Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - februar 2013
PDF 1361k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV VI  : ZASEDANJA
POGLAVJE 5  : SKLEPČNOST IN GLASOVANJE

Člen 169  : Tajno glasovanje

1.    Ne glede na člena 13(1) in 186(1) ter drugi pododstavek člena 191(2) se o imenovanjih glasuje tajno.

Za ugotavljanje števila oddanih glasov se upoštevajo le glasovnice z imeni predlaganih kandidatov.

2.    Tajno se glasuje tudi, če tako zahteva najmanj petina vseh poslancev. Taka zahteva mora biti podana pred začetkom glasovanja.

Če pred začetkom glasovanja najmanj petina poslancev, ki sestavljajo Parlament, zahteva tajno glasovanje, je Parlament dolžan glasovati na ta način.

3.    Zahteva za tajno glasovanje ima prednost pred zahtevo za poimensko glasovanje.

4.    Dva do osem poslancev, določenih z žrebom, prešteje glasove, oddane pri tajnem glasovanju, razen v primeru elektronskega glasovanja.

V primeru glasovanja v skladu z odstavkom 1 kandidati ne smejo preštevati glasov.

Imena poslancev, ki so sodelovali pri tajnem glasovanju, se zabeležijo v zapisnik seje, na kateri je glasovanje potekalo.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov