Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - Február 2013
PDF 1534k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VI  : ZASADANIA
KAPITOLA 5  : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 168  : Elektronické hlasovanie

1.    Predseda môže kedykoľvek rozhodnúť o tom, že sa hlasovanie podľa článkov 165, 167 a 169 uskutoční s použitím elektronického hlasovacieho zariadenia.

Ak sa elektronické hlasovacie zariadenie nedá použiť z technických dôvodov, hlasovanie sa uskutoční podľa článku 165, 167 ods. 2 alebo článku 169.

Technické detaily použitia elektronického hlasovacieho zariadenia sa riadia pokynmi Predsedníctva.

2.    Ak sa hlasuje s použitím elektronického zariadenia, zaznamená sa len číselný výsledok hlasovania.

Ak sa však na žiadosť v súlade s článkom 167 ods. 1 uskutočnilo hlasovanie podľa mien, hlasy sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania. Zoznam hlasujúcich je zostavený podľa politických skupín a v abecednom poradí mien poslancov spolu s informáciou o tom, ako hlasovali.

3.    Hlasovanie podľa mien sa uskutoční v súlade s článkom 167 ods. 2, ak o to požiada väčšina prítomných poslancov. Zariadenie uvedené v odseku 1 sa môže použiť na zistenie väčšiny.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia