Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - Februari 2013
PDF 1396k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 167  : Omröstning med namnupprop

1.    Utöver de fall som anges i artiklarna 106.5, 107.5 och 166 ska omröstning med namnupprop förrättas om detta skriftligen begärs av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter kvällen före omröstningen, såvida inte talmannen fastställer en ny tidsfrist.

2.    Omröstningen med namnupprop ska genomföras med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet. Om det senare av tekniska orsaker inte kan användas, ska namnuppropet ske i bokstavsordning och börja med namnet på en ledamot som tas fram genom lottdragning. Talmannen ska rösta sist.

Omröstningen sker genom att varje ledamot högt och tydligt säger "ja", "nej" eller "avstår". Vid rösträkningen ska hänsyn endast tas till de röster som avgetts för eller emot ett förslag. Talmannen ska fastställa omröstningsresultatet och tillkännage detta.

Resultatet av omröstningen ska föras till protokollet från sammanträdet. Ledamöternas namn ska föras upp i bokstavsordning efter politisk grupptillhörighet och med angivelse av hur de röstat.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy