Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - februar 2013
PDF 1361k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV IV  : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 3  : PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 117  : Vprašanja za pisni odgovor

1.    Vsak poslanec lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu s smernicami iz priloge tega poslovnika (1) postavi vprašanja za pisni odgovor. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno spraševalci.

2.    Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedniku, ki jih posreduje naslovnikom. V primeru dvoma glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. O njegovi odločitvi se uradno obvesti spraševalca.

3.    Če na vprašanje ni mogoče odgovoriti v predvidenem času, se na zahtevo spraševalca uvrsti na dnevni red naslednje seje pristojnega odbora. Smiselno se uporablja člen 116.

Glede na to, da lahko predsednik parlamentarnega odbora v skladu s členom 193(1) skliče seje odbora, je njegova naloga, da določi osnutek dnevnega reda seje, ki jo skliče, in tako omogoči dobro organizacijo dela. Ta pristojnost ne posega v obveznost iz člena 117(3), da na zahtevo spraševalca v osnutek dnevnega reda naslednje seje odbora uvrsti vprašanje za pisni odgovor. Vendar ima predsednik diskrecijsko pravico, da ob upoštevanju političnih prednostnih nalog predlaga dnevni red seje in pravila o postopku delovanja (na primer postopek brez razprave, po možnosti s sprejetjem odločitve o nadaljnjih ukrepih ali, po potrebi, priporočila, da se razprava o točki prestavi na prihodnjo sejo).

4.    Na vprašanja, ki zahtevajo takojšen odgovor, ne pa tudi podrobnega poizvedovanja (prednostna vprašanja), se odgovori v treh tednih od dneva, ko so bila posredovana naslovnikom. Vsak poslanec lahko vloži eno samo prednostno vprašanje na mesec.

Na druga vprašanja (neprednostna vprašanja) se odgovori v šestih tednih od dneva, ko so bila poslana naslovnikom.

Poslanci morajo navesti, katere vrste vprašanje vlagajo. Končno odločitev sprejme predsednik.

5.    Vprašanja in odgovori se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(1)Glej Prilogo III.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov