Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - Februari 2013
PDF 1396k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 168  : Elektronisk omröstning

1.    Talmannen kan när som helst besluta att de omröstningar som avses i artiklarna 165, 167 och 169 ska förrättas med elektroniskt omröstningssystem.

Om det elektroniska omröstningssystemet av tekniska orsaker inte kan användas, ska omröstningen förrättas i enlighet med artikel 165, 167.2 eller 169.

Tekniska instruktioner för användningen av det elektroniska omröstningssystemet ska fastställas av presidiet.

2.    Om det elektroniska omröstningssystemet används ska resultatet registreras endast i siffror.

Om omröstning med namnupprop har begärts i enlighet med artikel 167.1, ska omröstningsresultatet emellertid registreras namn för namn och föras till protokollet från sammanträdet efter politisk grupptillhörighet och i bokstavsordning efter ledamöternas namn.

3.    Omröstning med namnupprop ska förrättas i enlighet med artikel 167.2 om en majoritet av de närvarande ledamöterna så begär. Det förfarande som beskrivs i punkt 1 i denna artikel kan användas för att avgöra om en sådan majoritet föreligger.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy