Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2013
PDF 2619k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VI  : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 169  : Μυστική ψηφοφορία

1.    Για τους διορισμούς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 13, παράγραφος 1, 186, παράγραφος 1, και 191, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, η ψηφοφορία είναι μυστική.

Μόνο τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα των προσώπων που υπέβαλαν υποψηφιότητα υπολογίζονται κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

2.    Η ψηφοφορία μπορεί επίσης να είναι μυστική αν αυτό ζητηθεί από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Εφόσον, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, το ένα πέμπτο τουλάχιστον των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο ζητήσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, η ψηφοφορία πρέπει να διεξαχθεί μυστικά.

3.    Αίτηση για μυστική ψηφοφορία έχει προτεραιότητα έναντι αίτησης για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

4.    Η διαλογή των ψήφων σε κάθε μυστική ψηφοφορία διενεργείται από δύο έως οκτώ ψηφολέκτες, που ορίζονται με κλήρο μεταξύ των βουλευτών, εκτός αν η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Σε ψηφοφορίες που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι και ψηφολέκτες.

Τα ονόματα των βουλευτών που πήραν μέρος σε μυστική ψηφοφορία καταγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου