Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2013
PDF 2619k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV  : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 117  : Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

1.    Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές (1) που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

2.    Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στους αποδέκτες. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή του κοινοποιείται στον ερωτώντα.

3.    Όταν δεν μπορεί να δοθεί εμπροθέσμως απάντηση σε ερώτηση, τότε, μετά από αίτηση του συντάκτη της, η ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής. Εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν η διαδικασία του άρθρου 116.

Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής, ως έχων την εξουσία να συγκαλεί συνεδρίαση αυτής, όπως ορίζεται από το άρθρο 193 παράγραφος 1, και αποσκοπώντας στην καλή οργάνωση των εργασιών, είναι αρμόδιος να αποφασίζει για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που συγκαλεί. Το προνόμιο αυτό δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την υποχρέωση που έχει, βάσει του άρθρου 117 παράγραφος 3, να εγγράφει γραπτή ερώτηση, μετά από αίτηση του συντάκτη της, στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της επιτροπής. Ωστόσο, ο πρόεδρος διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες, τη σειρά των εργασιών της συνεδρίασης και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας (για παράδειγμα διαδικασία χωρίς συζήτηση με, ενδεχομένως, έγκριση απόφασης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί ή ακόμη, σύσταση για την αναβολή του σημείου σε προσεχή συνεδρίαση).

4.    Σε ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν άμεση απάντηση αλλά όχι λεπτομερή έρευνα (ερωτήσεις με προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στους αποδέκτες. Κάθε βουλευτής μπορεί να θέσει μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας κάθε μήνα.

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στους αποδέκτες.

Οι βουλευτές διευκρινίζουν για τί είδους ερώτηση πρόκειται. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει ο Πρόεδρος.

5.    Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)Βλ. παράρτημα ΙΙI.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου