Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - April 2013
PDF 1398k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

BILAGA VII  : Ständiga utskotts ansvarsområden (1)

I.    Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar.

2.    Förbindelser med andra EU-institutioner och EU-organ, FN och andra internationella organisationer och interparlamentariska församlingar när det gäller frågor som hör till utskottets ansvarsområde.

3.    Fördjupning av de politiska förbindelserna med tredjeland, särskilt länderna i unionens omedelbara närhet, med hjälp av omfattande samarbets- och stödprogram eller internationella avtal, till exempel associerings- och partnerskapsavtal.

4.    Inledande, genomförande och avslutande av förhandlingar om europeiska staters anslutning till Europeiska unionen.

5.    Mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden i tredjeland. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden.

Utskottet ska samordna arbetet i de gemensamma parlamentariska kommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de interparlamentariska delegationerna samt i de ad hoc-delegationer och valövervakningsdelegationer som hör till dess ansvarsområde.

II.    Utskottet för utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Främjande, tillämpning och övervakning av unionens politik för utvecklingssamarbete, däribland följande:

a)    Politisk dialog med utvecklingsländerna, bilateralt och i berörda internationella organisationer och interparlamentariska forum.
b)    Bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländerna.
c)    Främjande av demokratiska värden, god förvaltningssed och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna.

2.    AVS-EG-partnerskapsavtalet och förbindelser med relevanta organ.

3.    Parlamentets medverkan i valövervakningsuppdrag, när så är lämpligt i samarbete med andra berörda utskott och delegationer.

Utskottet ska samordna arbetet i de interparlamentariska delegationer och de ad hoc-delegationer som hör till utskottets ansvarsområde.

III.    Utskottet för internationell handel

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

Inrättande och genomförande av unionens gemensamma handelspolitik och unionens externa ekonomiska förbindelser, särskilt inom följande områden:

1.    Finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredjeland och regionala organisationer.

2.    Åtgärder beträffande teknisk harmonisering och standardisering på områden som omfattas av instrument inom folkrätten.

3.    Förbindelser med berörda internationella organisationer och med organisationer som främjar regional och handelsmässig integration utanför unionen.

4.    Förbindelser med Världshandelsorganisationen (WTO), däribland dess parlamentariska dimension.

Utskottet ska hålla kontakt med berörda interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av förbindelserna med tredjeland.

IV.    Budgetutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Den fleråriga budgetramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.

2.    Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.

3.    Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.

4.    Budgeten för de decentraliserade organen.

5.    Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.

6.    Europeiska utvecklingsfondens budgetering, men utskottet får inte inkräkta på ansvarsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EG-partnerskapsavtalet.

7.    Alla unionsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga budgetramen, men utskottet får inte inkräkta på berörda utskotts ansvarsområden.

8.    Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 78.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över byggnadsprojekt med avsevärda ekonomiska konsekvenser.

9.    Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

V.    Budgetkontrollutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som ska fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.

2.    Avslutning av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för Europeiska unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av Europeiska unionen, däribland införande av de avsatta medel som ska överföras samt reglerandet av konton.

3.    Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.

4.    Kontroll av kostnadseffektiviteten av unionens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden.

5.    Granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala i sådana fall och ett allmänt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen.

6.    Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.

7.    Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

VI.    Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med berörda institutioner och organisationer).

2.    Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredjeland, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).

3.    Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).

4.    Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.

5.    Skattebestämmelser.

6.    Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.

VII.    Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Sysselsättningspolitik och alla aspekter av socialpolitik, exempelvis arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd.

2.    Åtgärder beträffande arbetsmiljö.

3.    Europeiska socialfonden.

4.    Yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer.

5.    Fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer.

6.    Dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

7.    Alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering.

8.    Förbindelser med följande organ:

-    Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop).
-    Europeiska institutet för förbättring av arbets- och levnadsvillkor.
-    Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.
-    Europeiska arbetsmiljöbyrån.
    Förbindelser med andra berörda EU-organ och internationella organisationer.

VIII.    Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:

a)    Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.
b)    En hållbar utveckling.
c)    Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
d)    Återställande av miljöskador.
e)    Civilskydd.
f)    Europeiska miljöbyrån.
g)    Europeiska kemikaliemyndigheten

2.    Folkhälsa, särskilt inom följande områden:

a)    Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)    Läkemedel och kosmetika.
c)    Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)    Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

3.    Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:

a)    Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)    Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)    Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.

IX.    Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Unionens industripolitik och tillämpning av ny teknik, bland annat åtgärder som rör små och medelstora företag.

2.    Unionens forskningspolitik, bland annat spridning och utnyttjande av forskningsresultat.

3.    Rymdpolitik.

4.    Verksamhet vid det gemensamma forskningscentrumet och centralbyrån för åtgärder inom kärnfysikområdet liksom JET, Iter och andra projekt inom samma område.

5.    Unionsåtgärder som rör energipolitik i allmänhet, säkerhet när det gäller energiförsörjning och energieffektivitet, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom energisektorn.

6.    Euratomfördraget och Euratoms försörjningsbyrå, kärnsäkerhet, avveckling och avfallshantering inom kärnkraftsområdet.

7.    Informationssamhället och informationsteknik, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom telekommunikationssektorn.

X.    Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Samordning på unionsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden samt frågor som rör tullunionen, framför allt:

a)    Den fria rörligheten för varor, bland annat harmonisering av tekniska standarder.
b)    Etableringsrätten.
c)    Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.

2.    Åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för att den inre marknaden ska fungera.

3.    Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet, när det gäller upprättandet av den inre marknaden.

XI.    Utskottet för transport och turism

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:

a)    Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.
b)    Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.
c)    Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredjeland.
d)    Transportsäkerhet.
e)    Förbindelser med internationella transportorganisationer.

2.    Posttjänster.

3.    Turism.

XII.    Utskottet för regional utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

Regionalpolitik och sammanhållningspolitik, framför allt följande:

a)    Europeiska fonden för regional utveckling, Sammanhållningsfonden och andra instrument för Europeiska unionens regionalpolitik.

b)    Bedömning av hur övrig unionspolitik påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

c)    Samordning av unionens strukturinstrument.

d)    De yttersta randområdena och öregionerna samt gränsöverskridande och interregionalt samarbete.

e)    Förbindelser med Regionkommittén, organisationer för interregionalt samarbete och med lokala och regionala myndigheter.

XIII.    Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Genomförande och utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

2.    Landsbygdens utveckling, däribland verksamhet som bedrivs med hjälp av relevanta finansiella instrument.

3.    Lagstiftning om

a)    veterinärmedicinska frågor och växtskyddsfrågor samt djurfoder, förutsatt att åtgärderna inte syftar till att skydda mot risker för människans hälsa,
b)    djuruppfödning och djurskydd.

4.    Förbättring av kvaliteten på jordbruksprodukter.

5.    Tillgång på jordbruksråvaror.

6.    Gemenskapens växtsortsmyndighet.

7.    Skogsbruk.

XIV.    Fiskeriutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Den gemensamma fiskeripolitikens genomförande, dess utveckling och förvaltning.

2.    Bevarande av fiskbestånden.

3.    Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter.

4.    Strukturpolitik inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, däribland de finansiella instrumenten för utveckling av fisket.

5.    Internationella fiskeriavtal.

XV.    Utskottet för kultur och utbildning

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt

a)    förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,
b)    skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,
c)    bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.

2.    Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.

3.    Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.

4.    Ungdomspolitik och utveckling av en politik för idrott och fritid.

5.    Informations- och mediepolitik.

6.    Samarbete med tredjeland på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.

XVI.    Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Tolkning och tillämpning av unionslagstiftning, unionens rättsakters överensstämmelse med primärrätten, inbegripet valet av rättslig grund för rättsakterna och respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

2.    Tolkning och tillämpning av folkrätten, i den utsträckning Europeiska unionen berörs.

3.    Förenkling av unionsrätten, särskilt förslag till kodifiering av unionslagstiftningen.

4.    Rättsligt skydd för parlamentets rättigheter och befogenheter, särskilt vid parlamentets deltagande i processer inför Europeiska unionens domstol.

5.    Unionsrättsakter som påverkar medlemsstaternas rättsordning inom följande områden:

a)    Civilrätt och handelsrätt.
b)    Bolagsrätt.
c)    Immaterialrätt.
d)    Processrätt.

6.    Åtgärder när det gäller rättsligt samarbete och förvaltningssamarbete i civilrättsliga frågor.

7.    Miljöansvar och påföljder vid miljöbrott.

8.    Etiska frågor i samband med ny teknik när förfarandet med associerade utskott tillämpas med berörda utskott.

9.    Ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens personal.

10.    Privilegier och immunitet samt granskning av bevis för nyvalda ledamöter.

11.    Organisation och ställning för Europeiska unionens domstol.

12.    Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

XVII.    Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Skyddet inom unionens territorium av de medborgarliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.    Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

3.    Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.

4.    Förverkligande och fördjupning av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, framför allt följande:

a)    Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.
b)    Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
c)    Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

5.    Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europol, Eurojust och Cepol och andra organ och kontor inom samma område.

6.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

XVIII.    Utskottet för konstitutionella frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande och genomförande av konvent och regeringskonferenser.

2.    Genomförande av EU-fördraget och utvärdering av hur det fungerar.

3.    De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar.

4.    Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 127.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.

5.    Enhetlig valordning.

6.    Europeiska politiska partier, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.

7.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

8.    Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.

XIX.    Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och unionsåtgärder i samband med detta.

2.    Främjande av kvinnors rättigheter i tredjeland.

3.    Politik för lika möjligheter, däribland lika möjlighet för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.

4.    Undanröjande av alla former av könsdiskriminering.

5.    Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer (”gender mainstreaming”).

6.    Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.

7.    Informationspolitik med avseende på kvinnor.

XX.    Utskottet för framställningar

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Framställningar.

2.    Förbindelser med Europeiska ombudsmannen.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 6 maj 2009.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy