Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - veebruar 2013
PDF 1274k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

VI OSA  : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK  : KVOORUM JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 170  : Hääletuse kohta selgituste andmine

1.    Pärast üldise arutelu lõppu on parlamendiliikmetel õigus kuni ühe minuti vältel anda suulisi selgitusi lõpphääletuse kohta või esitada kuni 200 sõna pikkune kirjalik selgitus, mis lisatakse stenogrammile.

Fraktsioonid võivad anda selgitusi hääletuse kohta kuni kahe minuti vältel.

Pärast esimese selgituse algust uusi selgituste andmise taotlusi ei rahuldata.

Hääletuse kohta selgituste andmise taotlusi võetakse vastu kõikide parlamendile esitatud teemade lõpphääletuse korral. Käesolevas artiklis ei tähenda mõiste „lõpphääletus” hääletuse liiki, vaid viimast antud teema üle toimunud hääletust.

2.    Hääletuse kohta selgituste andmine ei ole lubatud menetlusega seotud küsimuses toimunud hääletuse puhul.

3.    Kui parlamendi päevakorda on artikli 138 alusel lisatud õigusakti ettepanek või raport, võivad parlamendiliikmed lõike 1 alusel anda hääletuse kohta kirjalikke selgitusi.

Nii suuliselt kui ka kirjalikult antud selgitused peavad olema otseselt seotud hääletusele pandud tekstiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika