Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - Februari 2013
PDF 1396k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 170  : Röstförklaringar

1.    När den allmänna debatten har avslutats, har varje ledamot rätt att i samband med slutomröstningen avge en muntlig röstförklaring på högst en minut eller en skriftlig röstförklaring på högst 200 ord, vilka ska ingå i det fullständiga förhandlingsreferatet.

Varje politisk grupp har rätt att avge en röstförklaring på högst två minuter.

När den första röstförklaringen har påbörjats ska ingen ytterligare begäran om att få avge röstförklaringar beviljas.

Röstförklaringar till slutomröstning kan avges beträffande alla frågor som tagits upp i kammaren. I denna artikel avses med termen "slutomröstning" inte vilken typ av omröstning det gäller, utan den sista omröstningen beträffande en fråga.

2.    Röstförklaringar ska inte tillåtas vid omröstning om procedurfrågor.

3.    Om ett förslag till lagstiftningsakt eller ett betänkande är uppfört på föredragningslistan enligt artikel 138, kan ledamöter inge en skriftlig röstförklaring i enlighet med punkt 1.

Såväl muntliga som skriftliga röstförklaringar måste ha ett direkt samband med den text som är föremål för omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy