Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2013 m. balandžio mėn.
PDF 1648k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI: SUDARYMAS IR ĮGALIOJIMAI

186 straipsnis : Komitetų sudėtis

1.    Komitetų ir tyrimo komitetų nariai renkami frakcijoms ir nepriklausomiems Parlamento nariams pasiūlius kandidatus. Pirmininkų sueiga teikia Parlamentui pasiūlymus. Komitetų sudėtis kiek įmanoma turi atitikti Parlamento sudėtį.

Perėjęs į kitą frakciją, narys išsaugo vietą Parlamento komitetuose iki kadencijos, trunkančios dvejus su puse metų, pabaigos. Jei dėl Parlamento nario perėjimo į kitą frakciją komitete būtų pažeista politinių jėgų pusiausvyra, remdamasi šio straipsnio 1 dalies antrame sakinyje minėta procedūra, Pirmininkų sueiga privalo pateikti naujų pasiūlymų dėl šio komiteto sudėties, su sąlyga, kad būtų užtikrintos individualios atitinkamo nario teisės.

Proporcingai skiriant vietas komitetuose, frakcijoms tenkantis vietų skaičius turi būti lygus artimiausiam atitinkamam sveikam skaičiui. Jei frakcija nusprendžia neužimti jai priklausančių vietų komitete, šios vietos lieka laisvos, ir atitinkamai sumažėja komiteto narių skaičius. Frakcijoms neleidžiama tarp savęs keistis joms skirtomis vietomis komitetuose.

2.    Pakeitimai dėl Pirmininkų sueigos pasiūlymų priimtini su sąlyga, kad juos teikia ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių. Parlamentas dėl šių pakeitimų balsuoja slaptu balsavimu.

3.    Išrinktais laikomi Parlamento nariai, kurių pavardės yra Pirmininkų sueigos pasiūlymuose, kurie gali būti iš dalies pakeisti remiantis 2 dalimi.

4.    Jei šio straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka iki Pirmininkų sueigos nustatyto termino frakcija nepasiūlo jokių kandidatų į tyrimo komitetą, Pirmininkų sueiga teikia Parlamentui tik iki šio termino pabaigos iškeltas kandidatūras.

5.    Pirmininkų sueiga, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalies nuostatas ir pritariant būsimiems nariams, gali laikinai nuspręsti, ką paskirti į galimas laisvas komitetų narių vietas.

6.    Šie pakeitimai teikiami Parlamentui tvirtinti kito posėdžio metu.

Teisinė informacija - Privatumo politika