Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - Februar 2013
PDF 1418k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 169  : Hemmelig afstemning

1.    Ved valg foretages hemmelig afstemning, dog med forbehold af artikel 13, stk. 1, artikel 186, stk. 1, og artikel 191, stk. 2, andet afsnit.

Kun stemmesedler med navne på medlemmer, der er opført som kandidater, kommer i betragtning ved beregning af afstemningsresultatet.

2.    Hemmelig afstemning kan ligeledes foretages, såfremt mindst 1/5 af Parlamentets medlemmer anmoder herom. En sådan anmodning skal indgives, inden afstemningen påbegyndes.

Parlamentet skal foretage hemmelig afstemning, såfremt der er fremsat en anmodning herom af mindst 1/5 af dets medlemmer, inden afstemningen påbegyndes.

3.    En anmodning om hemmelig afstemning har forrang for en anmodning om afstemning ved navneopråb.

4.    Optællingen af stemmerne ved hemmelig afstemning foretages af mellem to og otte stemmetællere udtaget ved lodtrækning blandt medlemmerne, medmindre der foretages elektronisk afstemning.

Ved afstemning i overensstemmelse med stk. 1 kan kandidaterne ikke være stemmetællere.

Navnene på de medlemmer, der har deltaget i en hemmelig afstemning, optages i protokollen fra det møde, hvor afstemningen har fundet sted.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik