Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Απρίλιος 2013
PDF 2620k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΟΠΣΤΥΦΧΨΩCEO
Οι αραβικοί αριθμοί αναφέρονται στα άρθρα του Κανονισμού. Οι ρωμαϊκοί αριθμοί αναφέρονται στα παραρτήματα· τα γράμματα ή οι αραβικοί ή ρωμαϊκοί αριθμοί που τους ακολουθούν αναφέρονται σε τμήματα, άρθρα ή παραγράφους των παραρτημάτων αυτών.
Α
Αρχή σελίδαςΕπόμενο
Αγόρευση
ενός λεπτού 150, 179
κατανομή χρόνου 149
προτεραιότητα 149
Αγορητές 172
Άδειες ελεύθερης διακίνησης 5
Αθλητισμός VII.XV
Αίθουσα συνεδριάσεων
είσοδος 145
κατανομή θέσεων 34
τήρηση τάξης 153
Αίτηση
επί της διαδικασίας 20, 172
κατεπείγοντος 142
Αιτιολογήσεις ψήφου 20
γραπτές 170
καταχώριση στα Πλήρη Πρακτικά 170
προφορικές 170
Αιτιολογική έκθεση 52
ΑΚΕ VII.II
Ακροάσεις 185, 192, 197 α, XVII
Ακυρότητα τροπολογιών 156 - 157
Αλιεία VII.XIV
Αναβολή
συζήτηση 177
ψηφοφορία 177
Αναγνώσεις 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
δεύτερη 61 - 66, 72
περάτωση 55
πρώτη 37, 38, 39, 53 - 59, 71
τρίτη 67 - 69, 73
ψηφοφορία 55
Αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας 87
Αναλογικότητα 38 α, 44
Αναπομπή σε επιτροπή 175
απαλλαγή VI.4
διορθωτικά 216
θέση του Συμβουλίου 43
πρόταση νομοθετικης πράξης 56 - 57
Αναπομπή στο Κοινοβούλιο 59
Ανάπτυξη και Συνεργασία VII.II
Ανάπτυξη της Υπαίθρου VII.XIII
Αναστολή
αξιώματος 153
συμμετοχής σε αντιπροσωπεία 153
συμμετοχής σε επιτροπή 153
Αναφορές VII.XX
γνωστοποίηση 203
δικαίωμα αναφοράς 201
εμπιστευτική εξέταση 201
εξέταση 202
πρωτοβουλία πολιτών 203 α
πρωτόκολλο 201
Αντιπρόεδροι
εκλογή 13, 15, 17
καθήκοντα 21 - 22, 25, 68, 197 α
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος 96, 116
Αντιπροσωπείες 23, 146
αναστολή συμμετοχής 153
διακοινοβουλευτικές 28, 198, VII.II
 αρμοδιότητες 198
 καθήκοντα 198
 μέλη 198
 σύσταση 198
διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών 28
εξωτερικές της Ένωσης 95
μόνιμες 25, 198
ad-hoc 25
Αξιωματούχοι 12 - 21, 153
αναπλήρωση 18
αναστολή αξιώματος 153
αφαίρεση αξιώματος 153
εκλογή 14 - 16
θητεία 17
πρόωρη λήξη καθηκόντων 19
υποψηφιότητες 13
Απαλλαγή VI
άλλα όργανα 77
απόφαση VI.6
άρνηση VI.3, VI.5
δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 112
διαδικασία VI.5
έκθεση VI.2, VI.3
Επιτροπή 76 - 77
χορήγηση 76 - 77, VI.3, VI.5
ψηφοφορίες VI.4, VI.5
Απαράδεκτο (θέμα συζήτησης) 174
Απαρτία 155
Απασχόληση VII.VII
Απάτη 10
καταπολέμηση 10, XII
Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας 86 - 87
Αποβολή βουλευτή 152
Αποζημίωση
απώλεια δικαιώματος 153
Αποκλεισμός βουλευτή 153
Απόρρητο 103, 185, VIII.Α, VIII.Β, VIII.E
Αποχώρηση από την Ένωση 74 δ
Αρμοδιότητες
εκτελεστικές της Επιτροπής XIII
επιτροπών 25, 50 - 51, 188, 200, 210, VII
Άρση ασυλίας 7
Ασυλία 5 - 6
άρση 6
υπεράσπιση 6
Ασυμβίβαστο 4
Ασφάλεια πληροφοριών VIII.E
Αταξία στην αίθουσα 154
Αφαίρεση αξιώματος 153
Β
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Βιομηχανία VII.IX
Βοηθοί 9, 193, X
Βουλευτές 1 - 5, 7 - 9, 136, 145, I
δικαίωμα ψήφου 164
εκλογή 1
έξοδα και αποζημιώσεις 8
Καθεστώς 8, I, VII.XVI
μη εγγεγραμμένοι 33, 192
οικονομικά συμφέροντα I
πρώην 6, 9, I, X
Γ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Γαλάζια κάρτα 149
Γενική Γραμματεία 207
Γενικός Γραμματέας 4, 147, 152, 207, 209
έκθεση 79
Γεωργία VII.XIII
Γλώσσες 23, 87 α, 147, 185, 201
επίσημες 146
Γνωμοδότηση 43
άλλης επιτροπής 202
αρμόδιας επιτροπής 80
διαδικασία 83
επί συστάσεων του Συμβουλίου 83
επιτροπών 49, 121, VI.1, VII
Κοινοβούλιο 55, 58 - 59, 90
Γνωστοποίηση αναφορών 203
Γραμματεία
μη εγγεγραμμένοι 33
πολιτικές ομάδες 31
Γραπτές δηλώσεις
για εγγραφή στο Πρωτόκολλο 123
για τα Πλήρη Πρακτικά 149
Γραπτές ερωτήσεις 116 - 117, II
Δ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Δαπάνες
ανάληψη 80
εκκαθάριση 80
Δελτίο εισόδου 145
Δελτίο του Κοινοβουλίου 29
Δεύτερη ανάγνωση 61 - 66, 72
απόρριψη θέσης του Συμβουλίου 65
εξέταση σε επιτροπή 61 - 63
εξέταση στην Ολομέλεια 64 - 66, 72
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών 51
περάτωση 64
συμφωνία 70, 72, XX, XXI
σύσταση 63
ψηφοφορία 64 - 66, 72
Δηλώσεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 108, 112
Επιτροπή 65, 110
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 109, 113
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 110
Συμβούλιο 110
του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής 105
υποψηφίων Επιτρόπων 106
Δημοκρατία 209 - 210
Δημόσια υγεία VII.VIII
Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών 197 α
Δημοσιονομικές διατάξεις 75
Δημοσιονομικές επιπτώσεις 38, 42
Δημοσιονομική συμβατότητα
έλεγχος 38
Δημοσιονομικό δελτίο 41, 45, 47
Δημόσιο πρωτόκολλο αναφορών 201 - 202
Δημοσιότητα
αποφάσεις 29
εργασίες 96, 193, VII, XIII
συζήτηση στην Ολομέλεια 179, 181
Διαβούλευση 43
δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις 90
εκθέσεις 45
επί πρωτοβουλίας κράτους μέλους 44
Επιτροπή των Περιφερειών 125
ΚΕΠΠΑ 96
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 124
συστάσεις του Συμβουλίου (άρθρο 140 ΣΛΕΕ) 83
Διαδικασία
αιτήσεις επί 20, 172
απαλλαγής VI.5
απλοποιημένη 46
γνωμοδότησης (συστάσεις του Συμβουλίου 83
διαβούλευσης 37
έγκρισης 81, 90
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 128
κανονιστική 215
κατεπείγοντος 142
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών 51
νομοθετική 35, 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
παρακολούθησης 58 - 59, 71
σε επιτροπή 194 - 195, 216
συνδιαλλαγής 43, 67 - 68, XX
συνεργασίας 37, 65 - 66, 72, 158
συνήθης νομοθετική 37, 38, 65 - 67, 72 - 73
συνοπτικής παρουσίασης 48, 139
του προϋπολογισμού 75 - 78, VII.IV
χωρίς έκθεση 46, 137
χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση 138
ψηφοφορίας 158
Διακομματικές ομάδες 32
Διακοπή της συνεδρίασης 154
Διάλογος με το Συμβούλιο 58
Διαμεσολαβητής 201, VII.XX
ακρόαση 206
απαλλαγή 206
διορισμός 204
δράση 205
καθεστώς XI.Α
καθήκοντα 205
όροι άσκησης καθηκόντων XI.Α
παραίτηση 206
παύση 206
υποψηφιότητες 204
Διανομή εγγράφων 148
Διαπιστευμένοι βοηθοί 9, X
Διαπραγματεύσεις προσχώρησης 200
Διαπραγματευτική ομάδα 70
Διάσκεψη Κοινοβουλίων 132
Διάσκεψη των Προέδρων 24, 137, XVII
ερωτήσεις 29
καθήκοντα 19, 25, 70 - 70 α, 153, 210
σύνθεση 24
Διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών 28
Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών 27, 70, 197 α, XVII
Διάταξη των εργασιών 137, 140, 142 - 144
Διατάραξη της τάξης 152 - 153, XVI
άμεσα μέτρα 152
εκτός των συνεδριάσεων XVI
εντός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου XVI
κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης 152
Διαφάνεια
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου 103, XVII
Μητρώο 9, X
νομοθετική διαδικασία 39
οικονομικά συμφέροντα βουλευτών I
Διεθνείς συμφωνίες 51, 81, 90, XIV.3
αναστολή 91
εφαρμογή 91
Διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος 96
ειδικοί εντεταλμένοι 93
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων 145 - 146, 148 - 154
Διερμηνεία 146, 185
Δικαίωμα
αναφοράς 201
ενημέρωσης σχετικά με φακέλους 5
ψήφου 164
Δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα 98, 122, 209 - 210, VII.XVII
 παραβίαση 122
θεμελιώδη 36, 42, 81, VII.XVII
του Κοινοβουλίου 128
των Γυναικών VII.XIX
των Πολιτών VII.XVII
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 77, 204, VII.XVI
προσφυγές 128, VI.6
Διοργανικές διαπραγματεύσεις κατά τη νομοθετική διαδικασία 70 - 70 α
Διοργανικές συμφωνίες 127, 215, VIII.Β
πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες VIII.Β, VIII.E
 εφαρμογή VIII.Γ
Διορθωτικά 180, 216
Διορισμοί
Διαμεσολαβητής 204
ειδικοί εντεταλμένοι 93
Ελεγκτικό Συνέδριο 108
Επιτροπή 105 - 106, 192, XVII
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 109
ορισθείς Επίτροπος 106, 192, XVII
Δράση του Διαμεσολαβητή 205
Δραστηριότητες του Κοινοβουλίου
δημοσιότητα 96, 179, 181, 193, VII, XIII
διαφάνεια 103
Δωδεκατημόρια
προσωρινά 75
Δώρα ή παρόμοιες παροχές I
Δωροδοκία
καταπολέμηση XII
Ε
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Έγγραφα
δημοσίευση 104
διαβάθμιση VIII.E
διανομή 148
εμπιστευτικά και ευαίσθητα VIII, VIII.Α, VIII.Β, VIII.Γ, VIII.E
εξέταση VIII.E
κατηγορίες 104
μητρώο 104
νομοθετικά 156
πρόσβαση του κοινού 104, XV
συνόδου 75 α
Έγκριση 81, 90
λογαριασμών 80
νομοθετική διαδικασία 81
προϋπολογισμού 75 ε
Εθελοντικές συμφωνίες 85
Εθνικά κοινοβούλια
αιτιολογημένη γνώμη 38 α
Ειδικοί εντεταλμένοι 93
Εισηγητής 4, 19, 23, 43, 46, 49, 58, 63, 65, 68, 70, 86, 87 α - 88, 142, 172, 185, 195, XVII
σκιώδης 70, 192
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων 145
Εκθέσεις
αιτιολογικές 45
απαλλαγής VI.2, VI.3
από άλλα όργανα 119
Γενικού Γραμματέα 79
δεύτερη έκθεση 56 - 57
διαδικασία χωρίς έκθεση 46, 137
εξεταστικής επιτροπής 185
εξουσιοδότηση σύνταξης 48
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 185, IX
με βάση προτάσεις ψηφίσματος 120
μη νομοθετικές 47
νομοθετικές 45
προσωρινές 81
προφορικές 52, 56 - 57
πρωτοβουλίας 25, 48, 50, XVII
στρατηγικές 48, XVII
της Επιτροπής 119
Εκκρεμή ζητήματα 214
Εκλογή
Αντιπρόεδροι 15, 17
Επιτροπή 106, XVII
Κοινοβούλιο 1
Κοσμήτορες 13, 16 - 18
Πρόεδρος 13 - 14, 17 - 18
Πρόεδρος της Επιτροπής 105
Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 40
Έκτακτη συζήτηση 141
Εκτέλεση του Προϋπολογισμού 75, 76 - 78
Εκτελεστικά μέτρα 88 - 88 α, 128
Εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής XIII
Εκτελεστικές πράξεις 88 - 88 α, 128
Ελεγκτικό Συνέδριο 77, VI.1, VII.V
δηλώσεις 112
διορισμός μελών 108
Έλεγχος
εντολή 12, 189, VII.XVI
νομική βάση 37
Έμβλημα 213
Εμπιστευτικότητα 9, 23, 29, 185, VIII, VIII.Α, VIII.Β, VIII.Γ, VIII.E, IX, XV
Εναρκτήριος λόγος 14
Ενέργεια VII.IX
Ενημερωτικές αποστολές και μελέτες 23, 188
Εντολή 2
ανεξαρτησία 2
διάρκεια 4
έλεγχος 3, 12, VII.XVI
Εντολή διαπραγμάτευσης 70, 130
Εξέταση
αναφορές 202
απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής VI.6
έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου 156
έκθεση VI.4
εμπιστευτικά έγγραφα VIII.Α, VIII.Β, VIII.Γ, VIII.E
θέματα
 χωρίς συζήτηση 138
 χωρίς τροπολογίες 138
του σχεδίου προϋπολογισμού 75 β
των πραγμάτων IX
Εξεταστικές επιτροπές IX
έκθεση 185
λειτουργία 185
περάτωση εργασιών 185
πορίσματα 185
προθεσμία 185
σύσταση 185
Έξοδα και αποζημιώσεις βουλευτών 8
Εξουσίες ελέγχου 86, 88, 128
Εξωτερική πολιτική VII.I
Εξωτερικό εμπόριο VII.III
Επείγουσες και έκτακτες συνεδριάσεις 97
Επικουρικότητα 38 α, 42, 44
Επίσημη Εφημερίδα 23, 30, 72, 74, 75 ε, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
Επιτροπές 183 - 184, 196, VII
ακροάσεις 106, 108 - 109
αναπομπή 175
αναστολή συμμετοχής 153
αρμοδιότητα 49 - 50
 για γνωμοδότηση 49, 63
 επί της ουσίας 42 - 43, 50, 63, 70
αρμοδιότητες 183 - 184, 188, VII
γνωμοδοτήσεις 49, VI.1
δεύτερη ανάγνωση 61 - 63, XX
διαδικασία 193 - 194, 196 - 197
διάσκεψη των προέδρων 27
διορθωτικά 216
ειδικές 184, 188, 190
έκθεση 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
εκλογή μελών 183
έλεγχος της εντολής 3, 189, VII.XVI
εξεταστικές 25, 185 - 186, 188, IX
επιτροπή συνδιαλλαγής 67 - 69
καθήκοντα 25, 188
κοινές συνεδριάσεις 51
μικτές XVII
μικτές κοινοβουλευτικές 200
μόνιμες 183
παραπομπή 63
προεδρείο 191
πρόεδρος 27
προσωρινές 184, 188, 190
πρώτη ανάγνωση 37, 38, 39, 53 - 54
συμμετοχή 153, 193
συνδεδεμένες 50, 56, 70, 88 - 88 α, 197 α, VII.XVI, XVII, XVIII
συνεδριάσεις 193
σύνθεση 25, 186
συνοπτικά πρακτικά 194
συντονιστής 192
σύσταση 160, 184
τόπος συνεδριάσεων 135
τρίτη ανάγνωση 67 - 68, XX
υποψηφιότητες 186
ψηφοφορία 195 - 196
ώρα των ερωτήσεων 197
Επιτροπή
αιτήσεις γνωμοδότησης, διαβούλευση 43
ανάκληση πρότασης 56
απαλλαγή 76 - 77
απόρριψη 106
απόρριψη πρότασης 56
απόσυρση πρότασης 39, 58, 65
γραπτές ερωτήσεις 116 - 117, II
δηλώσεις 65, 110 - 111
διαπραγματευτική εντολή 90
εκλογή 106
εκλογή Προέδρου 105
εκτελεστικές αρμοδιότητες 88 - 88 α, XIII
ερωτήσεις 115 - 117
ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 185
ετήσιο πρόγραμμα 35
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 37 α, 87 α
μέλη 106
νομοθετικό πρόγραμμα (βλ. πρόγραμμα εργασίας)
πρόγραμμα εργασίας 35, XIV.4
πρόταση μομφής 107
προφορικές ερωτήσεις 115
συμφωνία πλαίσιο VIII.E, XIV
συνέχειες που δόθηκαν 58 - 59
τροπολογίες σε πρόταση 57
τροποποίηση πρότασης 53
Επιτροπή συνδιαλλαγής 62, 69
αντιπροσωπεία
 θητεία μελών 68
 ορισμός μελών 68
κοινό σχέδιο 69
σύγκληση 67
Επιτροπή των Περιφερειών 9, 77
διαβούλευση 125
Έρευνα VII.IX, IX
Ερωτήσεις
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 118, III
κατά προτεραιότητα 117
με αίτημα γραπτής απάντησης 117, III
με αίτημα προφορικής απάντησης 115
Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες 29
συμπληρωματικές II
ώρα των ερωτήσεων 116, II
Εσωτερικές Υποθέσεις VII.XVII
Εσωτερική αγορά VII.X
Ευαίσθητες πληροφορίες VIII
επεξεργασία από το Κοινοβούλιο VIII.E
πολιτική άμυνας και ασφάλειας VIII.Β, VIII.Γ
πρόσβαση του Κοινοβουλίου VIII.Β
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
δηλώσεις 113
διορισμοί 109
ερωτήσεις 118
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 110
Εφαρμογή
Κανονισμός 20, 173, 211
κοινοτικό δίκαιο 185
Ζ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ζήτημα
ακυρότητα 214
εκκρεμές 214
μείζονος ενδιαφέροντος 141
προσωπικό 151
σημαντικό πολιτικό 141, 150
Η
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ημερήσια διάταξη
διαγραφή θεμάτων 122
διανομή 137
εγγραφή θεμάτων 7, 52, 57 - 58, 63 - 64, 69, 87 α, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, VI.4
εγγραφή προφορικών ερωτήσεων 115
έγκριση 140
επιλογή θεμάτων IV
επιτροπής 4
κατάρτιση 155
σχέδιο 25, 70 α, 137
τελικό σχέδιο 140, 149
τροποποίηση 140
Θ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Θεμελιώδεις αρχές 9, VII.XVIII
Θεμελιώδη δικαιώματα 36, 42, 81, VII.XVII
Θέση της Επιτροπής 44, 54, 57, 61, 66, XIV
Θέση του Συμβουλίου 43
ανακοίνωση 61
απόρριψη 63 - 65, 158, 179
έγκριση 64
έγκριση χωρίς τροπολογίες 72
τροπολογίες 66
Θεωρεία 145
Θητείες 17, 19
Ι
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ίσες ευκαιρίες VII.XIX
Ισοψηφία 14 - 15, 22, 159, 191
Ιστοθέση/ιστοσελίδα 29, 32, 104, I, X
Κ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Καθεστώς
του Διαμεσολαβητή XI.Α
των βουλευτών VII.XVI
Καθήκοντα
Αντιπρόεδροι 21
Διαμεσολαβητής XI
Διάσκεψη των Προέδρων 25
Κοσμήτορες 26
Προεδρείο 23
Πρόεδρος 20
Κακή διοίκηση 205
Κανόνες συμπεριφοράς 9, 152, XVI
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 104, VIII.Α, XV
Κανονισμός του Κοινοβουλίου
εξέταση στην αρμόδια επιτροπή 211
ερμηνεία 211
εφαρμογή 20, 173, 211, VII.XVIII
παραρτήματα 127
παρατηρήσεις επί της εφαρμογής 20, 173
τροποποίηση 212, VII.XVIII
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού VII.XVI
Κανονιστικές διαδικασίες 215
Κάρτες ελευθέρας εισόδου 9, X
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 37 α, 87 α
Κατάλογος
υποστηρικτών αναφοράς 202
Καταναλωτές
προστασία VII.X
Κατανομή
θέσεων 34
χρόνου αγόρευσης 149
Καταπολέμηση απάτης, δωροδοκίας XII
Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου 79
Κατεπείγον 142
αίτηση 142
ψηφοφορία επί αίτησης 142
Κείμενα
εγκριθέντα 180
νομική-γλωσσική επεξεργασία 71, 74, 180, XX
οριστική διατύπωση 71, 74, 180
Κενές θέσεις
πλήρωση 186
ΚΚΕρ VII.IX
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) VII.I
βασικές επιλογές 96
δημοσιονομικές πλευρές 96
έγκριση 97
Κοινή συζήτηση 143
Κοινοβουλευτική περίοδος 133
Κοινοβούλια των κρατών μελών 25, 130
Κοινοβούλιο
γνωμοδότηση 55, 58 - 59, 90
Δελτίο 29
δικαιώματα 128
έγκριση 81, 90
εκλογή 1
κατάσταση προβλέψεων 79
σύγκληση 134
σύμφωνη γνώμη 74 ε
σύνθεση 74
Κοινοτική νομοθεσία
κωδικοποίηση 86
Κοινοτικό δίκαιο IX
αναδιατύπωση 87
απλοποίηση 86 - 87
εφαρμογή 185, VII.XVI, IX
παραβιάσεις 185
Κοινωνικές Υποθέσεις VII.VII
Κοινωνικοί εταίροι 84
Κοινωνικός διάλογος 84
Κοσμήτορες
εκλογή 13, 16 - 17
καθήκοντα 9, 19, 22, 26, 32, X
Κράτος δικαίου 81, 209 - 210
Κυρώσεις 153 - 154
Κώδικας δεοντολογίας 9, 19, I, X, XIV, XXI
Κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας 86
Λ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Λήξη καθηκόντων
πρόωρη 19
Λογαριασμοί VII.V
έγκριση 80
Μ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Μειοψηφία
απόψεις 52
Μέλη
αναπληρωτές 187
Ελεγκτικό Συνέδριο 108
επιτροπές 186
Επιτροπή 106
επιτροπή συνδιαλλαγής 68
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 109
τακτικά επιτροπών 187
υποεπιτροπές 190
Μέσα Ενημέρωσης VII.XV
Μεταφορές VII.XI
Μεταφράσεις 70 α, 185
Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές 33, 68, 149, 186 - 187, 192
Μη νομοθετική πρόταση 138
Μητρώο
δηλώσεων υποστήριξης διακομματικών ομάδων σε χρήματα ή είδος I
Διαφάνεια 9, X
εγγράφων 104
εκπροσώπων συμφερόντων 9, X
Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές 200
Μομφή
σε βουλευτή 153
στην Επιτροπή 107
Ν
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Νεότητα VII.XV
Νομικά Θέματα VII.XVI
Νομική βάση 42, 81
αρμόδια επιτροπή VII.XVI
διεθνείς συμφωνίες 90
έλεγχος 37
νομοθετική πρωτοβουλία 42
τροποποίηση 59
Νομισματική πολιτική 113
Νομοθετικά έγγραφα 156
εξέταση 43
Νομοθετικές πράξεις 73
Νομοθετική διαδικασία 35, 38, 39, 43, 53, 59, 70, 87, 216, XX
διοργανικές διαπραγματεύσεις 70, XXI
περάτωση 65
συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση 70, 72, XXI
συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση 70, 71, XX, XXI
Νομοθετική πρόταση 42, 46, 81, 138
Νομοθετική πρωτοβουλία 35, 44
Νομοθετικό πρόγραμμα - Επιτροπή (βλ. πρόγραμμα εργασίας)
Νομοθετικό ψήφισμα 44 - 45, 55, 158
Ο
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Οικονομικά συμφέροντα
βουλευτών 3, I
δήλωση I
Κοινοτήτων 10
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 9, 77
διαβούλευση 124
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική VII.VI
Οικονομική πολιτική
προσανατολισμοί 114
συστάσεις 114
Ολομέλεια
δεύτερη ανάγνωση 64 - 66, 72
Πλήρη Πρακτικά 181
προϋπολογισμός 75 ε
πρώτη ανάγνωση 43, 55 - 57
Συνοπτικά Πρακτικά 179
τρίτη ανάγνωση 69
τροπολογίες 49, 162
Ομάδες
ανεπίσημες βουλευτών 32, I
διακομματικές 32, I
ειδικών συμφερόντων 9, X
 εκπρόσωποι X
Ονομαστική ψηφοφορία 160
Όργανα
άλλα 25
σχέσεις 25
Οργανόγραμμα 207
Π
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Παιδεία VII.XV
Παραβίαση
ανθρώπινα δικαιώματα 98, 122, 137
αρχές κράτους δικαίου 122, 137
δημοκρατία 122, 137
θεμελιώδεις αρχές 74 ε
κοινοτικό δίκαιο 185
Παραδεκτό 202
αναφορές 201
ερωτήσεις 116, II
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 117
τροπολογίες 20, 157, 161
Παραπομπή
σε επιτροπή 63
Παράπτωμα 19
Παραρτήματα (διάρθρωση) 215
Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού 20, 173
Παρατηρητές 11
Παύση του Διαμεσολαβητή 206
Περάτωση της συζήτησης 110, 176
Περιβάλλον VII.VIII
Περίοδος συνόδου 133 - 134
Περιφερειακή ανάπτυξη VII.XII
Περιφερειακή πολιτική VII.XII
Πλειοψηφίες 19
αιτήσεις
 αναβολή της συζήτησης 177
 αναβολή της ψηφοφορίας 177
 αναπομπή σε επιτροπή 175
 διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης 178
 εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο 59
 έκτακτη συζήτηση 141
 έλεγχος απαρτίας 155
 επί της ημερήσιας διάταξης 138, 141
 κατεπείγοντος 142
 περάτωση της συζήτησης 176
 σύγκληση του Κοινοβουλίου 134
 συζήτηση για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου 122
 σύσταση εξεταστικής επιτροπής 123, IX.2
 ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 167
αποφάσεις του Κοινοβουλίου
 για ψηφοφορία επί συμβιβαστικών τροπολογιών 161
 διεθνείς συμφωνίες 90
 επικύρωση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 128
 κοινό σχέδιο 69
 παραβίαση θεμελιωδών αρχών 74 ε
 πρόταση μομφής 107
 πρωτοβουλία κατά το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 42
διορισμοί
 Διαμεσολαβητής 204, 206
 Ελεγκτικό Συνέδριο 108
 Επιτροπή 105 - 106
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 109
ειδική πλειοψηφία
 πολιτικά κόμματα σε ευρωπαικό επίπεδο 210
εκλογή αξιωματούχων 13 - 16
εκτελεστικές πράξεις 88
ενστάσεις
 διαδικασία χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση 138
 ερμηνεία του Κανονισμού 211
 συστάσεις στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ 97
 ψηφοφορία επί τροπολογιών που δεν διενεμήθηκαν σε όλες τις γλώσσες 146 - 147, 156
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 87 α
παραρτήματα στον Κανονισμό 215
προτάσεις
 άρνηση απαλλαγής VI.4
 μομφής 107
 ψηφίσματα
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 110
επί περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, κράτους δικαίου 122
επί προφορικών ερωτήσεων 115
προϋπολογισμός 75 ε
πρόωρη λήξη καθηκόντων 19
συγκρότηση πολιτικών ομάδων 30
συστάσεις προς το Συμβούλιο 121
σύσταση επιτροπών 185 - 186
τροπολογίες και τροποποιήσεις
 εξέταση σε επιτροπή 162
 Κανονισμός 212
 κατάθεση τροπολογιών 156
 προϋπολογισμός VI.3, VI.4
 τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης 140
Πλήρη πρακτικά
γλώσσες 181
δημοσίευση 181
οπτικοακουστική εγγραφή 182
Πληροφορίες
εμπιστευτικές και ευαίσθητες VIII, VIII.Α, VIII.Β, VIII.Γ, VIII.E
 δημιουργία VIII.E
 επεξεργασία VIII.E
 παραλαβή VIII.E
προς το Κοινοβούλιο VIII.Α, VIII.Β, VIII.Γ, VIII.E
Πληρωμή εξόδων 8
Πλήρωση κενών θέσεων 186
ΠΟΕ VII.III
Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαίκό επίπεδο 208 - 210
αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής 210
αρμοδιότητες του Προεδρείου 209
αρμοδιότητες του Προέδρου 208
είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων 209
εξαίρεση από τη χρηματοδότηση 209
επιτροπή ανεξαρτήτων προσωπικοτήτων 210
κανόνες εφαρμογής 23
πρόγραμμα 210
τεχνική βοήθεια 209
Πολιτικές ομάδες 30 - 31, 33, 149
αλλαγή 186
δραστηριότητες 31
νομική κατάσταση 31
συγκρότηση 30
Πολιτισμός VII.XV
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 75
Πρακτικά
πλήρη 181
συνοπτικά 87 α, 179
Πράξεις
έκδοση 42, 59, 73
ισχύς 73
κατ' εξουσιοδότηση 37 α, 87 α
τροποποίηση 42
υπογραφή 73
Πρόγραμμα εργασίας
Επιτροπή 35
Προεδρείο
αντιπροσωπειών 198
επιτροπών 185, 191, I
ερωτήσεις 29
καθήκοντα 154, 197 α
πρακτικά 29
του Κοινοβουλίου 22 - 23
 καθήκοντα 8 - 9, 146 - 147, 209, I, VII
Πρόεδρος της Επιτροπής
εκλογή 105
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 106, 110, 117, 149
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
εκλογή 13 - 14, 17
καθήκοντα 19 - 20, 128, 153, 197 α, 208, 210, 216, I, IV, XVI
Πρόεδρος του Συμβουλίου 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
Προθεσμίες 44, 52, 64 - 65, 67, 79, 144, 163, 167, 175, 179, 188, 204, II
έκθεση 52
επιτροπή συνδιαλλαγής 67
κατάθεση τροπολογιών 138, IV
παράταση για δεύτερη και τρίτη ανάγνωση 62, 69
συζήτηση και ψηφοφορία 144
Προνόμια και ασυλίες 5 - 7, 207, VII.XVI
Πρόσβαση
κοινού σε έγγραφα 104, XV
σε εμπιστευτικές πληροφορίες VIII.E
σε πληροφορίες 185
στο Κοινοβούλιο 9, X, XVI
Προστασία των Καταναλωτών VII.X
Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 128
Προσφυγή
κατά κυρώσεως που επέβαλε ο Πρόεδρος 154
Προσωπικό ασφαλείας 152
Προσωπικό ζήτημα 151
Προσωρινά δωδεκατημόρια 75
Προσωρινή έκθεση 81
Προσωρινή προεδρία 12
Προτάσεις ψηφίσματος 74 ε, 120, 122
Πρόταση μομφής
βουλευτής 153
Επιτροπή 107
Πρόταση νομοθετικής πράξης
απόρριψη 56, 81, 179
απόσυρση 65
έγκριση τροπολογιών 57, 156
νέα πρόταση της Επιτροπής 58
τροποποίηση 45, 53, 57, 59, 81
Προτεραιότητα
ψηφοφορίας 160, 169
Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων 19
Προϋπολογισμός VII.IV, VII.V
απαλλαγή 112, VII.V
γενικός 75, 76 - 78
διαδικασία 75 - 78
δωδεκατημόρια 75
έγκριση 75 ε
έλεγχος εκτέλεσης 78, 112
εξέταση στο Κοινοβούλιο 75 β
κατάσταση προβλέψεων 79
Πρώην βουλευτές 9
Πρώτη ανάγνωση 37, 38, 39, 53 - 59, 71
εξέταση σε επιτροπή 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
εξέταση σε Ολομέλεια 55 - 57
κατάσταση προβλέψεων 79
παρακολούθηση 58 - 59, 71
περάτωση 55
συμφωνία 70, 71, XX, XXI
ψηφοφορία 55 - 57
Πρωτοβουλία
εκθέσεις 48, 50
νομοθετική 35
πολιτών 197 α, 203 α, XIV
σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 42
Πρωτοδικείο VII.XVI
Πρωτόκολλο
περί προνομίων και ασυλιών 5 - 7, 207
χρηματοδοτικό 90
Πρωτόκολλο αναφορών
γενικό 201
δημόσιο 201 - 202
Σ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Σημαία 213
Σκιώδης εισηγητής 192
Σύγκληση του Κοινοβουλίου 134
Συγκρούσεις συμφερόντων I
Συζήτηση
αναβολή 177
για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου 122
διαδικασία χωρίς συζήτηση και χωρίς τροπολογίες 138
έκθεση εξεταστικής επιτροπής 185
έκτακτη 141
κοινή 143
περάτωση 176
της αρμόδιας επιτροπής με το Συμβούλιο 63
Συμβιβαστικές τροπολογίες 161
Σύμβολα της Ένωσης 213
Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών I
Συμβούλιο
δηλώσεις 110
διαβούλευση 43 - 44
διάλογος της αρμόδιας επιτροπής 63
ερωτήσεις 115 - 117
θέση 61
κοινό σχέδιο 69
συνεδριάσεις
 εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου 40
συστάσεις 74 ε, 97, 121
Συμβούλιο της Ευρώπης
συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση 199
Συμπεριφορά
κανόνες συμπεριφοράς 9, 152, XVI
Συμπληρωματική ερώτηση II
Συμφέροντα
εκπρόσωποι 9, X
Κοινότητες XII
Συμφωνίες
διεθνείς 90
διοργανικές 215
Συνδεδεμένα κράτη 200
Συνδεδεμένες επιτροπές 50, 70, 88 - 88 α, VII.XVI
Συνδιαλλαγή
για τον προϋπολογισμό 75 δ
διαδικασία 43
επιτροπή 62
τρίτη ανάγνωση 67 - 68
Συνεδριάσεις 133
δημοσιότητα συζητήσεων Ολομέλειας 179, 181
διακοπή ή λήξη 152, 178
διατάραξη 152
διεξαγωγή 23, 145 - 154
επιτροπές 193
 δημόσιες 103
 κεκλεισμένων των θυρών 103
 κοινές 51, 70, 88 α, 197 α
οπτικοακουστική εγγραφή 182
συμμετοχή 136, 193
συνδεδεμένων επιτροπών 51, 88 α
τόπος συνεδριάσεων 135
Συνεργασία
αστυνομική VII.XVII
διαδικασία 37, 65 - 66, 72, 158
δικαστική VII.XVII
διοικητική VII.XVII
ενισχυμένη
 μεταξύ κρατών μελών 74 στ
με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 199
Συνήθης νομοθετική διαδικασία 38
Σύνθεση
επιτροπών 186
του Κοινοβουλίου 1, 74
υποεπιτροπών 190
Συνθήκες 75, 76, 81, VII.XVIII
απλοποιημένη αναθεώρηση 74 β, II
συνήθης αναθεώρηση 74 α, II
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 81
Συνθήκες προσχώρησης 74 γ, 81
Σύνοδος 133 - 134
για τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα 3, 12, 134
Συνοπτικά πρακτικά
αμφισβήτηση 179
δημοσίευση 179
διανομή 179
Διάσκεψη των Προέδρων 29
εγγραφή δήλωσης 203
έγκριση 179, 194
καταγραφή αποτελεσμάτων ψηφοφορίας 167
Ολομέλεια 179
Προεδρείο 29
συνεδριάσεις επιτροπών 194
υπογραφή 179
Συνοπτική παρουσίαση 48, 139
Συνταγματικές υποθέσεις VII.XVIII
Σύνταξη εκθέσεων 202
Συντονιστής επιτροπής 70, 192, I, XVII
Συστάσεις 120
απόρριψη 83
αρμόδιας επιτροπής 81
δεύτερη ανάγνωση 63
διαπραγματευτική εντολή 90
έγκριση 83
εξεταστικής επιτροπής 185
Επιτροπής 114
ΚΕΠΠΑ 97
προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών 114
προς το Συμβούλιο 74 ε, 97, 121
Συμβουλίου 114
Συμβουλίου (άρθρο 140 ΣΛΕΕ) 83
συνθήκες προσχώρησησς 74 γ
Σχέδιο
ημερήσιας διάταξης 137
κοινό 69
νομοθετικού ψηφίσματος 55, 57
τελικό ημερήσιας διάταξης 140, 149
Σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα 127
Επιτροπή XIV
Τ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Τάξη στην αίθουσα 152
διατάραξη 153, XVI
τήρηση 152
Τόπος συνεδριάσεων 135
Τουρισμός VII.XI
Τριμερής διάλογος για δημοσιονομικά θέματα 75 γ
Τρίτες χώρες
ΑΚΕ VII.II
αντιπροσωπείες 28, 198, 200
διαπραγματεύσεις προσχώρησης 90, 200
συνδεδεμένα κράτη 200
σχέσεις 25
Τρίτη ανάγνωση 67 - 69, 73, XX
εξέταση στην Ολομέλεια 69, 73
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών 51
κοινό σχέδιο 69
παράταση των προθεσμιών 62
συνδιαλλαγή 67 - 68, XX
ψηφοφορία 69
Τροπολογίες
ακυρότητα 156 - 157
αναδοχή από άλλο βουλευτή 156
απόσυρση 156, 161
γλώσσες 146 - 147, 156
διαβίβαση 46
διανομή 156
έγκριση 156
έγκριση από το Συμβούλιο 71
εξέταση από επιτροπή 162
επισήμανση σε ενοποιημένο κείμενο 70, 180
θέση Επιτροπής 54, 57 - 58
θέση Συμβουλίου 54
κατάθεση 49, 70 α, 156, 195
παραδεκτό 20, 87
προθεσμίες κατάθεσης 70 α, 138, 156
προφορικές 97, 156, 195
σε πρόταση νομοθετικής πράξης 57, 87
στην θέση του Συμβουλίου 66
στην Ολομέλεια 49, 162
συμβιβαστικές 70, 161
υποβολή 46
υποστήριξη 156
χωρίς συζήτηση 46
ψηφοφορία 161
Τροποποίηση
Κανονισμός 212
πρόταση νομοθετικής πράξης 53
Τρόφιμα
ασφάλεια VII.VIII
Υ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ύμνος 213
Ύπαιθρος
ανάπτυξη VII.XIII
Ύπατος Εκπρόσωπος, βλ. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος
Υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων 207
Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων 73
Υποεπιτροπές
αναπληρωτές 190
σύνθεση 190
Υποστήριξη αναφοράς
κατάλογος υποστηρικτών 202
Υποψηφιότητες
Αντιπρόεδροι 15
αξιωματούχοι 13 - 16
Διαμεσολαβητής 204
επιτροπές 186
Επίτροποι 106
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 109
Κοσμήτορες 16
Πρόεδρος 13 - 14
Πρόεδρος της Επιτροπής 105
Φ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Φάκελοι
εξέταση 5
Χ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 36, 103
Χηρεία 4, 18
Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 90
Χρονοδιάγραμμα 50
Χρόνος αγόρευσης 110, 115, 122, 141, 172 - 173, 179, IV, XVII
κατανομή 149
Ψ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ψήφισμα 81
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 110
επί προφορικών ερωτήσεων με συζήτηση 115
νομοθετικό 45, 55 - 56
πρόταση 78, 120, 122
σχέδιο 55, 57
Ψήφος
δικαίωμα 164
Ψηφοφορία 52, 83, 144, 204, VI.4
αιτιολογήσεις ψήφου 20, 110, 170
αμφισβητήσεις 171
αναβολή 56, 172, 177
βάσεις της ψηφοφορίας 160
για την έγκριση της Επιτροπής 106
δεύτερη ανάγνωση 64 - 66, 72
διαδικασία 158
δικαίωμα ψήφου 164
εγκυρότητα 155, 171, 195
επί αίτησης κατεπείγοντος 142
ηλεκτρονική 165, 168
ισοψηφία 14 - 15, 22, 159, 191
καταγραφή αποτελέσματος 167 - 169
κατά τμήματα 20, 160, 163
με ανάσταση 165
με ανάταση του χεριού 165, 195
με ονομαστική κλήση 20, 48, 75 δ, 160, 167 - 169, 195
μυστική 169, 186
πρώτη ανάγνωση 55 - 57
σε επιτροπή 183, 195
σειρά 20, 55, 58, 161
τελική 54, 166
τρίτη ανάγνωση 69
τροπολογίες 161
χωριστή 20
Ω
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ώρα των ερωτήσεων 116, II
στην Ολομέλεια 116, II
στις επιτροπές 197
C
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
CEDEFOP VII.VII
COSAC 131
E
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Europol VII.XVII
O
Αρχή σελίδαςΠροηγούμενο
OLAF 10
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου