Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - Februari 2013
PDF 1537k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL VI  : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5  : QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 169  : Geheime stemming

1.    Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, lid 1, 186, lid 1, en 191, lid 2, tweede alinea, is bij benoemingen de stemming geheim.

Alleen de stembriefjes waarop de namen van de kandidaten staan, tellen bij de vaststelling van de uitslag mee.

2.    Een geheime stemming kan ook plaatsvinden, wanneer ten minste een vijfde van de leden van het Parlement erom verzoekt. Een dergelijk verzoek moet vóór de opening van de stemming worden ingediend.

Wordt door ten minste een vijfde van de leden van het Parlement vóór de opening van de stemming een verzoek om geheime stemming ingediend, dan is het Parlement verplicht geheim te stemmen.

3.    Een verzoek om geheime stemming gaat voor een verzoek om hoofdelijke stemming.

4.    Bij geheime stemmingen worden de stemmen geteld door twee tot acht bij loting onder de leden aangewezen stemopnemers, tenzij elektronisch wordt gestemd.

Bij stemmingen overeenkomstig lid 1 mogen de kandidaten niet als stemopnemer optreden.

De namen van de leden die aan een geheime stemming hebben deelgenomen, worden vermeld in de notulen van de vergadering waarin de stemming heeft plaatsgevonden.

Juridische mededeling - Privacybeleid