Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
7ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2013
PDF 1546k
Barr an leathanaighCLÁR
 INNÉACS
 NOTA DON LEITHEOIR

CLÁR
TeidilIIIII-1IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
IarscríbhinníIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

TEIDEAL I: FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
Barr an leathanaighAr aghaidh
CAIBIDIL 1: FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 1 : 
Parlaimint na hEorpa

Riail 2 : 
Sainordú an neamhspleáchais

Riail 3 : 
Fíorú na ndintiúr

Riail 4 : 
Téarma oifige na bhFeisirí

Riail 5 : 
Pribhléidí agus díolúintí

Riail 6 : 
Díolúine a tharscaoileadh

Riail 7 : 
Nósanna imeachta i leith díolúine

Riail 8 : 
Reacht na bhFeisirí a Chur Chun Feidhme

Riail 9 : 
Leasanna airgeadais na bhFeisirí, caighdeáin iompair, clár trédhearcachta éigeantach agus rochtain ar an bParlaimint

Riail 10 : 
Imscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Fhrith-Chalaoise (OLAF)

Riail 11 : 
Breathnadóirí
CAIBIDIL 2: OIFIGIGH NA PARLAIMINTE

Riail 12 : 
An Cathaoirleach Sealadach

Riail 13 : 
Ainmniúcháin agus forálacha ginearálta

Riail 14 : 
Toghadh an Uachtaráin – aitheasc tosaigh

Riail 15 : 
Toghadh na Leas-Uachtarán

Riail 16 : 
Toghadh na gCaestóirí

Riail 17 : 
Téarma oifige na nOifigeach

Riail 18 : 
Folúntais

Riail 19 : 
Luath-fhoirceannadh oifige
CAIBIDIL 3: COMHLACHTAÍ AGUS DUALGAIS

Riail 20 : 
Dualgais an Uachtaráin

Riail 21 : 
Dualgais na Leas-Uachtarán

Riail 22 : 
Comhdhéanamh an Bhiúró

Riail 23 : 
Dualgais an Bhiúró

Riail 24 : 
Comhdhéanamh Chomhdháil na nUachtarán

Riail 25 : 
Dualgais Chomhdháil na nUachtarán

Riail 26 : 
Dualgais na gCaestóirí

Riail 27 : 
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Riail 28 : 
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Riail 29 : 
Cuntasacht an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán
CAIBIDIL 4: GRÚPAÍ POLAITIÚLA

Riail 30 : 
Bunú na ngrúpaí polaitiúla

Riail 31 : 
Gníomhaíochtaí agus staid dhlíthiúil na ngrúpaí polaitiúla

Riail 32 : 
Idirghrúpaí

Riail 33 : 
Feisirí neamhcheangailte

Riail 34 : 
Leithroinnt na suíochán sa Seomra

TEIDEAL II: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA AGUS EILE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 35 : 
Clár Oibre an Choimisiúin

Riail 36 : 
Urraim do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Riail 37 : 
An bunús dlí a fhíorú

Riail 37 a : 
Cumhachtaí reachtacha a tharmligean

Riail 38 : 
Comhréireacht airgeadais a fhíorú

Riail 38a : 
Scrúdú a dhéanamh ar urraim do phrionsabal na coimhdeachta

Riail 39 : 
Rochtain ar dhoiciméid agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint

Riail 40 : 
Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle

Riail 41 : 
Cearta tionscnaimh arna dtabhairt don Pharlaimint leis na Conarthaí

Riail 42 : 
Tionscnamh de bhun Airteagal 225 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Riail 43 : 
Doiciméid reachtacha a bhreithniú

Riail 44 : 
Nósanna imeachta reachtacha maidir le tionscnaimh a thagann ó Bhallstáit
CAIBIDIL 2: AN NÓS IMEACHTA SA CHOISTE

Riail 45 : 
Tuarascálacha reachtacha

Riail 46 : 
Nós imeachta simplithe

Riail 47 : 
Tuarascálacha neamhreachtacha

Riail 48 : 
Tuarascálacha Féintionscnaimh

Riail 49 : 
Tuairimí na gcoistí

Riail 50 : 
An nós imeachta le haghaidh coistí comhlachaithe

Riail 51 : 
An nós imeachta le haghaidh cruinnithe coiste comhpháirteacha

Riail 52 : 
Tuarascálacha a dhréachtú
CAIBIDIL 3: AN CHÉAD LÉAMH
Céim an choiste

Riail 53 : 
Modhnú ar thogra le haghaidh gnímh reachtaigh

Riail 54 : 
Seasamh an Choimisiúin agus na Comhairle ar leasuithe
An chéim sa suí iomlánach

Riail 55 : 
An chéad léamh a thabhairt chun críche

Riail 56 : 
Diúltú do thogra ón gCoimisiún

Riail 57 : 
Leasuithe ar thogra ón gCoimisiún a ghlacadh
Nós imeachta leantach

Riail 58 : 
Obair Leantach ar sheasamh na Parlaiminte

Riail 59 : 
Tarchur athnuaite chuig an bParlaimint

Riail 60 : 
Scriosta
CAIBIDIL 4: AN DARA LÉAMH
Céim an choiste

Riail 61 : 
Seasamh na Comhairle a chur in iúl

Riail 62 : 
Teorainneacha ama a fhadú

Riail 63 : 
Tarchur chuig an gcoiste freagrach agus an nós imeachta sa choiste freagrach
An chéim iomlánach

Riail 64 : 
An dara léamh a thabhairt chun críche

Riail 65 : 
Diúltú do sheasamh na Comhairle

Riail 66 : 
Leasuithe ar sheasamh na Comhairle
CAIBIDIL 5: AN TRÍÚ LÉAMH
Idir-réiteach

Riail 67 : 
An Coiste Idir-réitigh a chomóradh

Riail 68 : 
Toscaireacht chuig an gCoiste Idir-réitigh
An chéim iomlánach

Riail 69 : 
Téacs comhpháirteach
CAIBIDIL 6: AN NÓS IMEACHTA REACHTACH A THABHAIRT CHUN CRÍCHE

Riail 70 : 
Caibidlíochtaí idirinstitiúideacha i nósanna imeachta reachtacha

Riail 70a : 
Cinneadh maidir le tosú caibidlíochtaí idirinstitiúideacha sula nglacfar tuarascáil i gcoiste a fhormheas.

Riail 71 : 
Comhaontú ar an gcéad léamh

Riail 72 : 
Comhaontú ar an dara léamh

Riail 73 : 
Ceanglais maidir le dréachtú gníomhartha reachtacha

Riail 74 : 
Gníomhartha glactha a shíniú
CAIBIDIL 6a: GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 74a : 
Gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí

Riail 74b : 
Athbhreithniú simplithe ar na Conarthaí

Riail 74c : 
Conarthaí aontachais

Riail 74d : 
Tarraingt siar ón Aontas

Riail 74e : 
Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha

Riail 74f : 
Comhdhéanamh na Parlaiminte

Riail 74g : 
Comhar feabhsaithe idir Ballstáit
CAIBIDIL 7: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA

Riail 75 : 
An creat airgeadais ilbhliantúil

Riail 75a : 
Doiciméid oibre

Riail 75 b : 
Breithniú an dréachtbhuiséid - an chéad chéim

Riail 75 c : 
Cruinnithe tríthaobhacha airgeadais

Riail 75 d : 
Idir-réiteach buiséadach

Riail 75 e : 
An buiséad a ghlacadh go cinntitheach

Riail 75 f : 
Córas na ndóú codanna déag sealadacha

Riail 76 : 
Urscaoileadh don Choimisiún i ndáil leis an mbuiséad a chur chun feidhme

Riail 77 : 
Nósanna imeachta eile maidir le hurscaoileadh

Riail 78 : 
Rialú parlaiminteach ar chur chun feidhme an bhuiséid
CAIBIDIL 8: NÓSANNA IMEACHTA BUISÉADACHA INMHEÁNACHA

Riail 79 : 
Meastacháin na Parlaiminte

Riail 79a : 
An nós imeachta atá le cur i bhfeidhm le linn meastacháin na Parlaiminte a tharraingt suas

Riail 80 : 
An chumhacht chun caiteachas a thabhú agus a ghlanadh
CAIBIDIL 9: AN NÓS IMEACHTA MAIDIR LE TOILIÚ

Riail 81 : 
An Nós imeachta maidir le toiliú
CAIBIDIL 10: Scriosta

Riail 82 : 
Scriosta
CAIBIDIL 11: NÓSANNA IMEACHTA EILE

Riail 83 : 
An nós imeachta maidir le tuairimí a thabhairt de bhun Airteagal 140 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Riail 84 : 
Nósanna imeachta a bhaineann le hagallamh idir na comhpháirtithe sóisialta

Riail 85 : 
Nósanna imeachta maidir le comhaontuithe deonacha a ghrinnscrúdú

Riail 86 : 
Códú

Riail 87 : 
Athmhúnlú

Riail 87a : 
Gníomhartha tarmligthe

Riail 88 : 
Gníomhartha agus bearta cur chun feidhme

Riail 88 a : 
Breithniú a dhéanamh faoin nós imeachta le coistí comhlachaithe nó faoin nós imeachta le cruinnithe comhchoistí

TEIDEAL II a: CAIDREAMH SEACHTRACH
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 12: COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

Riail 89 : 
Scriosta

Riail 90 : 
Comhaontuithe idirnáisiúnta

Riail 91 : 
Nósanna Imeachta atá bunaithe ar Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó i gcás seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta
CAIBIDIL 13: IONADAÍOCHT SHEACHTRACH THAR CEANN AN AONTAIS AGUS AN COMHBHEARTAS EACHTRACH AGUS SLÁNDÁLA

Riail 92 : 
Scriosta

Riail 93 : 
Ionadaithe speisialta

Riail 94 : 
Scriosta

Riail 95 : 
Ionadaíocht idirnáisiúnta

Riail 96 : 
Comhairliúchán leis an bParlaimint agus faisnéis a sholáthar don Pharlaimint faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

Riail 97 : 
Moltaí faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

Riail 98 : 
Sárú ar chearta an duine
CAIBIDIL 14: Scriosta

Riail 99 : 
Scriosta

Riail 100 : 
Scriosta

Riail 101 : 
Scriosta
CAIBIDIL 15: Scriosta

Riail 102 : 
Scriosta

TEIDEAL III: TRÉDHEARCACHT GNÓ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 103 : 
Trédhearcacht ghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Riail 104 : 
Rochtain phoiblí ar dhoiciméid

TEIDEAL IV: CAIDREAMH LE COMHLACHTAÍ EILE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: CEAPACHÁIN

Riail 105 : 
Toghadh Uachtarán an Choimisiúin

Riail 106 : 
Toghadh an Choimisiúin

Riail 107 : 
Tairiscint cháinte an Choimisiúin

Riail 107a : 
Ainmniú na mBreithiúna agus na nAbhcóidí Ginearálta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Riail 108 : 
Comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí a Cheapadh

Riail 109 : 
Comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh a Cheapadh
CAIBIDIL 2: RÁITIS

Riail 110 : 
Ráitis ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach

Riail 111 : 
Ráitis ina mínítear cinntí ón gCoimisiún

Riail 112 : 
Ráitis ón gCúirt Iniúchóirí

Riail 113 : 
Ráitis ón mBanc Ceannais Eorpach

Riail 114 : 
Moladh ar na treoirlínte ginearálta maidir le beartais eacnamaíocha
CAIBIDIL 3: CEISTEANNA PARLAIMINTEACHA

Riail 115 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Riail 116 : 
Tráth na gCeisteanna

Riail 117 : 
Ceisteanna i gcomhair freagra scríofa

Riail 118 : 
Ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach i gcomhair freagra scríofa
CAIBIDIL 4: TUARASCÁLACHA Ó INSTITIÚIDÍ EILE

Riail 119 : 
Tuarascálacha bliantúla agus tuarascálacha eile ó institiúidí eile
CAIBIDIL 5: RÚIN AGUS MOLTAÍ

Riail 120 : 
Tairiscintí i gcomhair rún

Riail 121 : 
Moltaí don Chomhairle

Riail 122 : 
Díospóireachtaí ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta

Riail 123 : 
Dearbhuithe i scríbhinn

Riail 124 : 
Dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Riail 125 : 
Dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún

Riail 126 : 
Iarrataí chuig Gníomhaireachtaí Eorpacha
CAIBIDIL 6: COMHAONTUITHE IDIRINSTITIÚIDEACHA

Riail 127 : 
Comhaontuithe idirinstitiúideacha
CAIBIDIL 7: ÁBHAIR ARNA dTARCHUR CHUIG CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH

Riail 128 : 
Imeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Riail 129 : 
Scriosta

TEIDEAL V: CAIDREAMH LE PARLAIMINTÍ NÁISIÚNTA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 130 : 
Malartú faisnéise, teagmhálacha agus saoráidí cómhalartacha

Riail 131 : 
Comhdháil na gCoistí um Ghnóthaí Eorpacha (COSAC)

Riail 132 : 
Comhdháil na bParlaimintí

TEIDEAL VI: SEISIÚIN
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: SEISIÚIN NA PARLAIMINTE

Riail 133 : 
Téarma parlaiminteach, seisiúin, páirtseisiúin, suíonna

Riail 134 : 
Comóradh na Parlaiminte

Riail 135 : 
Ionad na suíonna agus na gcruinnithe

Riail 136 : 
Freastal na bhFeisirí ar shuíonna
CAIBIDIL 2: ORD GNÓ NA PARLAIMINTE

Riail 137 : 
Dréacht den chlár oibre

Riail 138 : 
An nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú agus gan díospóireacht

Riail 139 : 
Tíolacadh gairid

Riail 140 : 
An clár oibre a ghlacadh agus a leasú

Riail 141 : 
Díospóireacht urghnách

Riail 142 : 
An nós imeachta i gcás práinne

Riail 143 : 
Comhdhíospóireacht

Riail 144 : 
Teorainneacha Ama
CAIBIDIL 3: RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE SUÍONNA A SHEOLADH

Riail 145 : 
Rochtain ar an Seomra

Riail 146 : 
Teangacha

Riail 147 : 
Socrú idirthréimhseach

Riail 148 : 
Doiciméid a dháileadh

Riail 149 : 
Leithdháileadh ama labhartha agus liosta na gcainteoirí

Riail 150 : 
Óráidí aon nóiméid amháin

Riail 151 : 
Ráitis phearsanta
CAIBIDIL 4: BEARTA A GHLACFAR I gCÁS NACH gCOMHLÍONTAR CAIGHDEÁIN IOMPAIR NA bhFEISIRÍ

Riail 152 : 
Bearta láithreacha

Riail 153 : 
Pionóis

Riail 154 : 
Nósanna imeachta maidir le hachomharc inmheánach
CAIBIDIL 5: CÓRAM AGUS VÓTÁIL

Riail 155 : 
Córam

Riail 156 : 
Leasuithe a chur síos agus a thairiscint

Riail 157 : 
Inghlacthacht na leasuithe

Riail 158 : 
An nós imeachta vótála

Riail 159 : 
Comhionannas vótaí

Riail 160 : 
Prionsabail lena rialaítear an vótáil

Riail 161 : 
An t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe

Riail 162 : 
Coiste do bhreithniú leasuithe de chuid suí iomlánaigh

Riail 163 : 
Vótáil dheighilte

Riail 164 : 
Ceart chun vóta a chaitheamh

Riail 165 : 
Vótáil

Riail 166 : 
Vótáil chríochnaitheach

Riail 167 : 
Vótáil le glaoch rolla

Riail 168 : 
Vótáil leictreonach

Riail 169 : 
Vótáil le ballóid rúnda

Riail 170 : 
Mínithe ar vótáil

Riail 171 : 
Díospóidí maidir leis an vótáil
CAIBIDIL 6: TAIRISCINTÍ IDIRAGARTHA AGUS NÓS IMEACHTA

Riail 172 : 
Tairiscintí nós imeachta

Riail 173 : 
Pointí oird

Riail 174 : 
Neamh-inghlacthacht ábhair a thairiscint

Riail 175 : 
Tarchur ar ais chuig coiste

Riail 176 : 
Díospóireacht a chríochnú

Riail 177 : 
Díospóireacht agus vótáil a chur ar atráth

Riail 178 : 
An suí a chur ar fionraí nó a chríochnú
CAIBIDIL 7: TAIFEAD POIBLÍ AR NA hIMEACHTAÍ

Riail 179 : 
Miontuairiscí

Riail 180 : 
Téacsanna a ghlactar

Riail 181 : 
Tuarascálacha focal ar fhocal

Riail 182 : 
Taifead closamhairc ar na himeachtaí

TEIDEAL VII: COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
CAIBIDIL 1: COISTÍ - CUR AR BUN AGUS CUMHACHTAÍ

Riail 183 : 
Buanchoistí a chur ar bun

Riail 184 : 
Coistí speisialta a chur ar bun

Riail 185 : 
Coistí fiosrúcháin

Riail 186 : 
Comhdhéanamh na gcoistí

Riail 187 : 
Comhaltaí ionaid

Riail 188 : 
Dualgais na gcoistí

Riail 189 : 
An coiste atá freagrach as fíorú dintiúr

Riail 190 : 
Fochoistí

Riail 191 : 
Biúrónna na gcoistí

Riail 192 : 
Comhordaitheoirí coiste agus scáth-rapóirtéirí
CAIBIDIL 2: COISTÍ – FEIDHMIÚ

Riail 193 : 
Cruinnithe coiste

Riail 194 : 
Miontuairiscí cruinnithe coiste

Riail 195 : 
Vótáil i gcoiste

Riail 196 : 
Forálacha a bhaineann le suíonna iomlánacha agus is infheidhme i gcoiste

Riail 197 : 
Tráth na gCeisteanna i gcoiste

Riail 197a : 
Éisteachtaí poiblí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh
CAIBIDIL 3: TOSCAIREACHTAÍ IDIRPHARLAIMINTEACHA

Riail 198 : 
Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha a chur ar bun agus dualgais na dtoscaireachtaí sin

Riail 199 : 
Comhar le Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

Riail 200 : 
Comhchoistí parlaiminteacha

TEIDEAL VIII: ACHAINÍOCHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 201 : 
Ceart achainí

Riail 202 : 
Achainíocha a scrúdú

Riail 203 : 
Fógra maidir le hachainíocha

Riail 203a : 
Tionscnamh ó na saoránaigh

TEIDEAL IX: AN tOMBUDSMAN
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 204 : 
Toghadh an Ombudsman

Riail 205 : 
Gníomhaíochtaí an Ombudsman

Riail 206 : 
An tOmbudsman a chur as oifig

TEIDEAL X: ARDRÚNAÍOCHT NA PARLAIMINTE
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 207 : 
An Ardrúnaíocht

TEIDEAL XI: CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ A BHAINEANN LE PÁIRTITHE POLAITIÚLA AR LEIBHÉAL EORPACH
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 208 : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí an Uachtaráin

Riail 209 : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí an Bhiúró

Riail 210 : 
Cumhachtaí agus freagrachtaí an choiste fhreagraigh agus shuí iomlánach na Parlaiminte

TEIDEAL XII: NA RIALACHA NÓS IMEACHTA A CHUR I bhFEIDHM AGUS A LEASÚ
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 211 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a chur i bhfeidhm

Riail 212 : 
Na Rialacha Nós Imeachta a Leasú

TEIDEAL XIII: FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais

Riail 213 : 
Siombailí an Aontais

Riail 214 : 
Gnó gan chríochnú

Riail 215 : 
Leagan amach na n-iarscríbhinní

Riail 216 : 
Ceartúcháin

IARSCRÍBHINN I
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Cód Iompair d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa maidir le leasanna airgeadais agus coinbhleachtaí leasa

IARSCRÍBHINN II
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Tráth na gCeisteanna a sheoladh faoi Riail 116

IARSCRÍBHINN III
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Treoirlínte maidir le ceisteanna i gcomhair freagra scríofa faoi Riail 117 agus faoi Riail 118

IARSCRÍBHINN IV
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Treoirlínte agus prionsabail ghinearálta atá le leanúint nuair atá ábhair á roghnú lena gcur ar an gclár oibre le haghaidh díospóireachta ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta agus dá bhforáiltear faoi Riail 122

IARSCRÍBHINN V
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Scriosta

IARSCRÍBHINN VI
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Nós imeachta maidir le breithniú agus glacadh cinntí chun urscaoileadh a dheonú

IARSCRÍBHINN VII
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Cumhachtaí agus freagrachtaí na mbuanchoistí

IARSCRÍBHINN VIII
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Doiciméid rúnda agus doiciméid íogaire agus faisnéis rúnda agus faisnéis íogair

IARSCRÍBHINN IX
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Forálacha mionsonraithe lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa

IARSCRÍBHINN X
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Clár trédhearcachta

IARSCRÍBHINN XI
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Comhlíonadh Dhualgais an Ombudsman

IARSCRÍBHINN XII
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht mhídhleathach a dhéanann dochar do leasanna na gComhphobal a chosc

IARSCRÍBHINN XIII
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún maidir le nósanna imeachta chun Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún, arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE, a chur chun feidhme

IARSCRÍBHINN XIV
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Creat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach

IARSCRÍBHINN XV
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid

IARSCRÍBHINN XVI
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Treoirlínte maidir le léirmhíniú ar chaighdeáin iompair na bhFeisirí

IARSCRÍBHINN XVII
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Treoirlínte maidir le formheas an Choimisiúin

IARSCRÍBHINN XVIII
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
An nós imeachta maidir le húdarú a dheonú chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas

IARSCRÍBHINN XIX
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
An Eoraip a chur i láthair trí chomhpháirtíocht

IARSCRÍBHINNXX
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Dearbhú Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2007 maidir le socruithe praiticiúla i ndáil leis an nós imeachta comhchinnteoireachta (Airteagal 251 de Chonradh CE)

IARSCRÍBHINN XXI
Barr an leathanaighAr ais
Cód iompair maidir le caibidlíocht i gcomhthéacs an ghnáthnós imeachta reachtaigh
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais