Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2013 m. balandžio mėn.
PDF 1648k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI: SUDARYMAS IR ĮGALIOJIMAI

185 straipsnis : Tyrimo komitetai

1.    Vienos ketvirtosios savo narių prašymu Parlamentas gali sudaryti tyrimo komitetą Sąjungos institucijos ar įstaigos, valstybės narės viešojo administravimo institucijos ar asmens, kuris pagal Sąjungos teisę įgaliotas ją įgyvendinti, įtariamiems Sąjungos teisės pažeidimams ar netinkamo administravimo, taikant Bendrijos teisę, atvejams tirti.

Sprendimas sudaryti tyrimo komitetą paskelbiamas per vieną mėnesį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Be to, Parlamentas imasi visų reikiamų priemonių, kad apie šį sprendimą būtų kuo geriau žinoma.

2.    Tyrimo komiteto darbą reglamentuoja komitetams taikytinos šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatos tiek, kiek neprieštarauja specialiosioms šio straipsnio nuostatoms ir prie šių Darbo tvarkos taisyklių pridedamam 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimui dėl išsamių Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų (1).

3.    Prašyme sudaryti tyrimo komitetą turi būti nurodytas tyrimo dalykas ir pateikti išsamūs tyrimo motyvai. Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas priima sprendimą dėl komiteto sudarymo ir, teigiamo sprendimo atveju, remdamasis 186 straipsnio nuostatomis, – dėl komiteto sudėties.

4.    Tyrimo komitetas baigia savo darbą pateikdamas ataskaitą ne vėliau kaip per dvylika mėnesių. Parlamentas gali nuspręsti du kartus trims mėnesiams pratęsti šį terminą.

Komitete balsuoti turi teisę tik jo tikrieji nariai arba, jų nesant, nuolatiniai juos pavaduojantys nariai.

5.    Tyrimo komitetas išsirenka savo pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus bei paskiria vieną ar daugiau pranešėjų. Be to, Komitetas gali patikėti savo nariams atlikti pavedimus arba specialias užduotis bei suteikti įgaliojimus, dėl kurių pastarieji išsamiai atsiskaito komitetui.

Tarp komiteto posėdžių, esant skubiam atvejui ar būtinybei, komiteto biuras vykdo komiteto įgaliojimus, su sąlyga, kad jo sprendimai bus patvirtinti kito komiteto posėdžio metu.

6.    Tyrimo komitetas, manydamas, kad buvo pažeista viena iš jo teisių, pasiūlo Parlamento pirmininkui imtis atitinkamų priemonių.

7.    Tyrimo komitetas gali kreiptis į institucijas ar į asmenis, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje minimo sprendimo 3 straipsnyje, siekiant surengti klausymą ar gauti dokumentus.

Sąjungos institucijos ir įstaigos kompensuoja savo narių ir pareigūnų kelionės ir gyvenimo jų metu išlaidas. Kitų asmenų, pakviestų dalyvauti tyrimo komiteto posėdyje, kelionės ir gyvenimo jų metu išlaidas kompensuoja Europos Parlamentas pagal ekspertų klausymus reglamentuojančią tvarką.

Asmuo, pakviestas liudyti tyrimo komitete, gali pareikalauti tokių pačių teisių, kokias jis turėtų liudydamas savo šalies teisminėje institucijoje. Prieš darydamas pareiškimą komitete, jis turi būti informuotas apie savo teises.

Dėl kalbų vartojimo tyrimo komitetas taiko 146 straipsnio nuostatas. Tačiau komiteto biuras:

-    gali, jei mano esant būtina dėl konfidencialumo, užtikrinti vertimą žodžiu tik į komiteto darbe dalyvaujančių asmenų oficialiąsias kalbas;

-    sprendžia dėl gautų dokumentų vertimo raštu taip, kad komitetas galėtų veiksmingai ir greitai atlikti savo darbą ir kad būtų išsaugotas būtinas slaptumas bei konfidencialumas.

8.    Tyrimo komiteto pirmininkas kartu su biuru pasirūpina, kad būtų išsaugotas darbo slaptumas ar konfidencialumas ir apie tai laiku perspėja narius.

Jis taip pat aiškiai primena apie pirmiau minėto sprendimo 2 straipsnio 2 dalies nuostatas. Taikomos Darbo tvarkos taisyklių VIII priedo A dalies nuostatos.

9.    Perduotus slaptus arba konfidencialius dokumentus galima nagrinėti tik naudojantis techninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad su dokumentais galėtų susipažinti tik tie nariai, kuriems pavesta juos nagrinėti. Šie nariai prisiekia neleisti jokiam kitam asmeniui susipažinti su slapta ar konfidencialia informacija pagal šį straipsnį ir naudotis šia informacija tik siekiant parengti ataskaitą tyrimo komitetui. Posėdžiai vyksta specialiai įrengtose patalpose, kad leidimo neturintys asmenys negalėtų klausytis komiteto posėdžių.

10.    Pasibaigus tyrimui, tyrimo komitetas pateikia Parlamentui darbo rezultatų ataskaitą, kurioje, jei reikia, gali būti nurodyta mažumos nuomonė 52 straipsnyje numatytomis sąlygomis. Ši ataskaita yra skelbiama.

Tyrimo komiteto prašymu Parlamentas dėl šios ataskaitos surengia diskusijas kitos mėnesinės sesijos po jos pateikimo metu.

Jis taip pat gali pateikti Parlamentui Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar valstybėms narėms skirtą rekomendacijos projektą.

11.    Parlamento pirmininkas įpareigoja pagal VII priedo nuostatas atsakingą komitetą patikrinti, kokių tolesnių veiksmų imtasi dėl tyrimo komiteto darbo rezultatų ir, jei reikia, parengti pranešimą šiuo klausimu. Jis imasi kitų reikalingų priemonių, kad tyrimo išvados būtų praktiškai pritaikytos.

Vadovaujantis 186 straipsnio 2 dalimi galima teikti tik Pirmininkų sueigos pasiūlymo dėl tyrimo komiteto sudėties (3 dalis) pakeitimus.

Pakeitimai neteikiami nei dėl tyrimo dalyko, kurį apibrėžė viena ketvirtoji Parlamento narių (3 dalis), nei dėl 4 dalyje nustatyto termino.

(1) Žr. IX priedą.
Teisinė informacija - Privatumo politika