Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - февруари 2013
PDF 2490k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 167  : Поименно гласуване

1.    В допълнение към случаите, предвидени в член 106, параграф 5, член 107, параграф 5 и член 166, гласуването е поименно и ако политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП са отправили писмено искане за това вечерта преди гласуването, освен ако председателят не определи друг срок.

2.    Поименното гласуване се извършва чрез електронната система за гласуване. Когато последната не може да се използва по технически причини, поименното гласуване се извършва по азбучен ред, като се започва с изтеглено чрез жребий име на член на ЕП. Председателят гласува последен.

Гласува се устно с думите “да”, “не” или “въздържал се”. За да се определи дали предложението е прието или отхвърлено, се отчитат само гласовете, подадени “за” и “против”. Председателят установява резултата от гласуването и го обявява.

Гласуването се отразява в протокола от заседанието. Списъкът на гласувалите се изготвя по политически групи и по азбучен ред на имената на членовете на ЕП, като се посочва как е гласувал всеки един от тях.

Правна информация - Политика за поверителност