Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - juli 2014
PDF 1297k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL X  : EUROPESE OMBUDSMAN

Artikel 221  : Ontheffing van de Ombudsman van het ambt

1.    Een tiende van de leden van het Parlement kan verzoeken om ontheffing van de Ombudsman van zijn ambt, indien hij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van het ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten.

2.    Het verzoek wordt voorgelegd aan de Ombudsman en de bevoegde commissie; indien de meerderheid van haar leden van mening is dat de aangevoerde argumenten gegrond zijn, brengt de bevoegde commissie verslag uit aan het Parlement. De Ombudsman wordt op eigen verzoek vóór de stemming over het verslag gehoord. Het Parlement neemt na een debat een besluit bij geheime stemming.

3.    Voordat tot stemming wordt overgegaan, vergewist de Voorzitter zich ervan dat ten minste de helft van de leden van het Parlement aanwezig is.

4.    Indien voor ontheffing van de Ombudsman van het ambt is gestemd en wanneer deze hieraan geen gevolg heeft gegeven, dient de Voorzitter, uiterlijk tijdens de vergaderperiode volgend op die waarin de stemming plaatsvond, bij het Hof van Justitie een verzoek in om de Ombudsman van het ambt ontheven te verklaren en onverwijld hierover uitspraak te doen.

De procedure wordt gestaakt bij vrijwillige ontslagneming van de Ombudsman.

Juridische mededeling - Privacybeleid