104, 148, VIII.E, XV
na galériu 145
Prístup verejnosti k dokumentom 29, XV
Procedurálne námietky 20
Procedurálne návrhy a námietky 172 - 178
Program
konečný návrh programu 122, 138, 140, XIV
návrh 25, 70 a, 137 - 138
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140, 175, 177
schválenie 140 - 141
výboru 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
zaradenie do programu 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 87 a, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
zmeny a doplnenia
Program práce 35, 137 - 138, 140, 142 - 144
Proporcionalita 38 a
Prvé čítanie 36 - 37, 38, 39, 43, 53 - 55, 71
dohody 70, 71, XX
hlasovanie 55
vo výbore 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
v pléne 55 - 57
záver 55
R
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Rada
dialóg s gestorským výborom 58, 63
konzultácia 43, 45
odporúčania jej adresované 97, 121
otázky 115 - 117, II
pozícia 61
rečnícky čas 149
vyhlásenia 110
zamietnutie pozície 63, 65, 158, 179
zasadanie 40
Rada Európy 199
Rečníci
pridelenie rečníckeho času 122, 149, IV
rečnícky čas 110, 115, 122, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173, 179, XVII
udelenie slova
vystúpenia
zoznam rečníkov 176
Register
dokumentov Parlamentu 104, XV
lobistických skupín X
petícií 201 - 202
písomných vyhlásení 123
transparentnosti 9, X
záujmov poslancov I
Ročný legislatívny a pracovný program 35, 42 - 43
Rokovacia sála (prístup) 145
Rokovacia skupina 70
Rokovací mandát 70, 90
Rokovací poriadok
medziinštitucionálne dohody 127
použitie 211
pripomienka k jeho dodržiavaniu 173
zmeny 212, VII.VIII
Rokovanie 133
audiovizuálny záznam 182
doslovný zápis 181
miesto konania 135
prerušenie alebo ukončenie 140, 152, 154, 172, 178
priebeh 23, 87 a, 145 - 146, 148 - 152, 154, 181, 194, VIII.A
verejný priebeh 96, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
verejný záznam 179, 181 - 182
zápisnica 179
Rovnosť hlasov 159
Rozpočet 75, 76, 78, VI, VII.IV, VII.V
absolutórium 76 - 77, 112, VI, VII.V
kontrola plnenia 78, 112
preskúmanie v Parlamente 75 - 75 f
Rozprava
mimoriadna 141
odloženie 172, 177
postup bez rozpravy 46, 138
prípady porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122, 137, IV
spoločná 143
ukončenie 172, 176
ukončiť vyhlásenie 110
Rušenia poriadku 152, 154, XVI
opatrenia s okamžitou platnosťou 152
sankcie 153 - 154
Rušenie chodu Parlamentu 152 - 153, XVI
S
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Sankcie 153 - 154, I
Sekretariát 23, 207
nezaradení poslanci 33
politické skupiny 31
Schôdza 133 - 134
Skupiny 30 - 31, 33 - 34
činnosť 31
postavenie 31
utváranie 30
zmena členov 186 - 187
Sociálny dialóg 84
Spoločná rozprava 143
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) 96 - 97, VII.I, VIII.B
Spoločné parlamentné výbory 200
Spoločné schôdze výborov 51, 70, 88 a, 197 a
Spoločný návrh 51, 69, 75 d, XX
Spoločný návrh uznesenia 110, 115, 122
Spolupráca
posilnená spolupráca 74 g
Spravodajca a spravodajca výboru požiadaného o vydanie stanoviska 4, 19, 23, 43, 45 - 47, 49, 52, 57 - 58, 61, 63, 65, 68, 70, 86, 87 a - 88, 142, 149, 158, 160 - 161, 172, 185, 195, XVII
Správa
iniciatívna 25, 41 - 42, 48, 50, 74 e, 119 - 120, XVIII
Komisie 119
legislatívna 45, 55
menšinové stanoviská 52, 185
na základe návrhu uznesenia 120
návrh 52
nelegislatívna 47
o konzultácii 45
ostatných orgánov a inštitúcií 119
podaná ústne 52, 56 - 57, 142
predbežná 81
strategická 48, XVIII
vyšetrovacieho výboru 185, IX
výročná správa o uplatňovaní práva Únie 119
z iniciatívy členských štátov 44
Správanie
kódex správania 9, I, X, XVI
pravidlá správania 9, 152, XVI
Stanovisko
k odporúčaniu Rady 83
Komisie 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
menšiny 52, 185
Parlamentu 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
postup po prijatí pozície Parlamentu 58
Rady 58
výborov 37, 38, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, VI.1
žiadosť o stanovisko 43 - 44
Stručná prezentácia 48, 139
Subsidiarita 38 a
Súdne konania 128
Súdny dvor Európskej únie
konanie pred ním 128, 204, 206, VI.6
vymenovanie
Symboly Únie 213
Systém predbežných dvanástin 75 f
Š
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Štúdie a služobné cesty 188
T
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Tieňoví spravodajcovia 70, 192
Tlmočenie 146, 182
Transparentnosť
činnosti Parlamentu 103 - 104, XVII
legislatívneho postupu 39
register 9, X
Tretie čítanie
predĺženie lehôt 62
spoločné schôdze výborov 51
spoločný návrh 69
v pléne 69
zmierovací postup 67 - 68, 79 a, XX
Tretie krajiny 42
AKT VII.II
pridružené k Únii 200
rokovania o pristúpení 74 c, 200, XIV.4
vzťahy s nimi 25, 200
zmluvy o pristúpení 74 c, 81
U
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ukončenie (predčasné) výkonu funkcie 19, 153
Ustanovujúca schôdza 3, 12, 134
Utajenie 5, 185, 205, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XV
Uvoľnené miesta 4, 18, 186
Uznášaniaschopnosť 155, 195
Ú
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Úradný vestník 23, 30, 72, 74, 75 e, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
V
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Väčšiny a minimálny požadovaný počet poslancov
delegované akty 87 a
námietky
 hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré neboli rozdané vo všetkých úradných jazykoch 156
 odporúčania výboru v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 97
 program 138
body zaradené do hlasovania bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov alebo bez rozpravy 138
 výklad rokovacieho poriadku 211
 zmeny poradia v hlasovaní 161
odporúčania Rade 121
podávanie návrhov
 na vyslovenie nedôvery 107
 návrh na úplné zamietnutie rozpočtu
 návrh rozhodnutia o stanovení novej maximálnej sadzby
 uznesení
otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou 115
rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122
vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady 110
zamietnutie absolutória VI.4
politické strany na európskej úrovni 210
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
 konečný návrh programu 140
 námietka proti hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý nebol rozdaný vo všetkých úradných jazykoch 146 - 147, 156
 predbežné zmeny a doplnenia v druhom čítaní v druhom čítaní v postupe schvaľovania rozpočtu
 predbežné zmeny a doplnenia v prvom čítaní v postupe schvaľovania rozpočtu
 predkladanie 156
 rokovací poriadok 212
prílohy 215
rozhodnutia Parlamentu
 či hlasovať o kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 161
 legislatívna iniciatíva 42, 44
 medzinárodné zmluvy 90
 návrh na vyslovenie nedôvery (prijatie) 107
 podpora žaloby podanej na Súdnom dvore Európskej únie 128
 postup súhlasu 81
 pozícia Rady
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 66
zamietnutie 65
 pristúpenie 74 c
 spoločný návrh 69
ukončenie (predčasné) výkonu funkcie 19
voľba funkcionárov
 kandidáti 13
 kvestori 13
 podpredseda 13
 predseda 13
vykonávacie akty 88
vymenovanie 204
 Dvor audítorov (žiadosť o odloženie hlasovania) 108, 204
 Európska centrálna banka (žiadosť o odloženie hlasovania) 109
 Komisia (členovia) 106
 Komisia (predseda) 105
 ombudsman (odvolanie z funkcie) 206
 ombudsman (vymenovanie) 204
zistenie porušenia 74 e
zmeny a doplnenia
 konečný návrh programu 140
zriaďovanie výborov a utváranie skupín
 politické skupiny 30
 vyšetrovacie výbory 185 - 186
žiadosti
 hlasovanie podľa mien 167
 naliehavý postup 142
 odloženie hlasovania 177
 odloženie rozpravy 177
 opätovná konzultácia 59
 prerušenie alebo ukončenie rokovania 178
 program
bod, ku ktorému bude možné predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 138
mimoriadna rozprava 141
rozprava o bode bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 138
 rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu 122
 ukončenie rozpravy 176
 uznášaniaschopnosť 155
 vrátenie veci výboru 175
 zriadenie vyšetrovacieho výboru 185
 zvolanie Parlamentu 134
Verejné vypočutia iniciatív občanoc 197 a
Verejnosť 5
prístup verejnosti k dokumentom 103 - 104
Viacročný finančný rámec 75
Vlajka 213
Volebné obdobie 133
Parlamentu 133
Voľba
funkcionári Parlamentu 14 - 16
Komisia 106, XVII
kvestori 13, 16 - 18
Parlament 1, 214
podpredsedovia 13, 15, 18
predseda 13 - 14, 17 - 18
predseda Komisie 105
Vrátenie veci výboru
absolutórium VI.5
druhé čítanie 63
korigendá 216
návrh legislatívneho aktu 56, 216
 druhé čítanie 63
 odloženie hlasovania (Komisia nezaujala stanovisko k navrhovaným zmenám a doplneniam) 57
 zamietnutie
pozícia Rady 43
procedurálne návrhy 172
prvé čítanie 43
rozpočet
Vyhlásenia 110, 113, 123
Dvor audítorov 108, 112
Európska centrálna banka 109, 113
Európska rada 110
kandidát na predsedu Komisie 105
Komisia 53, 110
osobné vyhlásenia 151
písomné vyhlásenia
 v doslovnom zápise 149
 zapísané do registra 123
poslancov 123
premlčané 123
Rada 110
vyhlásenie o finančných záujmoch poslancov 19, 32, I
Vykázanie
z delegácie 153
zo schôdze výboru VIII.A
z rokovacej sály 153
Vykonávacie akty 88 - 88 a, 128
Vykonávacie opatrenia 88 - 88 a, 128
Vykonávacie ustanovenia 88 - 88 a, XIII
Vylúčenie
z výboru 193
Vymenovanie
členovia Dvora audítorov 108
Európska centrálna banka
kvestori 16
ombudsman
osobitní zástupcovia 93
podpredsedovia 15
postup pri hlasovaní 169
predseda Komisie 105
predsedu Parlamentu 14
vedúci delegácie Komisie v tretích krajinách 95
výbory 186
Vypočutia 23, 185, 192 - 193, 197 a, 202, XVII
Vyslovenie nedôvery 107
Vysoký predstaviteľ - pozri podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ
Vystúpenie z Únie 74 d
Vysvetlenia hlasovania 20, 170
Vyšetrovanie 185, IX
Výbory 45 - 50, 52, 183 - 191, 193 - 197, VII
členovia 186 - 187, 191
dialóg s Radou 63
dočasné (pozri osobitné výbory) 184, 188, 190
druhé čítanie 61 - 63
gestorské 42 - 43, 63, 70, 123
hlasovanie 195 - 196
hodina otázok 197
kompetenčný spor 188
korigendá 216
miesto konania schôdze 135
mimoriadna schôdza 97
osobitné 184, 188, 190
plenárne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 162
podvýbory 188, 190
postup 63, 193 - 197
požiadané o stanovisko 49, 188, 195
pôsobnosť 25, 183 - 184, 188, VII
predseda 27, 52, 70, 88, 185, 191
predsedníctvo 52, 191
preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca VII.VI
pridružené 50, 56, 70, 88 a, XVII, XVIII
 pôsobnosť 50, 88 a
prvé čítanie 37, 38, 39, 53 - 54
schôdze 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
spoločné parlamentné 200, XVII
spoločné schôdze 70, 188
správa 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
stanoviská 49 - 50, VII
stále 183
tretie čítanie 67 - 68, XX
vrátenie veci výboru 175
vyšetrovacie 25, 185 - 186, 188, IX
Výbor regiónov 125
zápisnica 103, 194
zástupcovia 187
zloženie 25, 186 - 187
zmierovací postup (článok 294 Zmluvy o fungovaní EÚ) 67 - 69, 75 d, XX
zriadenie 183 - 185, IX
Výdavky 8, 33, 80, 96, VI, VII.IV
Výsady a imunity 5 - 7, 207, VII.VI
Vzťahy s ostatnými orgánmi a inštitúciami 25, 34, 105 - 107, 108 - 125, 127
Z
Horná časť stránkyPredchádzajúci
Zahraničná politika 96 - 97, VII.I
Zamietnutie
návrhu legislatívneho aktu 56, 87, 179
pozície
Zasadací poriadok 34
Zasadanie 133
Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady 40
Zastúpenie Únie navonok
osobitní zástupcovia 93
podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ 96
Základné práva 36, VII.XVII
Základné zásady 9, 74 e, VII.XVIII
Zápisnica
Konferencia predsedov 29
Predsedníctvo 29
výbory 194, VIII.A
z plenárnej schôdze 87 a, 123, 136, 148 - 149, 152, 155, 159, 167 - 169, 179
Zástupcovia 187
Zástupcovia záujmov 9, X
Zbavenie imunity 6 - 7
Zjednodušenie právnych predpisov Únie 86 - 87
Zjednodušený postup 46, 138
Zloženie Parlamentu 74 f
Zmena
návrh legislatívneho aktu 36, 53
rokovací poriadok 211 - 212
Zmeny a doplnenia
stanovisko Komisie 57 - 58, 61, 66, XIV
Zmierovací postup 67 - 69
rozpočtový 75 d
tretie čítanie 67, 69
zloženie Zmierovacieho výboru a postup v Zmierovacom výbore 68
Zmluvy 74 c, 81, VII.VIII
riadna revízia 74 a, II
zjednodušená revízia 74 b, II
Zoznamy
lobistických skupín 9
rečníkov 176
Zvolanie
Parlamentu 134
výboru 193
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia