Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Juli 2014
PDF 1257k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT X  : OMBUDSMANDEN

Artikel 221  : Afskedigelse af ombudsmanden

1.    1/10 af Parlamentets medlemmer kan anmode om, at ombudsmanden afskediges, hvis denne ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv, eller hvis ombudsmanden har begået en alvorlig forseelse.

2.    Anmodningen forelægges ombudsmanden og det kompetente udvalg. Tilkendegiver et flertal af udvalgets medlemmer, at de anser anmodningen for begrundet, afgiver udvalget betænkning til Parlamentet. Ombudsmanden høres forud for afstemningen om betænkningen, såfremt ombudsmanden anmoder herom. Parlamentet træffer efter forhandling afgørelse ved hemmelig afstemning.

3.    Før afstemningen påbegyndes, forvisser formanden sig om, at mindst halvdelen af Parlamentets medlemmer er til stede.

4.    Vedtager Parlamentet, at ombudsmanden bør afskediges, og undlader denne selv at tage konsekvenserne heraf, indgiver formanden senest under den første mødeperiode efter vedtagelsen en begæring til Domstolen om straks at afskedige ombudsmanden.

Proceduren indstilles, hvis ombudsmanden fratræder på eget initiativ.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik