Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - April 2013
PDF 1398k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

REGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYÅÄÖ
Arabiska siffror hänvisar till artikelnummer. Romerska siffror hänvisar till bilagor. Arabiska eller romerska siffror eller bokstäver som följer på dessa romerska siffror betecknar delar, artiklar eller punkter i bilagorna.
A
Gå högst uppNästa
Allmänhetens tillgång till handlingar 9, 103 - 104, XV
Andra behandlingen 43, 61 - 66, 72
andrabehandlingsrekommendation 63 - 64
avslutning 64
förlängning av tidsfrister 62
gemensamma utskottssammanträden 51
i kammaren 64 - 66, 72
i utskotten 61 - 63
omröstning 64 - 66, 72, 158
överenskommelse 70, 72, XX
Andrabehandlingsrekommendation 63 - 64
Andrabetänkande 56 - 57, 175
Anföranden på en minut 150, 179
Anslutningsfördrag 74 c, 81, 200
Anslutningsförhandlingar 74 c, 200, XIV.4
Ansvarsfrihet
andra organ 77
beslut VI
kommissionen 76
parlamentet 80
revisionsrättens uttalanden 112
Ansvarsområden, utskottens 183, 188
Antagna rättsakter 73 - 74
Antagna texter 180
Arbetsmarknadens parter, dialog mellan 84
Arbetsordningen
internationella avtal 127
ordningsfrågor 173
tillämpning 211, VII.XVIII
ändring 212, VII.XVIII
Arbetsprogram 35
Arkiv 179 - 180, 203
Assistenter 9, 193, X
Associerade stater 200
Associerade utskott 50, 70, 88 - 88 a, 197 a
Avbrytande av sammanträdet 178, 188, 202
AVS VII.II
Avslutande av debatten 172, 176
Avslutande av sammanträdet 178
Avslutning av räkenskaperna 80
Avstängning
från en delegation 153
från ett utskott 193, VIII.A
från kammaren 153
Avsättning av ombudsmannen 206
Avvisning
av ett ärende som otillåtligt 172, 174
rådets ståndpunkt 63, 65, 158, 179
B
Gå högst uppNästaFöregående
Bedrägeribekämpning (Olaf) 10
Bedrägerier XII
Begäran till EU-organ 126
Beslutsförhet 122, 155, 195
Betänkanden
andra 56 - 57
förslag 52
initiativbetänkande 25, 41 - 42, 48, 50, 74 e, 119 - 120, XVIII
motivering 41, 45, 47, 52
muntligt 52, 56 - 57, 142
nytt 56 - 57
resolutionsförslag 120
strategiskt 48, XVIII
Bilagor 212, 215
Blått kort 149
Brådskande förfarande 142
Budget 75 a - 75 f, 78, VI, VII.IV, VII.V
ansvarsfrihet 76, 112, VI, VII.V
förfarande i parlamentet 75 - 75 f
kontroll över genomförandet 78, 112
Budgetberäkning 79 - 79 a
C
Gå högst uppNästaFöregående
Centralbanken, Europeiska 109, 113, 118
Cosac 131
D
Gå högst uppNästaFöregående
Debatt
avslutning 172, 176
efter ett uttalande 110
förfarande utan 46, 138
gemensam 143
särskild 141
uppskjutande 172, 177
Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna etc 122, 137, IV
Delegationer 23, 146
ad hoc 25
interparlamentariska 198, VII.II
ordförande 28
ständiga 25, 198
till gemensamma parlamentarikerkommittéer 200
Delegationsordförandekonferensen 28
Delegerade akter 87 a, 88 a
Demokrati 36, 38 a, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Dokument 96, 148, VIII, IX, XI, XVIII, XXI
E
Gå högst uppNästaFöregående
Ekonomiska intressen
ledamöter 3, 9, 19, 32, I
unionens XII
Ekonomiska konsekvenser 38, 42, 45, 47, 96
Ekonomiska åtaganden 80
Ekonomisk förenlighet 38, 45, 47
Ekonomisk politik 114
Elektroniskt omröstningssystem 165, 168 - 169
Elektroniskt register för framställningar 202
Entledigande 19
Ersättare /suppleanter 187
Ersättningar 8
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 36, 103
EU-organ 126
Eurogruppen II
Europarådet 199
Europeiska centralbanken
frågor för skriftligt besvarande 118
utnämningar 109
uttalanden 113
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 9, 124
Europeiska medborgarinitiativet 197 a, 203 a, XIV
Europeiska rådet 110
Europeiska rådets ordförande 106, 110, 117, 149
Europeiska unionens domstol
förfaranden vid 128, 204, 206, VI.6
utnämning 107 a
Europeiska unionens officiella tidning 23, 30, 72, 74, 75 e, 104, 117 - 118, 179 - 181, 185, 204, VI, VIII, IX, XI, XV, XVIII, XX
Europol VII.XVII
Extra sammanträde, parlamentet 134
F
Gå högst uppNästaFöregående
Finansieringsöversikt 41, 45, 47
Finanspolitiskt trepartsmöte 75 c
Finansprotokoll 90
Flagga 213
Flerårig budgetram 75
Framställningar 201 - 203 a, 214, VII.XX
Frihet 74 e, 81
Frister se Tidsfrister
Frivilliga överenskommelser 85
Frågestund
frågors tillåtlighet 116, II
i utskotten 197
Frågor 110, III
för muntligt besvarande 115
för skriftligt besvarande 117 - 118, III
korta, koncisa (30 minuter) 110 - 111
presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna 29
prioriterade 117
till Europeiska centralbanken 118, III
Fullständigt förhandlingsreferat 181
Förbindelser med andra institutioner 25, 34, 105, 125, 127
Fördelning av platser i plenisalen 34
Fördjupat samarbete 74 g
Fördrag 74 a - 74 c, 81, VII.XVIII
förenklat förfarande 74 b, II
ordinarie förfarande 74 a, II
Föredragningslista
förslag till 25, 70 a, 137 - 138
godkännande 140 - 141
slutgiltigt förslag till 122, 138, 140, XIV
upptagande på 7, 52, 57 - 58, 64, 69, 87 a, 97, 115, 122, 137 - 138, 141 - 142, 175, 188, II, IV, VI.4
utskott 4, 63, 117 - 118, 193, VIII.A
ändring 140, 175, 177
Förenklat förfarande 46, 138
Förenkling av unionslagstiftning 86 - 87
Förfarande för överklagande 154
Förfaranden
ansvarsfrihet 76 - 77, 80, VI
brådskande 142
budget 75 a - 75 f, 78, VII.IV
förenklat 46, 138
för kortfattad redogörelse 48, 139
förlikning 67 - 69, 75 d, XX
förslag 172
i utskott 45 - 50, 52, 63, 67 - 68, 162, 191, 193 - 195, 197, 216, VIII.A
lagstiftning 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 81, 83 - 87, 88, 128, 216, XX
omröstning 138, 158 - 159, 172
utan ändringsförslag och debatt 46, 138
vid domstolen 128, 204, 206, VI.6
Förhandlingsgrupp 70
Förhandlingsmandat 70, 90
Förhandlingsreferat, fullständigt 181
Förkastande av kommissionsförslag 56, 87, 179
Förklaringar och uttalanden 110 - 113, 123
röstförklaringar 170
Förlikning
budget 75 d
tredje behandlingen 67 - 69
Förlikningskommittén
delegationen till 68
sammankallande av 67
Första behandlingen 36 - 37, 38 a - 39, 43, 53 - 59, 71
avslutande 53, 55
budget 75 e
i kammaren 55 - 57
i utskotten 37, 38, 39, 45 - 50, 52 - 54
omröstning 55
uppföljning 58 - 59
överenskommelse 70 - 71, XX
G
Gå högst uppNästaFöregående
Gemensam debatt 143
Gemensamma utskottssammanträden 51, 70, 88 a, 197 a
Gemensam parlamentarikerkommitté 200
Gemensamt förslag till resolution 110, 115, 122
Gemensamt utkast 69
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 96 - 97, VII.I, VIII.B
Generalsekretariatet 207
Generalsekreteraren 4, 9, 23, 73, 79, 145, 147, 152, 207, 209, I, X
Genomförande av budgeten 76, 78
Genomförandebestämmelser 88 - 88 a, 128
Godkännandeförfarandet 74 a - 74 e, 81, 90
Granskning av bevis 3, 12, VII.XVI
Grundläggande principer 9, 74 e, VII.XVIII
Grundläggande rättigheter, respekt för 36, VII.XVII
Grupper 30 - 31, 33 - 34
bildande 30
rättslig ställning 31
verksamhet 31
ändring av grupptillhörighet 186 - 187
Grupplösa ledamöter 33, 186 - 187, 192
Gåvor eller liknande former I
H
Gå högst uppNästaFöregående
Handlingar 148
sekretessbelagda VIII
tillgång till 103 - 104, VIII.A, VIII.B, VIII.C, XV
utdelning 144, 148
Hymn 213
Hänvisning till utskott
andra behandlingen 63
första behandlingen 43
rättelser 216
Höga representanten, se kommissionens vice ordförande/höga representanten
hörande på nytt av parlamentet 59
I
Gå högst uppNästaFöregående
Immunitet 5, 7, VII.XVI
Immunitet och privilegier 5 - 7, 207, VII.XVI
Informationssäkerhet VIII.E
Initiativ
enligt artikel 225 i EUF-fördraget 42
från medborgare 197 a, 203 a, XIV
från medlemsstaterna 44
Initiativbetänkande 25, 41 - 42, 48, 50, 74 e, 119 - 120, XVIII
Inofficiella grupper med ledamöter 32, I
Interimsbetänkande 81
Interinstitutionella avtal 127, 215, VIII.B, VIII.C, XIV.4
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden 70 - 70 a
Internationella avtal 81, 90 - 91
Interparlamentariska delegationer 198
Intressekonflikt I
J
Gå högst uppNästaFöregående
Juridisk och språklig slutgranskning 71, 74, 180, XX
K
Gå högst uppNästaFöregående
Kammaren
andra behandlingen 64 - 66, 72
budget 75 a - 75 f
fullständigt förhandlingsreferat 181
första behandlingen 55 - 57, 69
protokoll 179
tredje behandlingen 69
ändringsförslag 49 - 50, 156, 162
Kodifiering av unionslagstiftning 86
Kommissionen
allmän årsrapport 119
ansvarsfrihet 76
antagande av ändringar till kommissionsförslag 57
arbetsprogram 35
begäran om yttrande 43
frågor 115 - 117, II
förhandlingsmandat 90
förkastande av kommissionsförslag 56, 87, 179
genomförande 88, XIII, XIV.2
information till parlamentet VIII.E, XIV
lagstiftnings- och arbetsprogram 35
ledamöter 106, XIV
misstroendevotum 107
ordförande 105
program 105
ramavtal VIII.E, XIV
ståndpunkt vid ändringsförslag 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
talartid 149
tillbakadragande av förslag 39, 56, 58, 65
uppföljning 58 - 59
uttalande 110 - 111
val 106
ändringar av förslag 53, 59, 81
Kommittéförfarande XIII
Kompromissändringsförslag 57, 63, 66, 160 - 161
Konstituerande sammanträde 3, 12, 134
Kontroll
frivilliga överenskommelser 85
rättslig grund 36 - 37
Kontrollbefogenheter 88, 128
Korruption XII
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna 98, 122, 137, 209 - 210, IV
Kvestorer 9
frågor 29, I, X
passerkort 9
uppgifter 9, 22 - 23, 26
upplysningsplikt 29
val och mandat 13, 16 - 19
Känslig information 5, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
L
Gå högst uppNästaFöregående
Lagstiftningsakter 73
Lagstiftningsförfaranden 35 - 37, 38, 39 - 40, 42 - 50, 52 - 59, 61 - 69, 71 - 73, 83 - 87, 88, 128, 216, XIV.2, XX
Lagstiftningsinitiativ 35 - 36, 41 - 42, 44
Lagstiftnings- och arbetsprogram (se Arbetsprogram)
Lagstiftningsresolution 44 - 45, 55 - 57, 158
Lagstiftningstexter 43, 158
Ledamöter 1 - 9, 136, 185 - 186, X
assistenter X
avstängning 153
ekonomiska intressen 9
entledigande 19
Europeiska centralbanken 109
före detta 6, 9, I, X
grupplösa 33
kommissionen 106, XIV
ledamotsstadgan 8 - 9, 48, I, VII.XVI
mandattid 4
revisionsrätten 108
Lediga poster 4, 18, 186
Lika röstetal 159
Lobbyverksamhet 9, X
M
Gå högst uppNästaFöregående
Majoritet och det minsta antal ledamöter som krävs
begäran
 avbrytande eller avslutande av sammanträde 178
 avslutande av debatt 176
 brådskande förfarande 142
 debatt om kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska och rättsstatliga principer 122
 fastställande av beslutsförhet 155
 föredragningslista
att debatt ska ske utan ändringsförslag 138
att ärende ska vara föremål för ändringsförslag 138
särskild debatt 141
 nytt hörande av parlamentet 59
 omröstning med namnupprop 167
 sammankallande av parlamentet 134
 tillsättning av undersökningskommitté 185
 uppskjutande av debatt 177
 uppskjutande av omröstning 177
 återförvisning till utskott 175
beslut fattade av parlamentet
 anslutning 74 c
 gemensamt utkast 69
 godkännandeförfarandet 81
 huruvida kompromissändringsförslag ska gå till omröstning 161
 internationella avtal 90
 lagstiftningsinitiativ 42, 44
 misstroendeförklaring (antagande) 107
 rådets ståndpunkt
avvisning 65
ändringsförslag 66
 vidhållande av talan vid domstolen 128
bilagor till arbetsordningen 215
bildande av utskott, kommittéer och grupper
 politiska grupper 30
 undersökningskommittéer 185 - 186
delegerade akter 88 a
entledigande 19
genomförandeakter 88 a
ingivande av förslag
 om misstroendeförklaring 107
 till resolution
beslut att inte bevilja ansvarsfrihet VI.4
debatt om mänskliga rättigheter, demokratiska och rättsstatliga principer 122
frågor för muntligt besvarande med debatt 115
uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet 110
invändningar
 föredragningslistan, punkter utan ändringsförslag och debatt 138
 omröstning beträffande ändringsförslag som inte delats ut på alla officiella språk 156
 tolkning av arbetsordningen 211
 utskottsrekommendationer om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 97
 ändring av omröstningsordning 161
nomineringar och utnämningar
 Europeiska centralbanken (begäran om uppskjuten omröstning) 109
 kommissionen (ledamöter) 105
 kommissionen (ordförande) 106
 ombudsmannen (avsättning) 206
 ombudsmannen (utnämning) 204
 revisionsrätten (begäran om uppskjuten omröstning) 108
politiska partier på europeisk nivå 210
rekommendationer till rådet 121
val av talman, vice talmän och kvestorer (nominering) 13
ändringsförslag
 arbetsordningen 212
 ingivande 156
 slutgiltigt förslag till föredragningslista 140
Mandat 2, VII.XVI
Mandattid 4, 17
Medborgarinitiativ 197 a, 203 a, XIV
Misstroendeförklaring, kommissionen 107
Monetär politik 113
Motivering 45, 47, 49, 52, 156, 212
Motto 213
Mänskliga rättigheter 74 e, 98, 122, 209 - 210, IV
N
Gå högst uppNästaFöregående
Nationella parlament 23, 25, 38 a, 130 - 131
motiverat yttrande 38 a
Nomineringar och utnämningar se Utnämningar och nomineringar
O
Gå högst uppNästaFöregående
Oavslutade ärenden 214
Observatörer 11
Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ 197 a
Offentlighet
i utskotten 96, 103, 193
presidiet 29
talmanskonferensen 29
vid plenarsammanträden 103, 179
Olaf 10
Omarbetning av unionslagstiftning 87
Ombudsmannen 201, 204 - 206, XI
avsättning 206
utnämning 204
verksamhet 205, XI
Omröstning 83, 138, 155, 158 - 161, 163 - 165, 167 - 171, 176
andra behandlingen 64 - 66, 72
beslutsförhet 155
delad 20, 160, 163
elektronisk 168
förfarande 158 - 159, 195
förklaringar 20, 110, 170
första behandlingen 55
gemensam 20
grundläggande principer 160
handuppräckning 165
invändningar 171
i utskotten 187, 195
lika röstetal 14 - 15, 22, 159
namnupprop 20, 48, 75 d, 160, 167 - 169, 195
omröstningsordning 20, 55, 158, 161
röstförklaringar 170
sluten 169, 186
slutomröstning 54, 166
tredje behandlingen 69
uppskjuten 56, 172, 179
ändringsförslag 156, 161 - 162
Ordförande 3, 153
Ordning
ordningsregler 9, 152, X, XVI
vid sammanträden 23, 153
Ordning i kammaren 152 - 154, XVI
Ordningsfrågor 20, 173
Otillåtligt ärende 174
P
Gå högst uppNästaFöregående
Parlamentariska konferenser 132
Parlamentets företrädare vid rådsmöten 40
Parlamentets sammansättning 74 f
Parlamentets sessioner 134 - 135
Parlamentets valperiod 133
Passerkort 5
Personakter 5
Personliga uttalanden 151
Platser i plenisalen 34
Plenarsammanträden se Kammaren
Plenisalen, tillträde till 145
Politiska grupper se Grupper
Politiska partier på europeisk nivå 208 - 210
ansvarigt utskotts och plenums befogenheter 210
kommittén av oavhängiga personer 210
presidiets befogenheter 209
program 210
talmannens befogenheter 208
tekniskt stöd 209
tillämpningsföreskrifter 23
uteslutning från finansiering 209
återbetalning av belopp som felaktigt erhållits 209
Poster, lediga 18
Presidiet 185, 191, VIII.A
frågor 29
offentlighet 29
sammansättning 17 - 18, 22
uppgifter 8 - 9, 23, 146 - 147, 154, 197 a, 209
Privilegier 5 - 7, 9, 207, VII.XVI
Privilegier och immunitet se Immunitet och privilegier
Procedurfrågor 172 - 178
Proportionalitetsprincipen 38 a
Protokoll
plenarsammanträdet 87 a, 123, 148 - 149, 152, 155, 159, 167 - 169, 179
presidiet 29
talmanskonferensen 29
utskott 194, VIII.A
Påföljder 153 - 154, I
R
Gå högst uppNästaFöregående
Ramavtal XIV
Rapporter
tillfällig undersökningskommitté 185
Regionkommittén 9, 125
Register
framställningar 201 - 202
lobbyverksamhet 9, X
skriftliga förklaringar 123
tvärpolitiska grupper 32
öppenhetsregister 9, X
över parlamentets handlingar 104, XV
Rekommendationer 42, 64, 120 - 121
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 114
andrabehandlingsrekommendation 63 - 64
anslutningsfördrag 74 c, 200
från rådet enligt artikel 140 i FEU 83
förhandlingsmandat 90
förslag från undersökningskommitté 185
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 96 - 97
till rådet 97, 121
Resolutionsförslag 47 - 49, 58, 74 e, 78, 85, 98, 110, 115, 120, 122, 157, 202, 214, IV
gemensamma 110
Revisionsrätten VI.1, VII.V
utnämnande 108
uttalanden 112
Rådet
ansvarigt utskotts dialog med rådet 58, 63
frågor 115 - 117, II
rekommendationer 97, 121
sammanträden 40
samråd 43, 45
ståndpunkt 61
uttalanden 110
Rådets ordförande 63, 72, 107, VIII, XVII, XX
Rådets ståndpunkt 61 - 63
avvisning 63, 65, 158, 179
godkännande 72
mottagande 61 - 63
ändringsförslag 66
Rådgivande kommitté för ledamöters uppförande I
Räkenskaper 79 - 80, VII.IV, VII.V
Rättelser 180, 216
Rättsakter 73 - 74
Rättslig grund
ansvarigt utskott 42, VII.XVI
första behandlingen 37
initiativ enligt artikel 225 i EUF-fördraget 42
internationella avtal 90
kommissionens förslag 59
Rättsstatsprincipen 36, 38 a, 74 e, 81, 122, 209 - 210, IV
Röstförklaringar 20, 170
Rösträtt 164
S
Gå högst uppNästaFöregående
Sammankallande
parlamentet 134
utskott 193
Sammanträden 133
audiovisuell upptagning 182
avbrytande eller avslutande 140, 152, 154, 172, 178
fullständigt förhandlingsreferat 181
protokoll 179
sammanträdesplats (säte) 135
sammanträdets förlopp 145 - 146, 148 - 150, 152 - 154, 194
Sammanträdesordning 23
Sammanträdesperiod 133 - 134
Sammanträdesprotokoll 179
Samråd 43 - 44
betänkande 45
enligt artikel 140 i EUF-fördraget 83
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 124
förnyat 59
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 96
Regionkommittén 125
Sekretariat
grupplösa 33
politiska grupper 31
Sekretess 5, 9, 23, 29, 185, 205, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.E, IX, XV
Session 133 - 134
Skriftliga förklaringar 149
av ledamöter 123
bifogade protokollet 149
bortfallande 123
införda i registret 123
Skuggföredragande 70, 192
Språk 23, 87 a, 142, 146 - 147, 156 - 157, 185, 201, XI
Studie- eller informationsuppdrag 188
Störande uppträdande 152 - 154, XVI
omedelbara åtgärder 152
påföljder 153 - 154
Störningar i parlamentet 152 - 153, XVI
Subsidiaritet 37, 38 - 38 a, 44
Suppleant/ersättare 187
Systemet med de provisoriska tolftedelarna 75 f
Särskilda representanter 93
Särskilda utskott 184, 188, 190
Särskild debatt 141
T
Gå högst uppNästaFöregående
Talare 149 - 151, 153
Talarlista 176
Talartid 110, 115, 140 - 142, 150, 153, 172 - 173, 179, XVII
fördelning 122, 149, IV
Talmannen 157, 197 a
uppgifter 19 - 20, 23, 42, 73, 111, 116, 122 - 123, 126, 128, 149 - 150, 153, 156, 171, 173, 179, 208, 210, 216, I, II, XVI
val 13 - 14, 17 - 18, 23
Talmanskonferensen
frågor 29
offentlighet 29
sammansättning 24
uppgifter 19, 25, 42, 70 - 70 a, 153, 210
Tidsfrister 52, 62, 67, 69, 144, 156, 161, 163, 167
Tillfällig ordförande 12
Tillfällig undersökningskommitté 25, 185 - 186, IX
Tillgång till handlingar 5, 29, 39, 103 - 104, 148, VIII.B, VIII.C, VIII.E, XV
Tillträde
till parlamentet 9, XVI
till plenisalen 145
till åhörarläktaren 145
Tillåtlighet 157
frågor 116
frågor för skriftligt besvarande 117
ändringsförslag 20, 66, 157, 161
Tillämpningsföreskrifter 8, 23, VII.XIII
Tjänsteförteckning (generalsekretariatet) 23, 31, 79, 207, VII.IV
Tolkning 146, 182
Traktamente 153
Tredje behandlingen
förlikning 67 - 68, 79 a, XX
förlängning av tidsfrister 62
gemensamma utskottssammanträden 51
gemensamt utkast 69
i kammaren 69
Tredjeland
anslutningsfördrag 74 c, 81
anslutningsförhandlingar 74 c, 200, XIV, XIV.4
associerade stater 200
AVS VII.II
delegationer 28, 198, 200
förbindelser med 25, 200
Tvärpolitiska grupper 32, I
Tystnadsplikt 103, VIII, XI
U
Gå högst uppNästaFöregående
Undersökningskommitté, tillfällig 25, 185 - 186, 188, IX
Undertecknande av antagna rättsakter 73
Underutskott 188, 190 - 191, VII.I, XVIII
Unionens externa representation
särskilda representanter 93
vice ordförande för kommissionen/höga representant 96
Unionens symboler 213
Unionslagstiftning
förenkling 86 - 87
kodifiering 86
omarbetning 87
tillämpning 128, 185, VII.XVI, IX, XIV.2
Uppföljningsförfarande 58 - 59
Uppförande 23, 145 - 154, X
Uppförandekod 9, 19, I, X, XIV, XXI
Upphävande av immunitet 6 - 7
Uppskjutande av debatt och omröstning 172, 177
Utdelning av handlingar 144, 148, 179, IV
Utfrågningar 185, 192 - 193, 197 a, 202, XVII
Utnämningar och nomineringar 204
chef för externa delegationer 95
Europeiska centralbanken 109
förfarande vid omröstning 169
kommissionens ordförande 105
kommissionsledamöter 106, XVII
kvestorer 16
ombudsmannen 204
plats för sammanträden 135
revisionsrätten 108
särskild representant 93
talman 14
utskott 186
vice talman 15
Utrikespolitik 96 - 97, VII.I
Utskott 45 - 50, 52, 67, 135, 162, 183 - 184, 186 - 191, 193 - 197, VII, VIII.A, IX
andra behandlingen 61 - 63
ansvarigt 42 - 43, 63, 70, 123
ansvarsområden 183 - 184, 188, VII
associerade 50, 56, 70, 88 - 88 a, XVII, XVIII
betänkande 45, 47 - 48, 50, 52, 56 - 57
brådskande sammanträde 97
dialog med rådet 63
frågestund 197
förfarande 45 - 52, 63, 193 - 197
förlikning (artikel 294 EUF) 67 - 69, XX
första behandlingen 37, 38, 39, 53 - 54
granskning av bevis 3, 189, VII.XVI
hänvisning till 43, 52, 188
ledamöter 186 - 187, 191
omröstning 195 - 196
ordförande 27, 52, 70, 88, 185, 191
plats för sammanträden 135
protokoll 103, 194
rådgivande 49, 188
rättelser 216
rättigheter 186 - 187, VII
sammankallande 193
sammansättning 25, 186 - 187
sammanträden 23, 46, 63, 96, 103, 106, 108 - 109, 113, 123, 135, 162, 187, 190 - 191, 193 - 194, VIII.A
samverkande XVII
suppleanter 187
tillsättning 183 - 184
tredje behandlingen 67 - 68, XX
underutskott 188, 190 - 191, VII, XVIII
uppgifter 25, 188, VII
valprövning 3
yttrande 49 - 50, 188, VII
återförvisning till 175
Utskottsordförandekonferensen 27, 70, 197 a
Utskottssamordnare 70, 192, XVII
Utskottsutfrågningar 23, 93, 95, 106, 185, 193, 204, XVII
Uttalanden 112 - 113
Europeiska centralbanken 113
Europeiska rådet 110
kommissionen 110
kommissionens ordförande 105
revisionsrätten 112
rådet 110
Utträde ur unionen 74 d
V
Gå högst uppNästaFöregående
Val
kommissionen 106, XVII
kommissionens ordförande 105
kvestorer 13, 16 - 18
ombudsmannen 204
parlamentet 1, 214
talman 13 - 14, 17 - 18
vice talmän 13, 15, 17 - 18
Valprövning 3, 12, 189, VII.XVI
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor 96, 116
Vice talman 15
uppgifter 21 - 23, 25, 68, 75 c - 75 d, 104, 131, 197 a
val och mandat 13, 15, 17 - 19
W
Gå högst uppNästaFöregående
Webbplats 29, 32, 104, 123, 182, I, X
Y
Gå högst uppNästaFöregående
Yttranden 90
anhållan om 43 - 44
parlamentet 55, 90, 96, 105, 108 - 109, 119, 142, 195
rekommendationer från rådet 83
utskotten 37, 38, 46, 49 - 50, 121, 188, 202 - 203, VI.1, VII
Å
Gå högst uppNästaFöregående
Åhörarläktaren 145
Årligt lagstiftnings- och arbetsprogram 35, 42 - 43, 137
Årsrapporter 119
Åsidosättande av mänskliga rättigheter 74 e
Återförvisning till utskott 172, 175
ansvarsfrihet VI.5
budget 75 b
kommissionens förslag 56 - 57, 63
rådets ståndpunkt 43
rättelser 216
Ä
Gå högst uppNästaFöregående
Ändringar, tillåtlighet 87
Ändring av förslag till lagstiftningsakt 53
Ändringsförslag 156 - 157
angivande i en konsoliderad text 70, 180
antagande 57
bortfall 156 - 157
frister 70 a, 156
förfarande utan 46, 138
ingivande 70 a, 156, 195
kommissionens ståndpunkt 54, 57 - 58, 61, 66, XIV
kompromissändringsförslag 57, 63, 66, 70, 160 - 161
muntliga 97, 156, 195
omröstningsordning 161
språk 146 - 147, 156
tillbakadragande 156
tillåtlighet 20, 157
tryckning 156
utdelning 156
utskott 162, 195
övertagande 156
Ö
Gå högst uppFöregående
Öppenhet
i parlamentets verksamhet 5, 9, 23, 29, 103 - 104, VIII, IX, XVII
ledamöters ekonomiska intrressen 9, I
under lagstiftningsförfarandet 39
öppenhetsregister 9, X
Överenskommelse vid andra behandlingen 70, 72, XX, XXI
Överenskommelse vid första behandlingen 70 - 71, XX, XXI
Överklagande 154, VIII, XI
Översättningar 29, 42, 61, 70 a, 181, 185, 201, 212, XIV.3
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy