Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2014
PDF 1300k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ V  : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1  : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 118  : Избор на Комисията

1.    След провеждане на консултации с новоизбрания председател на Комисията, председателят на Парламента кани предложените от новоизбрания председател и от Съвета кандидати за различните постове на членове на Комисията да се явят пред съответните парламентарни комисии, в зависимост от сферата на тяхната бъдеща компетентност. Тези изслушвания са публични.

2.    Председателят на Парламента може да покани новоизбрания председател на Комисията да информира Парламента относно начина, по който разпределя портфейлите в предлаганата колегия на членовете на Комисията в съответствие със своите политически насоки.

3.    Съответната комисия или комисии канят номинирания за член на Европейската комисия да направи изявление и да отговаря на въпроси. Изслушванията се организират по такъв начин, че да дават възможност на номинирания за член на Европейската комисия да представи на Парламента цялата релевантна информация. Разпоредбите, свързани с организацията на изслушванията, се посочват в приложение към Правилника за дейността (1).

4.    Новоизбраният председател представя колективно състава на Комисията и нейната програма на заседание на Парламента, на което се канят да присъстват председателят на Европейския съвет и председателят на Съвета. След изявлението се провеждат разисквания.

5.    След приключване на разискванията всяка политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента могат да внесат предложение за резолюция. Прилагат се разпоредбите на член 123, параграфи 3, 4 и 5.

След гласуването на предложението за резолюция Парламентът избира или отхвърля Комисията с мнозинство от подадените гласове.

Гласуването е поименно.

Парламентът може да отложи гласуването за следващото заседание.

6.    Председателят уведомява Съвета за избора или отхвърлянето на Комисията.

7.    В случай на съществена промяна в портфейлите в рамките на Комисията по време на нейния мандат, като например при попълване на свободно място или при назначаване на нов член на Комисията вследствие на присъединяване на нова държава-членка, съответните членове на Комисията се канят да се явят пред комисиите, отговарящи за областите, които са от тяхната компетентност, в съответствие с параграф 3.

(1)Вж. приложение XVI.
Правна информация - Политика за поверителност