Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - февруари 2013
PDF 2490k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 169  : Тайно гласуване

1.    В случаите на назначения се провежда тайно гласуване, без да се накърняват разпоредбите на член 13, параграф 1, член 186, параграф 1 и член 191, параграф 2, алинея втора.

При определяне на броя на подадените гласове се вземат предвид само бюлетини с имената на номинираните членове на ЕП.

2.    Тайно гласуване може да се проведе и по искане на най-малко една пета от общия брой членове на ЕП. Такова искане трябва да се представи преди началото на гласуването.

Когато преди началото на гласуването най-малко една пета от общия брой на членовете на Парламента внесат искане за тайно гласуване, задължително се провежда такова гласуване.

3.    Искане за тайно гласуване има предимство пред искане за поименно гласуване.

4.    От двама до осем членове на ЕП, избрани чрез жребий, преброяват гласовете, подадени при тайното гласуване, освен ако се провежда електронно гласуване.

В случай на гласуване по параграф 1 кандидати не могат да действат в качеството на преброители.

Имената на членовете на ЕП, които са участвали в тайното гласуване, се отбелязват в протоколите от заседанието, на което се е провело гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност