Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2014
PDF 1257k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT IX  : ANDRAGENDER

Artikel 218  : Borgerinitiativ

Når Parlamentet underrettes om, at Kommissionen er blevet opfordret til at fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-traktatens artikel 11, stk. 4, og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 211/2011, undersøger det udvalg, der er kompetent med hensyn til andragender, om denne omstændighed kan få betydning for dets arbejde, og det underretter i givet fald andragere, som har indgivet andragender om relaterede emner.

Forslag til borgerinitiativer, der er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) nr. 211/2011, men som ikke kan indgives til Kommissionen efter forordningens artikel 9, eftersom ikke alle de relevante procedurer og betingelser, der er fastsat, er fulgt og overholdt, kan behandles af det udvalg, der er kompetent med hensyn til andragender, hvis udvalget finder, at en opfølgning er formålstjenlig. Artikel 215, 216 og 217 finder tilsvarende anvendelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik