Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - februar 2013
PDF 1361k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

STVARNO KAZALO
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
Arabske številke se nanašajo na člene. Priloge so označene z rimskimi številkami; arabske ali rimske številke ali črke, ki jim sledijo, se nanašajo na dele, člene ali odstavke teh prilog.
A
Vrh straniNaslednje
Agencije
zaprosilo 126
AKP VII.II
Arhiv 179, 203
B
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Bilten 29
Boj proti goljufijam in korupciji 10, XII
Brezpredmetno
dokumenti 214
predlog spremembe 156 - 157
Č
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Čas za govor 115, 122, 140, 142, 149, 151, 172 - 173, IV, XVII
Čas za vprašanja
Svetu in Komisiji 116, II
v odboru 197
Člani
Evropska centralna banka 109
Komisija 106, XIV
odbor 185 - 186, IX
Računsko sodišče 108
Človekove pravice 81, 98, 122, 209 - 210, IV, VII.XVII
D
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Darila in podobne koristi I
Delegacije 23, 146
ad hoc 25
konferenca predsednikov delegacij 28
medparlamentarne 198, VII.II
stalne 25, 198
v skupnih parlamentarnih odborih 200
Delegirani akti 87 a, 88 a
Delno zasedanje 133 - 134
Delovni program 35
Demokracija 36, 81, 122, 209 - 210, IV
Dialog med socialnimi partnerji 84
Dialog s Svetom 58, 72
Dnevni red 137 - 138, 140 - 144
končni osnutek 122, 138, 140, XIV
odbora 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
osnutek 25, 70 a, 137 - 138
sprejetje 140 - 141
sprememba 140, 175, 177
uvrstitev točke 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 88, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
Dobesedni zapis 113, 181
Dodelitev časa za govor 122, 149, IV
Dokončno pravno-jezikovno oblikovanje 71, 74, 180, XX
Dokumenti
brezpredmetno 214
dostop 103 - 104, 148, XV
razdelitev 144, 148
zakonodajni 43
zaupni VIII
Dopustnost
predlogov sprememb 20, 66, 157, 161
vprašanj 116
vprašanja za ustni odgovor 117
Dostop
do dokumentov 103 - 104, 148, XV
do sejne dvorane 145
na balkone 145, VIII.E
v Parlament 9, XVI
Dostop javnosti do dokumentov 29, 103 - 104, XV
Druga obravnava 43, 61 - 66, 72
glasovanje 64 - 66, 72, 158
na plenarnem zasedanju 64 - 66, 72
podaljšanje rokov 62
priporočilo 63 - 64
skupne seje odborov 51
sporazumi 70, XX
v odboru 51, 61 - 63
zaključek 64
Drugo poročilo 56 - 57, 175
Državljanska pobuda 197 a, 203 a, XIV
E
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Ekonomska politika 114
Elektronski register peticij 202
Enominutni govori 150, 179
Europol VII.XVII
Evropska centralna banka
izjave 113
kandidature 109
vprašanja za pisni odgovor 118
Evropska državljanska pobuda 197 a, 203 a, XIV
Evropski ekonomsko-socialni odbor 9
Evropski svet 110
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 10, XII
Evro skupina II
F
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Finančna poročila 41, 45, 47
Finančna združljivost 38, 45, 47
Finančne posledice 36, 38, 96
Finančne zadeve 80
Finančni interesi
poslancev 9, I
Unije 10, XII
Finančni protokol 90
Finančni trialog 75 c
Funkcionarji Parlamenta 12 - 18, 20 - 21
G
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Generalni sekretar 4, 23, 33, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209, I, X
Generalni sekretariat 23, 207
Geslo 213
Glasovanje 20, 155, 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
druga obravnava 64 - 66, 72
elektronsko 168
končno 54, 166
načela 160
neodločen izid 14 - 15, 22, 159
obrazložitve 20, 110, 170
o predlogih sprememb 156, 161 - 162
po delih 20, 160, 163, XVIII
poimensko 20, 48, 75 d, 160, 167 - 169, 195, XVIII
postopek 158, 195
pravica glasovanja 164
preložitev 37, 54, 56, 106, 172, 179
prva obravnava 55
skupaj 83, 160 - 161
skupno 20
spori glede glasovanja 171
tajno 169, 186
tretja obravnava 69
veljavnost 155
v odboru 187, 195
vrstni red 20, 55, 158, 161
z usedanjem in vstajanjem 165
z vzdigovanjem rok 165
Goljufija 10, XII
Govorniki
dajanje besede 149
dodelitev časa za govor 122, 149, IV
dolžina govora 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173, 179
govori 146, 149 - 150, 176, 181
seznam govornikov 176
H
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Himna 213
I
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Imenovanja
Evropska centralna banka 109
kandidati za komisarje 106, XVII
kvestorji 16
odbori 186
podpredsedniki 15
posebni predstavniki 93
postopek glasovanja 169
predsednik Komisije 105
predsednik Parlamenta 14
Računsko sodišče 108
varuh človekovih pravic 204
vodje delegacij za zunanje zadeve 95
Imuniteta 5 - 7, VII.XVI
Informacije občutljive narave 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Interesne skupine 9, X
Izenačenost glasov 159
Izjave 110, 113, 123
Evropske centralne banke 109, 113
Evropskega sveta 110
kandidata za predsednika Komisije 105
Komisije 53, 110
Računskega sodišča 108, 112
razkritje finančnih interesov 9, 19, 32, I
Sveta 110
Izkaznice za vstop 9, X, X.I.1
Izključitev
delegacije 153
iz odbora 193, VIII.A
iz sejne dvorane 153
Izredna razprava 141
Izstop iz Unije 74 d
Izvedbene določbe 88 - 88 a
Izvedbeni ukrepi 88 - 88 a, 128, XIII
J
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Javne predstavitve o državljanskih pobudah 197 a
Javnost in preglednost 29, 103 - 104, I
Jeziki 23, 87 a, 146 - 147, 185, 201, XI
K
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Kadrovski načrt (Generalni sekretariat) 23, 207
Kandidature
Evropska centralna banka 109
funkcionarji Parlamenta 13 - 16, 186
kandidati za komisarje 106
kvestorji 16
odbori 186
podpredsedniki 15
predsednik Komisije 105
predsednik Parlamenta 14
varuh človekovih pravic 204
Kazni 153 - 154, I
Kodeks ravnanja 9, 19, 152, I, X, XIV, XXI
Kodifikacija zakonodaje Unije 86
Komisija
čas za govor 149
člani 106, XIV
delovni program 35
izjave 110 - 111
izvedbena pooblastila 88, XIII
izvolitev 106
letno poročilo o zakonodaji Unije 119
obveščanje Parlamenta VIII.E, XIV
odstop člana XIV
Okvirni sporazum VIII.E, XIV
pogajalski mandat 90
predlog nezaupnice 107
predsednik 105
program nominirane Komisije 105
prošnja za mnenje 43
razrešnica 76
splošno letno poročilo 119
sprejetje sprememb k predlogu 57
sprememba predloga 53, 59, 81
spremljanje 58 - 59
stališče o predlogih sprememb 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
umik predloga 39, 56, 58, 65
vprašanja 115 - 117, II
zakonodajni in delovni program - glej delovni program
zavrnitev predloga 56, 179
Komitologija XIII
Konferenca odborov za evropske zadeve (COSAC) 131
Konferenca parlamentov 132
Konferenca predsednikov
dolžnosti 29, 153
naloge 19, 25, 42, 70 - 70 a, 210
sestava 24
vprašanja 29
Konferenca predsednikov delegacij 28
Konferenca predsednikov odborov 27, 70, 197 a
Koordinatorji odborov 70, 192, I, XVII
Korupcija 10, XII
Kraj zasedanj 135
Kršitve
človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 122, 137, IV
temeljnih načel 74 e, 81
Kvestorji
dolžnosti 29
izkaznice za vstop 9
izvolitev in mandat 13, 16, 19
naloge 9, 22 - 23, 26, X
register pomoči medskupinam 32
vprašanja 29
L
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Letni zakonodajni program 35 - 36, 42 - 43
Letno poročilo o izvajanju zakonodaje Unije 119
Listina o temeljnih pravicah 36, 103
Lobisti 9, X
M
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Mandat (neodvisni) 2, VII.XVI
Manjšinska mnenja 52, 185
Medinstitucionalna pogajanja med zakonodajnimi postopki 70 - 70 a, XXI
Medinstitucionalni sporazumi 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.4
Mednarodni sporazumi 90 - 91, XIV.3
Medparlamentarne delegacije 198
Medskupine 32, I
Mnenja
manjšinska 52, 185
odborov 37, 38, 46, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, VI.1, VII
o priporočilih Sveta 83
Parlamenta 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
postopek spremljanja mnenja Parlamenta 58 - 59
Modri kartonček 149
Monetarna politika 113
Motenje 152, 154, XVI
kazni 153
takojšnji ukrepi 152
Motenje Parlamenta 153, XVI
kazni 153 - 154
N
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Nacionalni parlamenti
obrazložena mnenja 38 a
odnosi z 23
sodelovanje z 130
Načelo pravne države 36, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Načrt odhodkov 79
Nadomestila 8, 153
Najstarejši poslanec 15, 27 - 28, 191
Navzkrižja interesov I
Nedopustnost 37, 86 - 87, 157, 172, 174
Nekdanji poslanci 6, 9, I, X
Nerešene zadeve 214
Neuradna združenja poslancev 32, I
Nezaupnica 107
Nujni postopek 142
Nujno zasedanje Parlamenta 134
O
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Obravnave 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, XVII
Obrazložitev 20
obrazložitev glasovanja 20
poročila 41, 45, 47, 52
predlogov sprememb 156
Odbori 45 - 50, 52, 183 - 191, 193 - 197, VII
čas za vprašanja 197
člani 186 - 187, 191
dialog s Svetom 63
druga obravnava 61 - 63
glasovanje 195 - 196
kraj seje 135
mnenja 49 - 50
naloge 25, 188, VII
namestniki 187
nujna seja 97
pododbori 188, 190
popravek 216
poročilo 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
postopek 63, 193 - 197
pravice 186 - 187
predlogi sprememb za plenarno zasedanje 162
predsednik 27, 52, 70, 88, 185, 191
predsedstvo 52, 191
preiskovalni odbori 25, 185 - 186, 188, IX
preverjanje veljavnosti mandatov poslancev 3, 189, VII.XVI
pridruženi odbor 50, 56, 70, 88 - 88 a, XVII, XVIII
pristojni odbor 42 - 43, 63, 70, 123
pristojnosti 183 - 184, 188, VII
prva obravnava 37, 38, 39, 53 - 54
seje 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
sestava 25, 186 - 187
skupna seja 51, 88 a, 188
skupni parlamentarni odbori 200, XVII
spor glede pristojnosti 188
spravni (člen 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije) 67 - 68, XX
stalni 183
tretja obravnava 67 - 68, XX
ustanovitev 183 - 185, IX
vrnitev zadeve 175
začasni (glej posebni odbori) 184, 188, 190
zapisnik 103, 194
zaprošen za mnenje 49, 188, 195
Odbor regij 9, 125
Odnosi z drugimi institucijami 25, 34, 105 - 107, 108 - 125, 127, XIV
Odvzem imunitete 6 - 7
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami 74 g, 81
Opazovalci 11
Osebje 152 - 153
Osebne izjave 151
P
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Parlamentarna doba 133
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 199
Parlamenti
držav članic 25, 130 - 131
konference 132
Peticije 201 - 203 a, 214, VII.XX
Pisne izjave
brezpredmetnost 123
poslancev 123
priložene dobesednemu zapisu seje 149
zabeležene v register 123
Plenarno zasedanje
dobesedni zapis 181
druga obravnava 64 - 66, 72
predlogi sprememb 49 - 50, 156, 162
proračun 75 a - 75 f
prva obravnava 55 - 57, 69
tretja obravnava 69
zapisnik 179
Pobuda
držav članic 44
državljanska 197 a, 203 a, XIV
samoiniciativno poročilo 41, 48
zakonodajna 35 - 36, 41 - 42
Pododbori 188, 190
Podpis sprejetih aktov 73
Podpredsedniki
izvolitev in mandat 13, 15, 17, 19
naloge 21 - 23, 25, 68, 75 c - 75 d, 104, 131, 197 a
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik 96, 116, II
Poenostavitev zakonodaje Unije 86 - 87
Poenostavljen postopek 46, 138
Pogajalska ekipa 70
Pogajalski mandat 70, 90
Pogodbe 74 c, 81, VII.XVIII
poenostavljena sprememba 74 b, II
redni postopek spremembe 74 a, II
Policijsko sodelovanje VII.XVII
Politične skupine 30 - 31, 33 - 34
zamenjava 186 - 187
Politične stranke na evropski ravni 208 - 210
izključitev od prejemanja finančne podpore 209
izvedbene določbe 23
odbor neodvisnih uglednih oseb 210
pristojnosti in odgovornosti predsednika 208
pristojnosti in odgovornosti predsedstva 209
pristojnosti in odgovornosti pristojnega odbora 210
program 210
tehnična pomoč 209
vrnitev zmotno izplačanih zneskov 209
Pomočniki 9, 193, X
Ponovno posredovanje Parlamentu 59
Popravek 180, 216
Poročevalci v senci 70, 192
Poročevalec in pripravljavec mnenja 4, 19, 23, 43, 45, 47, 49, 52, 57 - 58, 61, 63, 65, 68, 70, 86, 87 a - 88, 142, 158, 160 - 161, 172, 185, 195, XVII
Poročilo
drugih institucij 119
drugo 56 - 57
Komisije 119
manjšinska mnenja 52, 185
na podlagi predloga resolucije 120
nezakonodajno 47
o izvajanju zakonodaje Unije 119
o pobudah držav članic 44
o posvetovanju 45
osnutek 52
preiskovalnega odbora 185, IX
samoiniciativno 25, 41 - 42, 48, 74 e, 119 - 120, XVIII
strateško 48, XVIII
ustno 52, 56 - 57, 142
vmesno 81
zakonodajno 45, 55
Posebni predstavniki 93
Poslanci 1 - 9, 136
finančni interesi 9
izključitev 153
mandat 4
pomočniki X
samostojni 33
Statut 8 - 9, 48, I, VII.XVI
stroški 8
Poslanec, ki začasno predseduje 12
Poslovnik
medinstitucionalni dogovori 127
sprememba 212, VII.XVIII
uporaba 211, VII.XVIII
vprašanje pravilnosti postopka 173
Posredovanje
odborom 37, 38, 49, 114, 188
ponovno posredovanje 58 - 59
posvetovanje 43 - 44, 53
zahteva za mnenje 37
Posredovanje odboru
druga obravnava 63
popravek 216
prva obravnava 43
Postopek 20
brez predlogov sprememb in razprave 46, 138
glasovanja 138, 158 - 159, 195
nujni 142
odobritve 73, 74 c, 74 e, 74 g, 81, 90
podelitve razrešnice 76 - 77, 80
poenostavljeni 46, 138
predlogi 20, 172
pred Sodiščem Evropske unije 128, 204, 206, VI.6
preverjanja prostovoljnih sporazumov 85
proračunski 75 - 76, 78, VII.IV
sprave 67 - 69, XX
spremljanja 58 - 59, 185
v odboru 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 79 a, 162, 191, 193 - 195, 197, 216, VIII.A
zakonodajni 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
Postopek kratke predstavitve 48, 139
Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev I
Posvetovanje 43 - 44
EU (ali evropski) organi in institucije 126
Evropski ekonomsko-socialni odbor 124
Odbor regij 125
ponovno posredovanje 59
poročilo 45
predlogi držav članic 44
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 96
Potek sej 145 - 154
Pravilnost postopka 173
Pravna podlaga
mednarodni sporazumi 90
predlog Komisije (sprememba) 59
pristojni odbor 42, VII.XVI
prva obravnava 37
zakonodajna pobuda v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije 42
Pravosodno sodelovanje VII.XVI
Predčasno prenehanje mandata 19
Predlog
nezaupnice Komisiji 107
postopkovni 172
resolucije 47 - 48, 58, 74 e, 78, 85, 98, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
Predlogi sprememb 156
brezpredmetnost 156 - 157
dopustnost 20, 87, 157
jeziki 146 - 147, 156
objava 156
obravnava plenarnih predlogov sprememb v odborih 162
obrazložitev 156
odbor 162, 195
označevanje v prečiščenem besedilu 70, 180
postopek brez predlogov sprememb 46, 138
predlog Komisije 87
prevzem 156
razdelitev 156
roki 70 a, 156
sporazumni 57, 63, 66, 70, 160 - 161
sprejetje 57
stališče Komisije 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
umik 156
ustni 97, 156, 195
vložitev 70 a, 156, 195
vrstni red glasovanja 161
Predsednik Evropskega sveta 106, 110, 117, 149
Predsednik Komisije (izvolitev) 105
Predsednik Parlamenta
izvolitev 13 - 14, 17 - 18
naloge 19 - 20, 23, 42, 73, 111, 116, 122 - 123, 126, 128, 149 - 150, 153, 156 - 157, 171, 173, 179, 197 a, 208, 210, 216, I, II, IV, XVI
Predsednik Sveta 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
Predsedstvo
naloge 8 - 9, 23, 146 - 147, 154, 197 a, 209
odbori 185, 191, I, VIII.A
odgovornost 29
sestava 17 - 18, 22
vprašanja 29
Predstavitve 23, 106, 185, 192 - 193, 197 a, 202, 204, XVII
Preglednost
dejavnost Parlamenta 103 - 104, XVII
finančni interesi poslancev 9, I
register 9, X
zakonodajni postopek 39
Preiskava 185, IX
Preiskovalni odbori 25, 185 - 186, 188, IX
Preložitev preiskave in glasovanja 172, 177
Prenehanje mandata (predčasno) 19, 153
Prenos informacij občutljive narave VIII.B, VIII.E
Prenovitev 87
Prepustnice 5
Preverjanje
pravne podlage 37
veljavnosti mandatov poslancev 3, 12, 189, VII.XVI
Prevodi 29, 42, 61, 70 a, 181, 185, 201, 212, XIV.3
Pridruženi odbori 50, 70, 88 - 88 a, 197 a
Priglasitev k postopku 172 - 178
Priloge 212, 215
Priporočila 42, 64, 74 c, 81, 120 - 121, 123
načelne smernice ekonomskih politik 114
pogajalski mandat 90
po preiskavi 185
priporočila Sveta v skladu s členom 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije 83
pristopne pogodbe 81, 200
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 96 - 97
Svetu 97, 121
za drugo obravnavo 63 - 64
Pristojnosti odborov 25, 188, 200, 210, VII
pridruženi odbori 50, 88 a
skupne seje odborov 51, 88 a
Pristopna pogajanja 74 c, 200, XIV.4
Pristopne pogodbe 74 c, 81, 200
Pritožbeni postopki 154
Privilegiji in imunitete 5 - 7, 207, VII.XVI
Proračun 75 - 76, 78 - 79, VI, VII.IV, VII.V
nadzor nad izvrševanjem 78, 112
obravnava v Parlamentu 75 - 75 f
podelitev razrešnice 76 - 77, 112, VI, VII.V
Prosti sedeži 4, 18, 186
Prostovoljni sporazumi 85
Prva obravnava 36 - 37, 38, 39, 43, 53 - 59, 71
glasovanje 55
na plenarnem zasedanju 55 - 57
postopek spremljanja 58 - 59
sporazumi 70, 71, XX
v odborih 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
zaključek 53, 55
R
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Računovodstvo VII.IV, VII.V
Računsko sodišče VI.1, VII.V
imenovanje članov 108
izjave 112
Ravnanje
kodeks ravnanja 9, 152, XVI
na sejah 23, 154
Razdelitev dokumentov 144, 148, 179, IV
Razrešnica
drugi organi 77
izjava Računskega sodišča 112
Komisija 76
Parlament 80
predsednik Parlamenta 77
sklep VI
Red v sejni dvorani 145, 152 - 154, XVI
Register
dokumentov Parlamenta 104, XV
lobistov 9, X
peticij 201 - 202
pisnih izjav 123
pomoči medskupinam 33
za preglednost 9, X
Roki
glasovanje po delih 163
pisne izjave 123
podaljšanje za 2. in 3. obravnavo 62, 69
poimensko glasovanje 167
predlogi sprememb 156, 161
predlog poročila 52
razprava in glasovanje 144
register I
spravni odbor 67
S
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Samostojni poslanci 33, 186 - 187, 192
Sedežni red v sejni dvorani 34
Seje 133
avdiovizualni prenos 182
dobesedni zapis 181
dostop javnosti 96, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
javnost dela 179, 181 - 182
kraj 135
pravila ravnanja 23
prekinitev ali zaključek 140, 152, 154, 172, 178
vodenje 145 - 154
zapisnik 179
Sestava parlamenta 74 f
Seznam govornikov 176
Simboli Unije 213
Sistem začasnih dvanajstin 75 f
Sklepčnost 155, 195
Sklic
odbora 193
Parlamenta 134
Skupine 30 - 31, 33 - 34
zamenjava članov 186 - 187
Skupna razprava 143
Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 96 - 97, VII.I, VIII.B, VIII.C
Skupne seje odborov 51, 70, 197 a
Skupni parlamentarni odbori 200
Skupni predlog resolucije 110, 115, 122
Skupno besedilo 69
Skupno stališče
potrditev 72
predložitev in posredovanje 61 - 63
spremembe 66
zavrnitev 65
Sodelovanje
okrepljeno sodelovanje 74 g, 81
v kazenskih zadevah VII.XVII
Sodišče Evropske unije
imenovanja 107 a, 204
postopki pred 128, 206, VI.6
Sodni postopki 128
Sorazmernost 36, 44
Spletna stran 29, 32, 104, 123, 182, I, X
Splošno letno poročilo 119
Sporazumni predlogi sprememb 57, 63, 66, 160 - 161
Sporazum v drugi obravnavi 70, XX, XXI
Sporazum v prvi obravnavi 70, 71, XX, XXI
Sprava
sestava in postopek odbora 68
tretja obravnava 67 - 69
Sprejeta besedila 179 - 180
Sprejeti akti 73
Stališče
Komisije 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
Parlamenta 58
Sveta 58, 61
Subsidiarnost 36 - 37, 44
Svet
čas za govor 149
dialog pristojnega odbora s 58, 63
izjave 110
posvetovanja 43, 45
priporočila Svetu 97, 121
seje Sveta 40
stališče Sveta 61
vprašanja 115 - 117, II
Svet Evrope 199
T
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Tajnost 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Temeljna načela 9, 74 e, VII.XVIII
Temeljne pravice 36, 81, VII.XVII
Temeljne svoboščine 74 e, 81
Točke dnevnega reda 20
Tolmačenje 146 - 147, 182
Trajanje mandata
funkcionarjev 17
poslancev 4
Tretja obravnava
na plenarnem zasedanju 69
podaljšanje rokov 62
skupne seje odborov 51
skupno besedilo 69
sprava 67 - 68, XX
Tretje države 74 c
AKP VII.II
odnosi 25, 200
pridružene članice 200
pristopna pogajanja 200, XIV.4
pristopne pogodbe 81
U
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Uradni list 23, 30, 72, 74, 75 e, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
Ustanovna seja 3, 12, 134
V
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Varnost podatkov VIII.E
Varuh človekovih pravic 204 - 206
dejavnosti 205, XI
izvolitev 204
razrešitev 206
Večina in najmanjše zahtevano število poslancev 74 c, 74 e
delegirani akti 87 a
imenovanja
 Evropska centralna banka (zahteva za preložitev glasovanja) 109
 Komisija (člani) 106
 Komisija (predsednik) 105
 Računsko sodišče (zahteva za preložitev glasovanja) 108
 varuh človekovih pravic (izvolitev) 204
 varuh človekovih pravic (razrešitev) 206
izvedbeni akti 88
nasprotovanje (ugovor)
 dnevnemu redu
točkam, obravnavanim brez predlogov sprememb in razprave 138
 glasovanju o predlogu spremembe, ki ni bil razdeljen v vseh jezikih 156
 priporočilu odbora v okviru skupne zunanje in varnostne politike 97
 razlagi Poslovnika 211
 spremembam vrstnega reda glasovanja 161
oblikovanje odborov in skupin
 politične skupine 30 - 31
 preiskovalni odbori 183, 185
odločitve Parlamenta
 glasovanje o sporazumnih predlogih sprememb 161
 mednarodni sporazumi 90
 nadaljevanje tožbe pred Sodiščem Evropske unije 128
 nezaupnica Komisiji (sprejetje) 107
 postopek odobritve 81
 skupno besedilo 69
 stališče Sveta
spremembe 66
zavrnitev 65
 zakonodajni predlog 42
predlogi sprememb
 končni osnutek dnevnega reda 140
 nasprotovanje glasovanju o predlogu spremembe, ki ni bil razdeljen v vseh jezikih 146 - 147, 156
 obravnava predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih 162
 poslovnik 212
 vložitev 156
priloge 215
priporočila Svetu 121
vložitev predlogov
 nezaupnice 107
 resolucij
izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta 110
razprave o kršitvah človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 122
vprašanja za ustni odgovor z razpravo 115
zavrnitev podelitve razrešnice VI.4
volitve funkcionarjev
 kandidature 13
 kvestorji 16
 podpredsedniki 15
 predčasno prenehanje mandata 19
 predsednik 14
 trajanje mandata 17
zahteve
 dnevni red
izredna razprava 141
obravnava točke brez predlogov sprememb 138
spremembe k točki 138
 za določitev sklepčnosti 155
 za nujni postopek 142
 za poimensko glasovanje 167
 za ponovno posredovanje 59
 za prekinitev ali zaključek seje 178
 za preložitev glasovanja 177
 za preložitev razprave 177
 za razpravo o kršitvi človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 122
 za sklic Parlamenta 134
 za ustanovitev preiskovalnega odbora 185
 za vrnitev zadeve odboru 175
 za zaključek razprave 176
Večletni finančni okvir 75
Veljavnost mandatov poslancev 3, 12, 189
Visoki predstavnik - glej podpredsednik Komisije/visoki predstavnik
Visoki predstavnik za SZVP 96, II
Vmesno poročilo 81
Vodstvo Parlamenta 22 - 29
Volitve
Komisije 106, XVII
kvestorjev 13, 16 - 18
Parlamenta 1, 214
podpredsednikov 13, 15, 18
predsednika 13 - 14, 17 - 18
predsednika Komisije 105
Volitve funkcionarjev
kvestorjev 16
podpredsednika 15
predsednika 14
Vpogled v spise 5
Vprašanja
čas za vprašanja 116
Evropski centralni banki 118, III
kratka in jedrnata 110 - 111
nerešena 214
prednostna 117
predsedstvu, konferenci predsednikov in kvestorjem 29
za pisni odgovor 117 - 118, III
za ustni odgovor z razpravo 115
Vrnitev odboru
izenačenost glasov 159
popravek 216
postopkovni predlogi 172
predlogi Komisije
 preloženo glasovanje (Komisija ne sprejme predlogov sprememb) 57
 zavrnitev 56
razrešnica VI.5
stališča Sveta 43, 63
Z
Vrh straniPrejšnje
Zakonodaja Unije 86
izvajanje 128, 185, VII.XVI, IX, XIV.2
kodifikacija 86
poenostavitev 87
prenovitev 87
Zakonodajna pobuda 35, 41 - 42
Zakonodajna resolucija 44 - 45, 55 - 57, 158
Zakonodajni dokumenti 43
Zakonodajni in delovni program - glej delovni program
Zakonodajni postopki 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XIV.2, XX
Zapisniki
dobesedni zapis 113, 181
konference predsednikov 29, 123
odborov 194, VIII.A
predsedstva 29
sej 87 a, 179
Zasedanje 133 - 134
Zastava 213
Zastopanje Parlamenta na sejah Sveta 40
Zastopniki interesov 9, X
Zaupnost 5, 9, 23, 29, 103, 185, 203, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XIV.2, XV
Zavrnitev 87 a
predloga Komisije 56, 179
stališča Sveta 63, 65, 158, 179
Zbiranje informacij 188
Znanstvene raziskave in ankete 126
Znanstveno mnenje 126
Zunanja politika 96 - 97, VII.I
Zunanje predstavništvo Unije
podpredsednik Komisije/visoki predstavnik 96
posebni predstavniki 93
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov