Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2014
PDF 1300k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ X  : ОМБУДСМАН

Член 219  : Избиране на омбудсмана

1.    В началото на всеки парламентарен мандат, председателят, веднага след неговото избиране или в случаите по параграф 8, отправя покана за издигането на кандидатури за поста омбудсман и определя срок за тяхното представяне. Поканата се публикува в Официален в естник на Европейския съюз.

2.    Кандидатурите трябва да са подкрепени от най-малко четиридесет членове на ЕП, които са граждани на най-малко две държави-членки.

Всеки член на ЕП може да подкрепи само една кандидатура.

Кандидатурите трябва да са придружени от всички необходими документи, доказващи по безспорен начин, че кандидатът отговаря на условията, предвидени в правилата относно омбудсмана.

3.    Кандидатурите се изпращат на компетентната комисия, която може да поиска да изслуша кандидатите.

Изслушванията са открити за всички членове на ЕП.

4.    Списъкът на допустимите кандидатури по азбучен ред се поставя на гласуване в Парламента.

5.    Гласуването е тайно, като изборът се определя от мнозинството на подадените гласове.

Ако на двата първи тура не бъде избран нито един кандидат, остават само двамата кандидати, получили най-голям брой от гласовете на втория тур.

При равен брой гласове, за избран се счита по-възрастният кандидат.

6.    Преди началото на гласуването председателят се уверява, че присъстват поне половината от всички членове на Парламента.

7.    Избраният кандидат незабавно полага клетва пред Съда.

8.    Омбудсманът изпълнява функциите си до встъпване в длъжност на неговия наследник, освен в случай на смърт или освобождаване от длъжност.

Правна информация - Политика за поверителност