Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - Februari 2013
PDF 1396k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 169  : Sluten omröstning

1.    Vid utnämningar ska sluten omröstning förrättas, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 13.1, 186.1 och 191.2 andra stycket.

Endast röstsedlar med nominerade ledamöters namn ska beaktas vid räkningen av antalet avgivna röster.

2.    Sluten omröstning kan även förrättas om minst en femtedel av parlamentets ledamöter så begär. En sådan begäran måste framställas innan omröstningen inleds.

Parlamentet ska förrätta sluten omröstning om en begäran om sluten omröstning framställs av minst en femtedel av parlamentets ledamöter innan omröstningen inleds.

3.    En begäran om sluten omröstning har företräde framför en begäran om omröstning med namnupprop.

4.    Två till åtta genom lottdragning framtagna ledamöter ska räkna de röster som avges i en sluten omröstning, förutom vid elektronisk omröstning.

Vid omröstning enligt punkt 1 får nominerade kandidater inte vara rösträknare.

Namnen på de ledamöter som deltagit i en sluten omröstning ska föras till protokollet från det sammanträde då omröstningen ägde rum.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy