Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - Februari 2013
PDF 1396k
Gå högst uppINNEHÅLL
 REGISTER
 ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

INNEHÅLL
AvdelningIIIII-1IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
BilagorIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

AVDELNING I: LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
Gå högst uppNästa
KAPITEL 1: EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 1 : 
Europaparlamentet

Artikel 2 : 
Obundet mandat

Artikel 3 : 
Valprövning

Artikel 4 : 
Mandatets varaktighet

Artikel 5 : 
Immunitet och privilegier

Artikel 6 : 
Upphävande av immunitet

Artikel 7 : 
Immunitetsförfaranden

Artikel 8 : 
Tillämpning av ledamotsstadgan

Artikel 9 : 
Ledamöternas ekonomiska intressen, ordningsregler, obligatoriskt öppenhetsregister och tillträde till parlamentet

Artikel 10 : 
Interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Artikel 11 : 
Observatörer
KAPITEL 2: UPPDRAG

Artikel 12 : 
Tillfällig ordförande

Artikel 13 : 
Nomineringar och allmänna bestämmelser

Artikel 14 : 
Val av talman – öppningsanförande

Artikel 15 : 
Val av vice talmän

Artikel 16 : 
Val av kvestorer

Artikel 17 : 
Mandattid

Artikel 18 : 
Lediga poster

Artikel 19 : 
Entledigande
KAPITEL 3: ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 20 : 
Talmannens uppgifter

Artikel 21 : 
Vice talmännens uppgifter

Artikel 22 : 
Presidiets sammansättning

Artikel 23 : 
Presidiets uppgifter

Artikel 24 : 
Talmanskonferensens sammansättning

Artikel 25 : 
Talmanskonferensens uppgifter

Artikel 26 : 
Kvestorernas uppgifter

Artikel 27 : 
Utskottsordförandekonferensen

Artikel 28 : 
Delegationsordförandekonferensen

Artikel 29 : 
Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen
KAPITEL 4: POLITISKA GRUPPER

Artikel 30 : 
Bildande av politiska grupper

Artikel 31 : 
De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

Artikel 32 : 
Tvärpolitiska grupper

Artikel 33 : 
Grupplösa ledamöter

Artikel 34 : 
Fördelning av platser i plenisalen

AVDELNING II: LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 35 : 
Kommissionens arbetsprogram

Artikel 36 : 
Respekt för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Artikel 37 : 
Kontroll av den rättsliga grunden

Artikel 37a : 
Delegering av lagstiftningsbefogenhet

Artikel 38 : 
Kontroll av ekonomisk förenlighet

Artikel 38a : 
Kontroll av respekten för subsidiaritetsprincipen

Artikel 39 : 
Parlamentets tillgång till handlingar och information till parlamentet

Artikel 40 : 
Parlamentets företrädare vid rådsmöten

Artikel 41 : 
Parlamentets initiativrätt enligt fördragen

Artikel 42 : 
Initiativ enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 43 : 
Behandling av lagstiftningstexter

Artikel 44 : 
Lagstiftningsförfaranden om initiativ som läggs fram av medlemsstater
KAPITEL 2: FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 45 : 
Betänkanden som avser lagstiftning

Artikel 46 : 
Förenklat förfarande

Artikel 47 : 
Betänkanden som inte avser lagstiftning

Artikel 48 : 
Initiativbetänkanden

Artikel 49 : 
Utskottsyttranden

Artikel 50 : 
Förfarande med associerade utskott

Artikel 51 : 
Förfarande med gemensamma utskottssammanträden

Artikel 52 : 
Utarbetande av betänkanden
KAPITEL 3: FÖRSTA BEHANDLINGEN
I utskotten

Artikel 53 : 
Ändring av ett förslag till lagstiftningsakt

Artikel 54 : 
Kommissionens och rådets ståndpunkt vid ändringsförslag
I kammaren

Artikel 55 : 
Avslutande av första behandlingen

Artikel 56 : 
Förkastande av kommissionsförslag

Artikel 57 : 
Antagande av ändringar till ett kommissionsförslag
Uppföljning

Artikel 58 : 
Uppföljning av parlamentets ståndpunkt

Artikel 59 : 
Nytt hörande av parlamentet

Artikel 60 : 
Utgår
KAPITEL 4: ANDRA BEHANDLINGEN
I utskotten

Artikel 61 : 
Översändande av rådets ståndpunkt

Artikel 62 : 
Förlängning av tidsfrister

Artikel 63 : 
Hänvisning till och förfarande i ansvarigt utskott
I kammaren

Artikel 64 : 
Avslutande av andra behandlingen

Artikel 65 : 
Avvisning av rådets ståndpunkt

Artikel 66 : 
Ändringsförslag till rådets ståndpunkt
KAPITEL 5: TREDJE BEHANDLINGEN
Förlikning

Artikel 67 : 
Sammankallande av förlikningskommittén

Artikel 68 : 
Delegationen till förlikningskommittén
I kammaren

Artikel 69 : 
Gemensamt utkast
KAPITEL 6: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET – AVSLUTANDE

Artikel 70 : 
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden

Artikel 70 a : 
Godkännande av ett beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar innan utskottet antar ett betänkande

Artikel 71 : 
Överenskommelse vid första behandlingen

Artikel 72 : 
Överenskommelse vid andra behandlingen

Artikel 73 : 
Krav i samband med utarbetande av lagstiftningsakter

Artikel 74 : 
Undertecknande av antagna rättsakter
KAPITEL 6a: KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Artikel 74a : 
Ordinarie förfarande för fördragsändringar

Artikel 74b : 
Förenklat förfarande för fördragsändringar

Artikel 74c : 
Anslutningsfördrag

Artikel 74d : 
Utträde ur unionen

Artikel 74e : 
En medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer

Artikel 74f : 
Parlamentets sammansättning

Artikel 74g : 
Fördjupat samarbete mellan medlemsstater
KAPITEL 7: BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 75 : 
Flerårig budgetram

Artikel 75a : 
Sammanträdeshandlingar

Artikel 75b : 
Behandling av budgetförslaget – första etappen

Artikel 75c : 
Finanspolitiskt trepartsmöte

Artikel 75d : 
Budgetförlikning

Artikel 75e : 
Slutgiltigt antagande av budgeten

Artikel 75f : 
Systemet med de provisoriska tolftedelarna

Artikel 76 : 
Ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten

Artikel 77 : 
Andra förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet

Artikel 78 : 
Parlamentets kontroll över genomförandet av budgeten
KAPITEL 8: INTERNA BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 79 : 
Parlamentets budgetberäkning

Artikel 79a : 
Förfarande för upprättandet av parlamentets budgetberäkning

Artikel 80 : 
Ekonomiska åtaganden och reglering av utgifter
KAPITEL 9: GODKÄNNANDEFÖRFARANDET

Artikel 81 : 
Godkännandeförfarandet
KAPITEL 10: Utgår

Artikel 82 : 
Utgår
KAPITEL 11: ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 83 : 
Yttranden i enlighet med artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 84 : 
Förfaranden som rör dialogen mellan arbetsmarknadens parter

Artikel 85 : 
Förfaranden för kontroll av frivilliga överenskommelser

Artikel 86 : 
Kodifiering

Artikel 87 : 
Omarbetning

Artikel 87a : 
Delegerade akter

Artikel 88 : 
Genomförandeakter och genomförandeåtgärder

Artikel 88a : 
Behandling genom förfarandet med associerade utskott eller förfarandet med gemensamma utskottssammanträden

AVDELNING IIa: YTTRE FÖRBINDELSER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 12: INTERNATIONELLA AVTAL

Artikel 89 : 
Utgår

Artikel 90 : 
Internationella avtal

Artikel 91 : 
Förfaranden enligt artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av internationella avtal eller fastställande av unionens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal
KAPITEL 13: UNIONENS EXTERNA REPRESENTATION OCH DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

Artikel 92 : 
Utgår

Artikel 93 : 
Särskilda representanter

Artikel 94 : 
Utgår

Artikel 95 : 
Internationell representation

Artikel 96 : 
Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 97 : 
Rekommendationer inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 98 : 
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna
KAPITEL 14: Utgår

Artikel 99 : 
Utgår

Artikel 100 : 
Utgår

Artikel 101 : 
Utgår
KAPITEL 15: Utgår

Artikel 102 : 
Utgår

AVDELNING III: ÖPPENHET OCH INSYN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 103 : 
Insyn i parlamentets verksamhet

Artikel 104 : 
Allmänhetens tillgång till handlingar

AVDELNING IV: FÖRBINDELSER MED ANDRA ORGAN
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 105 : 
Val av kommissionens ordförande

Artikel 106 : 
Val av kommissionen

Artikel 107 : 
Misstroendeförklaring mot kommissionen

Artikel 107a : 
Utnämning av domare och generaladvokater till Europeiska unionens domstol

Artikel 108 : 
Utnämning av revisionsrättens ledamöter

Artikel 109 : 
Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken
KAPITEL 2: UTTALANDEN

Artikel 110 : 
Uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet

Artikel 111 : 
Förklaringar av kommissionens beslut

Artikel 112 : 
Uttalanden av revisionsrätten

Artikel 113 : 
Uttalanden av Europeiska centralbanken

Artikel 114 : 
Rekommendation om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken
KAPITEL 3: PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 115 : 
Frågor för muntligt besvarande med debatt

Artikel 116 : 
Frågestund

Artikel 117 : 
Frågor för skriftligt besvarande

Artikel 118 : 
Frågor till Europeiska centralbanken för skriftligt besvarande
KAPITEL 4: RAPPORTER FRÅN ANDRA INSTITUTIONER

Artikel 119 : 
Årsrapporter och andra rapporter från andra institutioner
KAPITEL 5: RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 120 : 
Resolutionsförslag

Artikel 121 : 
Rekommendationer till rådet

Artikel 122 : 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer

Artikel 123 : 
Skriftliga förklaringar

Artikel 124 : 
Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Artikel 125 : 
Samråd med Regionkommittén

Artikel 126 : 
Begäran till EU-organ
KAPITEL 6: INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

Artikel 127 : 
Interinstitutionella avtal
KAPITEL 7: FÖRFARANDEN VID EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Artikel 128 : 
Förfaranden vid Europeiska unionens domstol

Artikel 129 : 
Utgår

AVDELNING V: FÖRBINDELSER MED NATIONELLA PARLAMENT
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 130 : 
Utbyte av uppgifter samt kontakter och ömsesidiga resurser

Artikel 131 : 
Konferensen mellan parlamentariska organ för EU-frågor (Cosac)

Artikel 132 : 
Parlamentariska konferenser

AVDELNING VI: SESSIONER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 133 : 
Parlamentets valperiod, sessioner, sammanträdesperioder, sammanträden

Artikel 134 : 
Sammankallande av parlamentet

Artikel 135 : 
Plats för sammanträden

Artikel 136 : 
Deltagande i sammanträden
KAPITEL 2: PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 137 : 
Förslag till föredragningslista

Artikel 138 : 
Förfarande i kammaren utan ändringsförslag och debatt

Artikel 139 : 
Kortfattad redogörelse

Artikel 140 : 
Godkännande och ändring av föredragningslistan

Artikel 141 : 
Särskild debatt

Artikel 142 : 
Brådskande förfarande

Artikel 143 : 
Gemensam debatt

Artikel 144 : 
Tidsfrister
KAPITEL 3: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 145 : 
Tillträde till plenisalen

Artikel 146 : 
Språk

Artikel 147 : 
Övergångsbestämmelser

Artikel 148 : 
Utdelning av handlingar

Artikel 149 : 
Fördelning av talartid samt talarlista

Artikel 150 : 
Anföranden på en minut

Artikel 151 : 
Personliga uttalanden
KAPITEL 4: ÅTGÄRDER VID LEDAMÖTERS ÖVERTRÄDELSE AV ORDNINGSREGLERNA

Artikel 152 : 
Omedelbara åtgärder

Artikel 153 : 
Påföljder

Artikel 154 : 
Internt förfarande för överklagande
KAPITEL 5: BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 155 : 
Beslutsförhet

Artikel 156 : 
Ingivande och framläggande av ändringsförslag

Artikel 157 : 
Ändringsförslags tillåtlighet

Artikel 158 : 
Omröstningar

Artikel 159 : 
Lika röstetal

Artikel 160 : 
Grundläggande principer för omröstningen

Artikel 161 : 
Omröstningsordning vid ändringsförslag

Artikel 162 : 
Behandling i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum

Artikel 163 : 
Delad omröstning

Artikel 164 : 
Rösträtt

Artikel 165 : 
Omröstning

Artikel 166 : 
Slutomröstning

Artikel 167 : 
Omröstning med namnupprop

Artikel 168 : 
Elektronisk omröstning

Artikel 169 : 
Sluten omröstning

Artikel 170 : 
Röstförklaringar

Artikel 171 : 
Invändningar beträffande omröstningar
KAPITEL 6: PROCEDURFRÅGOR

Artikel 172 : 
Förslag som rör förfaranden

Artikel 173 : 
Ordningsfrågor

Artikel 174 : 
Avvisning av ett ärende som otillåtligt

Artikel 175 : 
Återförvisning till utskott

Artikel 176 : 
Avslutande av debatt

Artikel 177 : 
Uppskjutande av debatt och omröstning

Artikel 178 : 
Avbrytande eller avslutande av sammanträde
KAPITEL 7: DOKUMENTATION AV SAMMANTRÄDEN

Artikel 179 : 
Protokoll

Artikel 180 : 
Antagna texter

Artikel 181 : 
Fullständigt förhandlingsreferat

Artikel 182 : 
Audiovisuell upptagning av förhandlingar

AVDELNING VII: UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER – TILLSÄTTNING OCH ANSVARSOMRÅDEN

Artikel 183 : 
Tillsättning av ständiga utskott

Artikel 184 : 
Tillsättning av särskilda utskott

Artikel 185 : 
Undersökningskommittéer

Artikel 186 : 
Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

Artikel 187 : 
Suppleanter

Artikel 188 : 
Utskottens ansvarsområden

Artikel 189 : 
Utskott med ansvar för valprövning

Artikel 190 : 
Underutskott

Artikel 191 : 
Utskottspresidium

Artikel 192 : 
Utskottssamordnare och skuggföredragande
KAPITEL 2: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER – ARBETSSÄTT

Artikel 193 : 
Utskottssammanträden

Artikel 194 : 
Protokoll från utskottssammanträden

Artikel 195 : 
Omröstningar i utskott

Artikel 196 : 
Bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden

Artikel 197 : 
Frågestund i utskott

Artikel 197 a : 
Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ
KAPITEL 3: INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 198 : 
Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

Artikel 199 : 
Samarbete med Europarådets parlamentariska församling

Artikel 200 : 
Gemensamma parlamentarikerkommittéer

AVDELNING VIII: FRAMSTÄLLNINGAR
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 201 : 
Rätt att inge framställningar

Artikel 202 : 
Prövning av framställningar

Artikel 203 : 
Tillkännagivande av framställningar

Artikel 203 a : 
Medborgarinitiativ

AVDELNING IX: OMBUDSMANNEN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 204 : 
Val av ombudsmannen

Artikel 205 : 
Ombudsmannens verksamhet

Artikel 206 : 
Avsättning av ombudsmannen

AVDELNING X: PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 207 : 
Generalsekretariat

AVDELNING XI: BEFOGENHETER GÄLLANDE POLITISKA PARTIER PÅ EUROPEISK NIVÅ
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 208 : 
Talmannens befogenheter

Artikel 209 : 
Presidiets befogenheter

Artikel 210 : 
Ansvarigt utskotts och plenums befogenheter

AVDELNING XII: TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 211 : 
Tillämpning av arbetsordningen

Artikel 212 : 
Ändring av arbetsordningen

AVDELNING XIII: DIVERSE BESTÄMMELSER
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 213 : 
Unionens symboler

Artikel 214 : 
Oavslutade ärenden

Artikel 215 : 
Bilagor till arbetsordningen

Artikel 216 : 
Rättelser

BILAGA I
Gå högst uppNästaFöregående
Uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter

BILAGA II
Gå högst uppNästaFöregående
Genomförande av frågestunden i artikel 116

BILAGA III
Gå högst uppNästaFöregående
Riktlinjer för frågor för skriftligt besvarande enligt artiklarna 117 och 118

BILAGA IV
Gå högst uppNästaFöregående
Riktlinjer och allmänna principer för att fastställa vilka frågor som ska tas upp på föredragningslistan till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer enligt artikel 122

BILAGA V
Gå högst uppNästaFöregående
Utgår

BILAGA VI
Gå högst uppNästaFöregående
Förfarande för överläggningar om och antagande av beslut om beviljande av ansvarsfrihet

BILAGA VII
Gå högst uppNästaFöregående
Ständiga utskotts ansvarsområden

BILAGA VIII
Gå högst uppNästaFöregående
Sekretessbelagda handlingar och känslig information

BILAGA IX
Gå högst uppNästaFöregående
Närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt

BILAGA X
Gå högst uppNästaFöregående
Öppenhetsregister

BILAGA XI
Gå högst uppNästaFöregående
Ombudsmannens ämbetsutövning

BILAGA XII
Gå högst uppNästaFöregående
Villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen

BILAGA XIII
Gå högst uppNästaFöregående
Överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG, om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG

BILAGA XIV
Gå högst uppNästaFöregående
Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

BILAGA XV
Gå högst uppNästaFöregående
Förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar

BILAGA XVI
Gå högst uppNästaFöregående
Riktlinjer för tolkning av ordningsreglerna för ledamöterna

BILAGA XVII
Gå högst uppNästaFöregående
Riktlinjer för godkännande av kommissionen

BILAGA XVIII
Gå högst uppNästaFöregående
Förfarande för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden

BILAGA XIX
Gå högst uppNästaFöregående
Samarbete för kommunikation om Europa

BILAGA XX
Gå högst uppNästaFöregående
Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 13 juni 2007 om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget)

BILAGA XXI
Gå högst uppFöregående
Uppförandekod för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy