Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - apríl 2013
PDF 1534k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VII  : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1  : VÝBORY - ZLOŽENIE A PÔSOBNOSŤ

Článok 185  : Vyšetrovacie výbory

1.    Parlament môže na žiadosť štvrtiny všetkých poslancov zriadiť vyšetrovací výbor, aby vyšetril prípady možného porušenia práva Únie alebo prípady nesprávneho úradného postupu zo strany orgánu alebo inštitúcie Európskej únie, orgánu verejnej správy členského štátu alebo osôb splnomocnených právom Únie na jeho vykonávanie.

Rozhodnutie o zriadení vyšetrovacieho výboru sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do jedného mesiaca. Parlament okrem toho prijme všetky potrebné opatrenia, aby s týmto rozhodnutím bola verejnosť čo najlepšie oboznámená.

2.    Spôsob práce vyšetrovacieho výboru sa riadi ustanoveniami rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú výborov, ak nie je ustanovené inak v tomto článku a v rozhodnutí Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa výkonu vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, ktoré tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku. (1)

3.    V žiadosti o zriadenie vyšetrovacieho výboru sa musí presne uviesť predmet vyšetrovania a zahrnúť podrobné odôvodnenie vyšetrovania. Parlament na návrh Konferencie predsedov rozhodne o zriadení výboru, a ak sa tak rozhodne, určí zloženie výboru v súlade s článkom 186.

4.    Vyšetrovací výbor ukončí svoju činnosť predložením správy v lehote najviac dvanástich mesiacov. Parlament môže dvakrát rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty o tri mesiace.

Vo vyšetrovacom výbore môžu hlasovať len jeho riadni členovia alebo v ich neprítomnosti stáli náhradníci.

5.    Vyšetrovací výbor si zvolí predsedu, dvoch podpredsedov a menuje jedného alebo viacerých spravodajcov. Výbor tiež môže poveriť zodpovednosťou, povinnosťami alebo osobitnými úlohami svojich členov, ktorí sú následne povinní podať výboru podrobnú správu o svojej činnosti.

V období medzi dvoma schôdzami vykonáva v naliehavých alebo potrebných prípadoch pôsobnosť výboru predsedníctvo výboru, s výhradou ich schválenia na nasledujúcej schôdzi.

6.    Ak sa vyšetrovací výbor domnieva, že bolo porušené niektoré z jeho práv, navrhne predsedovi Parlamentu, aby prijal potrebné opatrenia.

7.    Vyšetrovací vybor sa môže obrátiť na orgány alebo osoby uvedené v článku 3 rozhodnutia uvedeného v odseku 2, aby ich vypočul alebo získal dokumenty.

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie členov a úradníkov orgánov a inštitúcií Únie znášajú orgány a inštitúcie Únie. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie iných osôb, ktoré vypovedajú pred vyšetrovacím výborom uhrádza Parlament v súlade s článkami, ktoré upravujú výsluch znalcov.

Každá osoba predvolaná svedčiť pred vyšetrovacím výborom si môže nárokovať práva, ktoré by jej prislúchali ako svedkovi pred orgánom v krajine jej pôvodu. O týchto právach musí byť informovaná pred tým, ako podá výboru svedectvo.

Pokiaľ ide o používanie jazykov, na vyšetrovací výbor sa vzťahujú ustanovenia článku 146. Predsedníctvo výboru však:

    môže obmedziť tlmočenie do úradných jazykov osôb zúčastnených na rokovaniach, ak to považuje za potrebné z dôvodu ich dôvernej povahy,

    rozhodne o preklade získaných dokumentov spôsobom, ktorý zabezpečí efektívne a rýchle rokovania výboru a zachovanie ich dôvernej alebo tajnej povahy.

8.    Predseda vyšetrovacieho výboru spolu s Predsedníctvom zabezpečí zachovanie tajnej alebo dôvernej povahy rokovaní a v tomto zmysle informuje členov výboru.

Predseda tiež výslovne poukáže na ustanovenia článku 2 ods. 2 uvedeného rozhodnutia. Časť A prílohy VIII sa použije rovnako.

9.    Doručené tajné alebo dôverné dokumenty sa preskúmajú s využitím technických opatrení, aby sa zabezpečilo, že k nim majú osobný prístup len členovia zodpovední za daný prípad. Títo členovia sa v súlade s týmto článkom slávnostne zaviažu, že neumožnia žiadnej inej osobe prístup k tajným alebo dôverným informáciám, a že tieto informácie použijú výlučne na prípravu správy vyšetrovacieho výboru. Schôdze sa konajú v miestnostiach zabezpečených proti odpočúvaniu neoprávnenými osobami.

10.    Po skončení práce predloží vyšetrovací výbor Parlamentu správu o výsledkoch svojej činnosti, ktorá v prípade splnenia podmienok podľa článku 52 obsahuje menšinové stanoviská. Správa sa uverejní.

O správe sa na žiadosť vyšetrovacieho výboru koná v Parlamente rozprava, a to na schôdzi nasledujúcej po jej predložení.

Výbor tiež môže predložiť Parlamentu návrh odporúčania pre orgány alebo inštitúcie Európskej únie alebo členských štátov.

11.    Predseda Parlamentu poverí výbor príslušný podľa prílohy VII, aby dohliadal na prijatie opatrení vyplývajúcich z výsledkov práce vyšetrovacieho výboru a prípadne, aby podal správu. Predseda Parlamentu podnikne všetky ďalšie kroky potrebné na uvedenie záverov vyšetrovania do praxe.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú prípustné iba k návrhu Konferencie predsedov, ktorý sa týka zloženia vyšetrovacieho výboru (odsek 3), v súlade s článkom 186 ods. 2.

K predmetu vyšetrovania vymedzenému štvrtinou všetkých poslancov Parlamentu (odsek 3) a k lehote určenej v odseku 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie sú prípustné.

(1)Pozri prílohu IX.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia