Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2013 m. balandžio mėn.
PDF 1648k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

RODYKLĖ
ABCDEFGHIĮJKLMNOPRSŠTUVŽ
Arabiškais skaitmenimis žymimi straipsniai. Romėniški skaitmenys žymi priedus, o po jų einantys arabiški ar romėniški skaitmenys arba raidės – šių priedų skirsnius, straipsnius ar dalis.
A
Eiti į puslapio viršųKitas
Agentūros
konsultacija 126
AKR VII.II
Antrasis svarstymas 43, 61 - 66, 72
balsavimas 64 - 66, 72, 158
bendri komitetų posėdžiai 51
biudžetas
nagrinėjimo komitete etapas 51, 61 - 63
pabaiga 64
rekomendacija antrajam svarstymui 63 - 64
sutarimas 70, 72, XX
svarstymo plenariniame posėdyje etapas 64 - 66, 72
terminų pratęsimas 62
Antras pranešimas 56 - 57, 175
Archyvai 179, 203
Ataskaita 79, 80
tyrimo komitetų 185, IX
Atmetimas
Komisijos pasiūlymo 56, 87, 179
Tarybos pozicijos 63, 65, 158, 179
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose 40
Atstovavimas Sąjungai užsienyje
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 96
specialūs įgaliotiniai 93
Atšaukimas
imuniteto 6 - 7
Komisijos pasiūlymo 39, 56, 58
Atvirumas ir skaidrumas 29, 103 - 104, I
Audito Rūmai VI.1, VII.V
narių paskyrimas 108
pareiškimai 112
B
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Balsavimas 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
antrasis svarstymas 64 - 66, 72
atidėjimas 56, 172, 179
balsavimas dalimis 20, 160, 163
balsavimo eilės tvarka 20, 55, 158, 161
balsavimo teisė 164
dėl pakeitimų 156, 162
elektroninis 168
galiojimas 155
galutinis 54, 166
komitete 187, 195
paaiškinimai dėl balsavimo 20, 110, 170
pirmasis svarstymas 55
principai 160
procedūra 158, 195
rankos pakėlimu 165
sėdint ir atsistojant 165
slaptas 169, 186
trečiasis svarstymas 69
užginčijimas 171
vardinis 20, 48, 75 d, 160, 167 - 169, 195
vienodas balsų skaičius 14 - 15, 22, 159
vienu metu 20, 83, 160 - 161
Balsų dauguma ir mažiausias reikalingas balsų skaičius
Deleguotieji aktai 87 a
Europos politinės partijos 210
Frakcijų kūrimas ir komitetų sudarymas
 frakcijos 30
 tyrimo komitetai 185 - 186
Įgyvendinimo aktai 88
Keitimas
 Darbo tvarkos taisyklės 212
 galutinis darbotvarkės projektas 140
Pakeitimai
 Darbo tvarkos taisyklės 212
 nesutikimas balsuoti dėl pakeitimo, nepateikto visomis oficialiomis kalbomis 146 - 147, 156
 pakeitimų projektai antrojo biudžeto svarstymo metu
 pakeitimų projektai ir siūlomos pataisos pirmojo biudžeto svarstymo metu
 pateikimas 156
Parlamento sprendimai
 bendras tekstas 69
 dėl balsavimo dėl kompromisinio pakeitimo 161
 dėl ieškinio Teisingumo Teisme palaikymo 128
 pritarimo procedūra 81
 siūlymas pareikšti nepasitikėjimą 107
 stojimas į ES 74 c
 Tarybos pozicija
atmetimas 65
pakeitimai 66
 tarptautiniai susitarimai 74 c
 teisėkūros iniciatyva 42, 44
Parlamento vadovų rinkimai
 kandidatūros 13
 kvestoriai 13
 Parlamento pirmininkas 13
 Parlamento pirmininko pavaduotojas 13
Pasiūlymų teikimas
 dėl rezoliucijų
biudžeto įvykdymo nepatvirtinimas VI.4
diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų 122
klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl jų diskutuojama 115
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai 110
Paskyrimai
 Audito Rūmų (prašymas atidėti balsavimą) 108
 Europos centrinio banko (prašymas atidėti balsavimą) 109
 Komisijos narių 106
 Komisijos pirmininko 105
 ombudsmeno (atleidimas) 206
 ombudsmeno (paskyrimas) 204
Pažeidimo konstatavimas 74 e
Prašymai
 atidėti balsavimą 177
 atidėti diskusijas 177
 baigti diskusijas 176
 Darbotvarkė
diskusijoms dėl klausimų, kuriems neteikiami pakeitimai 138
klausimai, kuriems pateikiami pakeitimai 138
neeilinės diskusijos 141
 diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų 122
 grąžinti komitetui 175
 konstatuoti kvorumą 155
 pakartotinis konsultavimasis 59
 Parlamento sušaukimas 134
 posėdžio sustabdymas arba pabaiga 178
 skubos tvarka 142
 tyrimo komiteto sudarymas 185
 vardinis balsavimas 167
Priedai 215
Prieštaravimai
 balsavimas dėl pakeitimo, nepateikto balsuoti visomis oficialiosiomis kalbomis 156
 balsavimo eilės tvarkos pakeitimas 161
 Darbotvarkė
klausimai, pateikti be pakeitimų ir be diskusijų 138
 Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas 211
 komiteto rekomendacijos bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais 97
Rekomendacijos Tarybai 121
Siūlymų teikimas
 atmesti visą biudžeto projektą
 pareikšti nepasitikėjimą 107
 siūlymas dėl naujos didžiausios išlaidų normos nustatymo
Bendradarbiavimas
tvirtesnis bendradarbiavimas 74 g, 81
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 110, 115, 122
Bendras projektas 69
Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) 96 - 97, VII.I, VIII.B
Bendri komitetų posėdžiai 51, 70, 88 a, 197 a
Bendrosios diskusijos 143
Biudžetas 75 a - 75 f, 78, VI, VII.IV, VII.V
įvykdymo patvirtinimas 76 - 77, 112, VI, VII.V
svarstymas Parlamente 75 - 75 f
vykdymo priežiūra 78, 112
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas
Audito Rūmų pareiškimai 112
kitos institucijos ir įstaigos 77
Komisija 76
Parlamentas 77, 80
Parlamento pirmininkas 77, 80
sprendimai VI
Biuletenis 29
Biuras
funkcijos 8 - 9, 23, 146 - 147, 154, 209
klausimai 29
komitetai 185, 191, VIII.A
sprendimų viešumas 29
sudėtis 17 - 18, 22
Bylos teisme 128
Buvę Parlamento nariai 9
C
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
COSAC 131
D
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Dalyvių sąrašas 136
Darbo programa 35
Darbo tvarka 137 - 138, 140, 142 - 144
Darbotvarkė
galutinis projektas 122, 138, 140, XIV
keitimas 140, 175, 177
klausimų įrašymas 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, 204, II, IV, VI.4
komiteto 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
priėmimas 140 - 141
projektas 25, 70 a, 137 - 138
Darbo tvarkos taisyklės
keitimas 212, VII.XVIII
pareiškimai dėl darbo tvarkos 173
taikymas 211, VII.XVIII
tarpinstituciniai susitarimai 127
Daugiametė finansinė programa 75
Deklaracija
finansinių interesų 19, 32, I
Delegacijos 23, 146
ad hoc 25
jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose 200
nuolatinės 25, 198
pirmininkas 28
tarpparlamentinės 198, VII.II
Delegacijų pirmininkų sueiga 28, 70
Deleguotieji aktai 87 a, 88 a
Demokratija 36, 81, 122, 209 - 210, IV
Dialogas su Taryba 58, 63
Diskusijos
atidėjimas 172, 177
bendrosios 143
dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų 122, 137, IV
neeilinės 141
pabaiga 172, 176
po pareiškimo 110
procedūra be diskusijų ir pakeitimų 46, 138
Dokumentai
išdalijimas 144, 148
konfidencialūs VIII
susipažinimas su dokumentais 39, 103 - 104, 148, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
teisėkūros dokumentai 43
Dovanos arba panaši nauda I
E
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Ekonominė politika 114
Elektroninis peticijų registras 202
Elgesio normos 9, 152, X
Elgesys
elgesio kodeksas 9, 19, I, X, XIV, XXI
elgesio normos 9, 152, X, XVI
Eurogrupė II
Europolas VII.XVII
Europos centrinis bankas
kandidatūros 109
klausimai, į kuriuos atsakoma raštu 118
pareiškimai 113
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 9, 124
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 10
Europos piliečių iniciatyva 197 a, 203 a, XIV
Europos politinės partijos 208 - 210
atsakingo komiteto įgaliojimai 210
biuro įgaliojimai 209
finansavimo neskyrimas 209
įgyvendinimo taisyklės 23
nepriklausomų žymių asmenų komitetas 210
netinkamai išmokėtų sumų grąžinimas 209
pirmininko įgaliojimai 208
programa 210
techninė parama 209
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
bylos nagrinėjimas jame 128, 204, 206, VI.6
paskyrimai 107 a
Europos Taryba 199
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 199
Europos Vadovų Taryba 110
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas 106, 110, 117, 149
F
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Finansai 80
Finansinė ataskaita 41, 45, 47
Finansiniai interesai
Europos Sąjungos 10, XII
Parlamento narių 9
Finansiniai padariniai 36, 96
Finansinis protokolas 90
Finansinis suderinamumas 38, 45, 47
Frakcijos 30 - 31, 33 - 34
atstovaujančiųjų frakcijai narių skaičiaus pasikeitimas 186 - 187
kūrimas 30
teisinė padėtis 31
veikla 31
G
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais 29, 103 - 104, XV
Galutinė teisininkų lingvistų atliekama tekstų peržiūra 71, 74, 180, XX
Generalinis sekretoriatas 23, 207
Generalinis sekretorius 4, 9, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209, I, X
Grąžinimas komitetui
biudžetas
įvykdymo patvirtinimas VI.5
klaidų ištaisymas 216
Komisijos pasiūlymai
 antrasis svarstymas 63
 atmetimas 56
 balsavimo atidėjimas 57
procedūriniai pasiūlymai 172
Tarybos pozicija 43
H
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Himnas 213
I
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Ieškiniai Teisingumo Teismui 128, 204, 206, VI.6
Imunitetai ir privilegijos
Parlamento narių 5 - 7, VII.XVI
Informacijos saugumas VIII.E
Iniciatyva
numatyta SESV 225 straipsnyje 42
piliečių 203 a, XIV
pranešimo 41, 48, 50
teisėkūra 35, 41 - 42
valstybės narės 44
Interesų grupės 9, X
Interesų grupių atstovai 9, X
Interesų konfliktas I
Interneto svetainė 29, 32, 104, 123, 182, I, X
Išdalijimas 144, 148, 179, IV
Išmokos 153
Išstojimas iš Sąjungos 74 d
Į
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Įgaliojimai derėtis 70, 90
Derybų grupė 70
Įgaliojimų laikas
Parlamento nariai 4
Įgaliojimų panaikinimas pirma laiko 19
Įgaliojimų patikrinimas 3, 12, 189, VII.XVI
Įgyvendinimo priemonės 88 - 88 a, XIII
Įslaptinta informacija 5, 29, VIII.B, VIII.C, XV
J
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Jungtinės grupės 32, I
Jungtiniai parlamentiniai komitetai 200
K
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Kadencija
Parlamento vadovai 17
Kalbėtojai
kalbėjimo laikas 110, 115, 140 - 142, 150 - 151, 153, 172 - 173, 179, IV, XVII
kalbėjimo laiko paskirstymas 122, 149, IV
kalbėtojų sąrašas 176
kalbos
žodžio suteikimas
Kalbos 23, 146 - 147, 185, 201, XI
Kandidatūros
Europos centrinis bankas 109
Komisijos pirmininkas 105
kvestoriai 16
Parlamento pirmininkas 14
Parlamento pirmininko pavaduotojai 15
Parlamento vadovai 13 - 16
Keitimas
Darbo tvarkos taisyklės 211 - 212, VII.XVIII
Komisijos pasiūlymo 53
Klaidų ištaisymas 180, 216
Klausimai
atsakoma raštu 117 - 118, III
atsakoma žodžiu ir dėl jų diskutuojama 115
Biurui, Pirmininkų sueigai ir kvestoriams 29
Europos centriniam bankui 118, III
klausimų valanda 116
nebaigti klausimai 214
prioritetiniai 117
trumpi ir glausti 110 - 111
Klausimų valanda
komitete 197
plenariniame posėdyje 116, II
Klausymai 23, 185, 192 - 193, 202, XVII
Komisija
biudžeto įvykdymo patvirtinimas 76
Darbo programa 35, 70
derybų įgaliojimai 90
išrinktos Komisijos politinės gairės 105
įgyvendinimo įgaliojimai 88, XIII, XIV.2
kalbėjimo laikas 149
klausimai 115 - 117, II
metinis pranešimas dėl Europos Sąjungos teisės taikymo 119
nariai 106, XIV
nario atsistatydinimas XIV
Pagrindų susitarimas VIII.E, XIV
pareiškimai 110 - 111
Parlamento informavimas VIII.E, XIV
pasiūlymo atmetimas 56, 87, 179
pasiūlymo atšaukimas 39, 56, 65
pasiūlymo keitimas 53, 59, 81
pasiūlymo pakeitimų priėmimas 57
pirmininkas 105
pozicija dėl pakeitimų 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
prašymas pateikti nuomonę 43
rinkimai 106
siūlymas pareikšti nepasitikėjimą 107
teisėkūros ir darbo programa (žr. darbo programa) 35
tolesni veiksmai, Parlamentui pateikus nuomonę 58 - 59
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 96, 116, II
Komisijos pirmininko rinkimai 105
Komitetai 45 - 50, 52, 183, 185 - 191, 193 - 197, VII
antrasis svarstymas 61 - 63
atsakingi 42 - 43, 63, 70, 123
balsavimas 195 - 196
bendri posėdžiai 51, 188
biuras 52, 191
dialogas su Taryba 63
įgaliojimai 25, 183, 188, VII
įgaliojimų patikrinimas 3, 189, VII.XVI
jungtiniai parlamentiniai 200
klaidų ištaisymas 216
klausimo grąžinimas nagrinėti 175
klausimų valanda 197
komitetų teisės 186 - 187
konfliktas dėl kompetencijos 188
nariai 186 - 187, 191
nepaprastasis posėdis 97
nuomonę teikiantys komitetai 49, 188, 195
nuomonės 49 - 50
pakomitečiai 188, 190
pavaduojantys nariai 187
pirmasis svarstymas 37, 38, 39, 53 - 54
pirmininkas 27, 52, 70, 88, 185, 191
plenarinio posėdžio metu pateikti pakeitimai 161
posėdžiai 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
posėdžių protokolai 103, 194
posėdžių vieta 135
pranešimas 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
procedūra 63, 193 - 195, 197
sudarymas 183, 185, IX
sudėtis 25, 186 - 187
susiję 50, 56, 70, 88 a, XVII, XVIII
 rinkimai ir įgaliojimų laikas
Taikinimo komitetas (SESV 294 straipsnis) 67 - 69, XX
tyrimo komitetas 25, 185 - 186, 188, IX
trečiasis svarstymas 67 - 68, XX
Komitetų koordinatoriai 70, 192, XVII
Komitetų kvietimas į posėdį 193
Komitetų pirmininkų sueiga 27, 70, 197 a
Komitologija XIII
Kompromisiniai pakeitimai 57, 63, 66, 160 - 161
Konfidencialumas 5, 9, 23, 29, 103, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XV
Konsultavimasis 43 - 44
bendra užsienio ir saugumo politika 96
dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų 44
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 124
Europos Agentūros 126
pakartotinis 59
pranešimas 45
Regionų komitetas 125
SESV 140 straipsnis 83
Korupcija 10, XII
Kova su sukčiavimu ir korupcija 10, XII
Kvestoriai
funkcijos 9, 22 - 23, 26, I, X
klausimai 29
leidimas įeiti į Parlamento pastatus 9
rinkimai ir įgaliojimų laikas 13, 16 - 19
sprendimų viešumas 29
Kvietimas padaryti pareiškimą
kandidatų į Audito Rūmų narius 108
kandidatų į ECB 109
kandidatų į Komisijos pirmininkus 105
Kvorumas 155, 195
L
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Laikinai einantis Pirmininko pareigas 12
Laikinieji komitetai (žr. Specialieji komitetai)
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema 75 f
Laissez-passer 5
Laisva vieta 4, 18, 186
Lankytojams skirtos vietos 145
Leidimas įeiti į Parlamento pastatus 9, X
Lobistai 9, X
M
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Mandatas 2, VII.XVI
Mažumos nuomonė 52
Metinė teisėkūros programa 35, 42 - 43
Metinis pranešimas 119
Metinis pranešimas dėl Sąjungos teisės taikymo 119
Mėlynoji kortelė 149
Mėnesinė sesija 134
N
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Nacionaliniai parlamentai
bendradarbiavimas 130
pagrįstos nuomonės 38 a
ryšiai 23
Nariai
Audito Rūmų 108
Europos centrinio banko 109
Komisijos 106, XIV
komiteto 185 - 186, IX
nepriklausomi 33
padėjėjai X
Parlamento 1 - 9, 136
pašalinimas 153
pavaduojantys nariai
statutas 8 - 9, 48, VII.XVI
Nebaigti klausimai 214
Neeilinės diskusijos 141
Neeilinis Parlamento posėdis 134
Negaliojimas
dokumentai 214
pakeitimai 156 - 157
Neoficialios narių grupės 32, I
Nepasitikėjimas 107
Nepriklausomi Parlamento nariai 33, 186 - 187, 192
Nuobaudos 153 - 154
Nuomonės
dėl Tarybos rekomendacijų 83
komitetų 37, 38, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, VI.1, VII
mažumos 52, 185
Parlamento 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
prašymai pateikti nuomonę 43 - 44
tolesnių veiksmų procedūra, Parlamentui pateikus nuomonę 58 - 59
O
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Oficialusis leidinys 23, 30, 72, 74, 75 e, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
Ombudsmenas 204 - 206
atleidimas 206
paskyrimas 204
veikla 205, XI
Organizavimo tvarka
posėdžių 23, 145 - 154
P
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Paaiškinimai dėl balsavimo 20, 170
Padėjėjai 9
Pagrindimas (prie siūlomo pakeitimo) 45, 47, 49, 156, 212
Pagrindinės teisės 36, 74 e, VII.XVII
Pagrindiniai principai 9, 74 e, 81, VII.XVIII
Pagrindinių teisių chartija 36, 103
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui 59
Pakeitimai 156
atsiėmimas 156
balsavimo eilės tvarka 161
išdalijimas 156
kalbos 146 - 147, 156
Komisijos pasiūlymas
Komisijos pozicija 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
komitete 161 - 162, 195
kompromisiniai 57, 63, 66, 70, 160 - 161
negaliojimas 156 - 157
pakartotinis teikimas 156
pateikimas 70 a, 156, 195
plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų nagrinėjimas komitete 162
priėmimas 57
priimtinumas 20, 87, 157
pristatymas 156
procedūra be 46, 70 a, 138
spausdinimas 156
terminai 70 a, 156
žodžiu 97, 156, 195
Pakomitečiai 188, 190
Pareigų pasibaigimas pirma laiko 19, 153
Pareigūnai 12 - 21, 152 - 153
Pareiškimai 110, 113, 123
asmeniniu klausimu 151
Audito Rūmų 112
dėl darbo tvarkos 20, 173
dėl procedūros 172 - 178
Europos centrinio banko 113
Europos Vadovų Tarybos 110
kandidato į Komisijos pirmininkus 105
Komisijos 110
Tarybos 110
Parlamentai
konferencijos 132
valstybių narių 25, 130 - 131
Parlamento darbo sutrikdymas 152 - 153, XVI
nuobaudos 154
Parlamento nariai 1 - 9, 136, I
finansiniai interesai 9, I
išlaidos 8
įgaliojimų laikas 4
Parlamento pirmininkas 149
funkcijos 19 - 20, 23, 42, 73, 111, 116, 122 - 123, 126, 128, 150, 153, 157, 171, 173, 179, 208, 210, 216, I, IV, XVI
rinkimai 17 - 18
Parlamento pirmininko pavaduotojai 13
funkcijos 21 - 22, 25, 68, 75 c - 75 d, 104
rinkimai ir įgaliojimų laikas 13, 15, 17 - 19
Parlamento sudėtis 74 f
Parlamento sušaukimas 134
Parlamentų konferencijos 132
Pasirašymas
priimtų aktų 73
Pasiūlymai
dėl rezoliucijų 47 - 49, 58, 74 e, 78, 85, 98, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
procedūriniai 172
Paskirstymas
kalbėjimo laiko 122, 149, IV
vietų 34
Paskyrimai (taip pat žr. Rinkimai)
Audito Rūmų nariai 108
balsavimo procedūra 169
delegacijų užsienyje vadovai 95
Europos centrinis bankas 109
Komisijos nariai 106, XVII
specialūs įgaliotiniai 93
Pašalinimas
iš delegacijos 153
iš komiteto 193, VIII.A
iš posėdžių salės 153
Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas I
Patekimas
į lankytojams skirtas vietas 145
į Parlamentą 9, XVI
į posėdžių salę 145
Patikrinimas
įgaliojimų 3, 12, 189, VII.XVI
teisinio pagrindo 37
Pavaduojantys nariai 187
Pavaduotojai (žr. Parlamento pirmininko pavaduotojai)
Pažeidimas
pagrindinių principų 74 e
žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų 122, 137, IV
Perdavimas nagrinėti komitetui
antrasis svarstymas 63
klaidų ištaisymas 216
pirmasis svarstymas 43
Personalo planas (Generalinio sekretoriato) 23, 207
Peticijos 201 - 203, 214, VII.XX
Piliečių iniciatyva 197 a, 203 a, XIV
Pinigų politika 113
Pirmasis posėdis 3, 12, 134
Pirmasis svarstymas 36 - 37, 38 - 39, 43, 53 - 59, 71
balsavimas 55
biudžetas 78
nagrinėjimo komitete etapas 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
pabaiga 53, 55
sutarimas 70, 71, XX
svarstymo plenariniame posėdyje etapas 55 - 57
tolesni veiksmai 58 - 59
Pirmininkas
Europos Vadovų Tarybos 110, 149
Komisijos (rinkimai) 105
Parlamento (žr. Parlamento pirmininkas)
Pirmininkų sueiga
funkcijos 19, 25, 42, 70 - 70 a, 153, 210
klausimai 29
sprendimų viešumas 29
sudėtis 24
Plenarinis posėdis
antrasis svarstymas 64 - 66, 72
biudžetas 75 a - 75 f
pakeitimai 49, 156, 161
pirmasis svarstymas 55 - 57, 69
protokolas 179
stenograma 181
trečiasis svarstymas 69
Posėdžiai 133
garso ir vaizdo įrašų transliavimas 182
organizavimo tvarka 23, 145 - 154
posėdžių viešumas 96, 179, 181, 193 - 194, VIII.A
protokolas 179
stenograma 181
sustabdymas arba pabaiga 140, 152, 154, 172, 178
veiklos viešumas 182
vieta 135
Pozicija
Komisijos 44, 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
Parlamento 58
Tarybos 58, 61
Pranešėjas ir nuomonės referentas 4, 19, 23, 43, 45 - 47, 49, 52, 57 - 58, 61, 63, 65, 68, 70, 86, 87 a - 88, 142, 158, 160 - 161, 172, 185, 195, XVII
Pranešimas
dėl Sąjungos teisės taikymo 119
dėl valstybės narės pateiktų iniciatyvų 44
kitų institucijų 119
Komisijos 119
mažumos nuomonės 52, 185
nesusijęs su teisėkūra 47
pakartotinis 56 - 57
pasiūlymo dėl rezoliucijos pagrindu 120
pateiktas žodžiu 56 - 57
preliminarus pranešimas (pritarimo procedūra) 81
rengimas 52
savo iniciatyva 25, 41 - 42, 48, 74 e, 119 - 120, XVIII
strateginis 48, XVIII
susijęs su teisėkūra 45, 55
žodinis 52, 142
Pranešimo aiškinamoji dalis 41, 45, 47, 52
Preliminarus pranešimas (pritarimo procedūra) 81
Priedai 212, 215
Priežiūros galios 86, 88, 128
Priimtinumas 172, 174
klausimų (klausimų valanda) 116
klausimų, į kuriuos atsakoma raštu 117
pakeitimų 20, 66, 157, 161
Priimti teisės aktai 73 - 74
Priimti tekstai 180
Pritarimo procedūra 74 c, 74 e, 74 g, 81, 90
Privilegijos ir imunitetai 5 - 7, 207, VII.XVI
Procedūra
balsavimo 138, 158 - 159, 195
be diskusijų ir be pakeitimų 46, 138
biudžeto 75 - 76, 78, VII.IV
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 76 - 77, 80
derinimo
dėl tolesnių veiksmų, Parlamentui pateikus nuomonę 58 - 59, 185
komitete 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216, VIII.A
pritarimo 74 c, 74 e, 74 g, 81, 90
procedūriniai pasiūlymai 20, 172
savanoriškų susitarimų nagrinėjimo 85
skubos tvarka 142
supaprastinta 46, 138
taikinimo 67 - 69, XX
teisėkūros 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
Proporcingumo principas 38 a
Protokolas
Biuras 29
komitetai 194, VIII.A
Pirmininkų sueiga 29
posėdžiai 87 a, 123, 148, 152, 155, 159, 167 - 169, 179
R
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Rašytiniai pareiškimai
anuliavimas 123
įtraukti į registrą 123
narių 123
pridedami prie stenogramos 149
Regionų komitetas 9, 125
Registras
interesų grupių 9, X
Parlamento dokumentų 104, XV
Parlamento narių deklaracijų I
peticijų 201 - 203
rašytinių pareiškimų 123
skaidrumo 9, X
Rekomendacijos 42, 64, 81, 120 - 121, 123
antrajam svarstymui 63 - 64
atlikus tyrimą 185
bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais 96 - 97
dėl bendrų ekonominės politikos gairių 114
dėl derybinių įgaliojimų 90
dėl stojimo sutarčių 74 c, 81, 200
Tarybai 97, 121
Tarybos (pagal SESV 140 straipsnį) 83
Rinkimai
Europos Parlamento 1, 214
Komisijos narių 106, XVII
Komisijos pirmininko 105
komitetų narių 186
kvestorių 13, 16 - 18
ombudsmeno 204
Parlamento pirmininko 13 - 14, 17 - 18
Parlamento pirmininko pavaduotojų 13, 15, 18
S
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Santykiai su kitomis institucijomis 25, 34, 105 - 107, 108 - 125, 127
Savanoriški susitarimai 85
Sąjungos simboliai 213
Sąjungos teisė
išdėstymas nauja redakcija 87
kodifikavimas 86
supaprastinimas 86 - 87
taikymas 128, 185, VII.XVI, IX, XIV.2
Sąjungos teisės aktų išdėstymas nauja redakcija 87
Sąjungos teisės aktų kodifikavimas 86
Sąjungos teisės aktų supaprastinimas 86 - 87
Sąmata 79 - 79 a, VII.IV, VII.V
Sekretoriatas
frakcijų 31
nepriklausomų Parlamento narių 33
Sesija 133 - 134
Siūlymai
pareikšti nepasitikėjimą Komisija 107
Skaidrumas
Parlamento narių finansiniai interesai 9, I
Parlamento veikla 9, 23, 29, 103, 185, 203, VIII, IX, XVII
registras 9, X
teisėkūros procese 39
Skubos tvarka 142
Skundai 154
Slapto pobūdžio informacija 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Slapto pobūdžio informacijos perdavimas VIII.B, VIII.E
Socialinis dialogas 84
Specialieji komitetai 184, 188, 190
Specialūs įgaliotiniai 93
Stebėtojai 11
Stenograma 181
Stojimas į ES
derybos 74 c, 200, IV, XIV.4
sutartys 74 c, 81, 200
Subsidiarumo principas 37, 38 a, 44
Sukčiavimas 10, XII
Supaprastinta procedūra 46, 138
Susiję komitetai 50, 70, 88
Susipažinimas su dokumentais 5, 103 - 104, 148, XV
Sušaukimas
Parlamento 134
Sutarimas per antrąjį svarstymą 70, 72, XXI
Sutarimas per pirmąjį svarstymą 70, 71, XX, XXI
Sutartys 74 a, 74 c, 81, VII.XVIII
įprasta peržiūra 74 a, II
supaprastinta peržiūra 74 b, II
Svarstymai 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73
Š
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Šešėliniai pranešėjai 70, 192
Šūkis 213
T
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Taryba 110
dialogas su atsakingu komitetu 58, 63
kalbėjimo laikas 149
klausimai Tarybai 115 - 117, II
konsultavimasis 43, 45
pareiškimai 110
posėdžiai 40
pozicija 61
rekomendacijos Tarybai 97, 121
Tarybos Pirmininkas 63, 72, 107, XIII, XVII, XX
Tarybos pozicija
atmetimas 63, 65, 158, 179
pakeitimai 66
pranešimas 61 - 63
pritarimas 72
Tarybos neveikimas
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu 70 - 70 a, XXI
Tarpinstituciniai susitarimai 127, 215, IV, VIII.B, VIII.C, XIV.4
Tarpparlamentinės delegacijos 198
Tarptautiniai susitarimai 90 - 91
Teisėkūros dokumentai 43
Teisėkūros iniciatyva 35, 41 - 42, 44
Teisėkūros ir darbų programa (žr. Darbo programa)
Teisėkūros procedūros 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, II, XIV.2, XX
Teisėkūros rezoliucija 44 - 45, 55 - 57, 158
Teisinė valstybė 36, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Teisinis pagrindas
atsakingas komitetas 42, VII.XVI
Komisijos pasiūlymo keitimas 59
patikrinimas per pirmąjį svarstymą 37
SESV 225 straipsnyje numatyta iniciatyva 42
tarptautiniai susitarimai 90
Tekstai (žr. Priimti tekstai)
Terminai
diskusijos ir balsavimas 144
pakeitimų pateikimas 156, 161
pranešimo pateikimas 52
prašymas balsuoti dalimis 163
prašymas balsuoti vardiniu būdu 167
pratęsimas (antrojo ir trečiojo svarstymo metu) 62, 67, 69
Tyrimas (tyrimo komitetai) 185, IX
Trečiasis svarstymas
bendras tekstas 69
svarstymas plenariniame posėdyje 69
taikinimas 67 - 68, XX
terminų pratęsimas 62
Trečiosios šalys
AKR VII.II
asocijuotosios šalys 200
santykiai su 25, 200
stojimo derybos 74 c, 200, IV, XIV.4
stojimo sutartys 74 c, 81
Trišalis susitikimas finansų klausimais 75 c
Trukdymas 152, 154, XVI
neatidėliotinos priemonės 152
nuobaudos 153 - 154
Trumpas pagrindimas 49, 212
Trumpo pristatymo tvarka 48, 139
Tvarka posėdžių salėje 145, 152 - 154, XVI
Tvirtesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių 74 g, 81
U
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Užsienio politika 96 - 97, VII.I
V
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Vadovų rinkimai
kvestoriai 16
Parlamento pirmininkas 14
Parlamento pirmininko pavaduotojai 15
Valdymo organai 22 - 29
Vertimas raštu 29, 42, 61, 70 a, 181, 185, 201, 212, XIV.3
Vertimas žodžiu 146, 182
Vėliava 213
Vienodas balsų skaičius 159
Vienos minutės kalbos 150, 179
Vyriausioji įgaliotinė (žr. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė)
Ž
Eiti į puslapio viršųAnkstesnis
Žmogaus teisės 74 e, 81, 98, 122, 209 - 210, IV
Teisinė informacija - Privatumo politika