Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2014
PDF 1225k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING X  : OMBUDSMANNEN

Artikel 219  : Val av ombudsmannen

1.    Omedelbart efter valet av talman vid början av varje valperiod eller vid de fall som avses i punkt 8 ska talmannen begära nomineringar till ämbetet som ombudsman samt fastställa en tidsfrist för ingivandet av dessa nomineringar. Denna begäran ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.    Nomineringar måste ha stöd av minst 40 av parlamentets ledamöter som ska komma från minst två medlemsstater.

Varje ledamot kan endast stödja en nominering.

Nomineringarna ska innehålla alla de handlingar som krävs för att styrka att kandidaten uppfyller villkoren i föreskrifterna för utövandet av ämbetet som ombudsman.

3.    Nomineringarna ska vidarebefordras till ansvarigt utskott, som kan begära att få höra kandidaterna.

Utfrågningarna ska vara öppna för parlamentets ledamöter.

4.    En alfabetisk förteckning över godkända nomineringar föreläggs sedan parlamentet för omröstning.

5.    Omröstningen ska vara sluten, och en majoritet av de avgivna rösterna krävs.

Om ingen kandidat har valts efter de två första valomgångarna, får endast de två kandidater som erhöll flest antal röster vid andra valomgången kvarstå som kandidater.

Vid lika röstetal ges företräde åt den äldsta kandidaten.

6.    Talmannen ska innan omröstningen inleds försäkra sig om att minst hälften av parlamentets ledamöter är närvarande.

7.    Den valda ombudsmannen ska omedelbart avlägga ed inför domstolen.

8.    Ombudsmannen ska, såvida han eller hon inte avsätts eller avlider, utföra sina uppgifter till dess att en efterträdare övertar ämbetet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy