Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2014
PDF 1407k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ V  : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  : ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 118  : Εκλογή της Επιτροπής

1.    Ο Πρόεδρος, μετά από διαβούλευση με τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, ζητεί από τους υποψηφίους που έχουν προταθεί από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής και το Συμβούλιο για τις διάφορες θέσεις της Επιτροπής να παρουσιασθούν ενώπιον της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με τον πιθανό τομέα της αρμοδιότητάς τους. Οι εν λόγω ακροάσεις είναι δημόσιες.

2.    Ο Πρόεδρος μπορεί να καλέσει τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την κατανομή των χαρτοφυλακίων στο προταθέν Σώμα των Επιτρόπων σύμφωνα με τις πολιτικές του κατευθύνσεις.

3.    Η αντίστοιχη επιτροπή ή οι αντίστοιχες επιτροπές καλούν τον ορισθέντα Επίτροπο να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι ακροάσεις οργανώνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι ορισθέντες Επίτροποι να παρέχουν στο Κοινοβούλιο κάθε σημαντική πληροφορία. Οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση των ακροάσεων εκτίθενται σε παράρτημα του Κανονισμού (1).

4.    Ο εκλεγείς Πρόεδρος παρουσιάζει το Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά του ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, ενώ καλούνται να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Μετά τη δήλωση ακολουθεί συζήτηση.

5.    Για την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 123 παράγραφοι 3, 4 και 5.

Το Κοινοβούλιο, μετά την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος, εκλέγει ή απορρίπτει την Επιτροπή με την πλειοψηφία των ψηφισάντων.

Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την επόμενη σύνοδο.

6.    Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στο Συμβούλιο την εκλογή ή την απόρριψη της Επιτροπής.

7.    Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της, πλήρωσης κενής έδρας ή ορισμού νέου Επιτρόπου λόγω της προσχώρησης νέου κράτους μέλους, τα μέλη της Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή αυτή καλούνται να εμφανισθούν ενώπιον των επιτροπών που είναι επιφορτισμένες με τους τομείς αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

(1)Βλ. παράρτημα XVI.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου