Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
7. parlamentārais sasaukums - 2013. gada februāris
PDF 1847k
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

IV SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM STRUKTŪRVIENĪBĀM
3. NODAĻA : JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

117. pants : Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski

1.    Ikviens deputāts saskaņā ar Reglamenta pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm (1) var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos tādus jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Par jautājuma saturu ir atbildīgs tā iesniedzējs.

2.    Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta priekšsēdētājam, kurš tos nosūta adresātiem. Ja ir šaubas par jautājuma pieņemamību, lēmumu pieņem priekšsēdētājs. Viņa lēmumu dara zināmu jautājuma iesniedzējam.

3.    Ja noteiktajā termiņā uz jautājumu nevar sniegt atbildi, tad pēc jautājuma iesniedzēja pieprasījuma to iekļauj atbildīgās komitejas nākamās sanāksmes darba kārtībā. Pēc analoģijas piemēro 116. pantu.

4.    Uz jautājumiem, kas prasa nekavējošu atbildi, bet kuras sagatavošanai nav vajadzīga padziļināta izpēte (prioritāri jautājumi), atbildi sniedz trīs nedēļu laikā no dienas, kad tie nosūtīti adresātiem.

Ikviens deputāts var uzdot vienu prioritāru jautājumu mēnesī. Uz pārējiem jautājumiem (kuri nav prioritāri) atbildi sniedz sešu nedēļu laikā no dienas, kad tie nosūtīti adresātiem.

Deputāti norāda, vai jautājums ir prioritārs. Parlamenta priekšsēdētājs pieņem galīgo lēmumu.

5.    Jautājumus un atbildes uz tiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(1)Sk. III pielikumu.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika