Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - Február 2013
PDF 1534k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VI  : ZASADANIA
KAPITOLA 5  : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 169  : Tajné hlasovanie

1.    V prípade vymenovaní sa uskutoční tajné hlasovanie bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 13 ods. 1, 186 ods. 1 a 191 ods. 2, druhý pododsek.

Pri sčítavaní odovzdaných hlasov sa berú do úvahy iba volebné lístky s menami kandidátov.

2.    Tajné hlasovanie sa môže uskutočniť tiež v prípade, ak o to požiada najmenej pätina všetkých poslancov. Žiadosť treba podať pred začiatkom hlasovania.

Ak najmenej pätina všetkých poslancov pred začiatkom hlasovania požiada o tajné hlasovanie, Parlament je povinný takéto hlasovanie uskutočniť.

3.    Žiadosť o tajné hlasovanie má prednosť pred žiadosťou o hlasovanie podľa mien.

4.    Hlasy odovzdané v tajnom hlasovaní spočítajú dvaja až ôsmi poslanci, ktorých určí žreb, pokiaľ sa nehlasuje pomocou elektronického zariadenia.

V prípade hlasovania podľa odseku 1 nesmú byť kandidáti zároveň overovateľmi.

Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili tajného hlasovania, sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania, na ktorom sa hlasovanie uskutočnilo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia