Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A opta legislatură - iulie 2014
PDF 1486k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

INDICE ANALITIC
ABCDEFGIÎJLMNOPRSŞTŢUV
Cifrele arabe se referă la articole; cifrele romane se referă la anexe, iar cifrele arabe sau romane sau literele care le urmează desemnează secţiunile, articolele sau alineatele din aceste anexe.
A
SusÎnainte
Accesul în sala de şedinţe 63, 157
Accesul la documente 5, 31, 43, 115 - 116, 160, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, XIV
Accesul publicului la
decizii 31
dezbateri în plen 115
documente 116
lucrări 206
petiţii 217
Acordul-cadru PE-Comisie VII.E, XIII
Acorduri interinstituţionale 140, 230, VII.B, VII.C, VII.D, IX.B, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI
Acorduri internaţionale 99, 108 - 109
Acorduri în a doua lectură 76, II, XX
Acorduri în primă lectură 73 - 75, II, XX
Acorduri voluntare 102
ACP VI.II
Acte delegate 43, 105, 107
Acte de punere în aplicare 106 - 107, 141
Acte legislative 38 - 39, 41, 43, 47, 49, 57 - 59, 76 - 77, 85, 99, 104, 106, 150, 180, 183, 229
Acţiuni introduse la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 141, 221, V.6
Admisibilitate
amendamente 22, 69, 99, 170, 174
întrebări II
întrebări cu solicitare de răspuns scris 130 - 131
A doua lectură 47, 64 - 69, 76, 171
acorduri 76, XIX, XX
concluzii 67
examinarea în comisie 55, 64 - 66
examinarea în plen 67 - 69, 76, 171
prelungirea termenelor 65
propunere de respingere în comisie 66
recomandare pentru 66 - 67
reuniuni comune ale comisiilor 55
vot, procedură 171
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei 213
Agenţii europene
consultare 139
Al doilea raport 60 - 61
Alegerea
chestorilor 15, 18, 20
Comisiei 118, XVI
Ombudsmanului 219
Parlamentului 1, 229
Preşedintelui 15 - 16, 20
Preşedintelui Comisiei 117
vicepreşedinţilor 15, 17, 20
Amânarea dezbaterii şi a votului 185, 190
Amânarea votului 61, 118, 190
Amendamente 61, 69, 75, 169 - 170, 174
admisibilitate 22, 53, 69, 104, 170, 174
adoptare 61
aprobarea de către Consiliu 75
caducitate 169 - 171
de compromis 61, 66, 69, 73, 173 - 174
depunere 74, 169, 208
depunerea a peste 50 de amendamente 175
distribuire 169
identificare într-un text consolidat 73, 193
în comisie 175, 208
la buget 88
la poziţia Consiliului 69 - 70
limbi 158, 169
orale 113, 169, 208
ordinea de votare 174
poziţia Comisiei 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
preluare (de către un alt deputat) 169
prezentare 169
prima lectură 59, 61
procedura fără amendamente 50, 150
proiectul comun (a treia lectură) 72
propunere de act legislativ 39, 47, 49 - 50, 104
retragere 169
termene 74, 169, 174
tipărire 169
vot în bloc 173
vot prioritar 173
Anexe 227, 230
Apărarea privilegiilor și imunităților 7, 9
Aplicarea dreptului Uniunii 198, VIII, XIII
Aprobare 79 - 83, 86, 99, 108
Aprobarea poziţiei Consiliului 76
Arhive 192, 217
Asistenţi 11, 206, IX
A treia lectură 47, 70 - 72
conciliere 70 - 71, XIX
în plen 72, 77
prelungirea termenelor 65
proiect comun 72
reuniuni comune ale comisiilor 55
vot, procedură 72
Atribuţiile comisiilor 27, 201, VI
Audieri 25, 198, 205 - 206, 211, 216, 218, XVI
Audieri publice privind iniţiativa cetăţenească 211
Avize
ale comisiilor 39, 41, 50, 53 - 54, 133 - 134, 201, 216 - 217, V.1, VI
ale Parlamentului 59, 100, 108, 112, 117, 121 - 122, 154, 208
cerere de aviz 47 - 48
motivate (ale parlamentelor naţionale) 42
recomandări ale Consiliului (articolul 140 din TFUE) 100
urmărire 62 - 63
B
SusÎnainteÎnapoi
Banca Centrală Europeană
Acord interinstituțional privind mecanismul unic de supraveghere XXI
declaraţii 126
întrebări 131
numirea Comitetului executiv 122
Biroul
comisiilor 198, 204, VII.A
delegaţiilor 212
Parlamentului
 accesul publicului la decizii 31
 componenţă 19, 24
 funcţii 10 - 11, 25, 27 - 31, 35, 96, 116, 147, 158 - 159, 161, 167, 181, 211, 214, 222, 224, I, VII.A
 întrebări 31
Buget 86, 88 - 95, V, VI.V
adoptarea definitivă 91
cheltuieli 98
comisii competente VI.III, VI.IV
controlul execuţiei 95, 125, VI.V
descărcare de gestiune 93 - 94, V, VI.V
estimarea bugetului 96 - 97
general 86 - 92, 95, VI.III, VI.IV
Buletinul Parlamentului 31
C
SusÎnainteÎnapoi
Cadouri sau avantaje similare I
Cadru financiar multianual 86, 99
Caducitatea
amendamentelor 169 - 171
textelor (la sfârşit de legislatură) 229
Candidaturi
Banca Centrală Europeană 122
chestori 15, 18
comisii 199
Ombudsman 219
preşedinte 15 - 16
vicepreşedinţi 15, 17
Carta drepturilor fundamentale 38, 115
Cartonaş albastru 162
Căi de atac interne 167
Călătorii de studiu şi de informare 25, 201
Cerere de aviz 47
Cheltuieli
angajare 98
lichidare 98
Chestiunea preliminară 185, 187
Chestiuni de ordin personal 164
Chestiuni pendinte 229
Chestori
accesul publicului la decizii 31
alegere şi mandat 15, 18 - 21
ecusoane de acces 11, IX
funcţii 11, 24 - 25, 28
întrebări 31
Cod de conduită 11, 21, I, IX, XIII
Codificare, legislaţia Uniunii 103
Combaterea fraudei 12, XI
Comisia
acord-cadru VII.E, XIII
alegerea Comisiei 118
alegerea Preşedintelui 117
amendamente la o propunere 61
cereri de aviz, consultaţii 47
competenţe de punere în aplicare XIII.2
declaraţii 123
demisia unui membru XIII
descărcarea de gestiune 93
explicarea deciziilor 124
informarea Parlamentului VII.E, XIII
invitare 112
întrebări (timpul afectat întrebărilor) 129, II
întrebări cu solicitare de răspuns scris si întrebări cu solicitare de răspuns oral 128, 130
mandat de negociere 108
măsuri de punere în aplicare 106, 141, XIII.1
membrii XIII
 demisia XIII
modificarea unei propuneri 57
moţiune de cenzură 119
poziţie asupra amendamentelor 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
program 118
program de lucru 37
respingerea unei propuneri 60, 104
retragerea unei propuneri 43, 60, 62, 68
timpul afectat luărilor de cuvânt 162
urmărire 62
Comisii asociate 54, 60, 73, 107, 211, XVII
Comisii de anchetă 27, 198 - 199, 201, VIII
Comisii parlamentare 49 - 54, 56, 196 - 204, 206 - 210, VI
a doua lectură 64 - 66
asociate 54, 60, 73, 107, 211, XVI, XVII
atribuţii, competenţe 27, 54, 196, 201, 214, VI
aviz 50, 53
birou 198, 204, VII.A
comitetul de conciliere 70 - 72
competente 46 - 47, 66, 73, 106, 136
competenţe 196 - 197, 201, VI
componenţa 27, 199 - 200
comune XVI
conflict de competenţe 201
constituire 196 - 198, VIII
convocare 206
de anchetă 27, 198 - 199, 201, VIII
dialog cu Consiliul 66
drepturi 199 - 200
examinare în comun 201
întrunirea de urgenţă 113
membri 199 - 200, 204
mixte 214
pentru subiectul în cauză 39, 41
permanente 196
preşedinte 29, 56, 73, 106, 198, 204
prima lectură 39, 41, 43, 57 - 58
procedură 66, 206 - 210
procedură de conciliere 70 - 72
proces-verbal 115, 207
raport 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61, XVII
rectificări 231
retrimiterea la 188
reuniuni 25, 50, 66, 112, 115, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII.A
reuniuni comune 55, 107
sesizare 47, 53, 201
sesizare pentru aviz 53, 201, 208
speciale 197, 201, 203
subcomisii 201, 203
supleanţi 200
temporare (a se vedea comisii speciale)
timpul afectat întrebărilor 210
verificarea prerogativelor 3, 202, VI.XVI
votul 208 - 209
Comitet compus din personalităţi independente 225
Comitet consultativ pentru conduita deputaţilor I
Comitetul de conciliere
convocare 70, 90
delegaţie 71 - 72
Comitetul Economic şi Social European 11, 137
Comitetul Regiunilor 11, 138
Comitologie
Compatibilitatea financiară a unui act 41, 49, 51
Competenţă de control 103, 106, 141
Competenţele comisiilor 27, 54, 214, 225
conflict de competenţe 201
Componenţa Parlamentului 3 - 4, 84, 99
Compromisuri, amendamente 61, 66, 69, 173 - 174
Comunicare, poziţia Consiliului 64 - 66
Conciliere
a treia lectură 70 - 72
bugetară 90
comitetul de 70 - 71
Conduită (cod, reguli) 11, IX
Conferinţa organelor specializate în afaceri comunitare (COSAC) 143
Conferinţa preşedinţilor
accesul publicului la decizii 31
componenţă 26
funcţii 21, 27, 46, 52, 54, 71, 73 - 74, 113, 126 - 129, 133, 135, 146, 149, 162, 172, 198 - 199, 201, 203, 212 - 213, 225, 229, VII.A, XVII
întrebări 31
Conferinţa preşedinţilor de comisie 29, 73, 211, XVII
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie 30
Conferinţe ale parlamentelor 144
Confidenţialitate 5, 11, 25, 31, 115, 198, 220, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, VIII, XIV
Conflicte de interese I, VII.F
Consiliu
consultare 47, 49
declaraţii 123
dialogul unei comisii competente cu 62, 66
invitaţie 112
întrebări (întrebări cu solicitare de răspuns oral şi întrebări cu solicitare de răspuns scris) 128 - 130
întrebări (timpul afectat întrebărilor) 129, II
poziţia Consiliului 64 - 70, 76
proiect comun 72
recomandări pentru 113, 134
respingerea poziţiei Consiliului 68
reuniuni 44
timpul afectat luărilor de cuvânt 162
Consiliul European 123, 127
Consiliul Europei 213
Consultare
agenţii europene 139
Comitetul Economic şi Social European 137
Comitetul Regiunilor 138
iniţiative prezentate de state membre 48
PESC 112
rapoarte 49, 52
recomandări ale Consiliului (articolul 140 din TFUE) 100
Contabilitate 96, 98, VI.III, VI.IV, VI.V
Convenţia ACP-CE VI.II
Convocarea
comisiilor 113, 206
Parlamentului 146
Cooperare
consolidată 54
 între statele membre 85, 99
procedură de 39, 43, 57 - 69, 75 - 76, 171 - 172
Coordonatori în cadrul comisiei 73, 205, I, XVI
COSAC 143
Curtea de Conturi V.1, VI.V
declaraţii 125
numirea membrilor 121
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
introducerea unei acţiuni 141, 219, 221, V.6
numiri 120
Cvorum 168, 208
D
SusÎnainteÎnapoi
Declaraţii
Banca Centrală Europeană 122, 126
Comisia 57, 123 - 124
Consiliul 123
Consiliul European 123
Curtea de Conturi 121, 125
de interes financiar 21, 34, I
Preşedintele propus al Comisiei 117
Declaraţii scrise
ale deputaţilor 136
anexate stenogramei 162
caducitate 136
înscrise în registru 136
Delegaţiile 25, 158, 214
ad hoc 27
Conferinţa parlamentelor 144
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie 30
interparlamentare 212, VI.II
la comisiile parlamentare mixte 214
permanente 27, 212
Demisia
unui deputat 4
unui membru al Comisiei XIII
Democraţie 38, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Deputaţi 1 - 6, 9 - 11, 148
asistenţi IX
foşti deputaţi 6, 11, I, IX
neafiliaţi 35, 199 - 200, 205
participarea la ședințe 148
statut 10 - 11, 52, I, VI.XVI
Descărcarea de gestiune V
a Comisiei 93 - 94
a Parlamentului 98
a Preşedintelui Parlamentului 94
decizie V
declaraţia Curţii de Conturi 125
Desfăşurarea şedinţelor 157 - 160, 162 - 167
Destituirea Ombudsmanului 221
Deviză 228
Dezbatere
amânare 185, 190
ca urmare a unei declaraţii 123
dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului 135, 149, IV
dialogul comisiei competente cu Consiliul 66
extraordinară 153
încheiere 185, 189
în comun 155
procedură fără dezbatere 50, 150, 162, 166
raportul unei comisii temporare de anchetă 198
Dezbaterea în regim de urgenţă 154
Dialog cu Consiliul 62, 66
Dialog social 101
Discurs inaugural 16
Distribuire 156, 160 - 161, 192, IV
Documente
acces 115 - 116, 160, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, XIV
caduce 229
chestiuni pendinte 229
confidenţiale VII
distribuire 156, 160
legislative 47
Documente legislative 47
Douăsprezecimea provizorie 92
Drapel 228
Dreptul de anchetă 198, VIII
Dreptul de consultare a dosarelor 5
Dreptul de petiţionare 215
Dreptul de vot 177
Dreptul Uniunii, aplicare 141, 198, VI.XVI, VIII, XIII, XIII.2
Drepturi fundamentale 38, 83, 99, VI.XVII
Drepturile omului 83, 99, 114, 135, 224 - 225, IV
Durata mandatelor 4, 19
E
SusÎnainteÎnapoi
Echipa de negociere 73
Ecusoane de acces 11, IX
Egalitate de voturi 16 - 17, 24, 172, 204
Estimarea bugetului 96 - 97
Eurogrup II
Europol VI.XVII
Examinarea
bugetului 88
deciziilor privind descărcare de gestiune V
documentelor confidenţiale 198, 215, VII
documentelor legislative 37 - 38, 43, 47, 57
Execuţia bugetară 93 - 95, V
Explicaţii privind votul 22, 123, 183
Expunerea de motive a unui raport 45, 49, 51, 56, 67, 134, 171
F
SusÎnainteÎnapoi
Finalizare juridico-lingvistică 75, 78, 193, XIX
Fişa financiară 45, 49, 51
Foaia de prezenţă 148
Fraudă 12, XI
Funcţiile
Biroului 25
chestorilor 28
Conferinţei preşedinţilor 27
încetarea funcţiilor înainte de termen 21
preşedintelui 22
vicepreşedinţilor 23
G
SusÎnainteÎnapoi
Grupări neoficiale ale deputaţilor 34, I
Grupuri de interese 11, IX
Grupuri politice 32 - 33, 35 - 36
activităţi 33
constituire 32
modificări 199 - 200
neafiliaţi 35, 205
preşedinţi 135
situaţia juridică 33
I
SusÎnainteÎnapoi
Imn 228
Implicaţii financiare 38, 41, 112
Imunitate 5 - 9, 179 - 180, 208, 222, VI.VII, VI.XVI
Inadmisibilitate 39, 103 - 105, 170, 185, 187
Incompatibilităţi 4
Indemnizaţii 10
Informarea Parlamentului
încălcarea principiilor comune 83
PESC 112
Informaţii sensibile VII.E
Iniţiativa cetăţenească 211, 218, XIII
Iniţiativă
cetăţenească 211, 218, XIII
legislativă 37, 45 - 46
prevăzută la articolul 225 din TFUE 46
prezentate de state membre 48
raport din proprie iniţiativă 45, 52, 54
Iniţiativă legislativă 45
Instituţii 37, 117 - 119, 121 - 132, 198, 229, II, IV, V.6, VI.XV, VIII
Interese financiare 3, I, XI
Intergrupurile 34, I
Interimar, raport 99
Interpretare 158, 195
Intervenţii 162
asupra procedurii 185 - 191
asupra unei chestiuni politice importante 163
cu durata de un minut 163, 185 - 186
în momentul votului 171
pentru chestiuni de ordin personal 164
Î
SusÎnainteÎnapoi
Înaltul Reprezentant - a se vedea Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant
Încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept 114, 135, 149, IV
Încălcarea principiilor fundamentale 83, 99
Închiderea dezbaterii 185, 189
Întrebări
Banca Centrală Europeană 131, III
Biroul, Conferinţa preşedinţilor, chestorii 31
cu solicitare de răspuns oral 128
cu solicitare de răspuns scris 130, III
prioritare 130
scurte şi precise, timp de 30 minute 123
timpul afectat întrebărilor 129, II
J
SusÎnainteÎnapoi
Jurnalul Oficial 25, 32, 76 - 78, 91, 116, 130 - 131, 192 - 194, 198, 219, V, VII, VIII, X, XIV, XVII, XIX
L
SusÎnainteÎnapoi
Lecturi (texte legislative) 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77
a doua 64 - 69, 76
a treia 70 - 72, 77
prima 39, 41, 43, 57 - 63
Legislatură 145
Legislaţia Uniunii
codificare 103
reformare 103
simplificare 103 - 104
Legitimaţie 5
Libertate 16, VI.X, VI.XVIII
Limbi 25, 105, 158 - 159, 198, 215, X
Lista vorbitorilor 189
Lobby (persoane care desfăşoară activităţi de lobby) 11, IX
Locul reuniunii 147
Loc vacant 4, 19 - 20, 199
Luarea de cuvânt
acordare 162
autorizare 185 - 191
timpul afectat luărilor de cuvânt 123, 128, 152 - 154, 162 - 164, 166, 185 - 186, 192, IV, XVI
M
SusÎnainteÎnapoi
Majoritate/număr minim necesar de membri
acte delegate 105
acte de punere în aplicare 106
amendamente şi modificări
 buget (prima etapă) 88
 depunerea amendamentelor 169
 examinarea în comisie 175
 opoziţie faţă de votul asupra unui amendament nedistribuit în toate limbile 158 - 159, 169
 proiectul de ordine de zi definitiv 152
 regulament 227
anexe la regulament 230
cereri privind
 amânarea dezbaterii 190
 amânarea votului 190
 constatarea cvorumului 168
 constituirea unei comisii de anchetă 198, VIII.2
 convocarea Parlamentului 146
 dezbaterea extraordinară 153
 dezbaterile privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept 135
 închiderea dezbaterii 189
 ordinea de zi
autorizarea depunerii de amendamente 150
dezbatere extraordinară 153
dezbatere fără amendamente 150
 procedura de urgenţă 154
 retrimiterea la comisie 188
 sesizarea repetată 63
 suspendarea sau ridicarea şedinţei 191
 şedinţă plenară în alt loc decât sediul 147
 vot prin apel nominal 180
constituirea comisiilor şi a grupurilor politice
 comisii 198 - 199
 grupuri politice 32
decizii ale Parlamentului
 acord internaţional sau protocol financiar (aviz sau aprobare) 108
 acorduri internaţionale 99
 aderare 81
 a doua lectură (poziţia Consiliului)
 asentiment pentru supunerea la vot a amendamentelor de compromis 174
amendamente 69
propunere de respingere 68
 a treia lectură (proiect comun) 72
 iniţiativă legislativă (propunere de rezoluţie) 46
 încălcarea principiilor comune 83
 menţinerea unei acţiuni înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 141
 moţiune de cenzură (adoptare) 119
 procedura de aprobare 99
drepturile omului 83, 99, IV
mandate
 candidaturi 15
 chestori 18
 durata 19
 încetarea exercitării funcţiei înainte de termen 21
 preşedintele 16
 vicepreşedinţi 17
numiri
 Banca Centrală (cerere de amânare a votului) 122
 Curtea de Conturi (cerere de amânare a votului) 121
 Ombudsmanul (candidaturi) 219
 Ombudsmanul (demisie) 221
 Ombudsmanul (vot) 219
opoziţie la
 interpretarea regulamentului 226
 procedura fără amendamente şi dezbateri 150
 recomandări în cadrul PESC 113
 votul asupra unui amendament care nu a fost distribuit în toate limbile 169
partide politice la nivel european 225
proiect definitiv de ordine de zi 150, 152
propuneri şi moţiuni
 moţiune de cenzură 119
 noua rată maximă (propunere de decizie)
 propunere de respingere globală a bugetului
 propuneri de rezoluţie
ca urmare a declaraţiilor Comisiei, ale Consiliului şi ale Consiliului European 123
ca urmare a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral 128
dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept 135
încălcarea principiilor fundamentale 83
refuzarea descărcării de gestiune V.4
Mandat de negociere 73, 108
Mandate 14 - 20, 22 - 23, I, VI.XVI
încetare înainte de termen 21
Mandatul deputaţilor 2, VI.VII
durată 4
verificarea prerogativelor 3, 14, 202
Măsuri de punere în aplicare 106 - 107, 141
Mecanismul unic de supraveghere XXI
Membri 1 - 11
Banca Centrală Europeană 122
Comisia 118, XIII
comisii 198 - 199, VIII
comisii de anchetă 198
comitetul de conciliere 71
Curtea de Conturi 121
interese financiare 11
neafiliaţi 35, 205
participarea la ședințe 148
statut 10 - 11, 52, I, VI.XVI
subcomisii 203
supleanţi 3, 49, 51, 66, 71, 169, 198, 200, 203, II
Misiuni de studiu şi de informare 25, 201
Modificare
propunere legislativă 38, 57
Regulamentul de procedură 226 - 227
Moţiunea de cenzură (Comisie) 119
Moţiuni de procedură 185, 208
N
SusÎnainteÎnapoi
Neafiliaţi 35, 205
Negocieri de aderare 81, 214, XIII.4
Negocierile interinstituționale din cadrul procedurilor legislative 73 - 74, XX
Numiri (vezi şi „Alegeri”) 117 - 119, 121 - 122
Banca Centrală Europeană 122, XXI
comisari desemnaţi 118, XVI
Curtea de Conturi 121
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 120
reprezentanţi speciali 110
şefii delegaţiilor externe 111
O
SusÎnainteÎnapoi
Observatori 13
OLAF 12, XI
Ombudsmanul 219 - 221, X.A
activitate 220, X
alegere 219
destituire 221
Opinia minorităţii 56, 146, 198
Opoziţia
amendamente nedistribuite în toate limbile 169
contestarea unui vot 184
interpretarea regulamentului 226
Ordinea de zi
adoptare 152 - 153
comisie 4, 66, 130, 153, 206, VII.A
modificare 152, 188, 190, 219
proiect 27, 74, 149 - 150
proiect definitiv 135, 150, 152, XIII
ridicarea imunităţii 9
stabilire 31, 56, 61 - 62, 67, 72, 105, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 154, 188, 201, 219, II, IV, V.4
Ordinea în hemiciclu 157, 165 - 167
Ordinea lucrărilor 149, 156
Organe
ale Parlamentului 24 - 31, VI.XV, VIII
alte organe 94
Organigramă (Secretariatul General) 25, 222, VI.III
Orientări generale ale politicilor economice (recomandarea Comisiei) 127
P
SusÎnainteÎnapoi
Parlamente naţionale 27, 37, 42, 142 - 144
cooperare cu 142
Partide politice la nivel european 223, 225
asistenţă tehnică 224
comitet compus din personalităţi independente 225
competenţele Biroului 224
competenţele comisiei competente 225
competenţele Preşedintelui 223
excluderea de la finanţare 224
modalităţi de aplicare 25
program 224 - 225
recuperarea sumelor acordate necorespunzător 224
Perioade de sesiune 145, 147, 201
Petiţii 215 - 218, 229, VI.XX
dreptul de petiţionare
Politica economică 127, VI.VI
Politica externă şi de securitate comună (PESC) 110 - 113, VI.I, VII.B
Politica monetară 126
Poziţia
Comisiei 48, 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
Consiliului 58, 62
Parlamentului 62
Poziţia Consiliului 64, 66 - 69, 76
amendamente 69
aprobare fără amendamente 76
comunicare 64 - 66
respingere 66, 68, 171, 192
retrimiterea la comisie 47
trimiterea la comisie 47
vot, procedură 171
Prelucrarea electronică a documentelor 161
Prerogative (verificare) 3, 14, 202
Preşedintele Comisiei, alegere 117
Preşedintele Consiliului 66, 76, 119, XVI, XIX
Preşedintele Consiliului European 118, 123, 130, 162
Preşedintele Parlamentului 77
alegere 15 - 16, 20
funcţii 21 - 22, 24 - 25, 46, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 147, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 192, 211, 223, 225, 231, I, II, IV, XV
Preşedintele provizoriu 14
Prezentarea de amendamente 169
Prima lectură 39, 43, 47, 57 - 63
acorduri 73 - 75, XIX, XX
concluzie 59
estimarea bugetului 96 - 97
examinare în comisie 39, 43, 49 - 54, 56 - 58
examinare în plen 59 - 61
urmărire 62
vot, procedură 59
Principii fundamentale 83, VI.XVIII
Principiul subsidiarităţii 38, 42, 46, 48, 106
Privilegii și imunități 5 - 9, 222, VI.XVI
Procedura prezentării succinte 52, 151
Procedură
acţiune (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) 141, 219, 221, V.6
bugetară 86 - 93, 95, VI.III, VI.IV
de aprobare 81, 99, 108
de aviz (recomandări ale Consiliului) 100
de conciliere 70 - 72, 90, XIX
de cooperare 39, 43, 57 - 69, 75 - 76, 99
de cooperare consolidată 85, 99
de descărcare de gestiune 93 - 94, 98, V
de examinare a acordurilor voluntare 102
de urgenţă 154
de urmărire 62, 198
de vot 150, 171 - 172, 182, 208
dialog social 101
fără amendamente şi dezbateri 50, 150
intervenţii asupra 185 - 191
în comisie 49 - 54, 56, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231, VII.A
legislativă 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 192, 231, XIII.2, XIX
legislativă ordinară 41, 63, 73, 77 - 78, 99, 193, 205
moţiune de 22, 59, 152, 154, 166, 168, 184 - 185, 187 - 191
simplificată (fără raport) 50, 103, 150, 154
Proceduri în instanță 141
Proces-verbal
Birou 31
comisii 207, VII.A
Conferinţa preşedinţilor 31
plen 105, 136, 148, 160, 172, 192
Programul legislativ şi de lucru al Comisiei 37, 46 - 47
Proiect
comun 72
de ordine de zi 27, 61 - 62, 149 - 150
de ordine de zi definitivă 150, 152
de rezoluţie legislativă 49, 59 - 61, 171
Proporţionalitate 38, 48
Propunerea Comisiei
adoptarea de amendamente 58 - 59, 61 - 62
modificare 49, 57, 61, 63, 99
neacceptarea amendamentelor de către Comisie 58
respingere 60, 104, 192
retragere 43, 60, 62
Propuneri de modificare 53
Propuneri de rezoluţie 51 - 53, 62, 83, 95, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 216, 229, IV
comune 123, 128, 135
depunere
 ca urmare a declaraţiilor 123
 ca urmare a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral 128
 în cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept 114
 înlocuirea unei propuneri de rezoluţie fără caracter legislativ 170
 refuzarea descărcării de gestiune V.4
Protocol financiar 108
Protocolul privind aplicarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate 42
Publicare 32, 77, 91, 192, 194, V.6
R
SusÎnainteÎnapoi
Rambursări 10
Rapoarte
al doilea raport 60 - 61
al unei comisii de anchetă 198, VIII.2, VIII.4
anuale şi alte rapoarte ale altor instituţii 132
aplicarea legislaţiei Uniunii 132
aprobare 99
asupra unei iniţiative prezentate de state membre 48
asupra verificării prerogativelor 3
din proprie iniţiativă 27, 45 - 46, 52, 54, 81, 83, 132 - 133, XVII
fără caracter legislativ 51 - 52
interimare 99
legislative 49, 59
opinii minoritare 56, 198
orale 56, 60 - 61, 154
pe baza unei propuneri de rezoluţie 133
procedură simplificată (fără raport) 50, 103, 154
proiect 50, 56
strategice 52, XVII
Rapoarte din proprie inițiativă 27, 45 - 46, 52, 54, 81, 132 - 133, XVII
Raportori alternativi 73, 205
Raportor şi raportor pentru aviz 4, 21, 25, 47, 49 - 51, 53, 56, 61 - 62, 64, 66, 68 - 71, 73, 103, 105 - 106, 154, 171 - 174, 185, 198, 208, XVI
Recomandări
ale comisiei de anchetă 198
formulate de Consiliu în conformitate cu articolul 140 din TFUE 100
iniţiativă prevăzută la articolul 225 din TFUE 46
la adresa Consiliului 113, 134
mandat de negociere 108
orientări generale ale politicilor economice 127
pentru a doua lectură 66 - 67
PESC 111 - 113
tratat de aderare 81, 99, 214
Rectificări 193, 231
Reformare a legislaţiei Uniunii 104
Registru
declaraţii scrise 136
de documente ale Parlamentului 116
de sprijin al intergrupurilor 34
de transparenţă 11, IX
grupuri de interese 11, IX
petiţii 215 - 216
prezența deputaților 148
Registru de sprijin al intergrupurilor 34
Regulamentul financiar 98
Regulamentul Parlamentului
acorduri interinstituţionale 140
aplicare, interpretare 226, VI.XVIII
modificare 140, 226 - 227, VI.XV, VI.XVIII
solicitarea de respectare 186
Reguli de conduită 11, I
Relaţii cu
alte instituţii 27, 117 - 119, 121 - 130, 132, 134, 137 - 138, 140, 230
parlamentele naţionale 25, 27, 142 - 144
ţări terţe 27
Repartizarea locurilor 27, 36
Reprezentanţii grupurilor de interese 11, IX
Reprezentarea externă a Uniunii
Reprezentanţi speciali 110
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant 112
Reprezentarea Parlamentului 22, 44
la reuniunile Consiliului 44
Preşedintele 22
Respingere
poziţia Consiliului 66, 68, 171, 192
propunerea Comisiei 60, 104, 192
Resurse financiare 38
Retragerea din Uniune 82
Reuniuni comune ale comisiilor 55, 73, 107, 211
Reuniuni de urgenţă
ale Parlamentului 146
ale unei comisii 113
Reuniunile Consiliului 44
Rezoluţii 46, 52
legislative 48 - 49, 59 - 61, 171
Ridicarea imunității 6, 9
Ridicarea şedinţei 185, 191
S
SusÎnainteÎnapoi
Sala de şedinţe
acces 157
perturbări în afara sălii de şedinţe 166
repartizarea locurilor 36
Sancţiuni 166 - 167, I, VII.A
Schengen, acquis 85
Secretariat
deputaţi neafiliaţi 35, 205
grupuri politice 33
Secretariatul General 25, 159, 192, 222, 224
Secretarul General 4, 11, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 192, 222, 224, I, IX
Secretul 5, 31, 198, VII.A, VII.B, VII.C, VII.E, VIII, XIV
Secretul profesional VII.E
Securitatea informaţiei VII.E
Semnarea
actelor adoptate 77
procesului-verbal 192
Semnarea documentelor 161
Sesiune 4, 145
Sesizarea
cerere de aviz 39, 41, 43, 47 - 48, 53, 57 - 58
consultare 52, 98, 112, 132
repetată 62 - 63
unei comisii 47, 53, 201
Simbolurile Uniunii 228
Simplificarea legislaţiei Uniunii 103 - 104
Sistem electronic de votare 178, 180 - 181
Site internet 31, 34, 116, 130 - 131, 136, 195, I, IX
Solicitare de respectare a regulamentului 22, 184, 186
State asociate 214
Statul de drept 38, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Stenograma 126, 194
Subcomisii 201, 203
Subsidiaritate 42
Suspendarea şedinţei 185, 191
Ş
SusÎnainteÎnapoi
Şedinţă cu uşile închise 112, 115
Şedinţe plenare 3 - 4, 22, 145, 148
a doua lectură 47, 64 - 69, 76
amendamente 53 - 54, 169
a treia lectură 47, 72, 77
buget 88, 90 - 91
prezența deputaților 148
prima lectură 47, 59 - 61
procesul-verbal 192
stenograma 194
Şedinţe şi reuniuni
accesul public la dezbateri 112, 206 - 207, VII.A
comisii 25, 50, 66, 112, 118, 121 - 122, 147, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII.A
desfăşurare 22, 157 - 158, 160, 162 - 167, 192, 194
înregistrare audiovizuală 195
înregistrare pusă la dispoziţia publicului 195
locul reuniunii 70, 147
suspendare sau ridicare 152, 167, 185, 191
T
SusÎnainteÎnapoi
Temeiul juridic 39, 63, 108, VI.VII
acorduri internaţionale 108
comisie competentă 46, VI.VII, VI.XVI
iniţiativa legislativă prevăzută la articolul 225 din TFUE 46
propunerea Comisiei (modificare) 63
verificare 39
Termene
amendamente 169, 174
comitetul de conciliere 70
declaraţii scrise 136
dezbaterea şi votarea 156
prelungirea pentru a doua şi a treia lectură 65, 72
raport 56
registru I
vot pe părţi 176
vot separat/prin apel nominal 180
Texte adoptate 193
Timpul afectat întrebărilor 129, II
comisie 210
plen 129
Timpul afectat luărilor de cuvânt 123, 128, 152 - 154, 164, 166, 185 - 186, 192, XVI
repartizare 135, 153, 162, IV
Traduceri 31, 46, 64, 74, 194, 198, 215, 227, XIII.3
Transmiterea informaţiilor sensibile VII.B, VII.E
Transparenţă
activităţile Parlamentului 31, 115 - 116, XVI
interesele financiare ale deputaţilor I
procesul legislativ 43
registru 11, IX
Tratate 81, 99, VI.XV, VI.XVIII
revizuire ordinară 79
revizuire simplificată 80
Tratate de aderare 81, 99, 214
Tribune 157
Trilogul financiar 89
Trimiterea/Retrimiterea la comisie 66, 188
acorduri internaționale 108
buget 86 - 92
descărcarea de gestiune V.4
egalitatea voturilor 172
moţiuni de procedură 185
poziţia Consiliului (a doua lectură) 47, 66
proiect comun (a treia lectură) 47
propuneri ale Comisiei (prima lectură) 47, 59 - 61
 amânarea votului (amendamente neaprobate de către Comisie) 61
 respingere 60
rectificări 231
Tulburarea Parlamentului 165 - 166, 177
sancţiuni 166 - 167
Ţ
SusÎnainteÎnapoi
Ţări terţe 37, 99, 212, 214
ACP VI.II
delegaţii 30, 212, 214
negocieri de aderare 81, 214, XIII.4
relaţii cu 27, 37, 214
tratate de aderare 81, 99
ţări asociate la Uniune 214
U
SusÎnainteÎnapoi
Urgenţă
dezbatere şi votare 156
procedură de urgenţă 154
reuniune de urgenţă
 în comisie 113
 în plen 146
Urmărire, procedură de 62
Urmărirea poziţiei Parlamentului 62 - 63
V
SusÎnapoi
Verificare
prerogative 3, 14, 202, VI.XVI
temei juridic 39
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă şi de securitate comună 112, 129, II
Vicepreşedinţi 211
alegere şi mandat 15, 17, 19 - 21
funcţii 23 - 24, 27, 71, 89 - 90, 116, 143
Votul 168, 170, 189
a doua lectură 67 - 69, 76
amânarea 39, 58, 60, 118, 185, 192
amendamente 169, 173 - 175, 179, 208
a treia lectură
baza de votare 173
contestarea votului 184
dreptul de vot 177
egalitatea de voturi 16 - 17, 24, 172, 204
electronic 178, 180 - 181, 208
explicaţii privind votul 22, 123, 183
final 58, 179, 208
în bloc 100, 173 - 174
în comisie 200, 208
ordinea de votare 22, 59, 171, 174
pe părţi 22, 173, 176
prima lectură 59 - 61
prin apel nominal 22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179 - 182, 208
prin ridicarea mâinii 178, 208
prin vot secret 15, 17, 121, 182, 199, 204
prin „ridicare în picioare” 178
procedura de vot 171 - 172, 208
procedura fără votare 60, 76
raport 39, 58, 60, 118
raport cu peste 50 de amendamente 175
separat 173
unic 58, 179, 208
validitate 168, 184
Aviz juridic - Politica de confidențialitate