Euroopan parlamentin työjärjestys
Seitsemäs vaalikausi - helmikuu 2013
PDF 1344k
Sivun alkuunSISÄLLYS
 ASIAHAKEMISTO
 HUOMAUTUS

SISÄLLYS
OsatIIIII-1IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
LiitteetIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

OSA I: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
Sivun alkuunSeuraava
LUKU 1: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

1 artikla : 
Euroopan parlamentti

2 artikla : 
Edustajantoimen riippumattomuus

3 artikla : 
Valtakirjojen tarkastus

4 artikla : 
Jäsenten toimikausi

5 artikla : 
Erioikeudet ja vapaudet

6 artikla : 
Koskemattomuuden pidättäminen

7 artikla : 
Koskemattomuutta koskevat menettelyt

8 artikla : 
Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen täytäntöönpano

9 artikla : 
Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet, käyttäytymissäännöt, pakollinen avoimuusrekisteri ja pääsy Euroopan parlamenttiin

10 artikla : 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäiset tutkimukset

11 artikla : 
Tarkkailijat
LUKU 2: PARLAMENTIN TOIMIHENKILÖT

12 artikla : 
Väliaikainen puheenjohtajuus

13 artikla : 
Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset määräykset

14 artikla : 
Puhemiehen vaali – avauspuhe

15 artikla : 
Varapuhemiesten vaali

16 artikla : 
Kvestorien vaali

17 artikla : 
Toimihenkilöiden toimikausi

18 artikla : 
Vapautuvat toimet

19 artikla : 
Toimikauden ennenaikainen päättäminen
LUKU 3: PARLAMENTIN ELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

20 artikla : 
Puhemiehen tehtävät

21 artikla : 
Varapuhemiesten tehtävät

22 artikla : 
Puhemiehistön kokoonpano

23 artikla : 
Puhemiehistön tehtävät

24 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen kokoonpano

25 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen tehtävät

26 artikla : 
Kvestorien tehtävät

27 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajakokous

28 artikla : 
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

29 artikla : 
Puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen päätösten julkisuus
LUKU 4: POLIITTISET RYHMÄT

30 artikla : 
Poliittisten ryhmien muodostaminen

31 artikla : 
Poliittisten ryhmien toiminta ja oikeudellinen asema

32 artikla : 
Laajennetut työryhmät

33 artikla : 
Poliittisiin ryhmiin sitoutumattomat jäsenet

34 artikla : 
Paikkojen jako istuntosalissa

OSA II: LAINSÄÄDÄNTÖ, TALOUSARVIO JA MUUT MENETTELYT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYT – YLEISET MÄÄRÄYKSET

35 artikla : 
Komission työohjelma

36 artikla : 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan noudattaminen

37 artikla : 
Oikeusperustan tarkistaminen

37 a artikla : 
Säädösvallan siirto

38 artikla : 
Rahoituksen yhteensopivuuden tarkistaminen

38 a artikla : 
Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvominen

39 artikla : 
Parlamentin oikeus saada tietoja ja tutustua asiakirjoihin

40 artikla : 
Parlamentin edustus neuvoston kokouksissa

41 artikla : 
Parlamentille perussopimusten mukaan kuuluvat aloiteoikeudet

42 artikla : 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaiset aloitteet

43 artikla : 
Lainsäädäntöasiakirjojen käsittely

44 artikla : 
Jäsenvaltioiden tekemiin aloitteisiin perustuvat lainsäädäntömenettelyt
LUKU 2: MENETTELYT VALIOKUNNISSA

45 artikla : 
Lainsäädäntömietinnöt

46 artikla : 
Yksinkertaistettu menettely

47 artikla : 
Muut kuin lainsäädäntömietinnöt

48 artikla : 
Valiokunta-aloitteiset mietinnöt

49 artikla : 
Valiokuntien lausunnot

50 artikla : 
Valiokuntien yhteistyömenettely

51 artikla : 
Valiokuntien yhteiskokousmenettely

52 artikla : 
Mietinnön laatiminen
LUKU 3: ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
Valiokuntavaihe

53 artikla : 
Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädösehdotuksen muuttaminen

54 artikla : 
Komission ja neuvoston kanta tarkistuksiin
Täysistuntovaihe

55 artikla : 
Ensimmäisen käsittelyn päättäminen

56 artikla : 
Komission ehdotuksen hylkääminen

57 artikla : 
Tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen
Seurantamenettely

58 artikla : 
Parlamentin kannan seuranta

59 artikla : 
Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi

60 artikla : 
Poistettu
LUKU 4: TOINEN KÄSITTELY
Valiokuntavaihe

61 artikla : 
Neuvoston kannan ilmoittaminen

62 artikla : 
Määräaikojen pidentäminen

63 artikla : 
Asiasta vastaavaan valiokuntaan lähettäminen ja käsittely valiokunnassa
Täysistuntovaihe

64 artikla : 
Toisen käsittelyn päättäminen

65 artikla : 
Neuvoston kannan hylkääminen

66 artikla : 
Tarkistukset neuvoston kantaan
LUKU 5: KOLMAS KÄSITTELY
Sovittelu

67 artikla : 
Sovittelukomitean koollekutsuminen

68 artikla : 
Sovittelukomiteavaltuuskunta
Täysistuntovaihe

69 artikla : 
Yhteinen teksti
LUKU 6: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

70 artikla : 
Toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä

70 a artikla : 
Päätöksen hyväksyminen toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ennen mietinnön hyväksymistä valiokunnassa

71 artikla : 
Sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä

72 artikla : 
Sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä

73 artikla : 
Säädösten laatimista koskevat vaatimukset

74 artikla : 
Hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
LUKU 6 a: PERUSSOPIMUSASIAT

74 a artikla : 
Perussopimusten tavanomainen tarkistusmenettely

74 b artikla : 
Perussopimusten yksinkertaistettu tarkistusmenettely

74 c artikla : 
Liittymissopimukset

74 d artikla : 
Unionista eroaminen

74 e artikla : 
Toimenpiteet jäsenvaltion rikkoessa perustavanlaatuisia periaatteita

74 f artikla : 
Parlamentin kokoonpano

74 g artikla : 
Jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö
LUKU 7: TALOUSARVIOMENETTELYT

75 artikla : 
Monivuotinen rahoituskehys

75 a artikla : 
Valmisteluasiakirjat

75 b artikla : 
Talousarvioesityksen käsittely – ensimmäinen vaihe

75 c artikla : 
Talousarviomenettelyn kolmikantakokoukset

75 d artikla : 
Talousarviomenettelyn sovittelu

75 e artikla : 
Talousarvion lopullinen vahvistaminen

75 f artikla : 
Väliaikaiset kahdestoistaosat

76 artikla : 
Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle talousarvion toteuttamisesta

77 artikla : 
Muut vastuuvapausmenettelyt

78 artikla : 
Parlamentin harjoittama talousarvion toteuttamisen valvonta
LUKU 8: SISÄISET TALOUSARVIOMENETTELYT

79 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista

79 a artikla : 
Parlamentin ennakkoarvion laatimismenettely

80 artikla : 
Maksusitoumukset ja maksujen suorittaminen
LUKU 9: HYVÄKSYNTÄMENETTELY

81 artikla : 
Hyväksyntämenettely
LUKU 10: Poistettu

82 artikla : 
Poistettu
LUKU 11: MUUT MENETTELYT

83 artikla : 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukainen lausuntomenettely

84 artikla : 
Työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyvät menettelyt

85 artikla : 
Vapaaehtoisten sopimusten tarkastelua koskeva menettely

86 artikla : 
Kodifiointi

87 artikla : 
Uudelleenlaatiminen

87 a artikla : 
Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset

88 artikla : 
Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet

88 a artikla : 
Asian käsittely valiokuntien yhteistyö- ja yhteiskokousmenettelyssä

OSA II a: ULKOSUHTEET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 12: KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

89 artikla : 
Poistettu

90 artikla : 
Kansainväliset sopimukset

91 artikla : 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklaan perustuvat menettelyt sovellettaessa kansainvälisiä sopimuksia väliaikaisesti tai keskeytettäessä niiden soveltaminen tai määritettäessä unionin kanta kansainvälisellä sopimuksella perustetussa elimessä
LUKU 13: UNIONIN ULKOINEN EDUSTUS JA YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

92 artikla : 
Poistettu

93 artikla : 
Erityisedustajat

94 artikla : 
Poistettu

95 artikla : 
Kansainvälinen edustus

96 artikla : 
Parlamentin kuuleminen ja tietojen antaminen sille yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa

97 artikla : 
Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat suositukset

98 artikla : 
Ihmisoikeuksien loukkaukset
LUKU 14: Poistettu

99 artikla : 
Poistettu

100 artikla : 
Poistettu

101 artikla : 
Poistettu
LUKU 15: Poistettu

102 artikla : 
Poistettu

OSA III: AVOIMUUS JA SEURATTAVUUS
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

103 artikla : 
Parlamentin toiminnan avoimuus

104 artikla : 
Asiakirjojen julkisuus

OSA IV: SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: NIMITYKSET

105 artikla : 
Komission puheenjohtajan valitseminen

106 artikla : 
Komission valitseminen

107 artikla : 
Epäluottamuslause-esitys komissiolle

107 a artikla : 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareiden ja julkisasiamiesten nimitykset

108 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittäminen

109 artikla : 
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen
LUKU 2: JULKILAUSUMAT

110 artikla : 
Komission, neuvoston ja Eurooppa-neuvoston julkilausumat

111 artikla : 
Selonteko komission päätöksistä

112 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen julkilausumat

113 artikla : 
Euroopan keskuspankin julkilausumat

114 artikla : 
Suositus talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi
LUKU 3: PARLAMENTIN KYSYMYKSET

115 artikla : 
Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

116 artikla : 
Kyselytunti

117 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset

118 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset Euroopan keskuspankille
LUKU 4: MUIDEN TOIMIELINTEN KERTOMUKSET

119 artikla : 
Muiden toimielinten vuosikertomukset ja muut kertomukset
LUKU 5: PÄÄTÖSLAUSELMAT JA SUOSITUKSET

120 artikla : 
Päätöslauselmaesitykset

121 artikla : 
Suositukset neuvostolle

122 artikla : 
Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista

123 artikla : 
Kirjalliset kannanotot

124 artikla : 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen

125 artikla : 
Alueiden komitean kuuleminen

126 artikla : 
Lausuntopyynnöt erillisvirastoille
LUKU 6: TOIMIELINTEN VÄLISET SOPIMUKSET

127 artikla : 
Toimielinten väliset sopimukset
LUKU 7: ASIOIDEN KÄSITTELY EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMESSA

128 artikla : 
Menettelyt Euroopan unionin tuomioistuimessa

129 artikla : 
Poistettu

OSA V: SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

130 artikla : 
Tietojen vaihto, yhteydet ja vastavuoroiset palvelut

131 artikla : 
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC)

132 artikla : 
Parlamenttien konferenssit

OSA VI: ISTUNNOT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: PARLAMENTIN ISTUNNOT

133 artikla : 
Parlamentin vaalikausi, istuntokausi, istuntojakso ja istunto

134 artikla : 
Parlamentin koollekutsuminen

135 artikla : 
Kokoontumispaikat

136 artikla : 
Jäsenten osallistuminen istuntoihin
LUKU 2: PARLAMENTIN KÄSITTELYJÄRJESTYS

137 artikla : 
Esityslistaluonnos

138 artikla : 
Menettely täysistunnossa ilman tarkistuksia ja keskustelua

139 artikla : 
Lyhyt esittely

140 artikla : 
Esityslistan hyväksyminen ja muuttaminen

141 artikla : 
Ylimääräinen keskustelu

142 artikla : 
Kiireellisyys

143 artikla : 
Yhteiskeskustelu

144 artikla : 
Määräajat
LUKU 3: YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

145 artikla : 
Istuntosaliin pääsy

146 artikla : 
Kielet

147 artikla : 
Siirtymäkauden sääntö

148 artikla : 
Asiakirjojen jakelu

149 artikla : 
Puheajan jakaminen ja puhujaluettelo

150 artikla : 
Minuutin puheenvuorot

151 artikla : 
Henkilökohtaiset lausumat
LUKU 4: JÄSENTEN KÄYTTÄYTYMISSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

152 artikla : 
Välittömät toimenpiteet

153 artikla : 
Seuraamukset

154 artikla : 
Sisäiset oikeussuojakeinot
LUKU 5: PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN

155 artikla : 
Päätösvaltaisuus

156 artikla : 
Tarkistusten jättäminen ja esittely

157 artikla : 
Tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi

158 artikla : 
Äänestysmenettely

159 artikla : 
Tasan menevät äänestykset

160 artikla : 
Äänestysperiaatteet

161 artikla : 
Tarkistuksia koskeva äänestysjärjestys

162 artikla : 
Täysistuntotarkistusten käsittely valiokunnassa

163 artikla : 
Kohta kohdalta -äänestys

164 artikla : 
Äänestysoikeus

165 artikla : 
Äänestäminen

166 artikla : 
Lopullinen äänestys

167 artikla : 
Äänestys nimenhuudon mukaan

168 artikla : 
Koneäänestys

169 artikla : 
Salainen äänestys

170 artikla : 
Äänestysselitykset

171 artikla : 
Äänestystä koskevat epäselvyydet
LUKU 6: MENETTELYÄ KOSKEVAT PUHEENVUOROT

172 artikla : 
Menettelyä koskevat esitykset

173 artikla : 
Työjärjestyspuheenvuorot

174 artikla : 
Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi

175 artikla : 
Valiokuntakäsittelyyn palauttaminen

176 artikla : 
Keskustelun päättäminen

177 artikla : 
Keskustelun ja äänestyksen lykkääminen

178 artikla : 
Istunnon keskeyttäminen tai päättäminen
LUKU 7: ISTUNTOASIAKIRJOJEN JULKISTAMINEN

179 artikla : 
Pöytäkirjat

180 artikla : 
Hyväksytyt tekstit

181 artikla : 
Sanatarkat istuntoselostukset

182 artikla : 
Keskustelujen audiovisuaalinen tallenne

OSA VII: VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: VALIOKUNNAT – ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT

183 artikla : 
Pysyvien valiokuntien asettaminen

184 artikla : 
Erityisvaliokuntien asettaminen

185 artikla : 
Tutkintavaliokunnat

186 artikla : 
Valiokuntien kokoonpano

187 artikla : 
Varajäsenet

188 artikla : 
Valiokuntien tehtävät

189 artikla : 
Valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokunta

190 artikla : 
Alivaliokunnat

191 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajistot

192 artikla : 
Valiokunnan koordinaattorit ja varjoesittelijät
LUKU 2: VALIOKUNNAT – TOIMINTA

193 artikla : 
Valiokunnan kokoukset

194 artikla : 
Valiokunnan kokouspöytäkirjat

195 artikla : 
Äänestys valiokunnassa

196 artikla : 
Valiokunnassa sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset

197 artikla : 
Kyselytunti valiokunnassa

197 a artikla : 
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset
LUKU 3: PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVAT VALTUUSKUNNAT

198 artikla : 
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien asettaminen ja niiden tehtävät

199 artikla : 
Yhteistyö Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa

200 artikla : 
Parlamentaariset sekavaliokunnat

OSA VIII: VETOOMUKSET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

201 artikla : 
Oikeus esittää vetoomus

202 artikla : 
Vetoomusten käsittely

203 artikla : 
Tiedonanto vetoomuksista

203 a artikla : 
Kansalaisaloite

OSA IX: OIKEUSASIAMIES
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

204 artikla : 
Oikeusasiamiehen valitseminen

205 artikla : 
Oikeusasiamiehen toiminta

206 artikla : 
Oikeusasiamiehen erottaminen

OSA X: PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

207 artikla : 
Pääsihteeristö

OSA XI: EUROOPAN TASON POLIITTISIA PUOLUEITA KOSKEVA TOIMIVALTA
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

208 artikla : 
Puhemiehen toimivalta

209 artikla : 
Puhemiehistön toimivalta

210 artikla : 
Asiasta vastaavan valiokunnan ja parlamentin täysistunnon toimivalta

OSA XII: TYÖJÄRJESTYKSEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

211 artikla : 
Työjärjestyksen soveltaminen

212 artikla : 
Työjärjestyksen muuttaminen

OSA XIII: MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

213 artikla : 
Euroopan unionin tunnukset

214 artikla : 
Keskeneräiset asiat

215 artikla : 
Liitteiden ryhmittely

216 artikla : 
Oikaisut

LIITE I
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen alalla

LIITE II
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
116 artiklassa tarkoitetun kyselytunnin järjestäminen

LIITE III
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
117 ja 118 artiklan mukaisia kirjallisesti vastattavia kysymyksiä koskevat ohjeet

LIITE IV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Ohjeita ja yleisperiaatteita, joita on noudatettava valittaessa aiheita 122 artiklan mukaisten, ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävien keskustelujen esityslistalle

LIITE V
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Poistettu

LIITE VI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Vastuuvapauden myöntämispäätösten käsittely ja hyväksyminen

LIITE VII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Pysyvien valiokuntien toimivalta

LIITE VIII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Luottamukselliset ja arkaluonteiset tiedot ja asiakirjat

LIITE IX
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

LIITE X
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Avoimuusrekisteri

LIITE XI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Oikeusasiamiehen tehtävien hoitaminen

LIITE XII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjunta

LIITE XIII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Euroopan parlamentin ja komission välinen sopimus menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

LIITE XIV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista

LIITE XV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Asetus (EY) N:o 1049/2001 asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

LIITE XVI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Jäsenten käyttäytymissääntöjen tulkintaa koskevat suuntaviivat

LIITE XVII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat

LIITE XVIII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskeva lupamenettely

LIITE XIX
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

LIITE XX
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskeva 13 päivänä kesäkuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artikla)

LIITE XXI
Sivun alkuunEdellinen
Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä käytävien neuvottelujen menettelysäännöt
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö