Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - Únor 2013
PDF 1617k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VI  : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5  : USNÁŠENÍSCHOPNOST A HLASOVÁNÍ

Článek 168  : Elektronické hlasování

1.    Předseda může kdykoli rozhodnout, že se hlasování uvedené v článcích 165, 167 a 169 uskuteční prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení.

Pokud nemůže být elektronické hlasování z technických důvodů použito, hlasuje se podle článku 165, čl. 167 odst. 2 nebo článku 169.

Po technické stránce je používání elektronického hlasovacího zařízení upraveno pokyny předsednictva.

2.    Při elektronickém hlasování se zaznamená pouze číselný výsledek hlasování.

Je-li však požadováno jmenovité hlasování podle čl. 167 odst. 1, zaznamenají se hlasy v zápisu ze zasedání podle politických skupin, přičemž jména poslanců jsou v abecedním pořadí.

3.    Jmenovité hlasování se uskuteční podle čl.167 odst. 2, jestliže o to požádá většina přítomných poslanců. Zařízení uvedené v odstavci 1 tohoto článku lze použít ke zjištění, zda je přítomna většina poslanců.

Právní upozornění - Ochrana soukromí