Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2014
PDF 1257k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT V  : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1  : UDNÆVNELSER

Artikel 118  : Valg af Kommissionen

1.    Formanden anmoder efter høring af den valgte formand for Kommissionen de kandidater, der er foreslået af den valgte formand for Kommissionen og Rådet til de forskellige poster som medlem af Kommissionen, om at møde for de relevante udvalg i henhold til deres forventede forretningsområder. Disse høringer er offentlige.

2.    Parlamentets formand kan anmode den valgte formand for Kommissionen om at oplyse Parlamentet om fordelingen af sagsområder i det foreslåede kommissærkollegium i overensstemmelse med den valgte formands politiske retningslinjer.

3.    Det eller de relevante udvalg opfordrer det udpegede medlem af Kommissionen til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål. Høringerne tilrettelægges på en sådan måde, at de udpegede medlemmer af Kommissionen får mulighed for at fremlægge alle relevante oplysninger for Parlamentet. Bestemmelser om tilrettelæggelsen af høringerne fastsættes i et bilag til denne forretningsorden (1).

4.    Den valgte formand præsenterer sit kollegium og forelægger Kommissionens program på et møde i Parlamentet, hvortil formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Rådet er indbudt. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.

5.    Som afslutning på forhandlingen kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 123, stk. 3, 4 og 5, finder anvendelse.

Efter afstemningen om beslutningsforslaget vælger eller forkaster Parlamentet Kommissionen med et flertal af de afgivne stemmer.

Afstemningen sker ved navneopråb.

Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde.

6.    Formanden underretter Rådet om valget eller forkastelsen af Kommissionen.

7.    I tilfælde af en væsentlig ændring i fordelingen af Kommissionens porteføljer under mandatet, besættelse af en ledig post eller udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen efter en ny medlemsstats tiltrædelse, opfordres de pågældende medlemmer af Kommissionen til at møde for de udvalg, der er kompetente med hensyn til de pågældende ansvarsområder i overensstemmelse med stk. 3.

(1)Se bilag XVI.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik