Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - Február 2013
PDF 1534k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VI  : ZASADANIA
KAPITOLA 5  : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 167  : Hlasovanie podľa mien

1.    Okrem prípadov stanovených v článku 106 ods. 5, článku 107 ods. 5 a článku 166 sa hlasuje podľa mien, ak o to písomne požiada politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov v predvečer dňa hlasovania, ak predseda neurčí inú lehotu.

2.    Hlasovanie podľa mien sa vykonáva pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia. Ak sa toto zariadenie nemôže z technických dôvodov použiť, hlasuje sa v abecednom poradí, začínajúc menom poslanca, ktorého určí žreb. Predseda hlasuje ako posledný.

Hlasovanie sa uskutoční ústne tak, že poslanec vysloví "Áno", " Nie" alebo " Zdržiavam sa". Pri sčítaní hlasov, či bol návrh prijatý alebo zamietnutý, sa započítavajú iba hlasy odovzdané za a proti. Predseda určí a oznámi výsledok hlasovania.

Hlasovanie sa zaznamená v zápisnici z rokovania. Zoznam hlasujúcich je zostavený podľa politických skupín a v abecednom poradí mien poslancov spolu s informáciou o tom, ako hlasovali.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia