Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - февруари 2013
PDF 2490k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VI  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 170  : Обяснения на вот

1.    След приключване на общите разисквания всеки член на ЕП може да даде устно обяснение по окончателния вот в рамките на една минута или да даде писмено обяснение, не по-дълго от 200 думи, което се включва в пълния стенографски протокол от заседанието.

Всяка политическа група може да даде обяснение на вота в рамките на две минути.

След започване на първото обяснение не се приемат повече искания за даване на обяснение на вот.

Допустими са обяснения на вота при окончателното гласуване по всеки въпрос, внесен за разглеждане от Парламента. За целите на настоящия член понятието “окончателно гласуване” се отнася не до вида гласуване, а означава последното гласуване по даден въпрос.

2.    Не се допускат обяснения на вот при гласуване по процедурни въпроси.

3.    Когато предложение за законодателен акт или доклад са били включени в дневния ред на Парламента по реда на член 138, членовете на ЕП могат да представят писмени обяснения на вота по реда на параграф 1.

Както писмените, така и устните обяснения трябва да имат пряко отношение към гласувания текст.

Правна информация - Политика за поверителност